BUITENLAND Tu i n artikelen DE EEMLANDEQ Vrijdag 27 Juni 1930 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 303 BuitenSandsch Overzicht Een klein incident FEEST OP IJSLAND Grasmachinèslijpen. WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER Gedipl. Horlogemaker TEL. 852. LANGESTRAAT 43 Er is overeenstemming bereikt De crisis te Berlijn Incidenten in de Belgische Kamer VOOR DEN HERFST VEKIEZINGEN? Fa. L. J. Luycx en Zn. Badmutsen Badmantels Badpakken Badschoentjes fortmann en hehenkamp Geen sprake van een compromis AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand 0.7S, per - week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/». Binnenland franco per post per 3 maanden f X-% Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG JIJ PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.03 met Inbegrip van een bewijsnumméf eikeregel meer f0.25. Llefdadighdds-advertentita voorde helft van deo prijs. Kleine AdvertenttEn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels SOjceat, elke regel meer lO cent, drienul plaatjes Bewijsnummer utw f 0.04 IK economische toestand in Enropa. Dat hij gezond ie. de economische loe- 6txwid van Europa, kan niet worden gezegd, Niet alleen in ons land, maar bijna in alle Europeescihe landen 'ziet men crises, en als gevolg daarvan metselen aan de tariefmu ren, die met den dag hooger en hechter worden. En dat is een verschijnsel, dat de aandacht verdient. Speciaal in een land als het onze, dat zich altoos op het standpunt van den vrijhandel heeft geplaatst. Het is misschien een weinig overdreven, maar het heeft er veel van. of zich binnenkort een geweldige economische oorlog zal ontkete nen, met alle gevolgen van dien. De ver- eenigde Staten geven ten deze het illustere voorbeeld, en bewijzen voor de zooveelste maal, dat zij weinig of geen idee hebben, van wat er in Europa omgaat. Uit Duitsoh- land komen geregeld berichten over verhoo gingen van invoerrechten, en ook Frankrijk schijnt dien weg te gaan bewandelen. Blijk baar al6 revanche-maatregel tegen Amerika heeft het juist dc invoerrechten op automo bielen verhoogd, één van de weinige artike len, waarin het Amerika kan treffen. En in Engeland, dat steeds het bolwerk van den vrijhandel is geweest (tenminste zoolang de conservatieven niet aan hot roer zaten) heaft nu het verbond van vakvereenigingen een rapport over den economischen toestand het licht doen zien, dat door een van de bladen al geschetst is als gaande lijnrecht in tegen de vrijhandelspolitiek van Snowden. Ook daar dus aJ een poging, om de groote werk loosheid te bestrijden met beschermende maatregelen, waarmee men niet anders be- roikt, dan dat het buitenland dat voorbeeld navolgt. Wij behoeven niet nader uiteen te zetten welke nadeelen en gevaren (ook voor den Internationalen vrede) er in het protec tionisme schuilen, en mogen daarom toejui chen do poging van Briand, om tot een economische toenadering te komen. Zijn voorste] trekt In de kringen van den inter nationalen handel, en ook van de industrie, zeer veel belangstelling, en men hoopt, dat zijn pogingen succes zullen hebben. Het is inderdaad hard noodig, dat er deze wat meer internationale samenwerking komt, niet het minst is het belang van den econo mischen vrede. De crisis in Duitsehland. Duitschland heeft eindelijk een nieuwen minister van financiën. Dr. Dietrich is ein delijk voor den aandrang, op hem utgeoe- fend gezwicht en heeft dc portefeuille aan vaard. Maar het botert nog niet erg tus schen de partijen onderling en tusschen dc partijen en hun ministers. De Rijkskanse lier schijnt namelijk van plan te zijn, om tot allen prijs het standpunt van de regee ring door te drijven, ook al wil de Rijksdag een anderen kant uit. Het financieele pro gram der regeering moet cr komen, zoo noo dig door gebruikmaking van den niet-parle- mentaire weg via artikel LS, d?r grondwet, dat het mogelijk maakt, dat de regeering tijdelijk het bewind voert zonder den Rijks dag. Reeds is de regeering verweten, dat zij dictatoriale allures aanneemt, doch zij harerzijds wijst erop, dat de Rijksdag het geheel in eigen hand heeft. Bovendien 6chijnt president van Hindenburg geheel achter dc regeering te staan, zoodat zij ook in hem een krachtigen ruggesteun heeft. GEDWONGEN ARBEID Een Duitsche verklaring over de overeenkomst in de zitting der Internatio nale Arbeids' conferentie Het 1000;jarig bestaan van de Aliing Kopenhagen, 26 Juni. (V. D.). Heden beginnen op IJsland de feestelijkheden tor gelegenheid van het duizendjarig bestaan >an de Alting. Gisteren zijn de laatste gasten, die aan dc feestelijkheden deelnemen, tc Reykjavik aangekomen. Hedenmorgen vroeg hielden studenten uit Denemarken, Noorwegen, Zweden en Fin land, die tegelijkertijd een congres te Reyk javik houden, een intocht Gisteren zijn in den loop van den voor middag het Decnschc koningspaar en de Zu'oedsehe kroonprins aangekomen. Na een feestmaaltijd begaven do gasten zich naar ae Tingvalla-vlakte, waar een tentenstad vijfduizend tenten is opgericht ERNSTIG AUTOBUSONGEVAL. Twee dooden, twaalf gewonden. Stockholm, 26 Juni (V.D.) In de na bijheid van Soedertaeljc is Woensdag een autobus, waarin achttien personen zaten, 'n botsing gekomen met een vrachtauto. Pe autobus werd geheel vernield en sloeg ln ecn sloot. Twee personen werden op slag gedood cn twaalf werden ernstig gewond. De inzittenden van de autobus kwamen to. van de tentoonstelling te Stockholm, *aar zij het Midzomejr eerst hadden g*- *ierd en waren op weg naar de provincie ^"aaaland. Genève, 25 Juni. (V. D.) De Duitsche rijksminister b.d. heeft in de plenaire zit ting van de Arbeidsconfercntic een verkla ring afgelegd over dc overeenkomst inzake den gedwongen arbeid. Namens de Duitsche regeering verklaarde spr., dat de ontwikkeling van het wereld verkeer en de stijgende belcekcnis van het economische leven tot gevolg hebben, dat iedere 6taat, grool of klein, koloniale mo gendheid of niet, belang heeft bij een heil zame ontwikkeling der ovcrzcesche gebie den cn de medewerking der bewoners in het belang van intellectueelen en materiee- len vooruitgang. Naast de meer humani taire gezichtspunten wint ook deze econo mische wereldbeschouwing van jaar toj' jaar aan beteckenis. De sluiting van ccrf overeenkomst inzake de regeling van den gedwongen arbeid is geschikt om den tegenstand te overwinnen, die bij dergelijke hervormingen pleegt op tc treden. Dc Duit sche regeering begroet het verdrag daarom als ecn daad, die in deze wereld nieuwe \riendcn zal maken voor de sociale ge dachte. De werknemersgroep eischto in een door hen uitgebracht rapport volledige afschaf fing van den gedwongen arbeid, daar bij dikwijls nog erger is dan slavernij. De Portugeesche afgevaardigde verklaar de, dat de gedwongen arbeid ecn interne aangelegenheid der koloniale mogendheden is, welke do conferentie niet aangaat. De Japansche vertegenwoordiger daaren tegen sprong in de bres voor de overeen komst, daar daarin de gelijkheid der ras sen erkend wordt. Even kwam het tot een klein incident, toen de Grieksche afgevaardigde zijn rede volkomen onberispelijk Duitsch uit sprak. De voorzitter maakte hem erop op merkzaam, dat slechts verklaringen in de- mocdertaal der afgevaardigden toegelaten worden. Waarop de Griek gedwongen was zijn i^ededeelingen te doen in de aan de meesto afgevaardigden vólkomen onbeken de Grieksche taal. De Conventie Inzake den gedwongen arbeid van in boorlingen in de koloniale gobiodon in de eerste lezing aangenomen. Genève, 25 Juni (V.D.) In de zitting van heden der Internationale Arbeidscon- ferentie is de geamendeerde ontwerp-con- ventie betreffende den gedwongen arbeid van inboorlingen in de koloniale gebieden in eerste lezing met 78 tegen 12 stemmen aangenomen. Zes regcerings'afgevaardigden n.l. van Frankrijk, België cn Portugal, stem den tegen, evenals zes werkgeversvertegen woordigers. Vele werkgevers onthielden zich van stemming. De geheele Nederland- schc delegatie stemde gesloten vóór de con ventie. Vrijdag of Zaterdag a s. zal de con ventie definitief in tweede cn laatste stem ming worden gebracht. PKierop UxjvcESTja. 90J3&L28Q GEVESTIGD 1885. TE NEW-YORK GELAND Een duizendkoppige menigte brengt enthousiaste ovaties DE ZOON VAN LINDBERGH. „Beroemdste baby der wereld". De nog altijd geweldige populariteit van kolonel Lindbergh, den jeugdigen Oceaan vlieger, is Zondag wederom gebleken ter gelegenheid van de geboorte van zijn zoon. Deze kwaip ter wereld ten huize van de ouders der jonge moeder, in Englewood (New Jersey), waar deze wonen sedert de heer Dwingt Morrow als Amerikaansch ambassadeur in Mexico is afgetreden, aldus het Hbld. De geboorte van den baby werd in New- York metextra edities der bladen aan gekondigd. Er werd in gemeld, dat „the worlds most famous baby" ter wereld was gekomen. Uit alle doelen der Ver. Staten kwamen telegrammen met gelukwenschen. Prentbriefkaarten met de afbeelding van een vliegtuig, dat een ooie\aar met een baby naar New Jersey vervoert, werden bij honderden op straat verkocht. TUMULT IN DEN ZWITSERSCHEN NATIONALEN RAAD. Basel, 25 Juni. In den nationalen raad is het heden bij de behandeling van het rapport \an den bondsraad over de tien de volkenbondsvergadering tot heftige too- neelen gekomen. De katholieke afgevaardigde Dolfus werd door ecn communist ecn „leugenaar" 'ge noemd, waarop Dolfus hem een klinkende oorveeg gaf. En ontstond tusschen beide af gevaardigden een handgemeen, waarna de zitting moest worden geschorst. In de pauze geraakten beide tegenstand- ders wederom slaags, bij welke gelegenheid de communist Dolfus een oorveeg teruggaf. Een vertegenwoordiger der boeren greep daarna den communist cn wierp hem de zaal uit. New-York, 26 JanL (VJ3.) Te 0.49 Am- sterdamsche tijd, ls de Sonthorn Cross op Roosevelt-field het vliegveld van New-York, vlot geland. Een duizendkoppige menigte bracht en thousiaste ovaties aan de krachtige man nen, terwijl vele autoriteiten, onder wie vele van het corps diplomatique, speciaal uit Washington naar Ncw-Y'ork overgeko men, de vliegers complimenteerden. Eén van de eersten, die Kingsford Smith ge luk wenschte, was de Engelsche ambassa deur Sir Ronald Lindsay. DIETRICH MINISTER VAN FINANCIEN Staatssecretaris Trendelenburg neemt voorloopig economische aan= gelegenheden waar Berlijn, 26 Juni. (H.N.) De rijkspresi dent hoeft, na het rapport van Dr. Brü- ning over den politieken toestand tc heb ben gehoord, op diens voorstel dr. Dietrich van zijn ambt als rijksminister voor eco nomische aangelegenheden ontheven en hem tot rijksminister van financien be noemd. Voorts Ï6 met de waarneming van het departement voor economische aange legenheden voorloopig staatssecretaris Trendelenburg benoemd. Berlijn. 26 Juni. (II. N.). Blijkens ecn gisteravond laat verschenen communique is bij de beraadslagingen van het kabinet overeenstemming bereikt over de te tref fen maatregelen. De rijkskanselier vertrekt vandaag naar Ncudeck, om den rijkspre sident rapport uit te brengen. Men ver wacht, dat dr. Brüning dan ook om toepas sing van art. 48 van de grondwet zal vra gen voor het geval, dat de in te dienen wetsontwerpen tegenstand ontmoeten in den rijksraad cn den rijksdag, wat volgens dc algemcenc opvatting ongetwijfeld het ge val zal zijn. Volgens sommige berichten moet er naar aanleiding van de gisteren genomen besluiten een zekere spanning zijn ontstaan tusschen minister Curtius en de fractie der Duitscho volkspartij cn minister Dietrich cn de dcmokratischc rijksdagfrac tie. DE BEGROOTING VAN PRUISEN Met 230 tegen S stemmen aangenomen Berlijn, 2 5 Juni. (V. D.) In den Prui- sischcn Landdag had heden de met span ning tegemoet geziene eindstemming plaats der Pruisische begrooting6wet. Naar verwacht werd, kon de tot besluiten onbevoegd verklaring van den Pruisischen Landdag worden vermeden, daar het voor de competentie van het Huis vereischte stem- mentnl van 226 werd bereikt en overschre den. De begrooting werd met 230 stemmen der regeeringspartijen voor cn 8 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden de afge\ aardigden der Duitach-Hannoversche Partij, de Volks partij en der Chr. Nat. Volksdienstparlij. 6e afgevaardigden der andere partijen hebben zich van stemming onthouden, Naar aanleiding van de credielen voor het eeuwfeest „Op een vulkaan' Brussel, 25 Juni. (Hbld.) In de Ka mer is het vanmorgen tot hevige inciden ten gekomen in verband met een debat over credieten, door de regeering aangevraagd voor de viering van het Eeuwfeest. Dc Vlaamsche nationalist Leuridan oefen de critiek uit op de gebeurtenissen van 1830 cn zei dat de revolutie het Werk van de Franschen is geweest en dal dc huidige feesten een anti-Vlaamsch karakter dragen. De spreker werd hierop tot de orde geroe pen. alsmede zijn partijgenoot Ward Her mans, die mede onderbrak en die boven dien met uitsluiting werd bedreigd, nadat ook de aanwezige ministers en de presi dent heftig hadden geprotesteerd. Leuridan verweet nog dc Vlaamsche mi nimalisten, dat ze de Gozelle-viering lieten insohakelcn in de viering van het Belgi sche eeuwfeest Hij besloot met te verkla ren. dat het eeuwfeest werd gevierd op ecn vulkaan en dat de Vlaamscho nationalisten alles doen om de uitbarsting zoo spoedig mogelijk te doen plaats hebben. De president noemde de rede van Leuri dan de hatelijkste, die ooit in de Kamer werd uitgesproken. De Vlaamsche nationalist Hermans voer de vervolgens het woord, eveneens onder heftige protesten cn talrijke onderbrekin gen, om critiek te oefenen op het inge diende wetsvoorstel. Spr. besloot met te verklaren, dat de echte omwenteling thans door de Vlamingen wordt voorbereid. Weer noemde de president deze rede allerhate lijkst. Do Vlaamsch-socialistische ex-minister van kunsten en wetenschappen Kamiel Huysmans kwam vervolgens aan het woord om te protesteeren tegen dc uitlatingen van de vorige sprekers en te betoogen, Jat België'ecn Europeesche noodzakelijkheid is tot consolidatie van den vrede. (Vander- velde: „België is ook een historische wer kelijkheid"). Huysmans verklaart dan nog obk critiek op 1830 te kunnen uitoefenen, maar eveneens op de gebeurtenissen, die de revolutie voorafgingen. De oorlogsverkla ring van 4 Aug. 1914 heeft meer gedaan aan 1930 om de Belgische natie te vormen. Hij protesteert tegen de stelselmatige critiek van dc Fronters in de Kamer tegen Belgie en besluit met te zeggen, dat de socialisten met overtuiging en geestdrift de nationale feesten meevieren. De Kamerzitting werd daarna zonder in cidenten opgeheven. HET CALMETTE-SERUM L b e c k. 20 Juni. (H. N.). De officier van justitie te Lübeck heeft op grond van het over de zaak van het Calmette-serum vér- zamelde materiaal de opening van een in structie gelast tegen dc verantwoordelijke geneesheeren van het ziekenhuis prof. Dey- ke, prof Klotz, dr. Alstacdt cn tegen de laborante van prof. Dcycke wegens het ver oorzaken van den dood en het toebrengen van lichamelijk letsel door onachtzaamheid. Verklaringen van Mac Donald WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 761.6 te La Coruna. Laagste barometerstand: 745.5 te Vestman oer. Verwachting: Zwakke tot matige Z. O. tot Z. W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, nog enkele regenbuien, weinig verande ring in temperatuur. VERKEERSGEBOD: Rijdt verstandig en bezadigd, Doe niet mal of stapeldol. Ziekenhuizen komen ook wel Zonder Uw grimassen vol. LANGESTRAAT 49-51. - Tel. 190 langestraat 63 -- tel. 88 markiezen en zonschermen de nieuwste indanthren-streepen vraagt prijsopgave Vcrsohcn«i>^ hei yezclliyo book1 loonden, 26 Juni (V.Dj Dc diplomatieke medewerker van de Daily Mail meldt aan zijn blad dat de preqiier Macdopald gisteren in een vergadering der soc. partij heeft ver klaard dat er algemeene verkiezingen zul len zijn voor den herfst. Macdonald heeft zijn gehoor uiteengezet waarom het kabinet heeft besloten de veel besproken educatiewet en de vee'best reden verbruikerswet te laten vallen cn de zitting van het parlement in Juli te sluiten en in October te heropenen. Een van de redenen verklaarde hij, dat het kabinet de vvètfên heeft laten vallen is dat er voor den herfst nieuwe algemeene verkiezingen zuilen zijn. DE VETERANENWET AANGENOMEN. Hoover hondt voet bij stnk. Washing toni 26 Juni. (V.D.) Het Huis heeft de veteranenwet waarbij ecn bedrag van 102000.000 dollar worai beschikbaar ge steld voor pensioenen voor veteranen uit den wereldoorlog zonder stemming aange nomen en aan president Hoover gezonden. President Hoover zal heden Donderdag zijn veto over de wet uiispreken en aan het congre)? terugzenden. Het Huis zal daarna besluiten voor het eerste jaar 50 millioen dollar beschikbaar te stellen welk besluit door den president zal worden goedgekeurd. De beslissing van de senaat is echter du bieus. »«n Cissy van .Marrv oldt Emmy Ik»Iinfante-Boliji/anIei „SLECHTS GOED VOOR DE PAPIERMAND" Nehroe over het rapport der CommissietSimon Londen, 25 Juni. (H. N.) De leide. der Indische nationalisten Nehroe heelt in een onderhoud met een journalist ver klaard, dat er geen sprake van is, dat de campagne ^voor de onafhankelijkheid van Br^tsch-Ipdjé haar einde nadert of dat er onderhandelingen met de Indische over heid gevoerd zullen worden. Aan ecn com promis alt niet tc denken. De voorstellen van de Simoncommissie zijn onaanneme lijk cn ook de voorgestelde conferentie met de Indische leiders is bij voorbaat tot mis lukking gedoemd. Indiü zal do besluiten van een dergelijke conferentie nooit erken nen. Ook de leiders der Indische liberalen kunnen zich mot het rapport der Simon commissie niet vercenigen. Aanvankelijk hebben dc Indische liberalen dc onafhan kelijkheidsbeweging niet goedgekeurd, doch thans hebben ook zij het vertrouwen in En geland verloren. Het rapport der Simon commissie is slechts goed om in de papier mand te worden geworpen. De correspon dent van de Daily Express meldt dat nooit in de moderne geschiedenis van Indiö een document zoo algemeen verwenen is al6 het rapport der Simoncommissie. De Indi sche leiders verklaren dat de in dit rap port voorgestelde autonomie der provinciën slecht* een schijnautonomie is. In werke lijkheid zullen de bevoegdheden der hooge Engelsche bestuursambtenaren nog uitge breid worden en het gevaar bestaat, dat de financieele zelfstandigheid van Indic, die overigens onvoldoendi«-ach«ai «iu»a—#n zal worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1