AMERSFOORTSCH DAGBLAD PRIJSVERMINDERING FIRMA DUIM BURGER Zomer-Opruiming GROOTE ABOWWEMEHTSPRUS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10, per maand 0.75. per - week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/#. DE EEMLANDED PRIJS DER ADVERTENTIEN «■!-«.** f 1.03 met van /en bewi;iaumm*r Zaterdag 28 Juni 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang No. 304 DAMES MODEZAAK NIMMER EENZAAM Buitenlandsch Overzich Restaurant De Southern Cross te New-York Menu BUITENLAND DE ONRUST IN BRITSCH- INDIE Boycot der Engelsche banken OOK IN MALAGA STAKING Ministierieele telegrammen Fa. L. J. Luycx en Zn. DE GROOTE Dynamietontploffing op een schip 31 dooden Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-, Afzonderlijke nnmmers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 5» elke'regel meer f 0.25Llefi* f y—nrt. word* helft van den prijs. Kleine Advertenties KEITJES" b4 vo»r^Th*Uft»- i5- regels 50 cent, elk* regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—Bcwfl«nam»er tn» f 0.04 door H. G. CANNEGICTER. „Wat doet het er toe, waar ik ben? Overal waar menschen zijn, ben ik bij mijn broeders: overal waar er geen zijn, ben ik bij mezelf.'' De man, die deze woorden neer schreef, was een zwerver, een veclgeplaag do, voortdurend gejaagde, door vervolging en strijd verontruste mensch. Hij is niet de ecnige geweest, die tenslotte in een derge lijke gedachte den troost voor zijn moeilijk bestaan heeft gevonden. „Wat doet het er toe waar ik ben?" Be nijdenswaardig, wie deze vrijheid bereikt heeft. Maar al te zeer zijn wij allen nog slaaf van onze omgeving, gebonden aan den bodem, waarop wij toevalligerwijze ge boren zijn, gehecht aan mensehen. die on bevooroordeeld beschouwd, niet beter en niet slechter zijn dan alle overige men schen ter wereld. Merkwaardig, dat over 't algemeen juist diegenen onzer, die een hard lol in de we reld hebben gehad en in voortdurenden strijd met hun genootcn hebben geleefd, tot een dergelijke bevrijding komen. De hok vaste, wereldschuwe, onmaatschappelijke menschen zijn gewoonlijk de weigestèïden, die voor elke ramp cn tegenslag zijn be waard gebleven, vvien geen schepsclter we reld ooit een slroobreed in don weg heeft gelegd cn wier leven vredig verloopt als het bestaan van dien gcrusten landman, wiens geluk Poot heeft bezongen. „Wat doet het cr toe waar ik ben?' Zij verbazen zich over zoo'n uitspraak. Doet hot er niet toe, of men veilig thuis zit in den schoot van zijn gezin, dan Wel zwerft tusschcn onbekenden, wier taal men niet verslaat en met wier gewoonten men niet op de hoogte is? Doet het er niet toe. of men zichx omgeven voelt door verwanten, dio eiken vvensch voorkomen en iedere be hoefte afleZcn uit hét gciant, dan wel' een nummer iaTiissCheh de duizenden, die on verschillig heen krioelen om don vreemde ling. met vvien zij niet hebben te maken? Voor de meesien onzer is de wereld ont zettend klein; gewoonlijk is zij niet groote dan het dorp of de provincie. Wat daar buiten ligt, is vijandig, gebied. Zoonis de oude volken hetzelfde woord bezigden voor vreemdeling en vijand, zoo ah' voor hen het uitheemschc het heiden- sche en het barbaarsche was, wekt voor menigeen onzer nog alles wat huiten de dagelijksche sfeer ligt wantrouwen en angst. Welk een verruiming zou ons be staan ondergaan, zoo ook wij tot de slot som kwamen, dat, overal waar menschen zijn, wij onder broeders verkeeren! Het is het vertrouwen in medemenschen dat ons het gevoel van vrijheid cn veilig heid doet genieten. Dit vertrouwen geeft ons zekerheid te midden van de wereld rondom ons. Het heft de beangstigende eenzaamheid op. welke ons toch zelfs in het behaaglijk nest?' van gezin en woon plaats beklemt. Want daar voelen wij ons vaak als op een wel gerieflijk, maar toch bedenkelijk klein eilandje in een verrader lijken, steeds met bedreiging ons omspoe- lcnden oceaan. Hoe knusser ons honk. te schrijnender in de diepte van ons hart onze eenzaamheid. Eerst het contact met de grootc wereld van vreemden en onbekenden heft onze eenzaamheid op Maar dit contact is nood- wendigerwijs dikwijls pijnlijk. Iloc kan men, onder strijd en botsing in kennis met de menschheid geraakt, in de mensch- heid zijn broeders vinden'? Botsing on strijd onthullen het innerlijk. Zij doen de elementaire gevoelens door het conventioneele pantser heenbreken. Zij loe ren ons den medcmensch in zijn ware ge stalte kennen. Zij doen ons begrijpen, wat er in hem leeft aan tegenstrijdige harts tochten, aan liefde cn haat Botsing en strijd maken ons ontvankelijk voor de tra giek van het menschenlevcn, welke zich in ieder individu als een wet van het noodlot voltrekt Botsing cn strijd loeren ons mede leven cn medeleven is medelijden. Wat is het, dat ons den mensch als broe der doet zien? De verwantschap, die wij m hem ontdekken. Het vreemde blijkt niet hot andere; het vreemde blijkt het eigene te zijn. Wat den vreemdeling beweegt be weegt ons; wat ons beweegt, beweegt hem!> Wij kunnen ons in den ander verplaatsen, wij vereenzelvigen ons met hem. Wij zien uit zijn oogen, wij hooren met zijn ooren, wij lijden cn juichen met den klop van zijn hart. Dit is de groote bevrijding des levens: to ervaren, dat allen één zijn, schepselen van het eendere maaksel. Deze ervaring stelt on6 op ons gemak met een iegelijk, wie hij ook zij. Maar deze vereenzelviging tusschcn mensch en zijn broeder berooft ons ook van den steun, wolken het opzien tegen ande ren ons schenkt. Zij zijn niet slechter, dit is een troost, maar ook niet beter dan wij. Niet lager, maar evenmin hooger. Wat wij niet vermogen, kunnen ook zij niet. Wij kunnen hen derhalve eerst vertrou wen, nadat wij geleerd hebben, onszelf te vertrouwen. Ook die vertrouwen wordt ge boren uit botsing en strijd. Wie tot de ge ruststelling is gekomen, dat, waar menschen zijn, hij onder broeders verkeert, heeft te vens'geloerd, het gezelschap dier broeders te ontberen. Hij is zelf immers hetgeen ook zij zijn? Ontbreekt dit gezelschap dus, dan is hij toch nimmer eenzaam: hij heeft zich zelf. Wat. doet het cr dus toe, waar hij is? (Nadruk verboden). De conventie inzake den ge dwongen arbeid ln do koloniale gebieden. Dezer dagen heeft de Internationale Ar heidsconferentie te Gënöve in eerste lezing aangenomen de ontwerp-conYcntie betref fende den gedwongen arbeid van inboor lingen in dè koloniale gebieden. Het ver dient wellicht aanbeveling, orii eens nader uiteen to zetten, waarom het hier eigenlijk gaat. De debatten hebben hoofdzakelijk ge- loopen over artikel 1 der conventie. Dit artikel houdt eigenlijk enkel een considerans in voor al de volgende artike len, immers het houdt in, dat de mogend heden, die tot dc conventie toetreden, ge dwongen arbeid in de koloniën onge- wcnscht achten eh tien plicht op zich ne men, divif af te" schaffen. Verscheidene koloniale mogendheden kunnen onmogelijk terstond tot de afschaf fing van verplichten arbeid in de koloniën overgaan, want er zijn in Je koloniën af- geiegen streken rriet hoogst primitieve be volking^ die geen geldhuishouding kennen cn wier eenige mogelijkheid, om iets bij te dragen tot vergrooting van de algemeene welvaart, arbeid is. Door te arbeiden kun ncn ze iets nuttigs tot stand helpen bren gen, waarop ze zelf latei' gaarne met vol doening wijzen. En deze arbeid is de een voudigsje manier, .waarop hun .geleerd kan worden, dat samenwerking npUig.is, dat eéïïcfiacht macht jnaakt en dat nijjn voor het algemeen welzijn iets kan bijdragen. In ons In dié bestaat verplichte arbeid nog. slechts in enkele verwijderde .doelen der buitengewesten. Reeds lang js men be zig geweest "er dien arbeid af te schaffen en te Vervangen door belasting. De héercri diensten, die nog bestaan, bedragen 17 da gen per man per jaar en worden enkel be- «leed aan aanleg en onderhoud van hoofd wegen. Meestal gaat het hij die heeren diensten gemoedelijk toe. liet afschaffen van heérendiensten zal niet anders ten gevolge hebben, dan «lat dergelijke afgelegen streken minder snol in beschaving cn welvaart vooruit gaan doordat er minder wegen aangelegd wor den en er minder gearbeid wordt. Want er zijn nog streken, waar voor loon geen ar beid wordt verricht en het zou veel en veel te kostbaar zijn, van elders arbeiders naar die streken te laten komen. Intusschen is dat artikel 1 met eenige wijzigingen aangenomen en onze Indische regeering maakt er nu reeds ernst van, de verplichting, die Nederland misschien op zich zal nemen, wanneer het tot de conven tie toetreedt, nu reeds na te komen. Den Volksraad is reeds voorgesteld, op de eerst volgende begrooting een som van 500.000 gulden te brengen voor de geleidelijke af schaffing der heerendiensten, en dat ter wijl groote zuinigheid geboden is. Het zijn bijna alleen de arbeidersafge vaardigden, die zoo ijveren voor de af schaffing van verplichten arbeid in de ko loniën. De meeste van hen maken den in druk, dat ze werkelijk ervan overtuigd zijn. dat aan de koloniale bevolkingen door die afschaffing een weldaad bewezen zal wor den; zij pleiten met vuur voor afschaffing van wat'zij een öoort slavernij vinden. Maar nog veel sterker is de indruk, dat deze enthousiasten al zeer weinig begrip hebben van wat die verplichte arbeid te beteekencn heeft en hoe de inlanders zelf over dien arbeid denken. Merkwaardig, dat ze den militairen dienstplicht in Europa veel minder fel bestrijden, dan den ver plichten arbeid in de koloniën, niettegen staande in Nederland de dienstplicht onze jongelieden uit hun werk roept gedurende een veel Inngeren tijd en hen ontzaglijk veel strenger bindt. Zouden de arbeiders in Nederland voelen, dat er voor hun zonen opvoedende kracht zit in den plicht om in grooten getale gezamenlijk lichamelijk cn geestelijk geoefend te worden? Wat voor bezwaar kunnen ze er toch tegen hebben, dat in verwijderde «treken de bewoners 17 dogen per jaar leerciv hun steentje (in let terlijken zin) bij te dragen tot het algemeen belang! Zooals gemeld, is de conventie te Genève aangenomen met 78 tegen 12 stemmen. Maar reeds thans schijnt er eenige opposi tie tegen de zaak te komen. Zoo schijnen de mogendheden, die belangen in Midden Afrika hebben (Frankrijk, België en Portu gal hebben ook tegen gestemd) aan te stu ren op ietwat soepeler bepalingen. Het staat echter te bezien, of dc arbeidersgroep, die met het besluit een belangrijke overwin ning heeft behaald, daartoe haar medewer king zal verleencn. Huize .dc Slichlsche Heuvel'' AmersfoorLtclie Berg Tel. 1290 Tel. 12 M DIMANCHE 29 JVIN 1930 Lunch A 11. 2.50 Tienduizend personen op het Rooseveltvtiégveld Ilors dy Oeuvre var ié d la Royale Consommé iró.is filets en tasse La Pet i ie Mar mile des Poules d' Ar genteuij Langue de boeuf sauce madcre Haricots verts Mousse Douch esse Les Fr om ages de France Envoi de not re Pays Lunch-Thé-Diner Concert. Soiree dansante Tn E MOUNT MINST RELLS Grands et Petits Salons pour Diners, fetes, Noces et receptions aet)GGGG Botsingen te Madras Londen, 27 J u 11 i. (V. D Ti' Madras hebben Donderdag botsingen plaats gehad tusschcn de politie cn ongeveer 3Ó0'0 Indi sche vrijwilligers. Dc politie joeg de viij- wil ligers eerst met gummistokk«n uitren doch moest later van de vuurwaDèncn ge bruik maken. Veertien personen worden ge wond van wie een aantal ernstig. De politie heeft intusschen de orde in «le stad hei<=teld Do vereeniging van katoenhandelaren te Bombay lieeft een resolutie angenomen waarin van de fabrikanten geéisch- wordt, dat zij tegen 1 Juli de deposito's van de En gelsche banken intrekken. De regeering te Bombay verkeert in ernstigo moeilijkheden daar alle gevangenissen van haar district vol zijn. Zij moet in verband hiermee de verouderde gevangenis Visapur in de na bijheid van Ahmednagar weer in gebruik nemen. In den loop van Donderdag zijn weer ongeveer 20 personen wegens het pos ten van werkwilligen gearresteerd. Opwinding onder de bevolking New York, 27 Juni. (V.D.) Bij de aan komst van «Je ..Southern Cross'" op het Roo sevelt-vlieg veld waren minstens tiendui zend personen aanwezig. De politie had het vliegveld afgezet, doch toen het vliegtuig was geland, kon zij de menigte niet tegen houden en de duizenden stroomden over het v eld. Het duurde eenigen tijd voordat er voor Je vliegers voldoende ruimte was gemaakt De Nederlandsche vlieger van Dijk was "le eerste, die uit het toestel stapte, direct gevolgd door Kingsford Smith. Na de begroeting door den Britschen am bassadeur volgde die door den burgemees ter. van New York en de andere autoritei ten. Dc.vliegers zagen er vermoeid uit en za ten onder het stof. ünrnjdellijk na de be groeting begaven zij zich naar het,hotel op het vliegveld om zich op te frieschen en op hun verhaal te komen Dc vlucht van Harbour Grace naar New- York is vlot verloopen al heeft zij tenge volge van den mist langer geduurd, dan verwacht was. Kingsford'Smith deelde bij aankomst te New York mede, dat hij ge durende het gcheele traject in voortduren de radioverbinding was geweest met de landstations. Bijna voortdurend was op '2000 M. hoogte gevlogen. De marconist Stan huge is zoowel gedurende de vlucht over fleii Oceaan als op tie laatste etappe voort durend in act ié geween. Boven de grootr steden werd lagei gevlogen cn voordat op het DoosèveU-vliegvelci werd geland, vloot; de „Southern Cross'' over de stad. Te zéven uur werd Fiet vliegtuig boven New York g«.signaleen!. Daarna zette het koers naar het vliegvelden na eenige malen om het vliegveld gevlogen të hebben, landde het vlot. Gemeld wordt, dat na de officieele ont vangst in New York cn nadat de voorgeno men huldëbótóbgingen hebben plaats ge had, de „Southern Cross" naar Californië zal vliegen, waarmede Kingsford Smith de vlucht om de wereld zal hebben volbracht De vlieger Van Dijk heeft medegedeehl, dot hij met Kingsford Smith naar Califor nië zal vliegen. Het staat nog niet vast wan neer hij naar Nederland zal terugkeeren. Telegram van den minister van defensie. De minister van defensie heeft aan piloot van Dijk via den Ncderlandschen consul- conernal te New York het volgend telegram 1 ezonaen: wensch u namens Koninklijke Marine hartelijk geluk met geslaagden tocht over Oceaan dien Gij als eerste Nederlan der en oud-officier van Marinev liegdienst volbracht. Telegram van minister Reymer. Bij het Departement van Waterstaat is een telegram ingekomen van Van Dijk waarin hij mcdedeeling deed van zijn be houden aankomst in Harbour Grace en meldde, dat hij den volgenden dag zou ver trekken naar New*York. De minister van Waterstaat heeft daarop hem het volgende telegram gezonden: ,Van Dijk, Southern Cross, New York, U Uw metgezellen hartelijk gelukge wcnscht met welslagen. LANGESTRAAT 49-51. Tel. 190 IS BEZONNEN. Versohenen Cissy van Marsveldt Emmy Belinfanle-Bolin/antel Vaartuig op de St. Laurens rivier in de lucht gevlogen Minister van Waterstaat.* Madrid, 20 Juni. (V. D.) De transport arbeiders, werkzaam in de haven van Mala ga, hebben zich solidair verklaard met de stakende havenarbeiders van Sevilla en hebben eveneens het werk neergelegd. Ten gevolge van de staking is do toestand in Malaga verscherpt. Het verkeer staat ge heel stil. Alle zaken zijn gesloten. Door de arbeiders worden demonstraties gehouden.. Bij een dezer demonstraties werd gescho ten. Onder de bevolking heerscht groote opwinding. Dc buitenlanders zijn aan boord der schepen gebleven. De politie heeft 3 be kende syndicalisten gearresteerd. DE ONTRUIMING VAN HET RIJNLAND. Trier goheel ontruimd. Trier, 27 Juni. (V. D.). De laatste te Saarburg liggende Fransche troepen zijn Donderdag naar Frankrijk vertrokken. Hiermede ls het geheel district Trier ont ruimd. SPRINKHANENPLAAG IN OOSTENRIJK. Veroorzaakt verkeersstoringen, W e e n e n, 26 J un i. (V. D.) De bladen melden, dat op den spoorweg Wiener Neu- stadl-—Eggcndorf, de lijn naar Hongarije van den Zuidelijken spoorweg, Woensdag avond een zwerm sprinkhanen is neerge streken, die verkeersstoringen heeft ver oorzaakt. Steeds nieuwe zwermen lieten zich op de lijn neer cn werden door de treinen verpletterd totdat een trein bleef steken. Dc vrijwillige brandweer van Nie- ncr Neustadt is te middernacht uitgerukt om den weg vrij te maken. De opruiming der sprinkhanen had plaats door de rails New-York, 27 Juni. (V. DIn de na bijheid van Brockville in de provincie On tario in Banada werd Donderdag een met twintig ton dynamiet beladen vaartuig op de SL» Laurens rivier door den bliksem getroffen. Het dynamiet vloog in de lucht, waarbij het vaartuig totaal verwoest werd. Voor zoover tot nu toe kon worden vast gesteld zijn van de 42 opvarenden van het vaartuig 31 gedood. De elf andere opvaren den werden ernstig gewond teruggevonden. DE NATIONALISTEN IN EGYPTE. Cairo, 26 Juni. In een rede op een ver gadering van 700 vertegenwoordigers der Wafdpartij heeft Nabas pasja medegedeeld, dat er écn speciale commissie gevormd zal worden, bestaande uit 2 vertegenwoordi gers van elke provincie om samen te wer ken met het bestuur van de nationalisti sche partij. In geval het tegenwoordige kabinet maat regelen zou nemen, die in strijd met de grondwet zijn, moet men onmiddellijk daar op reageeren. De wijze waarop, zal door den voorzitter worden vastgesteld. Dit voor stel werd met algemeene stemmen goed gekeurd. HOE DE ROOFMOORDENAAR AXELSEN ONTVLUCHTTE. Alles was zeer zorgvuldig voorbereid. Lüneburg. 27 Juni. (V. D.) Een oog getuige heeft aan de politie medegedeelJ, met benzine te begieten en in brand to ^jj den uitgebroken roofmoordenaar steken. Hedenmorgen werd geconstateerd, Axelsen en zijn medeplichtige Rast eenige dat de sprinkhanen de langs den spoorweg Uren na hun vlucht bij Buchen gezien heef.', liggende velden hadden kaalgevreten. Men neemt aan, dat de uitbrekers aan .Ja kust van de Oostzee zullen trachten aun fccord van een schip te komen. Naar men verder vernomen heeft, hebben de uitbre kers hun vlucht zeer zorgvuldig voorberei«L Zij hadden tegen hun veroordceling appó' aangeteekend en waren nog niet in het tuchthuis opgesloten. 45 SLACHTOFFERS TE LUEBECK. Luebeck, 27 Juni. (V. DVan de met het Calmctte-praeparaat behandelde zuige lingen is in den afgeloopen nacht weer een overleden, zoodat het aantal dooden thans 45 bedraagt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1