EEN DAG VAN DANKBAARHEID Zomer Stofjes. ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand 1 0.75. per DE EEMLANDEU Dinsdag 1 Juli 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 1 Buitenlandsch Overzicht Boycot in Bombay Voortzetting lijdelijk verzet EEN TREIN ONTSPOORD De ontruiming van het Rijnland Hulde aan Stresemann 1UITENIAN® Einde van China's burgeroorlog? De legers uitgeput Fa. L.J. Luycx en Zn. Opruiming s- Aanbiedingen De nieuwe regeering in Bolivia Hulde aan de Saar- bevolking Verschillende proclamaties De universiteit recht van zelfbestuur AMERSF00RTSCH DAGBLAD weck (me* gratis verrekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f Afzonderlijke nummers f 0.05. FOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 515 PRIJS OER ADVERTENTIEN 1-4 re9d'u" lnbe9rtP van «B bewijsnummer elk« regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentie voor da helft van den prijs. Kleine AdvertentlCn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 —5 regels1 50 cent, elk* regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—Bewijsnummer extsjt 1 0.05 De kleine Entente. Vorige week hebben de ministers van bui» tenlandsche zaken dor drie mogendheden, die te zaraen de kleine Entente vormen, el kaar weer eens opgezocht en de gebruike lijke conferentie gehouden. De bijeenkomst had plaats in Tsjeclio-Slowakije, voor wel ken staat Benesj aanwezig was, terwijl Boe menie cn Zuid-Slavië vertegenwoordigd werden door Mironesco cn Marinkovitsj De communique's die over de gevoerde besprekingen gepubliceerd zijn, waren mees terstukken van kortheid. Men schijnt het verstandig te vinden aan de buitenwereld vooral niet meer los te laten dan enkele globale zinnetjes. Toch zijn er uit deze summiere mededee- lingcn nog wel eenige conclusies te trek ken; en de voornaamste is al terstond deze, dat de drie mogendheden, die zich tot de kleine Entente aaneensloten, van de nood zakelijkheid van een duurzaam verband in nig overtuigd blijven. Het is speciaal de Fransche pers, die dit met groot genoegen constateert. Men weet, dat Frankrijk de vorming van do Kleine Entente steeds met hart en ziel bevorderd heeft, cn men be grijpt ook waarom. Er is in Cenlraal-Euro- pa geen sterker bolwerk denkbaar tegen de oude machten, die hier vroeger domineer den; de Oostenrijksch-Ilabsburgsclie monar chie, gesteund door het groote Duitscho rijk. De drie leden Aan de Kleine Entente hebben hun onafhankelijkheid cn voor een deel zelfs hun ontstaan te danken aan de vernietiging van de oude Oostenrijksclie monarchie; geen wonder dal zij eensgezind zijn in hun waakzaamheid, en vooral begee- rig zijn den status quo op dit punt te handhaven. De Kleine Eulente heeft zich verklaard vóór het initiatief van Briand tot stichting van een federatie van Europeesche staten. In hoeverre deze verklaring louter plato nisch is, dan wel uit een Avaarachtig ver langen is ontstaan om langs dezen weg tot den duurzamen \u*ede in Europa mede te werken, zal de toekomst uitwijzen. De vraag mag gesteld, of een oprechte samenwerking met Hongarije mogelijk is, vóórdat men dit. land, dat door Trianon zeker niet billijk is behandeld, in bepaalde verlangens is tege moet gekomen. De politieke samenwerking van de drie staten heelt haar nadere uitdrukking ge vonden in een uitgewerkt accoord, terwijl vervolgens de mogelijkheden onderzocht zijn van een betere organisatie der economische samenwerking. In de officieele communique's is met geen woord gerept van de geruchten, die in de pers hun weg gevonden hebben over even tueel herstel van het koningschap in Hon garije. Het lijdt evenwel geen twijfel of dil punt is op de conferentie in debat geweest, .En het spreekt welhaast vanzelf, dat de heeren daar weinig van moeten hebben. Mironesco heeft zicli wel reed6 tot de pers over deze kwestie uitgelaten en te verstaan gegeven dat Hongarije njet op een derge lijke manier moet avonturen, wil men de Kleine Entente niet tegen zich in 't harnas jagen. Iedere poging tot revanche aldus Roemeniè's minister zal het antwoord uitlokken, Avaartoe men ons dwingt. In dil licht gezien krijgt de vage Arerklaring uit bet communique, dat rpen de huidige inter- nationale verhoudingen zal eerbiedigen, baar eigen beteekenis. De Tsjechische minister Benesj, eveneens in een gesprek met de pers, heeft zich voor al bepaald tot de overeenkomst met betrek king tot de statuten van de Kleine Entente, die gepubliceerd zullen worden en (er ken nis gebracht van den Volkenbond. Deze sta tuten handelen voornamelijk over de perio diek terugkeerende conferenties tusschcn de ministers A'an Buitcnlandsche zaken, en vervolgens over het geval, dat één der mo gendheden in de toekomst zal optreden met een omschreven mandaat en uit uaam van de Kleine Entente. Al dit duidt er ondubbelzinnig op, dat de praktijk van de Kleine Entente bewezen beeft goed te Averkcn, cn dat het onderling contact in de komende jaren éér inniger dan koeler zijn zal. Londen, 30 Juni. (H.W) Gisteren is te Bombay een boycolweek begonnen, welke gericht is tegen buitenlandsche goederen on de Engelsche in het bizonder. De brief- .cnveloppen worden o.a. voorzien niet boy- colsluilzegels. Verder zal de nationale vlag gewijzigd worden. Zondag a.s. wordt een historische optocht gehouden, waarbij ook de waarde van de Indische kunst en van de Indische goederen door zinnebeeldige voor stellingen zal worden afgebeeld. De centrale regeering in Indic heeft de provinciale regeeringen uitgenoodigd het rapport der Simoncommissic zoo spoedig mogelijk in studie te nemen en uiterlijk 15 Augustus hun standpunt, ten opzichte van het rapport aan de centrale regeering be kend te maken. Deze wil dan clc mccning der provinciale regeeringen tegelijk met haar eigen standpunt voor 30 Sept. ter ken nis van de Engelsche regeering brengen. De arbeidscommissie van het Al-Indische congres heeft gisteren haar beraadslagin gen, die 3 dagen hebben geduurd, geëin digd. Over deze beraadslagingen wordt het stilzwijgen bewaard, doch in Engelsch-oo- lilieke kringen meent men. dat tot een voortzetting van de campagne om dc bur gerlijke gehoorzaamheid te weigeren, be sloten is. De voorzitter van het Al- Indisch congres gearresteerd. Het uitvoerend comité van liet Al-Indi-ch congres is onwettig verklaard. MotUal Nehru, do voorzitter van het congres is te Allahabad, gearresteerd. clc voeding met het Calmette-preparaat. Onmiddellijk werd de voeding in het zie kenhuis gestaakt. Men heeft echter nage laten ook de voeding buiten hot zieken huis stop te zetten, die op 2S April en 1 Mei moest plaats hebben. Hierin ziet men een ernstige nalatigheid van de artsen, die echter tot hun verdediging aanvoeren, dat zij de voeding met het Calmette-prepa- ïaat buiten het ziekenhuis niet hebben ge staakt om geen onrust onder de bevolking te veroorzaken. De Rijnland commissie vertrekt vit Wiesbaden Drieen twintig, personen ge: dood en vele gewond STRAATGEVECHTEN TE NEW YORK. Communistische demonstra ties voor het Britsche con sulaat. New-York, 29 Juni. (Tel.) Tusschcn dc !0ö0 cn 1500 communisten, die tot twee vijandige groepen behooren. hebben Zater dagmiddag eerst in de straten met elkaar gevochten, waarna zij zich aaneensloten om op te trekken naar het Britsche consu laat, waar zij een demonstratie hielden te gen de Britsche politiek in Indiê. Een der communistenleiders hek lom het. bordes van het gebouw, waarop zich ambtenaren van het consulaat bevonden, doch hij word door dc politic verwijderd, terwijl de me nigte door charges uiteen werd gedreven. De communisten verzamelden zich op nieuw en belemmerden het verkeer. Zij slaagden erin, opnieuw bij het consulaat te komen en sloegen de ramen van hot in de benedenverdieping gevestigde scheeovaart- kantoor in. Nadat een hevig gevecht was gevoerd, waarbij tal van mannen en vrou wen harde klappen opliepen, werd dc me nigte ten 6lotte door dc politie, uiteenge dreven. Berlijn, 39 Juni. (H.N.). Naar het Bus sische telegraaf agentschap meedeelt is een leizigerstrcin van Irkoetsk naar Lenin grad ontspoord. D-. locomotief cn een wa gon werden geheel vernield. Bij het onge luk zijn 23 personen gedood en 28 gewond DE CALMETTE-VOEDING TE LüBECK. Berlijn, 30 Juni (V.D.) Naar de „B.Z." meldi, is een gerechtelijk voorondorzoek geopend tegen den obermedizinalrat Alt- staedt.. Prof. Deyke, diens laboratoriumas sistent en den directeur van het kinderhos. pitaal te Lübeck wegens dood door nala tigheid. In de geheime zittingen van de Burger- ausschuss is thans een ernstig feit hekend geworden. Op 25 April werd voor de laat ste maal voedingsmateriaal voor de kin deren verstrekt, bestemd voor drie voe dingen en wel op 23 April, 28 April en 1 Mei. Reeds op 26 April werd door schouwing van het lijkje van een gestorven kind vast gesteld, dat do dood veroorzaakt was door Wiesbaden, 30 Juni. (V.D.) Heden middag heeft de laatste soldaat van de be zettingstroepen AA'iesbaden verlaten. A'an- morgen verzamelde zich een grooto menig te voor hotel „Wilholma'', den zetel der Rijnlandcommissje. Het plein was geheel afgezet. Onder de tonen van de volksliede deren werden do drie vlaggen, terwijl de troepen het geweer presenteerden, inge haald, oerst dc Belgische, toen de Engel sche en tenslotte dc Fransche vlag. Nadat dc leden van dc Rijnlandcom missie, het. hotel hadden verlaten, mar cheerden de bezettingstroepen nrfar het sta tión. De laatöte zitting van de Rijnland commissie, die door Rijkscommissaris Frei- herr Langwerth vori Simmern werd bijge woond, was louter formeel. Zoowel voor zitter Tirard als de Rijkscommissaris ga ven den Avcnsch le kennen, dat thans een tijd van uiteindelijke verzoening tusschen de volken zou aanvangen, Hulde aan dr. Stresemann. BeTlüb, 30 Juni. (V. Dj. Een delegatie van de Duitsche Volkspartij van de Pfalz heeft Maandag op hot graf van den Rijks minister van buitenlandsche zaken dr. Stre semann een krans met wit-blauwe linten gelegd. Ook het. Partijbestuur van de Duitsche A'olksparlij heeft, zijn vroegeren leider lie den door het leggen van een krans op zijn gtaf gehuldigd. Vredesconferentie in het zicht? Londen, 30 Juni. (II.N.) Volgens berich ten van Japansche zijde moet Tsjang Sjo9 Ling de dictator van Mantsjoerijc, Tsjang Kai Tsjek en de noordelijke generaals uit genoodigd hebben tot een \rredesconferon- tie, welke le Moekdcn zal worden gehou den om een einde te maken aan den bur geroorlog in China. Tijdens deze conferen tie zouden dan de vijandelijkheden tus schcn de noordelijke en de Nankingtroepcn worden gestaakt. Een officieele bevestiging dezer berichten is echter van Chineesche zijde nog niet ontvangen Tengevolge van de laatste geveclvtcn moeten zoowel de noordelijke als do Nankingtroepen geheel uitgeput zijn. VLIEGER NAAR OMLAAG GESTORT. Hol ten au, 29 Juni. (A'.D.) Heden werd te Holtcnau ceu luchtvaartdag gehouden, bestaande uit verschillende vliegdemon- stiaties. Tegen half zes moesten de de monstraties echter plotseling afgebroken worden, doordat zich een ernstig ongeval voordeed. De bekende piloot Aron Lilicn- fels bevond zich met zijn toestel op once veer 200 meter hoogte, toen het vliegtuig plotseling in zee 6tortte. Er was spoedig hulp ter plaatse, die den piloot levend uit het. Toestel kon bevrijden. Von Lilicnfels had echter ernstige verwondingen opge- loopcn. KRIJGT PARIJS EEN NIEUW VLIEGVELD? Le Bourget is te klein ge worden. liet vliegveld lo Bourget te Parijs, dat het tooneel is geweest van zoovele groote gebeurtenissen in de geschiedenis van het vüegwezcn i6 niet Lucky Lindy er ge daald? en wel oen der oudste vliegvel den van Europa, zal waarschijnlijk zoo lezen wij in. het N. v. d. D. door een nieuw grooter acrodroora bij Parijs zijn eereplaat6 verliezen De Fransche regee ring heeft een bedrag van circa 40 mil liocn gulden bestemd voor vliegdoelcinden cn bijna een derde daarvan zal gebruikt worden voor het nieuwo vliegveld. Dit zou dichter bij Parijs cn tegelijk dichter bij de Seine liggen, zoodat zoowel land- als wa tervliegtuigen er kunnen dalen. Le Bourget zou dan uitsluitend militair vliegveld wor den. Door het groeiende luchlvaartverkccr is le Bourget te klein geworden. In de spits uren verlaat gemiddeld elke minuut een machino het \cld. Vaak moeten er dan vliegtuigen in dQ lucht wachten tot hun beurt van landing is gekomen. Do plaats van liet nieuwe veld staat nog niet geheel vast, doch men denkt ernstig aan een plek op korten afstand ten Noor den van Parijs gelegen, namelijk Maisons- Loffitte. Ilier is al een uitstekende water vliegtuigbasis. FRIESCH CONGRES TE HUZUM. Van 1f Augustas. Van 1—4 Augustus a.s. zal in het Noord- Friesche stadje Huzum het derde Friesch congres worden gehouden ten dienste van Groot-Friescho cultuurbelangen. Dr. Rei- mers—Loga, Dr. Volqu, D. Kalman, Prof. Dr. C Borchling, Dr. Muusz—Tating, Dr. Ster ling,, Dr. L. C. Peters, Dr. Tedsen en Frau- lein IngAversen zullen voordrachten houden betrekking hebbende op het Friesch-eigen. WEERBERICHT. Hoogste Barometerstand: 764.2 te Karlstadt. Laagste Barometerstand: 747.6 te A'olcntia. Verwachting: Matige tot, zwakke O. tot 7 Avind. toenemende bcAvol- king, droog behoudens kans op omveer nog Avann. LANGESTRAAT 49-51. Tel. 190 KOOPT NU Is het aantal dooden in La Paz 500?, „Wij willen eenig zijn in den eed: DnitschlandDuitschland boven alles" Berlijn, 30 Juni. (H.N.) Naar aanlei ding van de bevrijding van het Rijngebied zijn proclamaties verschonen van rijkspre- óidenr. von.. Hindenburg gemeenschappelijk met de rijksrcgeerir.g, van de Pruisische en Boiersche staatsregeering ca van den Pruisisclien landdag. De rijksdag besioot vandaag zijn zitting met een viering van cle bevrijding, waarbij bijna alle rijksministers en de vertegenwoordigers der Linden aan wezig waren. In de proclamatie van von Hindenburg cn van de rijksregeering wordt o.a. gezegd, dat deze dag der bevrijding in de eerste plaats een dag van dankbaarheid moet zijn. De eerste gedachte moet hen gel. den, die in den. strijd voor de vrijheid van het Duitsche \-aderland gevallen zijn en hun leven voor het vaderland hebben ge geven. De dank strekt, zich ook uit tot al ien, die tijdens de jaren der bezetting pf- fers uit liefde voor het vaderland hebben gebracht cn in den zwaren tijd der bezet ting \cel voor Duitschland hebben geleden. Steeds zullen wij met dank de \*ele dui zenden gedenken, dio om hun trouw aan het vaderland van eigen huis cn hof ver dreven zijn. Wij willen hun danken door de gelofte ons aller offers, dio in dienst van het vaderland cn het volk zijn ge bracht. waardig te betooucn. \roorts wordt do bevolking van het Saargebied herdacht cn de gelofte afgelegd, dat alles in het werk zal worden gesteld om de spoedige vorccniging van het Saargebied met het overige Duitschland mogelijk tc maken. De be\-olking van het. Saargebied wordt dank gebracht, omdat zij Duitschland trouw is gebleven en de terugkeer t.ct het Duitsche vaderland niet 'heeft willen laten koopen met verplichtingen, die in strijd met het nlgeraecno belang van Duitschland warei^ De proclamatie besluit met ecu oproep toi het bewaren van de eenheid. AVij willen eenig zijn in den eecl: „Duitschland, Duitschland boven alles". De Hessische regeeiing heeft naar aan leiding van dc bevrijding van het Rijnland een boodschap lot het Hcssische volk ge richt, waarin zij er op wijst, dat de vader landsliefde cu cle offervaardigheid van de bevolking aan den Rijn de grondslag zijn geweest voor cle politiek, welke thans met de bevrijding van het land is bekroond. Ilct land Hessen heeft in het bijzonder de eco nomische cn financieele lasten van de be zetting gevoeld, doch ondanks den ernsti- gen econonvschcn toestand meet het ge lukken dc wonden tc heelen, welke do be zetting heeft geslagen. Hat vorlrek uit Mainz. Vanmorgen zijn de laatste bezettingstroe pen, een bataljon infanterie en een afdee- ling gendarmes uit Mainz vertrokken. Na dat dc troepen voor het slot. waar het hoofdkwartier van generaal Guillaumat gevestigd was. waren opgesteld, verscheen kort na 11 uur do generaal, die langs het front schreed. De laat6te Fransche vlag werd daarop, terwijl de muziek de Mar seillaise speelde, ingehaald, wat door de aanwezige volksmenigte met een luid hoera werd begroot. Terstond daarop stelden de troepen zich in beweging en trokken en- der het spelen van de muziek naar het sta tion, waar zij Ingeladen werden. Beviijdingspostzegels. De Duitsche regeering zal ter gelegen heid van de ontruiming van het Rijnge bied een serio bevrjjdingspostzegels in om loop brengen De Graf Zeppelin naar het bevrijdingsfeest. De Graf Zeppelin zal in den loop van deze week verschillende vluchten uitvoe ren. Morgenochtend vroeg stijgt het lucht schip weder op voor een tocht van 4 uur boven het Meer van Constanz cn Zwitser land. terwijl op 2 Juli een reis naar de Beiersehe Alpen en boven het Beierscho AA'oud wordt ondernomen. Op 4 Juli is het luchtschip gecharterd voor een reis naar Zwitserland, terwijl het zich op 5 Juli nsar Keulen zal begeven om aanwezig te zijn bij het bevrijdingsfeest. Bevrijdingsfeest in Wies- baden. Precies om middernacht begon te Wies baden onder den blootcn hemel liet be vrijdingsfecst, waarbij do opperburgemees ter en de Pruisische minister-president Braun toespraken lrclden. Parijs, 30 Juni (V.D.) A'olgcns een tele gram uit La Paz werden bij de gevechten in de Boliviaansche hoofdstad niet, minder dan 200 personen gedood. Dc echtgenoote van president Siles zou eveneens zwaar ge wond zijn. Haar redding moet. te donken zijn aan het moedig optreden van een zus ter die zich tijdens den kogelregen voor de vrouw van den president lieeft geplaatst, en zelf daardoor gedood werd. Een bericht van den dood van generaal Kundt wordt in een telegram uit Buenos Aires bevestigd. Dc opstandige generaal Blanco Gal in do zou Lo Paz zijn binnengerukt cn ook alle andere steden van Bolivia bezet hebben. New York, 30 Juni (V.D.) In La Paz en in geheel Bolivia hcenscht rust. De uit 6 hoogs militairen bestaande commissie, die na de revolutie met algemeene goedkeuring de regeering in handen heeft genomen, heeft haar eerste verordering afgekondigd. De commissie heeft het uitschrijven van vrije verkiezingen, de hervorming der ont wrichte financiën en de instelling van den economischen raad van werkgevers en werknemers ter bestrijding van den ernsti- gen economischen crisis aangekondigd. Als dank voor den steun der studenten hij de revolutie heeft de staatsuniversiteit het recht van zelfbestuur ontvangen. Parijs, 20 Juni (H.N.) To La Paz zijn gisteren de studenten, die bij de laatste ge vechten gevallen zijn, begraven. Het nauw keurige aantal slecht6offers is nog niet be kend. A'olgcns Amerikaan6che berichten zouden te La Paz alleen 500 dooden zijn ge vallen. Het aantal gewonden moet ruim 1000 bedragen. Da ronder bsvinden zicli vele vrouwen en kinderen. Kundt niet gedood. Berlijn, 30 Juni. (II.N) Het bericht, dat de vroegere Duitsche generaal-majoor Kundt, de chef van den generalcn staf in Bolivia, bij de jongste onlusten om het le ven zou zijn gekomen, is niet juist. Kundt heeft zijn toevlucht op het Duitsche ge zantschap tc La Paz gezocht. De proclama tie van de nieuwe regeering kondigt een wijziging van de grondwet en verschillen de hervormingen aan. Ondanks de gevech ten van de laatste dagen werden toch groote propaganda-optochtcn gehouden voor de congresverkiezingcn, die Zondag a.s. zullen plaats hebben. Dc regeering-par- tijen hielden een optocht, waaraan 30.000 personen deelnamen, terwijl de arbeiders partij een tegenbetooging organiseerde. NIEUW RECORD ZEILVLIEGEN. Londen, £9 Juni. (V.D De 22 jarige' Duitsche zeilvlieger Magcrsuppe hracht he den te Folkestone het. nieuwe recoel voor zeilvliegen in Engeland op zijn naam. door mei een motorloos vliegtuig 3 uur en 15 ninulen ia de lucht te blijven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1