Zijden Tricotages, DE EEMLANDEG DE DUITSCHE AARDE AAN DEN RIJN VRIJ Rede President Loelbe Siles verlaat Bolivia Korfanty aangerand Woensdag 2 Juli 1930 Uitgave: VALKKOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 2 Buitenlandsch Overzicht Niet zonder incidenten BUITENLAND Nieuwe regeering vraagt om erkenning WERKLOOSHEID IN AMERIKA Fa. L. J. Luycx en Zn. mooie sorteering. icfihr fortmann en hehenkamp Politici die elkaar afrossen ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand '0.75, per week (met gratis verzekering tegeD ongelukken) f 0.17J/a« Binnenland franco per posi per 3 maanden f3.-» Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 57910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van Ï-OS met inbegrip van een bewijsnummer - eikeregel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentltn voorde; helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels^ 50 cent, elke rtgel meer 10 cfcpt, driemaal plaatsen l.-r» Bewijsnummer extr.n f O.Of Stalin en het Russische bolsjewisme. Het zestiende congres van de Russische Communistische pan ij geeft aanleiding tot eenige notities. Zooals men in de telegram men reeds heeft kunnen lezen is de huidi ge leider Stalin voor de zooveclsle maal als overwinnaar uit den strijd gelreden. Ilern zat dat stof genoeg tot roemen geven, maar de vraag is in hoeverre hij daar recht toe heeft. Hij zelf heeft betoogd, dat de vol maakte eenheid van de communistische partij in Rusland zonneklaar blijkt uit het feit dat geen enkele opppsitie ten congresse zich heeft kunnen doorzetten tegen de pol tiek van de centrale partijleiding, maar hij vergaf te zeggen dat iedere oppositie, hetzij entrcmistjsch dan wel gematigd, door het Sovjetregiem wordt onderdrukt, terwijl de leiders zich niet ontzien hun tegenstander te verwijderen op een manier die allesbe halve met ïnénachelijke wetten strookt. De lieer Stalin heeft in zijn rapport aan het congres een zee rooskleurig schilderij opgehangen van den vooruitgang der landbouwproductie en van de gesocialiseerde industrie in verband niet. het bekende 5 jaars-plan, maar de jwer kelijke situatie is volgens ooggetuigen en mededeclingen van de Sovjetpers een onverdachte bron dus wel heel ander dan Stalin haar met zooveel ophef schetste Er is inderdaad een groote poging gedaan in de richting van socialisatie der productie, maar de resultaten moeten nog teleurstel lender zijn dan de tegenstanders van den Sovjet hebben verwacht. Het stelsel berust daarop, dat het Russische Volk werkt, niet om in zijn nooden te voorzien, maar om den buitenlandschen handel van de Sovjet regeering te steunen, en van dien handel heeft de Sovjet zich liet monopolie toege eigend, om zich bij de huitenlandsche staten de noodige bestaansbrorinen te verzekeren en tegelijk zijn propaganda te kunnen die nen. Stalin heeft ook de oogenbliklcelijke eco nomische malaise, die zich over de lieelc wereld afteekent, gebruikt om er argumen ten aan te ontleenen voor zijn doel, door namelijk te betoogen dat het «antagonisme van de kapitalistische landen een nieuw oorlogsgevaar oplevert. Hij noemt de Sovjet den meest vredelievenden staat Ier wereld, maar, vergeet hij de invasie van nog am per een paar maanden geleden door het roode leger in Mantsjoerije? Een invasie nu de Russische ondérteekening van het bekende Kellogg-pact! Neen hij vergeel haar niet, maar verstaat de kunst om met enkele keurige omschrijvingen scherpe za ken te verdoezelen. Dus heeft hij de mili taire actie in het Oosten, eenvoudigweg een „lipuidatie van het spoorwegconfliet" ge noemd. Dergelijke redeneeringen gaan er bij de Russische communisten, schijnt het, nog al tijd in als koek en wellicht niet eens bij de Russische alleen! Ook over de oude schulden heeft Stalin gesproken. Hij vindt het heel logisch, dat Sovjet-Rusland zich niets aantrekt van de schulden door het vroegere regiem ge maakt, maar hij vindt zijn eigen logica blijkbaar niet verstoord, wanneer hij zegt: „indien men ons kredieten verleent, zijn wij bereid een deel van de vooroorlogsche schulden te betalen De Sovjets willen dus alleen schulden erkennen, wanneer liet in hun kraam te pas komt. en zij er nieuwe credieten door kunnen los krijgen. Ook over de bolsjewistische propaganda heeft Stalin liet woord gevoegd, maar hij heeft er niet bij gezegd, dat het Russische communisme buiten die propaganda niet zou kunnen bestaan, wijl alleen een wereld revolutie de Russische revolutie zou kun nen redden. „Het bolsjewisme groeit overal, niet naar buiten, maar naar binnen." Het is de bek kende klank, die gehoord wordt als het een partij niet erg voor den wind gaat. Maar do communisten hebben wel 't. laatst van $lle recht zich van dergelijke wendingen tc be dienen. Immers hun partij kan alleen be staan bij de gratie van den buitenkant. De macht, het getal, de massa hoe kan een communistische partij daar eigenlijk bui ten? Nachtelijke feesten in het Rijnland en feestelijkheden elders Trier, 1 Juli. (V. D.) Tc Trier namen tusschen de 30.000 en 35.000 menschcn deel aan de middernachtelijke herdenking van de ontruiming van het Rijnland. Nadat op dc markt een rnannenzangvereeniging eenige liederen ten gehoorc had gebracht en gemeenschappelijk een aantal Duitsche lie deren .was gezongen, sprak de rijksminis ter voor verkeerswezen Von Güerard een feestrede uit, waarna de Pruisische minis ter van handel dr. Schi eiber nog liet woord voerde. In dc straten heerschtc nog lang na -mi 1- dernacht een feeststemming, die aan den carnavalstijd deed denken. Feestviering van den Rcichs- banner te Berlijn. B c r 1 ij n, 3 0 J u n i. (V. D.) Ter gelegen heid van de ontruiming van bet bezette ere bied organiseerde de organisatie Rcichsban ncr hedenavond een fecstbijcenkomst in dc Berlijnsche Lustgarten, die door duizein* n menschcn werd bijgewoond. Onder de aan wezigen bevonden zich vele Rijksdagle Ion, Na den intocht'der Reichsbannerlcden wee een grootc rede gehouden door liet Rijks daglid dr. Brcitscheid. Rede van president Loebe. POGING OM UIT DE GEVANGENIS TE ONTVLUCHTEN lis katten tegen een touwlad- ier. Lon.cfcn, 30 Juni. (V.D.) Hedenmorgen hebben twee gevangenen, die veroordeeld waren tot langdurige gevangenisstraffen, James turner cn Charles Reuben Sparges, inet behulp van medeplichtigen van bui ten de gevangenis een poging tot ontvluch ten gedaan. Kort na acht uur, terwijl de gevangenen op de binnenplaats van de ge vangenis gelucht werden, werd een touw ladder over den muur geworpen. De beide gevangen, die daar waarschijnlijk op wa ren voorbereid, hadden dit oogenblik afge wacht om naar den muur te snellen cn als katten tegen don touwladder op te klaute ren. Turner slaagde er inderdaad in, zich uit de voeten tc maken, maar Sparkcs werd nog juist op het laatste oogenblik door een bewaker knock out geslagen, zoo dat hij bewusteloos bleef liggen. President Loebe heeft in den Rijksda gisteren voor liet sluiten van dc zitting een toespraak gehouden, waarin hij volgens de N. R Ct. o. m. betoogde: Zo.oals dc oogen van het Duitsche volli zijn ook onze gedachten op den dag \ua heden gericht, op het Rijnland, waar deze nacht voor de eerste maal de vlag van Duitschland weder zal worden gehcsch.m nadat de laatste symbolen, der souvércftii- teit van een vreemde macht zullen zijn ver dwenen. Met ccn gevoel van vreugde, dat dit doel, waaraan zoo vaak werd getwijfei l. thans is bereikt, is elk van ons vervuld m..t dankbaarheid voor den trouw, die het volk aan den Rijn in de droevigste tijden aan het Duitsche vaderland heeft bewezen. Wij herinneren ons lieden do diepkronkende stonde, toen wij in de nationale vergadering van Weimar met dc zwaarste kluisters wer den gebonden en toen ons de dag der bevrij ding 15 jaar! zoo onbereikbaar ver scheen. W ij herinneren ons dc onrechtvaar dige bezetting van liet Roergebied, toen wij van hieruit de bevolking van Rijn cn Roer „blijft vastberaden cn trouw" toeliepen. Wij denken heden met hoogachting en eer bied aan allen, die ten tijde van de bezet ting hun leven hebben geofferd, omdat ze trouw aan hun vaderland waren. Wij leg gen vol weemoed een krans neer op het graf van den grootcn, immer vol vertrou wen werkenden staatsman, die de lastige hinderpalen uit den weg ruimde en die door het droevig noodlot, die bevrijding niet heeft mogen beleven. Wij zenden onze groe ten en onze vvenschcn aan alle Rijnlanders, die zich over de ontruiming verheugen. Nog zijn dc Kvonden niet hersteld, die de oorlog heeft geslagen. Ik behoef slechts te wijzen op het Saargebied en nog zijn wij bezield met het verlangen, voor Duitsch land vrijheid cn volledige gelijkheid op elk gebied tc veroveren. Wij zijn bereid lot riéndschap met al onze tegenstanders; wij zijn bereid lot samenleving in den schoot van een groot vredelievend gezin van de volkeren van Europa, maar in dit gezin mogen geen zoons zonder rechten bestaan. Welke taak wc ook te vervullen zullen heb ben, we gaan vol vertrouwen aan den ar beid. Het succes van dezen dag en de vreug de, die heden aan den Rijn hcerscht, zal ons hierbij aansporen. Dc Duitsche aarde aan den Rijn is weder vrij! Dc Oostenrijksche burgerwach ten feliciteeren Hindenburg. W eencn, 3 0 Ju n i. (V. D.) Prins Starhemberg, leider van de Bpycn-Ooslcn- rijksche burgerwachten cn chef van het Wconsche Jagervrijcorps, heeft naar aanlei ding van de ontruiming van het Rijnland aan den president der Duitsche republiek Von Hindenburg een tclegrafisehen geluk- vvcnsch gezonden. Ernstige botsingen in Breslau. B reel au, 1 Juli (II. N.) Na de viering van bet bevrijdingsfeest door liet garnizoen, is het gisterenavond tot ernstige botsingen tusechcii ongeveer 2000 nationalisten cn rle politie gekomen, dien den gehe?len nacht aanhielden. De politie moest herhaaldelijk don „Ring" schoonvegen, waarbij rake klap. pen werden uitgedeeld. Het juiste aantal gewonden is nog niet bekend. Een 25-tal nationaaI-socialisten zijn in hechtenis ge nomen. Een estafetteloop. De stad Soarbrücken welker Obcrbürger meister dr. Neikes gister Maandagnacht bij de plechtigheid te Trier tegenwoordig was, had ter gelegenheid van de bevrijding van liet Rijnland een estafetteloop naar Trier georganiseerd, waaraan '150 loopers deel namen. De e?rst Kwam om vijf minuten voor twaalven aan cn overhandigde dr. Neikes een groet van Saarbrückcn aan Trier. In alle hoofdsteden van Duitschland werd de ontruiming van het Rijnland feestelijk gevierd. In Berlijn kregen de schoolkinde ren vacantia, terwijl in den Lustgarten sa luutschoten werden gelost Overal werd druk gevlagd. In München kwam de ge meenteraad in bizondsre zitting bijeen. Guillaumat en Tirard in Parijs terug. Parijs, 1 Juli (II.N.) Generaal Guillau- mat en commissaris Tirard zijn vanmorgen oin G uur te Parijs teruggekeerd, waar zij op liet station zonder verder eerbetoon door vertegenwoordigers van het ministerie van Builcnlandsche Zaken werden begroet. Ge neraal Gul 1 laumat zal vandaag zijn werk zaamheid als opperbevelhebber var» de be zettingstroepen besluiten met een bezoek aan het graf van den onbekenden soldaat. Tirard verklaarde aan de journalisten, dat do ont ruiming geen vlucht is doch een bewijs van vertrouwen in dc loyaliteit van Duitsch land. Frankrijk vertrouwt thans nog uit sluitend op het eerewoord van Duitschland. In verband met do ontruimingsfeeste» heeft namens de rijksregeering de rijksmi nister van binncnlandsche zaken een krans- legging verricht op de graven van wijlen president Ebert en alle overleden rijksmi nisters. ter erkenning van de verdiensten van deze staatslieden voor de ontruiming van het Rijnland. In den namiddag begaf dc rijkskanselier dr. Briining zich, vergezeld van verte, woordigers van leger- en marineleiding en enkele hoofdambtenaren naar het garni zoenskerkhof op de Ilascnliëide, alwaar eveneens kransen werden neergelegd. Des middags had voorts in den Lustgar ten een parade plaats van do wachtbatUiij van het eerste veld-artillerieregiment. Door de houwitsertroepen werden 21 saluutscho ten gelost. De klokken van alle kerken luidden. Een grootc mcnschenmenigtc woonde de plechtigheid bij. Betooging tegen de ontrui niing van het Rijnland. In Parijs hebben vandaag de nationalis ten een betooging tegen de ontruiming van her. Rijnland gehouden. Ze droegen borden met opschriften tegen de ontruiming van het Rijnland. van ruim 10 millioen gulden nagelaten. Deze nalatenschap zal in drie gelijke dee- len tusschen den huldigen Spaanschen ko> ning, Alfonso XIII, prins Alfonso van Bour bon en prins Ferdinand van Beieren wor den verdeeld. Oorspronkelijk was het vermogen der oude koningin veel grootcr. Voor een aan zienlijk deel had zij het echter in Duitsche cn Oostenrijksche papieren belegd, met het gevolg, dat met het waardeloos worden van Mark cn Kroon ook een aanzienlijk deel san haar kapitaal verdween. Manifestaties in La Paz La Paz, 30 Juni. Ex-president Siles heeft de Braziliaansche legatie verlaten en is- naar de grens vertrokken. Afdeelingcn revolutionairen patrouilleer den in de straten cn in de omgeving van de Boliviaansche en Duilsch gezantschappen, len einde de ontvluchting van president Siles en generaal Kundt te verhinderen. Er von den demonstraties plaats, in het verloop waarvan zich< groote menschenmeniglen voor de gezantschapsgebouwen verzamel den. In 'edevoeringen werd de uillevering der beide vluchtelingen gcëischt, doch orde verstoringen vonden niet plaats, daar gene raal Galindo er in slaagde do manifestan ten te bewegen naar huis te gaan en het vertrek der vluchtelingen niet te beletten, Londen, 1 Juli, (V.D.) Uit La Paz wordt gemeld dat de nieuwe Boliviaansche re geering de Vereenigde Staten om erken ning verzocht heeft. Voorloopige regentschaps. raad gevormd. Londen, 1 Juli. (MN.) Het Boliviaan sche gezantschap deelt mede, dat gisteren te La Paz een voorloopige regentschapsraad gevormd onder leiding van generaal Blanco C.alindo. Naar aanleiding van de betoogen van het diplomatieke corps heb ben alle gezantschappen een militaire be waking gekregen. Invoering van een werkweek van vijf dagen bepleit New-York. 1 Juli. (II.N.) Roosevelt, de gouverneur van den staat "New-York heeft op een conferentie te Salt Lake City aan gedrongen op onmiddellijke invoering ^a:i een nationale verzekering legen dc werk loosheid. Voorts verlangde hij de invoering van een werkweek van 5 dagen tot bestrij ding van de werkloosheid. Daar Roosevelt meer en meer op den voorgrond treedt als de vermoedelijke candidaat der democraten bij de eerstvolgende presidentsverkiezingen, zijn zijn voorstellen waarschijnlijk niet ge heel vrij van propagandistische bedoelin gen. NEHROE VEROORDEELD. Londen, 1 Juli. De leider der In disch nationalisten Nehroc is tot een lialf jaar gevangenisstraf veroordeeld. NIEUW SLACHTOFFER VAN HET CALMETTE-SERUM. Lüheck, 1 Juli. (II. N.) Dc dagelijk- schc mpdedeeling van den stedelijken ge zondheidsdienst begint van ontstellende eentoonigheid to worden. Opnieuw wordt vandaag gemeld, dat een der zuigelingen, die met het Calmettc-scrum behandeld zijn, overleden is, zoodat thans het aantal ge vallen met doodelijken afloop tot 47 is ge stegen. WEERBERICHT. Hoogste Barometerstand: 765.5 Vardö. Laagste Barometerstand: 717.0 Seydisfjord. Verwachting: Zwakke tot matige veran derlijke wind later uit Zui delijke richtingen, zwaar be wolkt tot, tijdelijke opkla ringen, waarschijnlijk regen- of onweersbuien, weinig ver andering in temperatuur. LANGESTHAAT 49-51. - Tel. 190 ÏÏertrifleijer: Wenken in hel belantf \an rijder «o mechanica» Onmisbaar voor ioderen Auto «eigenaar. -hjjfff botUutndoUar. Lila lit/l/toff iCoj.Jmtrtfo<)rl langestraat 63 - - tel. 88 repareeren, bijvullen en vermaken van uw matrassen in één dag. vraagt prijsopgave. Een Poolsche landdagop straat Incidenten te Kaiserslautern. K ai s e r s I a ü'te r n, 1 Juli (V.D.) Na dc feestelijkheden ter gelegenheid van de ont ruiming van het Rijnland verzamelde zich een aantal jongelui voor de huizen van de uit den Separatistcntijd bekende kooplieden Rinsche. Knobloch cn Mallach, Zij sloegen de etalageruiten in cn vernielden de win kels. Bij Knobloch werd een piano uit dc tweede verdieping op'. 6traat geworpen rn de woninginrichting werd vernield. De politic moest ingrijpen. Dc brandweer maakte van slangen op d-s waterleiding ge bruik. Gemeld wordt, dat Mallach Dinsdag ochtend zelfmoord heeft gepleegd. TWAALF VLIEGTUIGEN OVER DEN OCEAAN Itallaansche vliegtuigen in ge reedheid gebracht. Rome, 1 lui i. (V. D.) Onder de per soonlijke leiding van generaal Balbo, den minister '.oor de luchtvaart, worden twaalf der krachtigste t tal iaansche watervlieg tuigen gereed gemaakt voor een formatie- vlucht zonder lifsjschcnlanding naar Brazi lië. Ech dergelijke vlucht heeft nog nimmer te voren plaats gehad. NALATENSCHAP DER SPAANSCHE KONINGIN Naar uit.Madrid worclt gemeld, heeft ko ningin Marie Christina van Spanje, die verleden jaar overleden is, een vermogen HOE LENIN HET BERICHT VAN DEN DOOD VAN TSAAR NICOLAAS OPNAM „Laten we de agenda hervatten" Te Moskou is dezer dagen een boek ver schenen van P. Bykovv „De laatste dagen der Romanofs". In dit hoek verhaalt Bykovv o.a., hoe het centrale comité der bolschevvistische par tij in één zijner zittingen het bericht van den moord op de tsarenfamilie ontving. Gcmalsjko bracht in die zitting een rap port uit omtrent den toestand der openbare wegen. Enkele minuten vóór het einde der voorlezing trad Swerdlovv de zaal binnen en ging achter Lcnin zitten, vvien hij ecni- c woorden in het oor fluisterde. Toen Sematsjko met zijn rapport klaar was, stond Lenin op cn zeide: „liet woord is aan kameraad Swerdlovv". „Ik moet u medcdeelen", zeidc deze, dat wij heden be richt ontvingen uit Jekaterinaburg, „dat aldaar op bevel vcan de plaatselijke sov jet-autoriteiten Nicolaas gefusileerd is. Ilij wilde vluchten. De Tsjecho-Slovvakcn vva' ren in aantocht. Het presidium van liet centrale comité heeft deze daad goedge keurd." Gedurende twee minuten heerschtc er een volkomen stilzwijgen. Daarna zeide Le nin op nuchtcren toon: „Laten we do agen da hervatten". DE METAALBEWERKERS IN DUITSCHLAND. De collectieve overeenkomst opgezegd. Boclium 1 Juli. (II. N.) Do Duitsche metaalarbeidersbond cn de IIirsch-Dunc- kcrsche vakvereeniging hebben besloten met 1 Augustus do collectieve overeenkomst be treffende den arbeidstijd tegen 1 September O)) to zeggen om tot een vermindering van den arbeidstijd te geraken. Daarentegen heeft c'o vverkgeversbond Noord West me- -legedccld, dat hij de loonovereenkomst zal opzeggen. Men meldt aan de N.R.Ct.: Korfanty is gisteren in het Savoyc Hotel te Kattowitz, waar hij met eenige andere politici aan tafel zat, aangerand door een Poolsch geneesheer, dr. Ivujavvski, die hem een slag op het hoofd gaf. Korfanty, die veel sterker bleek dan zijn tegenstan der, sloeg zijn aanrander eerst neer cn wil de hem daarna nog met een stoel afran selen. Personeel van het hotel kwam ech ter tusschcnbeide, waarop dr. Ivujavvski uit het hotel kon vluchten. Korfanty, die geweldig opgewonden was, rukte zich los, zette den geneesheer na en haalde hem in. Eenige oogcnblikkcn later waren zij weer aan liet vechten. Korfanty sloeg zijn tegen stander nu tegen een muur. Ook ditmaal maakte personeel van het hotel een einde aan het gevecht. Korfanty had in een der laatste zittingen van den Landdag mevrouw Ivujavvski, die afgevaardigde der regeeringsparlij is, hef tig aangevallen. Dit feit schijnt de aanlei ding tot het optreden van den geneesheer geweest te zijn. Heel Kattowitz wist spoedig wat gister* «avond in het Hotel Savoye was gebeurd, Aanhangers van Korfanty trokken door de straten der stad om hun leider te huldi gen. 's Nachts werd een betooging gehou* den tc Bezeziny, voor de woning van dr. Ivujavvski. De politie moest de menigte, die een dreigende houding had aangenomen uiteendrijven. EEN GODSDIENSTIG PROCES. Vier beklaagden ter dood veroordeeld. Riga, 1 Juli. (V. D.) Te Moronesch in Sovjet Rusland werd vonnis geveld in het proces legen 34 leden van de zg. „Witte Kruis'-orde, die de verschijning hadden voorspeld van den Heiligen Michael, welke Rusland van de „heerschappij van den an ti-Christ" zou bevrijden.. Vier beklaagden werden ter dood veroordeeld; de overigen tol langdurige vrijheidsstraffen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1