Zijden Tricotages, DE EEMLANDEü Donderdag 3 Juli 1930 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 3 Uit den dooinof der Belastingwetten Bevoorrechte positie van ongehuwden? Buitenlandse!) Overzicht Lord Beatty crifcert het vlootverdrag Be Regeering acht de veiligheid verzekerd 1Ü8TEINILAN0> Fa. L. J. Luycx en Zn. mooie sorteering. Een compliment aan Guillaumai Roerige jongelui AMERSFOGRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand I 0.75, per week (me» gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f J,-> Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentlto voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I."» Bewllsnummer extüi f 0.05 Een en ander over de Rijksen gemeentednkomstenbelas ting en vermogens belasting in. Al de zegeningen, waarmede de gemeen schap ons bedeelt, kosten veel geld, vol gens menigeen veel te veel, maar daar wil ik mij hier niet in mehgcn. Dit geld nu moeten wij, leden dier gemeenschap, ge zamenlijk opbrengen cn billijkheidshalve zooveel mogelijk naar verhouding van elks draagvermogen. Het is duidelijk, dat dit laatste voor oen zeer groot deel wordt bepaald door het inkomen, dat wij genie ten. Immers hiervan moeten wij leven en daaruit ook de belasting betalen. Uit deze gedachte is geboren de rijksinkorastenbc lasting en de plaatselijke inkomstenbelas ting, welke beide worden, zooals de naam het reeds aanduidt, geregeld naar het in komen. De eerste wordt geheven door en ten behoeve van het Rijk, dc tweede door de rijksadministratie ten bate van de ge meenten. (De verdedigingsbclasting II, ook geheven naar het inkomen, is met ingang van 1 Mei j.l. vervallen cn kan dus verder huiten beschouwing blijven). Voorts zullen dc lezers het wel met mij eens zijn, dat ook het bezit van vermogen op zich zelf, zulks ongeacht dc opbrengst daarvan, meer draagkracht geeft. Ik geef het u te kiezen, lezer, een betrekking' die jaarlijks 5000 opbrengt of een vermogen van een ton, dat een gelijk bedrag aan in komsten geoftl En heusch, niet alleen om dat couponnetjes knippen, zooveel gennik- kelijki-r is dan een beroep te vervullen, zult ge uw keus laten vallen op dc honderd duizend: het groote voordeel van een ver mogen is ook, dat het in het algemeen meer zekerheid geeft, minder kans om opeens op straat te staan, zooals met iemand in be trekking zoo gemakkelijk kan geschieden. Let wel, ik zeg „in het algemeen". Wij, die de oorlogsjaren en de naoorlogsche jaren hebben meegemaakt en hei beruchte jaar 1929, waarin vele effectenbezitters enorme verliezen hebben geleden, weten, dat je een vermogen ook in enkele minuten kwijt kunt zijn, maar dit zijn de uitzonderingen, die den regel slechts kunnen bevestigen. Uit gaande van de stelling, dat vermogen op zich zelf ook meer draagkracht geeft, heeft de wetgever de vermogensbelasting en de verdedigingsbclasting I ingevoerd, welke heide naar dc waarde van het vermogen worden geheven door cn ten behoeve van het Rijk. (De laatste is ontstaan de naam duidt hpt reeds aan in de oorlogsjaren lot delging van de crisisscliuldcn). Waar het eigenlijk zoo vanzelfsprekend is, dat belasting althans voornamelijk moet worden geheven naar iemands inkomen en vermogen, zal het u bevreemden als ik u vertel, dat we eerst sedert 1893 in ons land een belasting hebben naar het inkomen cn dan nog niet eens over alle inkomen: pas sedert 1911 is men in Nederland gekomen tot het heffen van een belasting naar het geheelc inkomen cn tot het heffen van een zelfstandig daarnaast 6taande belasting naaf de waarde van het vermogen. Dc oor zaak) daarvan is deze. Men zag er n.l. vroe ger bezwaar in de belastingplichtigen ertoe te moeten dwingen alles omtrent hun ver- mogen\cn inkomen mede te. doelen aan de administratie van een openhaar lichaam. Men achtte deze gegevens daarvoor van veel te mtiemen aard! Toen vond nog dc meening ingang, dat je de beurs gesloten moest houden: daarin mocht niemand, ook niet de openbare macht, kijken. Dit stand punt mag thans wel als overwonnen wor den beschoWd, althans voor zooveel dc kijkerij van de openbare macht betreft: voor het overige laat men nog steeds niet graag andere1» in de geheimen van zijn brandkast deeW, of bij afwezigheid van deze: in die zijlier portemonnaie. Ook vreesde in vroeger tijden do wet gever, dat er in lie practijk weinig van een inkomstenbelasting terecht zou komen, wijl de contróle op de gegevens, welke toch door de belastingplichtigen zelf moesten worden verstrekt, zoo uiterst moeilijk, ja in vele gevallen onmogelijk was. Ook over deze vrees heeft men zich heengezet: moei lijkheden zijn er om te worden overwon nen en een billijke verdeeling van de pu blieke lasten is van te \eel belang, dan dat deze enkel daarop zou ifsluiten. Trouwens die angst is slechts gedeeltelijk bewaar heid: inderdaad, er is ermoedelijk veel inkomen en vermogen, waarvoor geen be lasting wordt betaald, m^ar in den loop van de jaren heeft de fiscus toch heel wat verzwegen vermogon en intomen aan het licht weten te brengen! Als wij nu de beide belastingen naar het inkomen, de rijksinkomstenbelasting en dc plaatselijke inkomstenbelasting onder dc loupe nemen en ons afvragen of daarin nu het beginsel, waarvan de wetgever uitging, n.l. belastingheffing naar draagkracht, werkelijk tot zijn recht is gekomen, dan kunnen wij slechts tot een onbevredigende conclusie geraken. Wel komt dit principe tot uiting in het tarief, volgens hetwelk de verschuldigde belasting wordt bere kend. Dit is n.l. progressief, d. w. z. dat elk volgend vijftig- of honderdtal guldens van het inkomen zwaarder wordt belast. Dit is logisch, aangezien men een bepaald bedrag slechts werkelijk noodig heeft om van te leven: hoe verder men daarboven komt, des te meer kan men daarvan mis sen ten bate van de gemeenschap. Voorts heeft men in de wet op de Rijks- inkomstenbelasting rekening gehouden met de! vermindering van draagvermogen ten gevolge van de zorg voor één of rneer min derjarige kinderen. Maar ten eerste is de daarvoor verleende kinderaftrek al zeer klein cn ten tweede wordt hierdoor in het geheel niet tegemoet gekomen aan dc ouders, die nog meerderjarige kinderen te hunnen laste hebben. En hoeveel ouders, die deze laatste laten „studeeren", zooals dat heet, gaan niet zwaar gebukt onder de financieele zorgen, welke daaruit voortko men? Toch houdt dc wet daar geenszins rekening mede. Tevens is het een groote onbillijkheid, dat de njksinkomstcnbelnsling voor gehuw den en ongehuwden gelijk is, hoewel van de laatsten, voor zoover zij geen kostwin ner zijn, billijkheidshalve toch veel meer kan worden gevergd dan van de gehuw den. Men zegt wel eens, dal je een vrijge zel, die het genoegclijke gezinsleven mist, daarvoor in de plaats dan toch wel een extra-pleziertjc moogt gunnen, en daar kan ik van harte mee instemmen schrijver dezes is ook vrijgezel geweest! maar ik meen, dat een kleine aanvullende belasting huu zeker geen kwaad zou doen en een bil lijke verdeeling van de lasten zou daardoor slechts zijn gebaat. Met de plaatselijke inkomstenbelasting is het, wat deze laatste regeling betreft, beter gesteld. De Gemeentewet maakt het.moge^ lijk,'dat het gemeentebestuur bii de bepa ling van het voor elk inkomen verschul digde belastingbedrag rekening houdt „mot do samenstelling van her gezin". Verschil mag dus vyorden gemaakt lusschcn ge huwden en ongehuwden. Met de zorg voor meerderjarige kinderen mag echter ook hier niet rekening wordèn gehouden. Tenslotte zijn er natuurlijk talrijke om standigheden, waardoor iemands draag kracht zeer sterk kan worden beïnvloed, waarmee de wet nu eenmaal zeer moeilijk rekening kan houden, als ziekte in het ge zin, liet wonen in te duur huis wegens woningnood of „óm stand op te houden" enz. enz. Deze punten zullen wij daarom maar niet verder aanroeren. Later vycllicht kom ik nog eens op dit vraagstuk terug. Tot nu toe had ik het over leemten in de wet, waardoor het beginsel „heffing naar draagkracht" niet voldoende lot zijn recht komt. Daarnaast echter is er een andere omstandigheid, tengevolge waarvan er in de practijk van dit schoone principe zelfs niets overblijft. Immers, op het bedrag .dei- verschuldigde rijksinkomstenbelasting mo gen zoowel de provinciën als de gemeen ten tot zekere grenzen, waarbinnen zij echter geheel vrij zijn „opcenten", dw z. een verhooging in honderdsten oftewel per centen heffen. Hierdoor helaalt rnen in de eene gemeente veel meer dan in de andere i Maar dit verschil in belasting wordt nog zooveel grooter als gevolg van de omstan-j digheid, dat de door de verschillende ge meenten geheven plaatselijke inkomsten belasting kolossale verschillen in de tarie ven vertoonen, zoodat men er in de eene plaats met een zeer laag bedrag afkomt, terwijl men zich in de andere blauw moet betalen. Zoo voert het huidige systeem, waarbij oorspronkelijk is uitgegaan van het begin sel van een redelijke verdeeling van de pu blieke la6ten, tot de groote onbillijkheid, dat in gemeenten, met een arme bevolking die zelf eigenlijk niets kan miseen, de be lasting juist zeer hoog is en zwaar drukt terwijl in gemeenten met rijke inwoners naar verhouding zeer weinig belasting moet worden betaald. (Vergelijk eens de tarieven van dc gemeenten Baarn Emmen!) Gelukkig wordt deze onbillijkheid met ingang van het volgend belastingjaar (1931/32) hoewel niet geheel opgeheven dan toch wel belangrijk verkleind tengevolge van de vervanging van de plaatselijke in komstenbelasting door de eveneens door het Rijk ten behoeve van de gemeenten te heffen Gemecntefondsbelastlng. Hierover hoop ik te zijner tijd nog iets meer mede te deelcn. Wel kan ik zeggen, dat ook daar mede het beoogde doel gelijkheid in be lastingheffing door het geheele land nog lang niet is bereikt. Hoewel ik thans een en ander nog niet kan nagaan, geloof ik, dat Amersfoort's inwoners slechts voordeel bij de nieuwe regeling kunnen hebben. Ook hier echter is „afwachten" het parool! DIXI. De Duitsch-Nationalsn en de financiëele dekkingsvoorstellen len. De Duitsch-Nationale fractie van den Rijksdag heeft naar gezegd wordt met eenparige stemmen de dekkingsvoorstel len van de Regeering verworpen, cn beslo ten wanneer de voorstellen in den Rijks dag aan de orde komen, tegen te stem men. De Duitsche bladen nemen dit be sluit heel ernstig, en enkele van hen zoo als de Vossische, achten het een decisie van groote politieke draagwijdte, die een koersverandering in de binncnlandsche politiek aankondigt, welke tegen den herfst wel haar beslag zal krijgen. Wat toch is het geval? Het kabinet-Brü- ning is gevormd met de uitgesproken be doeling van een conservatieve orientee ring. De eerste handeling was het opne men van de conservatieve groep Trevira- nus in de regeering en de benoeming vari Schiele tot minister voor de voeding, waardoor men de groep der Duitsch-Na- tionalen hoopte te winnen, die tegen Hu- genberg revolteerde. Vervolgens kwam het landbouwprogram, dat tot verdeeld heid leidde onder de Duitsch-Nalionalcn bij de stemming over de tolwetten. Verder kwam het echter niet, en men moet vaststellen, dat de poging om tot een meerderheidsvorming te komen met conservatieven tendenz in den aanvang is blijven stoken. Thans beteekent dc conclusie van dc Duitsch-Nationalen inzake dc dekkings voorstellen, een ernstigen terugslag. Dc kansen van het kabinet-Brüniug, om met behulp van de rechtsche partijen een par lementaire meerderheid te scheppen, zijn cp 't oogenblik geringer dan een maand of drie geleden. En de zaak staat nu zoo, dat het kabinet zijn voorstellen niet meer zal kunnen red den dan wanneer het rekonen kan op stemmen van de linkschc partijen. De bladen gelooven niet, dat de Rcgee- ring in deze richting haar antenne reeds heeft uitgestoken. De rijkskanselier \\lil dc bespreking met dc fracties eerst begin nen als de Rijksraad zijn sanctie aan de voorstellen verleend heeft. Deze beslissing zou vandaag vallen. Wellicht vindt men ze in de telegrammen-rubriek nog vermeld. Intüsschen wachten de verschillende fracties met uitzondering van de Pm'tsch-Xalionabn en de Duitsche Volkspartij heeft haar vergadering pas vastgesteld op morgen. Voor de sociaal-democraten is .er geen bindende reden meer om dc voorstellen bij voorbaat, te Verwerpen. In het program van Dietrich zijn vele punten onderge bracht, die do linksche groepen eerst on langs als noodzakelijk hebben vooropge steld. Het is dus niet, ondenkbaar, dat de sociaal-democraten alsnog hun stem aan de rogecringsvoorstellen zullen geven. Indien echter dc financieele saneering met steun van de linkerzijde wordt aan gevat, dan ligt het voor de hand, dat in de komende herfst met dezelfde meerder heid wordt voortgewerkt. En niet onwaar schijnlijk klinkt, wat de Vossische ter oorc gekomen is, dat dc gedachte aan een con centratie-kabinet in de toekomstplannen van den rijkskanselier een groote rol ge speeld heeft. De Duitsch-N'ationalen tooncn door hun fractie-besluit, dat zc geen concentratie naar rechts verwachten, maar een orien teering naar de andere zijde. Hun éénpa- rige conclusie loopt op die verwachtingen vooruit. HET BEZIT VAN HET ZUIDPOOLGEBIED Er vlug bij De democratische Senator Tydings heeft in den Amerikaanschen Senaat ee.i voorstel ingediend om president Hoove- te mach tigen voor de Ver. Staten het Zuidpooigo bied op te eischen, dat door Amerikanen, onder wie Byrd, is ontdekt. Tydings zei, dai Engeland in het Zuid poolgebied op twee stukken land aanspraak maakt, die door Amerikaanscho zee-offi eieren, Palmer cn Wilkes in 1828 en 18-50, zijn ontdekt. Het werd tijd, dat de Amen kaansche regeering duidelijke stappen deed, Zonder de Singapore-basis kan Engeland zich in het Oosten niet verdedigen Londen, 1 Juli (V.D.) In het Ilooger- huis heeft Lord Beatty liet woord gevoerd over het vlootverdrag, voortvloeiende uit dc beraadslagingen der jong6te vlootconfe rentie. Hij besprak de positie van Engeland als zeevarende mogendheid en wees erop, dat de Verecnigde Staten als gevolg van het verdrag hun kruisertonnage met 233.000 ton uitbreiden. Japan breidt de kruiserton nage met 10 uit of wel 40.000 ton. Frank rijk zal de beschikking hebben over 12 krui sers van 10.000 ton en Italië zal bij dit land zeker niet achterblijven. Dc vermindering van ons eigen -kruiserprogram aldus 6pr. van 70 op 50 acht men een van de mee6t verklaarbare dingen van dezen tijd. Spr. criti6eerde de regeling, volgens welke dc Engelsche oorlogsschepen een levensduur vaai 20 jaar zullen hebben, terwijl deze voor de buitenlandsche bodems slechts 16 jaar bedraagt Met betrokking tot de Singapore-basis zeide spr., dat deze aangelegenheid nog niet van de baan is. Zonder deze zou Enge land echter onmogelijk in staat zijn zich in het Verre Oosten en Indië te verdedigen. In 1933 zol Frankrijk waarschijnijlk duik- booten cn flottille-guides van 2200 tot 2500 ton bezitten met 5.5 inch geschut, terwijl wij aldus spr. slechts bodems van 1050 ton zullen hebben met 4.7. inch-kanonnen. Dit zal eveneens op de torpedojagers van toepassing zijn. Admiraal Jellicoe sloot zich geheel aan bij hetgeen Beatty verklaard had. Lord Par- nioor, antwoordend namens dc regeering, zeide dat deze regeering evenals elke ande re nauwlettend acht slaat op de belangen van de veiligheid des lands. Do overeenkomst, lot stand gekomen tus- schcn Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten, welke geheel was gebaseerd op het verdrag, vormde één der grooiste stappen in de richting van de maritieme veiligheid van Groot-Brittannië. De regeering hield re kening met. den algemeenen groei van den geest van vriendschap tusschen de volken. Het Britsch volk wenschte een verdrag, waarvan de resultaten van het grootste be lang zijn voor de toekomst van den wereld vrede cn in het voordeel voor Groot-Brit- lannië, waarop zware belastingen drukken. TEGEN DE VLAAMSCHE NATIONALISTEN. Wijziging van het Kamerregle ment overwogen. De correspondent te Brussel van de N.R. Ct. meldt dat in verband met de incidenten der vorige week in de Kamer verwekt door de aanvallen der Vlaamsch-nationalo afge vaardigden op de viering van het Belgische eeuwfeest en den Belgischen staatsvorm, door het Kamerpresidium een wijziging van het reglement wordt overwogen. Het zou den Kamerleden, op straf van uitsluiting cn stopzetting der uitbetaling van hun par lementaire vergoeding, verboden worden de grondwettelijke instellingen: de monar chie, de regeering, het parlement, de Grond wet, enz. in het openbaar nog te beknibbe len of aan te vallen. Men zal zich herinneren, dat de regee- ringspartijen vroeger reeds tot een regle mentswijziging besloten hadden, ten einde de Vlaamsche nationalisten te beletten bij de stemming over wetten en amendemen ten de naamafroeping te eischen. Toen werd het aantal leden, noodig voor het aanvra gen van een appèl nominaal \an 5 op 12 ge bracht. Bij de jongste verkiezingen ver- Jioogden de Kamerzetels van 5 tot 11 en met de hulp van een paar socialisten of van den ccnigen nog overgebleven communist slagen zij er dan ook vaak in het opzet, dat bij de eerste reglementswijziging voorzat, te doen mislukken. De nieuwe reglementswijziging zou echter eerst na de zomerreces aan de orde komen. ROEMEENSCHE BENZINE-TANKBOOT OP DE DONAU ONTPLOFT Zeven personen omgekomen. Uit Belgrado wordt gemeld, dat op de Donau in de nabijheid van Belgrado een ontploffing heeft plaats gehad aan boord van een benzine-tankschip, dat door een Roemeensche sleepboot werd goslecpt. Bij deze ontploffing zijn zeven personen, d zich aan boord van het tankschip bevon den, om het leven gekomen. SOLOVLUCHT VAN NEW-FOUNDLAND NAAR IERLAND? Gemeld wordt, dat de escadrilleleidcr Wynne Eyton, een voormalig tabaksplanter oit Rhodesia, te St. John's op New-Found- l.ind wacht op gunstig weer voor een solo- lucht vandaar nt«ar Baldonnel op Ierland en vervolgens naar Londen. EEN VRAGENLIJST MET 1630 VRAGEN. 14 Meter lang. De „Krasnaja Gazeta" geeft een kras staaltje van Sovjet-bureaucratie. Het blad verhaalt van het optreden der zaai-commissie in het Tsrek-district, die aan alle collectieve landbouwondernemin gen een vragenlijst ter lengte van maar eventjes li meter had toegezonden, waarop 1630 te beantwoorden vragen voorkwamen. De boekhouder van de landbouwcoöperatie in het dorp Pre9brazjenski had niet den moed zich aan deze langademige taak te zetten en diende maar meteen zijn ontslag in. Hierdoor kreeg de zaak ruchtbaarheid, met het resultaat, dat de vragenlijst gean nuleerd werd. WEERBERICHT. Hoogste Barometerstand: 767.8 te Haparanda. Laagste Barometerstand: 747.2 te Jan Mayen. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Z. richtingen, zwaar be wolkt met ttijdelijke opkla ring. Waarschijnlijk enkele regen- of onweersbuien. La ter iets koeler. LANGEST.-AAT 49-51. Tel. 190 Verschenen, gezellige y°" Cissy van Marxveldt Emmy Bel infanie-Bclui/anle' Demonstratie tegen de ontruiming te Parijs Parijs, 1 Juli. Minister Maginot heeft generaal Guillaumat, den bcvelliebbbor van het Rijnleger een brief geschreven, waarin hij zegt, dat dit leger als borg voor dc uit voering van de verdragen bijna twaalf jaar lang, vaak onder groote moeilijkheden, zijn taak met bekwaamheid ten uitvoer heeft gelegd, dank zij zijn geoefendheid, zijn oede geest en zijn tucht, waarmee het over den Rijn den blijvenden aard van Frank- rijks militaire deugden bevestigde. De mi nister brengt het leger cn zijn commandant uit naam der regeering de erkentelijkheid over des land6. Mislukte poging tot bedekking van een standbeeld. Jongelui te Parijs, die een manifestatie wilden houden tegen de ontruiming van het Rijnland, begaven zich gisteren naar de Place de la Concorde waar zij aan het stand beeld van Straatsburg een bordje bevestig den, waarop zij hun handelingen toelichtten. Vervolgens trachtten zij een monument te bedekken, doch werden onmiddellijk in hechtenis genomen. Nadat de politie de op gegeven woonplaatsen had geverifieerd, werden de jongelieden weer op vrije voeten gesteld. STAKING IN DE DUITSCHE IJZER- INDUSTRIE. Betrekkelijk weinig deelnemers. F.ssen, 1 Juli. Aan den oproep, het werk in al de bedrijven van de ijzerindustne NordWest neer Ie "1 eggen, is volgens me le- deeling der directies, slechts op zeer weinig plaatsen door eenigs?:ns omvangrijke arbei dersgroepen imho' r gegeven. 2800 man zijn op het oogenblik in staking. Naar verluidt wordt er onderhandeld over het hervatten van het werk. In het gebied van Dussoldorf deden zich kleine storingen in de bedrijven voor. GROOTE BRAND TE MOSKOU. Negen personen komen. omge- Uit Moskou wordt gemeld, dat aldaar een groot in aanbouw zijnd upenbaar res taurant tengevolge van brand geheel werd vernield. Negen persone.., waaronder drie brandweerlieden, zouden in de vlammen zijn omgekomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1