DE EEMLANDEU BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER ABONNEMENTSPRIJS baandag 7 Juli 1330 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: ArnheuiscltepoortwaS 2a 29e Jaargang No. 6 Buiteniandsch Overzicht fortmann en hehenkamp Fa. L. J. Luycx en Zn. DA'ViES KOUSEN, jcfiipr saïïlas ij - mm DOOR A. A. L. GRAUMANS tv, I .Stomme, brutale kever!" riep le, AMERSTOORTSCH DAGBLAD pci 3 maanden vooi week (roet gratis Binnenland franco per post per 3 maandeo f 3. POSTREKENING 47910 Amersfoort f 2.10 pet maand 0.75, per verzekering tegen ongelukken) I 0.171/». Afzonderlijke nummers f 0.05. TELEFOON INTERC 513 PQIIS PPR AflVPRTPMTIFN van 1-4 regels f 1.03 met inbegrip van een bewijsnummer Ut" AU™ICrmCW e|kf rege, meer f 0 25 Llefdadlghclds-advertentien voord. helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES* bij vooruitbetaling 1—5 regel® 50 cent, elke rtgtl meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewilsnummer extw» I 0.05 De spanning tusschen Frank rijk en i*alië. De .Groene Amsterdammer van verscho nen Zaterdag na cl een plaat, waarop men twee winkels .naast elkaar zag. Dc eerste winkel, waarop ii"t woord Rijnland'* stond, had het venster gesloten, en tic mededeel ing dat men had geliquideerd, de andere win kel, pal daarnaast, en die Italia fascista op huar vensbrs ha l vermeld, droeg tevens •Jt medetleeling, dat zij eerstdaags zou wor den geopend. Of wij hier in Nederland op tiien tweeden winkel bizonder gestold zijn. vult te betwijfelen. Want hij zag er zeer oor logszuchtig uit, met vensterluiken in d-n \orm \an floretten, en kanonnen boven den gevel. Daar houden wij hier te lande niet van, wij zijn hier unaniem, voorstanders van een vrede. Maar wat mag dan wel de bcteekenis zijn van deze duidelijke waarschuwing van het Groene Weekblad. Dreigt er werkelijk ge vaar voor den Eu.opeeschen vrede, van dc zijde van het Italiaansche fascisme? Met antwoord op die vraag willen wij pogen te geven in dit overzicht. Er zijn weinig vormen vaat staatkundige organisaie zoo uitzinnig verheerlijkt, en zoo uitzinnig gehaat als de fascistische. Wij ge- looven dat de waarheid in het midden ligt. Wij zijn van oordeel, dat het fascisme zon der twijfel den Itaiiaanschen Staat van den ondergang gered heelt, toen deze indertijd door communistische woelingen werd be- ureigd, dat het Itaiie heeft georganiseerd en het Italiaansche. volk tot een tucht gebracht, waar men in het Westen wel eens een voor beeld aan kan nemen. Maar daarmede is cian ook aan onze waardeering voor het fas cisme de volle maat gegeven. Het valt niet !e ontkennen, dat de fascistische Staat »n zijn internationale gedragingen een gevaar lijk aspect gaat vertoonen, en dat het voor het overige Europa zaak is op zijn hoede te zijn, om gemeenschappelijk onheilen af te wenden, die het gemeenschappelijk bedrei gen. Dat Italic afzijdig blijft van het plan- Brand, die de organisatie beoogt van een Europeesche federale unie, dat geeft op zichzelf ivog geen bewijs van de onvredelie- vendKeid zijner politiek: Ook de Nederland- sche Rcgecring, die een volk achter zich heefh' waarin ontwapening» tendenzen le ven en dat integraal voorstander is van een politiek van vrede en internationale verstandhouding, bleek zich niet voetsvots te vercenigen met het plan-Briand. Omdat onze Regeering zeer goed inzag, dat de beste bedoelingen van een buitenlandsche Regeering niet voldoende zijn, voor een vrede indien er een partieèle regeling wordt beoogd. Het»vraagstuk der interna tionale verzoening kan alleen universeel worden opgelost. Maar wij gelooven, dat het standpunt van Italië en dat van Nederland diame traal aan elkander tegengesteld zijn. Voor Nederland geeft het plan Briand te weinig, voor Italië geeft het te veel. Italië schijnt op dit oog'enblik in zich zelf en van zichzelf verzadigd, en het romantisch optreden van Mussolini is dc laatste uiting-van lande lijk imperialisme, in een modern Europa, dat zich, langzaam maar zekei beweegt in de richting van verstandhouding en sa menwerking. Wij kunnen, juist omdat wij nationalisten zijn. dit Italiaansch nationa lisme niet waardeeren. De vaderlands liefde en de strijd voor gel-lig making van de vaderlnndschc cultuur hoeft vooral daarom beleekenis, wijl zij die vnder- laudsche waarde wil aanwenden in dienst van het algemeen volkcrengcheel. De komende wedstrijd tusschen dc volken zal geen wedstrijd moeten zijn in bewapening, maar een wedstrijd ter bereiking van doel einden van cultuur en beschaving. Hoe het zij, Mussolini rammelt met het zwaard en houdt, evcnal Wilhelm II in zijn ouden tijd, snorkende redevoeringen, die veel kwaad kunnen doen, cn in ieder geval onnoodig beangstigen. Het is daarom van beteekenis, dat men in Frankrijk, waartegen heel het nerveuze enthousias me van Italië gericht is, dc zaak vrij kalm opvat Men wijst er in Frankrijk te recht op, dat de opwekking van haat tegen dat land die in Italië geschied, hoegenaamd geen noodzakelijkheid vormt voor dc fas cistische polittiek. En met doet die opmer king vergezeld gaan van een nuchtere vraag: Welke aanleiding heeft Italië om zich door deze avonteuurlijkc politiek te laten jagen naar het Staatsbankroet? Dc uitgaven voor bewapening te lang bedroe gen in Italië over dc'jaren 1927—1028 de respectabele som van 3.119.299.000 lire. Zij bedragen voor 1930—1931 de som \an 3.607.000.000, (wanneer men de nieuwe cre- diettn meerekent). Voor de marine bedroe gen de kosten in 1927—1928: 1.106.000 lire. Voor 1930—1931 1.576.000.000 lire. Voor de luchtvaart bedroegen do onkosten in 1927—1928 618.720.000 lire, voor 1930— 1931' 781.000.000 lire. Deze 'cijfers vertoohen oen aanmerkelijke stijging, cn Frankrijk vraagt zich af: waartoe dit alles? Wij heb ben den militairen dienstttijd tot een jaar teruggebracht, wij hebben alleen defensie ve bedoeling en bovendien een oorlog met Italië zou ons oen enkel voordeel bren gen. Waarom dan opzettelijk een vcote ge kweekt, waarvoor geen aanleiding aanwe zig is in de omstandigheden Men kan de meening zijn toegedaan, dat wellicht westelijker mogendheden heur be langen besmuikter bevorderen, met meer respect voor den schoonen schijn der inter nationale verbroedering, dan het vuriger aangelegd cn openlijker voor zijn bedoelin gen uitkomend Itaiie. Zoo vraagt men zich af, waarvoor men den Volkenbond onder houdt, indien een der machtigste Volken* bondsmogëndhedcn, met name Frankrijk, bij monde van zijn officieus orgaan, de „Tempsverklaart, dat het er niet aan denkt mogelijke geschillen met Italë aan langestraat 63 - - tel. 88 .lie behangerswerkzaamheden worden verricht door vlugge, zeer bekwame vakmenschen. de werkingsfeer van den Volkenhond te onttrekken, en langs den „gewonen diplo- matieken weg" te willen behandelen. Dit Fransche standpunt is evenzeer een ver zwakking van dc Volkcnbondsgedachtc als het geil its van Mussolini. Intusschen gelooven wij, dat do solidariteit ten aan zien van den vrede van dc grootc meerder heid der Europeesche bevolkingen den besten waarborg blodt tegen het Italjaan- sche militairisme. Maar het is zonk dat men op zijn hoede blijft, zonder gevaar is de situatie niet ERNSTIGE BRAND IN TURIJN. Achttien huizen vernield. T u r ij n 5 Juli. (V. D In den afgeloo- pen nacht heeft te Turijn een zware brand gewoed, waarbij' 18 huizon -zijn verhield. De schade bedraagt meer dan een millioen lire. Persoonlijke Ongelukken kwamen niet voor. FRAUDE VAN AUSTRALISCHE MINISTERS. De koninklijke commissie, die door de regeering van Queensland was ingesteld, om onderzoek te doen naar de omstandig heden, waaronder do Mungan-mijncn te Chillagoa door de vroegere arbeidersregce- ring van Theodore zijn gekocht, heeft in liaar rapport bevonden, dat Theodore, dio tegenwoordig federaal minister van finan ciën is en MacCormack, do vroegere premier van dc arheidcrsrcgecring en twee anderen zich aan fraude hebben schuldig gemaakt DE MOORD OP EILEEN SMITH. Zevon Bedoeïenen gearresteerd. Ivaïro, i Juli. Zeven Bedoeïenen zijn gearresteerd, die ervan worden verdacht de hand te hebben gehad in den moord op Eileen Smith, een Engelsch meisje, dat 27 Juni werd doodgeschoten toen zij met haai verloofde een autotocht maakte. HET SPOORWEGONGELUK BIJ BUIR. Het vonnis. In het proces inzake het spoorwegonge luk bij Buir op 25 Aug. 1929 is vonpis go- veld. Do machinist Wordhaus werd vrijge sproken, de treingeleider Fischer wegens het veroorzaken van dood door schuld tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld WEERBERICHT. Hoogste Barometerstand 790.2 Scilly; Laagste Barometerstand 701.5 Scvdissjord. Verwachting: Zwakke tot matige Noord-Westelijke tol Westelijke of Zuid-Westelijke wind meest half bewolkt, droog, iets koeler des nachts. Overdag weinig verandering in temperatuur. LANGESTAAAT 43-51 Tel. 190 Zijde - Flop - Flor met Zijde. Moderne Tinten. Kenrijfleyer. Wenken in A? J&' Jj hel heloatf A5' Wenken ii hel h *anrj mechanici Onmisbaar voor iederen Auto-eigenaar VmMfft Ur bo*khsnd»l*Mr. UHtVJLhff HET STRESEMANN GEDENKTEEKEN. Dc eerste steen. M a i n z, 6 Juli (II.N.) Zondag is de eer ste steen gelegd voor het gedenktecken dat voor wijlen dr. Stresemann wordt opgericht. De voorzitter der Duitschc Volkspartij Scholz heeft een rede gehouden over dc verdiensten van den overledene. MONARCHISTISCH COMPLOT IN PORTUGAL? Vijf arrestaties. Parijs. 5 Juli. (H.N.) Volgens berichten uit Portugal, moet daar een monarchis tisch complot zijn ontdekt. De politic heeft volgens deze berichten 5 person3n gearres teerd en talrijke documenten in beslag ge nomen. UI venhout, 1 Juli 1930. Menlor. Dc kraiën tuimelen van 't dak af, zoo wèrm as 't is! Ge wor 'emergens wakker mee zweetkralekes oi) oew neus en as om faaalf vijf d'n wakkert aflopt, dan leet er al koperen gloed op dc velden; d'n rosse weerschijn van de glaanzendc en stralende kleurenpracht die in 't Oosten, teugen d'n hemel aan, aan 't brokkelen is. Klcuren- klonters, drijvend in 't zonnegoud, stijgen achter d'èèrde uit en as de meeste men- schen nog in de bedstee leggen, dan staat de wèreld in vlammende schoonheid, in gloeiende pracht te prijken; dan glaanst de cèrcle in bont pèèrïmocr! En as reuzc-trornpetters steken dan in eens de bussels licht in d'hogtc as '11311 waaier, da ge denken zouw dat 'r dalek 'nen zuiveren revelje over dc 8ch?pping zouw schallen gaan, om de opstnanding van dc Zonnekoningin mee muziekgejubel aan te kondigen. Ja, amico, 't ontwaken van d n dag is eiken mergen weer '11 scheppingswonder! As dan 't lage gouwen liclit dc bosschon binnenkrüpt en as 't dan teugen de roest bruine sparreboomen aanplckt en teugen d'onderkaantcn van de diepgruune naal denkruinen aan, dan is 't bosch lijk 'nen onmetelijken kathedraal mee muljoéhen bronzen piélèren cn mee n gewelf van goud kaanten-ornamerit, zóó lijken die zou- beschencn naaldekens! En as gc daar dan binnengaat, daar in die stille bosschen, dan slaat do koelto-n-op oew vel. Eu in die grootc wije stilte, waar gc nikske aanders hcurt as 't kraken van 'n takske, hoog boven ocwën kc-p, waar rap 't sierlijk eekhoorntje van tak tot talk lilsl; waar g* oew eigen voetstappen nie eens heuren kunt op d'n zochten bojem, die veert van al die elimmenrie naaldekens; as ge hegstens heurt 't piepen van 'nen krekel, t ver en triestig geroep van 'nen koekoek, as gc dan dwaalt deur die plechtige stilte, waar gc d'n dag ziet binnenpieken mee schokskes van licht, dan lijk 't hier ginncn kathedraal, maar dan is t er eenen! Dan, amico, dan doet de Natuur d'r mórgonge- budje. Maar genogt, 'k zouw 'nen boek vol kun nen potlooicn as k over zukke dingskes denk, net as vruuger, toen 'k onder dienst lag en aan Trui eens 111 de week m'nen brief schreef. Dan kon 'k er ok nie af- scheien en zat ik in dc kantiene soms uren schrijvende te vrijen mee m'nen hartlap. 'k Had gewoonweg ginncn tijd om kürpc- raal te worre'n, zóóveel ha k aan Trui te schrijven Lu waarvoor allemaal? 'k Been '11 boontje as 'k 'l weet! 'k Had meer mee m'n boeremcdkc op as mee heel de <*oldalcri/; van d'n ginneraal tot aan do wasehvrouw toe. Eén nanzichtkortje van Trui mee wa-d- hanepooten. bewnarde-r.-ik sjekuur Ier as m'n spuit, m'n-l»cd, m'n kist. in n kastje, m'nen kuch en alle gereedschappen die 'k noodig had om m'n laand te dienen. 'k Was verliefd k Was zoó „weg" van Truië, da m'nen «erzannt-mejoor 's tongen me zee: k ZZic eerder kaans om van 'nen ezel n pèèrd te maken, as van jouw 'nen soldaat "k Wier giftig, da snapte! \s ge twintig jaren lelt, dan lot oew eigen nie „heleëdigen „Wa zegde daarop?" vroeg ie toen, om mijn '11 bietje te kocjeneeren. „Nouw me- jóor", zee ik, „mee oew verlof, witte wa ge wèl van nen ezel kunt maken.' ,.Zeg op. kerel!' Nen 'sèrzaant-mejoor, rnejoor!" j Amico. as ie nie zo'n gespannen uniform j jaske aan had g'had, was ie op staanden voet geborsten. „naar 't broo!" Da was zooveul as z'n ken- toor. Nouw, daar emmen toen 'n inter- zaante conferèènsie g'ad mee mekarc. Ik hoefde niks te zeggen en hij noemde alle dieren en volksstammen op waar ik bij heurde, volgens hum. 'k Was 'nen kaffer, 'nen hottetot, 'nen neger, '11 achterend-van-'n-verken, 'n ezels veulen, affijn, as 'k maar 'n honderdste was gewicst van wat ie allemaal van me docht, dan was ik de grótste bezienswaar digheid van 't Nederlaandschc leger gc- wiest. Maar om daar dan efkes op trug le ko men, mee m'n bricvenschnjverij in de kan tiene hè'k 't niet verders gebrocht as tot soldaat-mee-groot-verlof-mee-'n-kruis-na cn ok gauw daarna tot bruigom. Zoo is 't vandaag mee d'n prachtigen zomer. Waar 'k ok verliefd op ben. En éënen keer getrouwd, nouw maar gaauw d'r afschee mee er laank over te potlöoien. Ge kun nooit weten....' Maar alle gekheid op 'n houtje, amico, 't is hier zoo sodemekajers mooi, da k mee gin geweld Ulvenhout uit te trappen ben. En toch ben 'k er deus week uitgewïèst! 'k Moes naar onzen Dré, d'n verver. Hij ver jaarde en dan gaai ik of Trui naar Amster dam. Van 't jaar was 't- dan mijn beurt 't Was veur d'n kleinen Dré, hij is nouw negen jaren, diccn brak, *n heel fiest da z'nen opa kwam, da snapte! Jong, 't is toch nog steeds zo'n lollig boske, ee! Op school is t zoo maar la-la mee 'm. Da pakt ie zo'n bietje aan op dc manier as ik indertijd d'n dienst. l Kan dus nie broerder. Maar verders J6 't 'n menneke om op te frèten! Volgende maand komt ie weer mee grootc vakaan.sic naar ons toe. De kleine Trui, z'n zuskc, ga-d-ok mensen wor ren Die is nouw zeuven en let al op de mode. E11 d'n kleine Bait, aanaerhaalf is ie, groeit naar 't medèl van 'nen voetbal toe Da ding is rond van t schraansen en z'n ogskes zijn net twee knoopsgotjes, dichtge knepen as zc wonen deur z'n bolle wan- geskes. Dré verft teugen d-i verdrukking in en Ltwies'së m'n schoondochter, verzurgt mee s.iekuiUeil, van Maandagmorgens tot s Zondagsavonds, dc slaanke lijn. Ge kun nouw oew pet ophangen aan heur ribbckes. Ze is net 'nen hazéwind, maar dan veul nxecr wind nog as haas! Wemmen veul pla- zier g'ad. D'r kvvampen 's avonds nog n paar van die fijnververs, heel goeie jongens, riie zelfs nog al verstaandig konnen praten, zóoda 'k m'n «igen geregeld af heb zitten vragen: hoe kunnen zukke kérels toch zo'n -lecht vak kiezen, 't Wor maar te slecht be taald, amico, cn ze verven maar op de bon nefooi Komt r nen klaant, nouw dan komt ie; maar komt er ginnen, dan loop t water uit d'ren mond as ze naar 'n stilleven kij- ken waar 'nen bos peeën op geverfd staat. Maar ollee, gc kuilt dio lui da toch niet aan der verstaand krijgen en hè'k me veul '.anders gezeed as „saantjes", wanneer Le wi ose weer 's inschonk. En keb toch nog reul gezeed....! D'n aanderen dag, 'k ben 'n nachtje overgebleven daar brocht m'nen zeun me weg tot Haarlem. ,Gij stapt er dan ok effc uit had ie gezeed gad, „dan gaan me daar samen s naar wa schoons zien!" „Toch ginncn schiJderijenhekspozicsie!" Maar om koit te gaan, m'n velleke lep zoetjesaan staampvol, 't was wèl '11 bekepc- z'esie. En al was i dan nie dalek van schii- c-rijcn, 't was toch zoovva-d-in Jezelfde bransje. Schetskcs. zooveul as 't eerste zaai sel van 'n laandschap en 'n pertret cn n paar huizek.es en al die defrente dingen die meestal op schilderijen veurkomen .„Dré', zee ik teugen m'nen zeun, „g'ét oew vader rp z'n ouwen dag eigenlijk „genomen" en das veur 'nen verver as gij zijt, teugenover nen ouwen boer n heele prestazie, en nouw 'k 111 't schutje zit. zal 'k maar varen ok. Maar wie is d n v-*rver nouw eigenlijk? „Das 'nen Brabaander zee-t-ie, om f weer 'n bietje goed te maken, ,,'nen Bossche- ïièèr!" „En hoe-vv-iet ie?" „Herman Moer kerk", zee Dré, „kr-k daar staat ie", ,,'k Zie m geleuf ik al' dicht ik haardop, „d'n die- al mee da fiewcele fiakske-n-aan zekers, ec!" „Sjuiist", zee d'n Dré, „en mee da blaau- vve daske aan, meo die witte ballokcs" Nouw amico, 'k was gaauw mee 'm thuis. Hi; las m n briefkes, zec-t-ic, alles wa van Brabaant komt da vindt ie interzaand en al gaauw was t ..Manus" en „Dré'' overent weer. De hekspezi«sie moest nog zooveul as •- eopend morren, waarveur 'nen menier hek stra was gekomen mee z'n vrouw om da mee n schoon spirtske te leveren. 't Was 'nen Haarlemmer, maar 'k kan me aanders zeggen, as hij hee-g-et schoon gedaan. Zelfs kwam er 'n aarig Brabaantsch w.efko naar me toe om te zeggen: „Nouw Dré, gij het nouw zekers oewen slinger wel pe, nouw ge deur nen Qllaander zoo schoon over ons laand het heuren praten! Wa-d- cdde gij aanders uitgepakt in oeuwen veu- vigen \brief!" Zooda *k maar zeggen wil, amico. ik kwam daar in Ollaand zoo middcr :n 11 stukske Brabaant gestapt, da k er go- woon dorst van kreeg. Maar Manus zet: ..ueee Dré, buufet is-t-er-nic!" Nouw, de schets..es, n dikke vijfhonderd, waren stukskes !6\rn! Dr zijn veul schilde rden in de wereld, vcural da medèrne goed- je, waar mee «eul meer geklodder en ge- kiedder, veul minder op staat as op die Krabbeltjes van d n Manus, dio hij mokt in d n trein, in dc kraeg, op straat, op 't laand, •m. ieveraans waar menschen zijn en lollige liüskes en hoekskes, waar 't zonneke op te schijnen staat! En allemaal bekende gezichten op die prentjes. Carnavaisgckskes, boeren, laand- loopers, wcfkes, affijn van alles, zooas ik zc bi; mijn deur 't jaar over d'n weg zie gaan. En wa-d-ik I aardigste vond van alles: Jieèn Manus schijnt te teekepen mee n pot- l'joikc da lachen kan. 't Is allemaal even lollig. As go 'nen ouwen boer aan 't potje bier ?'et zitten, dat ie vasthoudt om 't nooit meer 'cs te laten, vers-aampt amico, dan zoude ieugen m zeggen, „saantjes, schoon wirke ee!" En dan trekt zo'n menneke n gezicht rf ie net 'nen lolligon bak hee gcheurd, van dn Blaamvo bcvoorbild! 't Lééft! Dèèr! En allemaal gemokt, amico, mcc 'n do.' gewoon potlooike cn soms mee één kjurko i'r op. n Geel of n rooi of 'n gruun smeei- sr-ltje, maar meer ok nie! „Manus", zoo ik, 'toen 'k alles bekeken had, t zal oew n«e kunnen schillen wa-1- nen boer d'r van zee, maar m'n koniple- ment, jonk. 'k Vuul me thuis tusschen dcuze muren van Brabnanlsche kunst, mee al die uekende gezichten As gij nen leutigen boer teekent, dan Is 't 'non leutigen boer en gin- i.en beetwortel of 'nen voujgelverschrikker en da-d-ec me goed gedaan, jonk' Veel iuukz.es en ziet er maar veul te slijten.'' k Hoop 't ïachté-n-ie (dicë kérel lach; aitij') ..cn m'n beste groeten aan Trui!" En zoo, amico, hè'k er weer 'nen goeien kammeraad bijgemok en nog wel 'nen ver der. Hoe is 't meugelijk. Maar olleë, t kan best meevallen aar: z'n *chetskes te zien! Amico, ik schei d'r af. Veul groeten van Trui cn as altij, gin horke minder van oewen toe a voe DRé.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1