Groote overstrocmingen in Japan Stalin's slotwoord CALVË-DELFT'S MAYONWASSE DE EEMLANDED Dinsdag 8 Juli 1930 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 2Se Jaargang Mo. 7 Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND Zeven en twintig dooden Een geestdriftig einde 9 uur 52 min.1 Fa. L. 1. Luycx en Zn. DAVIES KOUSEN, Onderhandeling Saargebied afgebroken (§ch i|elU Démarche van Frankrijk bij LLdenburg NIEUW na.ODUC'T Art ER SFGORTS ttl DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort (2.10 per maand 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden i J.-* Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC JIJ pQI IC DPR AnVFRTFNTICN van I-* regels f 1.05 met mbegtip van een bewijsnummer HUICniCnilull elk€reg€lmw f025 Ltefdad,ghelds-adverten«ien voord» helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES bi) vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent, elkt i«g«l meer 10 cent, driemaal plaatsen Bewilsnummcr extr.a I 0.05 Een staart van de Rijnland bezetting. De ochtendbladen van heden bevatten een bericht, dat velen zal hebben getroffen. De Fransche gezant te Berlijn zou een démar che bij President von Hindenburg hebben gedaan, om hem te verzoeken, zijn reis naar het Rijnland nog wat uit te stellen. Weliswaar heeft de Fransche ambassadeur ■uitdrukkelijk verklaard, dat de Fransche Regeering geen protest in zou dienen tegen de presidentieelc reis, maar het feit, dat do Fransche Regeering zioh geprikkeld voelt, geeft toch te denken. Zonder twijfel hangt een en ander samen met de woelingen die in verschillende ste den van het Rijnland, nauwelijks nadat de Fransche bezetting haar hielen had ge licht, hebben plaats gehad.' Nationaal-so- cialistjsche benden hebben te Kaiserslau- tern, te Mainz cn te Wtéebaden winkels ge plunderd van bekende separatisten, en men verwijt de politie, dat zij niet tijdig genoeg heeft ingegrapen. De Fransche Regeering trekt zich deze troebelen zoozeer aan, dat Briand er zelfs da aandacht van den Duitschen Gezant te Parijs op heeft, gevestigd, en aan de Fran sche consuls om inlichtingen heeft ver zocht, En deze maatregelen worden bege leid door eene nogal felle campagne in de officieuze Fransche pers. De Temps richt zijn invectieven tegen de pan-Germanistcn. die overal in het Duitscha Rijk over hulp troepen zouden beschikken, die voortreffe lijk zijn georganiseerd, met een volmaakte tucht,als regelmatiga troepen in actie en die aan ieder bevel heurer leiding zouden gehoorzamen, om overal de zaken in da war te sturen, zonderdat de Duitsohe Re geering in staat zou zijn, het te belemma- ren. Het is waarschijnlijk, dat Framsche geprik keldheid en Fransche verbeeldingskracht ctaze dingen erger voorstelt dan zij in wer kelijkheid zijn, maar wat, een officieus or gaan als de ..Temps openlijk schrijft, wijst er wel op, dat de gebeurtenissen in het Rijnland onverkwikkelijks politieke gevol gen kunnen krijgen. ,.De vergeldingsmaat regelen, .die op de ontruiming van het Rijn land zijn gevolgd önderstreepen het gevaar, dat uit den to3stand voortvloeit schrijft het Fransche orgaan. „Dat moet ophouden en het is noodzakelijk, dat de Berlijnschd Regiering zich bewu6t toont van haar ver antwoordelijkheid. Hi3i*. is niet een quaes- tïe aan de orde van Duitsche binnepland- 6ohc politiek, van incidenten, die slechts de Duitsc.hers aangaan. De R ageering te Berlijn heeft formeele overeenkomsten ge sloten tegenover de Gëalliaerden en die overeenkomsten waren geteekend op het oogenblik der ontruiming van Mainz en de Rijksregaering heeft er officieel acte van genomen Men moet dus weten, of de overeenkomst geschonden is op den dag na de ontruiming cn of het Kabinet te Berlijn dat. verantwoordelijk is voor 4do achteloos heden der autoriteiten, die in zijn naam handeleii, zich onmachtig getoond heeft zich door haar te doen eerbiedigen. Zelfs gaat het. Fransche pars-orgaan zoover, dat het van ontrouw spreekt aan het gegeven woord. De vervroegde ontruiming van het Rijnland. afèdus 't Fransche pers-or gaan. was betwistbaar uit. 'n oogpunt van politiek en defensie, maar Frankrijk heeft er in bewilligd om de verzoening der vol ken. die elkanders vijanden waren gedu rende den grooten oorlog, te verhaasten. Nu mo3ten de „pan-germaqisten" niet ko men om van dat gebaar van goeden wil cn edelmoedigheid een nieuw twistpunt te ma ken cn van nog diepere verdeeldheid tus schen Duitschland en Franknjk." Men kan deze dingen ook anders zien, Men kan zich afvragen, vanwaar deze Fran sche geprikkeldheidkomt over een bew e ging, die zich niet tegen Frankrijk richt, maag tegen de separatisten, dio toen het Duitsche vaderZand in nood was, de Duit sche Rijkseenheid wilden bedreigen. Of het, nu eindelijk de drukkende en smadelijke Rijn landbezetting tot het verleden behoort, met psychologisch begrijpelijk is, dat de woede der uiterste elementen, zich richt tegen hen, die bet iet stand komen van h« t heuglijk feit, dat Duitschiand thans viert hadden zij hun zin gekregen zouden heb ben verhinderd En men kan opmerken, dat het niet logisch ep consequent is, wanneer Frankiijk den schijn aanneemt zich te soli- (ia'rizieren met (h lieden, wier politiek in t agranten strijd is geweest met de ontrub Mvngspolitiek. waaraan Frankrijk met in- ierdaad groote zelfbaheersching en offer vaardigheid,'thans zijn zegel heeft gehecht E'n, tenslotte, vraagt men zich af, of deze posthumo wrijving tusschen Frankrijk en Duitschland met de vloek is van de poli tiek van Versailles, die tot de Europa ver splinterende böze.lingspolitiek aanleidiiig gaf. Indien het Frankrijk van Clémenceau Fia «krijk van Briand ware geweest, dan zou-ien .deze onverkwikkelijke verwik kei in gen niet hebben piaats gevonden YÊy zijn er noc niet met ae Fransch- Duitsehc verzoening. De commissie voor het Saar gebied is ontbonden. Manifestaties van de bevolking, die aan Duitschland gehecht is, hebben plaats gehad, cn, tenslotte heeft de Duitsche Regeenng in haar antwoord op het memorandum van Briand laten door schemeren dat de „Europeesche Unie' eerst, maar eens dc oeconomische aange-. legenhedcn moest regelen voor zij met dc De begrafenisstoet van Nap de la Mar bi) het vertrek uit den Amsterdamschen Stads schouwburg. Rechts naast de lijkkoets: Louis de Breo achter hem Oscar Tourniaire politiek begon. Een half woord, dat voor den goéden verstaander voldoende is. In ons Overzicht van gisteren (2o kolom onderaan} stond: ,.de Temps verklaart, dat Frankrijk er met aan denkt mogelijke ge schillen met Italië aan de vverkingsfeer van den Volkenbond te onttrekken" Dit moet zijn: te „o n d e r w e r p c n Verwoestingen over een gebied van 135 K.M. Hij breekt de rcchtsche opposanten aan stukjes Londen, 7 Juli (V D.) Volgens telegram men uit Tokio hebben groote overstroo mingen in do provincie Yamagata plaats gehad. Over een gebied van 1.35 K.M. ten Noorden van Tokio, zijn groote verwoestin gen aangericht. Het aantal dooden bedraagt 27. Duizenden personen zijn dakloos De ri vieren zijn 5 M. gewassen De echode wordt op 100 000 geschat. De spoorweg is door ccn aardverschuiving verwoest. Bruggen en vyegen worden verwoest. Enschedé, 7 Juli. Door de politie is een zekere H. S., die de vorige week uit het Psychopaten Asyl te Leiden is ontsnapt aangehouden. Bij zijn arrestatie verzette hij zich hevig, zoodat 5 agenten noodig waren orn hem naar 't politiebureau te brengen Hij wordt naar Leiden gebracht LéON DAUDET EN DE PARIJSCHE POLITIE. Een schadevergoeding van hen geëischt van f 20.000. Eenige jaren geleden heeft Léon Daudet in ëcn aanklacht twee politic-ambtenaren Delange en Colombo aangewezen als de moordenaars van zijn zoon Philippe. Dezen hebben daarop ieder een eisch tot honderd duizend frank schadevergoeding ingediend. Voor de eerste civiele kamer heeft dc Pa- rijschc advokaat, mr. Roux, die voor Dau det opkomt, clen advokaat van do politie ambtenaren beantwoord: Over een ,\vuck zal lo Rechtbank uitspraak doen. HET KATHOLIEKE CENTRUM IN ITALIË ONTBONDEN. Het fascisme heeft thans het politiek monopolie. Het katholieke'cent rum in Italië heeft be sloten zichzelf lo ontbinden. Hét centrum was gevormd door politici, die zich van do oude'volkspartij hadden afgescheiden cn stelde zich dc toenadering ten doel tusschen de fascistische regoering en het katholicis me.'Met het sluiten van de verdragen van liet Lat eraan achtte hel centrum zijn taak afgedaan. Het orgaan van de partij, de Corrierc d'Italia. was al eerder opgeheven. Met hét verdwijnen van het katholieke een trum h°oft het fascisme in politiek op/icht thans het volstrekte monopolie. Buitenland. SIR ARTHUR CONAN DOYLE, f Londen, 7 Juli (V.D.) De bekende Engelsche schrijver Sir Arthur Conan Doyle is heden overleden. STALIN. In de vergadering van 2 dezer van het Russische partijcongres, is StaLin aan het woord gekomen om het slotwoord t3 spre ken. Reeds dadelijk constateerde hij, dat er zelfs geen kl3in groepje qf ook maar afzonderlijke leden geweest wuren. die de tribune beklommen hadden om te betoo- gen, dat de lijn van de partij onjuist was. De eischen 'van het congres aan de gewe zen leiders van de rechtsche oppositie formuleerde hij aldus 1) dat zij zich rekenschap geven van den afstand tusschen de lijn van de partij en de hunne en dat dc lijn, welke zij verla ten hebben, niet tot de overwinning van het socialisme, maar van het kapitalisme leidt; 2) dat zij die lijn brandmarken als anti- Leninistisch en er zich openlijk en eerlijk van afwenden en 3) dat zij in één gelid met de partij ollen, die naar rechts afwijken, beslist bestrijden. In deze eischen, zeide hij. was niets ver nederends voor wie bolsjewiek wilde blij ven. Dat de partij ze opnieuw stelde, na dat de leiders van de oppositie ze reeds in November aanvaard hadden, kwam. om dat zij hun beloften niet gehouden had den. IIij no?mde de gelegenheden, welke Oeglanof, Ryk-of en Tomski gehad hadden, om ■openlijkhun fouten Ie erkennen, en onder algemeen gelach van het congres eindigde hij iederen keer met hét refrein, dat J?' deze kameraden klaarblijkelijk moest dwingen, als je iets van zo gedaan wilde krijgen. Dat zij hun beloften not nakwamen, vond zijn reden daarin, dat zij in cl3 eerste plaats toch niet ten volle overtuigd waren, dot de partijlijn, juist was en daarom hun tijd hieven afwachten en ten tweede het bolsjewistische tempo niet begrijpen, hun vrees voor het nieuwe, hun zorg „hoi het zal afloopenTelkens, op nieuw worden de uiteenzettingen van Sta lin door gelach, dat volgens het verslag ten slotte Homerische afmetingen kreeg, onderbroken. En toen hij eindelijk gecon cludeerd had dat do gowezan leiders van de rcchtsche oppositie definitief mst hun verleden moesten breken, zich opnieuw wapenen en één met het centrale-comité den strijd voor het bolsjewistische tempo, den strijd tegen den rechtsoheh vleugel aanbinden, groeide het applaus tot ean ova tie en werd den leider de Internationale toegezongen. Daarna Werd de motie aangenomen, waarbij de politiek van het centrale comi té in haar geheel en ten volle werd goed- gekourcL WEERBERICHT. Hoogste barometerstand 7710 te La Coruna. Laagste Barometerstand 719.5 te Stockholm. .Verwachting: Zwakke tot matige W. tot Z.W. wind. zwaar tot half bewolkt, weinig of geen regen, weinig .-veran dering in temperatuur. LANGEST AAT 49-51 Tel. 190 Zijde Flor Flor met Zijde. Moderne Tinten. Verscbonen^t hei «fozeUitfo boek van Cissy ven Hnrvvpldt sg Emmy U o l i n lii n (p I! e l iii an i cV Zijn reis naar Rijnland ongexvenscht Ernstige mecningsver schillen P a. - ij s, 7 Juli (V D.j Door de Fransche cn Duitsche delegatie voor de onderhande t:ngen over liet Saargebied werd hedenmid dag het volgende gemeenschappelijke oft'i Ci'eele 'communique verstrekt: In len loop de besprekingen, dié gedu rende de laatste Jagen tusschen de leiders ter Duitsche en Fr.irischè delëgalio over 1c j derhandelingen inzake het Saargebied staatssecretaris Simson cn den minister voor penbare werken hebben plaats gehad, is econstateeru, dal over zekere kwesties, die .'oor beide regecringen belangrijk gcachl worden, evenals voorheen ernstige mee Mngsverschillcn bestaan. Met het oog bic op is in wederzijdse;, overleg voorgesteld ie onderhandelingen te schorsen Beide rc- •ceringen zullen onderzoeken of op grond van den arbeid van de mijn cn douanccom missie de onder handelingen in October a s. kunnen worden hervat. GUNSTIG ONTHAAL VAN HET MEMO RANDUM VAN BRIAND IN WEENEN. Ween en, Juli (V.D.) Dc in het me morandum van Briand vervatte voorstellen voor een Europeesche Federatie, worden in Oostenrijk gunstig ontvangen. DE INDISCH-MOHAMKEDANEN EN HET RAPPORT SIMCN. Londen, 5 Juli (H.N.) Te Simla is gis teren het Indische Mohamedaansche con gres geopend, dat over het rapport der com missie Simon zal beraadslagen. In do ope ningszitting bleek een deel rlcr aanwezigen voor het rapport te zijn, anderen oefenden kritiek op onderdeden van het rapport, vooral wat de verdeeling der mandaten be treft, terwijl nog anderen het gehcele rap port verwierpen. Wegens clczc verschillen do opvattingen werd besloten een commis sie te benoemen, die bet rapport nauvvkeu rig zal bestuclecren en verslag zal uitbren gen over de vraag, in hoeverre-in het rap port rekening is gehouden met dc bepalin gen cn eischen der Mohameciaanschc be volking Parijs, 7 Juli. Volgens de Echo' de Pa ris heeft Briand door den Frtmschen am bassadeur te Berlijn een démarche bij pre sident von Hindenburg laten.dom om de zen te verzoeken zijn reis naar bet Rijn land nog war uit te stellen Hij haalt bet voorbeeld van 1S7I) aan. toén noch Mac Mahon. noch Thiers een reis naar de door do Duitsche (roepen ontruimde gebieden maakten. Hindenburg zou hébben geantwoord dat do bazetling van 1 S70v een reehlslreeksch gevolg van de overwinning der wapenen was, terwijl dc jongste bezetting recht streeks voortsproot uit oen politieke daad van den wapenstilstand. Eon tegenspraak. Van bevoegde zijde wordt verklaard: De ontruiming van het Rijnland beeft op het ministerie van buitmlandscho zaken met den Franschen ambassadeur een on derwerp van bespreking Uitgemaakt in ver band met de voorgenomen fecstelijkhaden in het Rijnland. Hierbij is ook gesproken over de reis van den rijkspresident. Dc Fransche ambassadeur heeft uitdrukkelijk, verklaard, dat de Fransche regearing van zelfsprekend geen protest zal indienen- t - tron do. reis van rlpu RijksqrcsjdeiiiTn zoo verre is het bericht van de F.cho dc Paris lus onjuist. Protest tegen de separatisten incidenten. Berlijn, 7 Juli (V.D) Het bezoek van den Fronschen ambassadeur te Barlijn De Mnrgerie, bij den rijksminister van huiten- landsche zaken dr. Curtius hééft hedenmid dag te 17.uur jdnnts gehad. Fen nota heeft hij.'naar verluidt,niet overhandigd, maar 'wel heeft- hij mondeling verklaard, dat do- 'separatisten incidenten, na het vertrek der Franschen. niet in overeenstemming zijn met de te den Haag gemaakte afsprakan. Van Duitsche zijde werd erop gewezen, dat er eigenlijk geen aanleiding tot deze dé marche bestond, daar door Duitschland. overeenkomstig de getroffen accoordan, al les gedaan wordt om dergelijke incidenten te verhinderen. De Duitsch1 politie is ech ter niet krachtig genoeg om iedere plotse linge actie tegen de Separatisten te beteu gelen. b D J q THANS OOK IN POTJES VERKRIJGBAAR Vraag aan onze Afd: Reel ome de, nieuwe recepten voor Mayonnaise-schotels

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1