DE EEMLANDEU Woensdag 9 Juli 1930 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 8 Buitenlandsch Overzicht BU ITEM LAMP Japans openbare meening tegen het vlootverdrag fortmann en hehenkamp MAC DONALD'S KABINET IN GEVAAR? Fransche pers over Italië's antwoord Botsingen in Egypte 6 dooden, 56 gewonden Fa. L. J. Luycx en Zn. DA VIES KOUSEN, DE FRANSCHE EISCHEN AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe» 3 maanden voor Amersfoort t 2.10. per maand 0.73, per week (me» gratis verzekering tegen ongelokkenl f 0.17'/» Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-» Afzonderlijke nummer» f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 511 PRIJS OER ADVERTENTIEN van f 1.03 met tobegrtp m «ebewijsnummer elke regel meer 10.25 Ue/dadlgheld. ndveraaMi vcor de helft van Jen prijs. - Kleine Advertentiïn „KEITJES' bij vooruitbetaling 1 5 rebels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—Bewijsnummer extra I 0.05 De ontvangst van het plan Briand. Zelfs de kop-reclacieureii van de dagbla den, die met de dagelijksche „upes cn downs" van de politiek vertrouwd zijn, en die weten hoe snel het aangezicht van de wereld veranderen kan, zijn moedeloos ge worden over den zwerm van beleefde afwij zingen, die de Fransclio Minister van Bui- tenlandsche Zaken heeft ontvangen, op zijn voorstel om de Europeesche pan, die tot zooveel bloed en tranen aanleiding heeft gegeven, te veranderen in een pan-Europa. Zij hebben moedeloos de koppen gësdhud, die kop-redacteuren, en hun vulpen schreef boven de ontmoedigende berichten: Allemaal reserves, geen resultaat verwacht. Is er werkelijk aanleiding voor zooveel ontmoediging? Zal het plan van een ver- eenigd Europa in het rijk der Utopieén blij ven zweven, zelfs nu een zoo. beroemd di plomaat en vredesvriend als de heer Bri and gepoogd heeft het te brengen in de sfeer der werkelijkheid Zal het plechtig worden bijgezet in het praalgraf eener on derscheidende waardeering, of zou het, on danks de huidige desillusie, toch een stap beduiden in de richting van een uiteinde lijke vrede en verzoening, die ons wereld deel zoo noodig heeft. Overzien wij de bezwaren, die in de ant woorden der verschillende mogendheden zijn neergelegd, dan komen wij tot de vol gende samenvatting van kerngrieven. Som mige antwoorden, en het antwoord van onze 'eigen Regeering is daarvan een voorbeeld, geven den Franschen Minister te kennen, dat men geen half werk moet doen. Een Pan-Europa is good, zegt Minister Beelaerts van Blokland,, maar niet een Pan-Europa, dat een belangengroepeering zou vormen, die opnieuw een tegenstelling schept, tegenstel ling tot andere continenten, diede mo gelijkheid opent van nieuwe conflicten. En ge moet niet vergeten, zoo voegt onze Re geering aan haar opmerking toe, dat een bizondere moeilijkheid voor de vastere sa menwerking der Europeesche mogendheden buiten contact met niet-Europeesche mach ten, hierin gelogen is, dat verschillende dier Europeesche mogendheden koloniale rijken zijn en bet haar daarom reeds onmogelijk is, de werking van een internationaal ver bond tot Europa të beperken. Merkwaardigerwijs is er in het Italiaan- scbe antwoord, dat in de Fransdhe pers ©en ongekende kritiek ontmoet, veel dat principieel met het Nederlandsche stand punt overeenkomt. Statengemeenschappen, aldus Mussolini, moeten gebaseerd zijn op overeenstemming van belangen. Die over eenstemming ris aanwezig in de Vereenigde Staten van Amerika, zij is aanwezig in den Duitsc-hen Statenbond, maar in de tegen woordige Staten van Europa ligt te weinig voldoende belangengemeenschap, om tot de stichting van een Europeeschen Statenbond over te gaan. Nu mag de Fransdhe pers, terecht, opmer ken, dat Mussolini door deze meening te uiten de gebiedende cn diep liggende oor zaken uit het oog verliest die dc verwerke lijking van Briand's plan noodzakelijk ma ken, namelijk de noodzaak voor de Euro- peesdhe volken om te leven en welvarend te zijn, maar dat neemt, niet weg, dat het karakter der Europeesche verhoudingen uitsluitend gedoogd, dat Europa den stoot geeft tot eon algemeene wereldvredesbe- weging, en dat een uitsluitend Europeescho Continentale Federatie, bij al cle waar deering, die men voor het plan Briand kan koesteren voor dien algemecnen wereldvre de een gevaar in zich bergt. Een ander bezwaar, ook door onze Regee ring-geopperd is dit: hoe verhoudt het plan- Briand zich tot de ontwikkeling van den Volkenbond? Is het niet gewcnschter dan nieuwe ondernemingen op touw te zetten, om de bestaande internationale organisatie te ontwikkelen? Zal de verwezenlijking van Briand's plan niet aan het Werk van den Volkenbond, die, hoe men over hem moge denken, zijn sporen verdiend heeft, in den weg staan? En naast die bezwaren rijzen de bezwa ren van Duitschland, van Oostenrijk cn Hongarije. Wie een Europeesch verbond wil maken, aldus Duitschland cn Oostenrijk, behoort zich eerst bezig te houden met de oplossing van de economische toestanden cn verhoudingen. Met andere woorden: dient eerst de debiteurspositie, waarin dc over wonnen landen nog altijd verkeeren, te liquideeren. En dient: aldus Hongarije: eerst tot internationale ontwapening over te gaan, en zoo spoedig mogelijk een revisie te onder nemen van de staatkundige grenzen van het verdrag van Trianon. Een Europeesche Slatcngemeenschap moet gebaseerd zijn op recht, en niet handhaven de situatie van po litieke willekeur, die is voortgevloeid uit de militaire overwinning der Entente. Het ziet er, wanneer wij al deze -grieven en bezwaren, die terecht worden geopperd overzien, voor de verwerkelijking van het plan-Briand inderdaad niet zoo gunstig uit. Maar zijn groote verdienste blijft, dat bet fiet vredesprobleem actueel houdt. Ook in dion de denkbeelden van Briand niet aan stonds worden verwezenlijkt, zullen zij hun beteekenis houden in het proces der .moei- zaam-proeiende internationale verstand houding. De regeering vastbesloten het verdrag goed te keuren Waarborg voor den vrede De opgewonden stemming, veroorzaakt doordat Japan de vlootovereenkomst met Engeland en Amerika teckende, is nog niet bedaard. Den Japanschcn minister van marine, admiraal Tarakabé, werd bij zijn terugkeer van dc Londcnsehe conferentie te Tokio een allesbehalve prettige ontvangst bereid. Men beschuldigde hem, de belangen der nationair verdediging verraden te heb ben. Tegenstanders schroomden niet hem o'cn dolk to doen toekomen, om naar Japanschc traditie zich daarmee don buik te openen. En een hunner oordeelde zelfs, dat zijn land zulk een smaadbeid was aangedaan, dnt hij harakiri pleegde. Admiraal Tarakabé. die er niet bijster op gesteld was het voorbeeld van dezen offi cier te volgen, moest door een politicmacht beschermd worderr. Dc Japanschc regeering, waarvan lfamo- goctsji prosident. is, houdt, zoo schrijft Met Vaderland, natuurlijk Tarakabé do hand boven het hoofd. Eén lid von hot kabinet daarentegen,' generaal Oegaki, heeft zijn ontslag genomen; hij moest onmiddellijk vervangen worden. Op hun beurt hebben ecnige hoogo marine-autoriteiten zich teruggetrokken, omdat zij zich niet wilden onderwerpen aan de voorwaarden van de vlootovereenkomst. En de openbare inee- ning is dezen officieren gunstig gezind. Deze feiten zijn ernstig genoeg, maar niettemin schijnt het kabinet vastbesloten tc zijn liet verdrag goed te keuren, welks bekrachtiging ten slotte door den keizer ge schiedt. Het parlement kan te dezer zake geen stem uitbrengen, al heeft het uitvoe rige besprekingen aan de overeenkomst ge wijd. Dc regeering is om allerlei redenen op het Verdrag ten zeerst© gesteld. Vooral ook daarom, orodateheteveri>etcriijg kan brengen in de betrokkingon met Amerika. Het is nog niet zoo lang geleden, dat velen vrees den, dat een conflict op handen was. Japan protesteerde tegen het feit, dat liet door do Vereenigde Staten als een mindere behan deld werd. Amerika ging Japans gangen zorgvuldig na, het cischte gelijke rechten op als Japan in China, zoowel als in Mand- sjoerijc. In den loop der onderhandelingen in Lon den en ongetwijfeld, om Japan do ondcr- teokening van het verdrag te vergemakke lijken. kwam er een verklaring af van den Amerikaanschen staatssecretaris, waardoor de situatie geheel anders werd. Daarin ver klaarde deze, met toestemming van presi dent Hoover, dat de Vereenigde Staten de „predominance" van Japan cn de Japan schc belangen in het Verre Oosten erkoln- de. Deze verklaring had op Japan on spe ciaal in regecringskringen een groote uit werking. Dit was zeer begrijpelijk, want de Amerikaansche verklaring kondigde een volkomen verandering aan in de politiek van dit land en als dezo verandering door gaat, dan biedt zij een kostelijken waarborg voor den vrede in het Verre Oosten een vrede, waarbij de gcheele wereld geïnteres seerd is. Een kabinet, dat zich van zijn verant woordelijkheid bewust is, kon deze nieuwe houding van Amerika niet met een achte loos gebaar voorbijgaan. Aan den anderen kant wil de regeering met uiterste krachts inspanning een groot economisch program ma afwerken cn het laat haar niet. onver schillig, dat het vlootverdrag een vermin dering der bcgrooting tot 1936 toe met 120 millioen yen per jaar meebrengt. HET VERBODEN RUSSISCHE HOUT. Nieuwe beslissing te verwach ten van het Amerikaansche mi nisterie. Washington, 8 Juli. (V.D.) In ver band met de protesten van importeurs en handelaren tegen de beslissing, dat Rus sisch hout niet in dc Vereenigda Staten mag worden ingevoerd, werden van de zijde van het ministerie van financiën na dere inlichtingen ingewonnen Belangheb benden zijn van mecning, dat dit hout niet verkregen is door gedwongen arbeid. Het ministerie heft, medegedeeld, dat het bin nenkort sen nieuwe beslissing za.l nemen. Daar een groot aantal scheepsladingen hout. onderweg is naar de Ver. St., wordt dc definitieve beslissing met spanning te gemoet gezien. HET PROCES TEGEN OPPER BURGEMEESTER BOESS. Eind Augustus in tweede in stantie. Ilat proces tegen opperburgemeester Boese zal eerst eind Augustus in tweede instantie voorkomen, zoodat, naar de X. R. Ct. bericht, vermoedelijk niet voor begin September een beslissing in deze aangele genheid te verwachten zal zijn. langestraat 63 - - tel. 88 repareeren, bijvullen en verma ken van uw matrassen in één dag. vraagt prijsopgave. Aam'al der tories verwacht Op 30 September komt, zooals men weet, tc Londen de groote Rijksconfercntic bij- e?.n. Volgens den corr van het Volk te Lon den vreezen de consorvatievjn, dat onder leiding van minister Thomas do conferentie den wind uit de zeilen zal nomen van allen, die op Empire Free Trade (vrijhandel naar binnen, protectie naar buiten) weri6chcn af te 6turen. Bovendien wenschen zij de Ar- beidersregeering uit den zadel te lichten, om zelf d3 leiding dezer conferentie in han- d?n te nemen. De conservatieven meenen een goede kans te hebben, wanneer de ko mende week miss Bondfield om een extra crediet van 20 millioen pond sterling zal vragen voor de bestrijding van de werkloos heid. Hat is mogelijk, dat conservatievenen liberalen op dit punt tégen de regesring zul len stemmen, hetgeen in ieder geval het af treden der regeering tot gevolg zou hebben. KOFFIEHUIS IN TRIER BESTORMD. Durende actie tegen dc separa tisten. Maandagavond zijn te Trier voor het kof fiehuis Zepp ernstige relletjes ontstaan. Een groote men6chenm3nigto verzamelde zich voor het lokaal, waar vroeger separatisten en leden van do bezetting plachten te ko men. Men maakte aanstalten het koffiehuis te bestórmen. Aanvankelijk slaagrle de poli tie erin om dc menigte terug te dringen. Toen cl2 politie zioh tegen de uitlevering van het gezin Zepp verzette, kon zij de menigte niet meer houden. In het huis werdén alle deuren en vensters vernield; terwijl do meubels in de Moezel werden ge worpen. Zepp had zioh mat zijn gezin zoo gebar ricadeerd, dat men hem niet te pakken kon krijgen. De menigte was vooral woedend gewor den, doordien voordat de politie was ver schenen. verscheidene schoten uit het huis op de menigte waren gelost. Niemand is echter gekwetst. EEN „KOMMERZIENRAT" ONTVOERD. Zijn vrouw gewurgd. Bay reu th, 8 Juli. (II.N.) Gisteren werd de rechtzaak behandeld tegen de arbeiders Schuberth en Popp uit Kulmbaoh, die be schuldigd worden in den nacht van 4 No vember '29 in Villa Mens6dórfer in Kulm- bach te zijn binnengedrongen, met de bedoe ling voorwerpen te stelen en Kommerzien- rat Menssdörfer te ontvoeren. Bij deze in braak werd mevrouw M. bij de pogingen haar vo6t. te binden, gewurgd. In October hadden do beide beklaagden kommerzienrat M. opgewacht en hem ontvoerd, om zoo in bezit van het losgeld te komen Schuberth gaf bij het verhoor toe. det hij tezamen met Popp in de villa was binnengedron gen en zich had 6chuil gehouden tot alles in huis rustig was. Zij hadden maskers voor en touwen in bezit om mevrouw M. vast te binden. Sch. gaf alles toe, ontkent echter, dat zij de bedoeling gehad hadden, mevrouw M. te wurgen. Is hel antwoord boordevol demagogie? Fascisme en bolsjewisme Parijs, S Juli (V D.) Naar aanleiding an het antwoord van Italic op do nota van briand schrijft de ..Petit Parisien", dat wan neer de Italiaansche regeering dc veiligheid afhankelijk maakt van do ontwapening, dit niets anders betoeKent dan een verdraaien van den grondregel, die de verschillende mogendheden te G«.riève hebben erkend. Do „Echo c?e Paris" waarschuwt, dat men rich er voor hoeden moet, den Italiaanschon lekst als onmog'elijk voor te stellen. Het antwoord heeft tenminste het voordeel, oen nauwkeurige polil'eka. rekening op te ma ken. Men kan ervan overtuigd zijn, dat het i'aliaansche standpunt ten aanzien van de vloot-herziening in de gehcele wereld krach tige instemming vindt. Borah heeft zich nog korten tijd geleden in denzelfden geest ge uit en Macdonald heeft in verscheidene re devoeringen een zelfden gcdachtcngang ont wikkeld. Het „Petit Journal" is van meening, dat Duitschland zeker biet zal nalaten zich bij Rusland aan te sluiten om tegen Italië par ten tc kiezen cn daardoor stelling te nejnen 'egen Europa. Do ..Oeuvre'' schrijft, dat het Italiaansche intwoord boordenvol is van demagogie. Het bevat precies, «vat Mussolini in zijn jongste artikelen heeft be'oofd. De critick in de Ita- I:aan9che nota is minder opbouwend dan vernietigend. Ook het „Journal" noemt het antwoord .dtra-demagogisch Het is er geheel op in gesteld, om te bewijzen, dat Frankrijk hot systeem van den Volkenbond eenvoudig i\erhoop weipt en veiligheid eischt alvorens ot ontwapening bereid te zijn. Dc „Excelsior" noemt het 't toppunt, dat .'e fascistische regeering, wier gehecle le vensdoel do strijd tegen het bolsjewisme •vas, thans ook de toetreding van sovjet- flusland tot den Europeeschen Statenbond bepleit. De troepen vuren op betoogers van de Wafd-Pariij Londen, 8 Juli. (V. D.) Naar uit Cairo gemeld wordt is het ter gelegen heid van een door Nahas Pasja georgani seerde massabetooging van de Wafd-partij to Mansoera tot bloedige botsingen geko men. Militairen cn bereden politie hielden de stad bezet. Nahas Pasja doorbrak bij zijn aankomst per auto het politiecordon, doch werd door militairen met gevelde bajonet in bedwang gehouden. De menigte wierp met stccncn naar do troepen, die daarop het vuur op de betoogers openden. Twee Egyptcnaren en twee politieagenten werden gedood. Een of ficier en 26 politic-agcntcn en soldaten wor den gewond. Volgens cle laatste berichten werden Nahas Pasja cn zijn gevolg tc Mansoera tot het moment van aankomst van den trein in dc gevangenis vastgehouden. Volgens een officieel bericht bedroeg het aai\tal doo den 6 en dat der gewonden 50. LMNGEST AflT 48-51 Tel. 190 Zijde Flor Flor met Zijde. Moderne Tinten. Waarom de onderhandelingen over het Saargebied zijn afgebroken Aandeel in de kolenmijnen Keulen, S Juli. (II. N.) De onderbre king van do on lerhandelingcn over het Sqargebiecl schijnt hoofdzakelijk te wij len tc zijn aan do Duitscho weigering den Franschen eisch met betrekking tot een aan- •ïeel in de kolenmijnen van het Saargebiecl :n tc willigen. De onderhandelingen waren overigens nog niet gecindigcl cn men meen de aan Duitsche zijde dat een overeenstem ming op alle andere punten wel mogelijk zou zijn. Op het punt van den Franschen eisch in zake do kolenmijnen was echter bij de Duits\he gedelegeerden van toegeven geen sprake Zij hadden tegenover de Fran schen er den nadruk op gelogd, dat zij hier aan zouden blijven vasthouden. Het motief "an de Franschen, dat Frankrijk deze ko- 'enlcveranties noodig had, wordt door Duitschland niet erkend. Tc meer waar men van Duitsche zijde gaarne bereid was kolen- contracten <}p langen termijn met Frankrijk te sluiten. Men is in Duitschland de mee ting toegedaan, darde behoeften aan kolen tn het geheel geeD deelname aan hec mijn bedrijf, dio de ko.en heeft tc leveren, in sluit. Dc Duitscho delegatie heeft hij het af wijzen van dezen eisch het Saargebied zon der onderscheid van partijen of standen achter zich. HET BEZOEK VAN DE MARGERIE BIJ DR. CURTIUS. De separatisten-incidenten. Parijs. 8 Juli. (V.D.) Omtrent het. be zoek van den Franschen ambassadeur te Berlijn, de Margerie, bij dsn Duitschon Rijksminister van buitenlandsche zaken dr. Curtiu6. in verband met de relletjes ln het ontruimde Rijnland tegen do voormali ge separatisten, wijzen de Fransche blöac- erop. dat er geen nota-wisseling heeft plaats gehad, doch dat de Margerie slechts mondeling het leedwezen der Fransche re geering heeft medegedeeld. De Écho do Paris constateert met verba zing, dat met uitzondering van de Vor- warts, alle Duitsche bladen op het stand punt blijven staan, Jat de incidenten tegen de separatisten e>n aangelegenheid van zuiver binncnlandsche politiek zijn. DE OVERWINNING VAN HET MOTORSCHIP. Nedorland maakt een goed figuur. Londen 8 Juli. (V. D.) Uit de cijfers over dc eerste zes maanden dit jaar blijkt weer een nieuwe toe neming in den aanbouw van motorsche pen. Van dc 103 motorschepen van bij elkaar 666,000 ton bruto, die op de werven in bestelling zijn, worden er 40, van bij elkaar 258,000 ton in Engeland gebouwd, dan komt Japan met 12 schepen en 109,000 ton bruto en dan Nederland, Denemarken en Zweden met ieder ongeveer 60,000 ton bruto, welke tonnenmaat echter bij Neder land over slechts 5 schepen verdeeld is, bij Denemarken over 13 cn bij Zweden over 12. SIR JOSEPH WARD, f Londen, S Juli. (V.D.) Uit Wellington wordt gemeld, dat de oud-premier van Nieuw Zeeland, Sir Joseph Ward op 73- jarigen leeftijd is overleden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1