FIAT DE EEMLANDÊQ FIRMA CHRYSLER PRODUCT Garage Molenaar ABONNEMENTSPRIJS pci 3 rn.onden voor Amersfoort f2.10. per oiaand f 0.75, per Zaterdag 3 Januari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnheroschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 157 ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK; VOORUITZICHT MAARSCHALK J0FFRE OVERLEDEN STAKINGSPOGINGEN IN HET RUHRGEBÏED 4 uur 26 min. L. J. LUVCX ZOON OPNIEUW BOTSINGEN IN NICARAGUA voor slechts j. L MOLENAAR LORD CECIL OVER ONTWAPENING AMERSFOORTSOI DAGBLAD 1«o—. week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Licfdadighclds-advertcntiCn voor de helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—, Bewijsnummer extra f 0.05 lu de eerste dagen van liet jaar noemt de toekomst onzje gedachten in beslag. Wij heb bon een nieuwen kalender met. ruim drie en con half honderd blanco bons, Wat zal hel lot op die blanco bons schrijven? Waarmee zal da geschiedenis de nog ongerept staande dagen vullen? De eerste dagen van 't jaar zijn de vrucht baarste, oir.dat wij dan met het verleden schoon schip hébben gemaakt en het welda dig gevoel, dc toék*orast "voor óns tc hebben, ons lact geestkracht oh ijver vervuil. Want wij weten, dat niet louter liet lot leven bepaalt, maar dat onze eigen houding j> gens dat leven in de ontwikkeling der din gen een belangrijke factor is. Van onzen wil, van onzen moed, van onze volharding Zal ons welslagen goeddeels afhankelijk zijn. Daarom staan wij in liet vcrscli .aangevan gen jaar met de beste voornemens en met liet sterkste vertrouwpn bezield. Er is een tegenstelling tussclicn .de '.wijze, waarop wij het, oude jaar uitgeleiden en'die waarop wij liet nieuwe verwelkomen. In De cember kijken wij achteruit, in Januari vooruit. Wij hebben dé laatste week van bot jaar aan verpoozing on feestdagen gewijd, omdat de arbeid dan toch niet recht vlotten wil. Want achteromzien belemmert den ar beid in gelijke mate als vooruitzien dezen bevordert. Men keilt liet .verhaal van Lot's huis vrouw, die in ren zoutpilaar veranderde, zoodra zij achterom keek. Dit zonderling avontuur krijgt beteekenis 'als symbool. -Wie achtefomziet versteent. Hij staart op een verleden dat dood is, houdt, zich bezig niet de vergankelijkheid, roept de geesten \an afgestorvenen op. Het rijk van d? rust lokt hem, brengt hem onder zijn verstij vonden invloed, verlamt en vérbluidt hem door rouw, weemoed en vruchtcloozc herinne ring. Achter ons'is niets te bileven, niets (c be reiken,'sMenschep roeping ligt vóór hem: daar, aan de lichtende kimmen van' een niéuwen dag, vindt hij zijn taak. Met het geen voorbij is. is niets nicer tc beginnen; van hetgeen nadert, is nog alles ie maken. In het vooruitzicht openbaren zich kansen en mogelijkheden. Tóch is 'de tegenstelling liissclien terug blik en vooruitzicht niet vólstrekl. Uit het verleden zal zich de toekomst ontwikkelen. De nieuwe kalenderblaadjes zijn niet blan co; in onzichtbaar schrift is dun raeds heel wal op gegrift, wat onder het licht van den nieuwen dag' te voorschijn zal komen. Lr Jie- staat wel degelijk een voorbeschikking, al kan men deze niet altijd zoo tot in kleinig heden narekenen als sómmigen mor non. Wij nemen den ouden monech mee in 't nieuwe jaar. Eu de oude maatschappij. En <le oude problemen, l.r is liïeie nieuws on der de zon. Steeds zijn er voorspellers geweest, tik in tie toekomst zeiden t* kunnen lezen. Maar slecds zijn ook weer hun vuors)icIlingen an ders uitgekomen dan zij hadden e -dacht. Ons lot staat in de sterren beschreven; bij 'd> geboorte krijgen wij kansen, maar ook belemmeringen mee; wij zijn afhankelijk van lichamelijke en geestelijke factoren; van 'de maatschappelijke, ecohpmisclic en poli tieke ■constellatie onzer omgev ing. Maar w ie uil dit alles do horoscoop van liet nieuwe jaar trekken wil, zal zich vergissen. Lr doen •zich te veel onberekenbare invloeden en om standigheden in ieclevs lot en in het lot der gemeenschap voor. Zij doen vaak de balans naar de andere zijde overslaan en do reken meesters staan gedupeerd. Voorbeschikking, en toeval bepalen te- Kaam het vooruitzicht, dat door de wissel-; (working tusschon deze twee componenten onzeker blijft. Staat het verleden in scherp omlijnde gestalte achter ons, loekorv.st blijft een vaag en onbestemd beeld, Vandaar dat het verleden voor menigeen Kooveel aantrekkelijker is dan de toekomst. Hef verleden heeft inhoud, geeft houvast, inen kan er zich in veldiepen. Wie, als Lot's vrouw, achterom kijki. ziet een stad met be kende straten en menschep, wier vertrouwe lijke aanblik hein geruststelt cn troost. Wie vooruit kijkt, duizelt van een terug wijkende horizon, van een verschiet, ijl cn leeg, waar slechts nevelen cn zandvlakten hem wach ten. Geen bekend gezicht, dat hem begroet; liet i alles nuchter, vormloos en vreemd. In deze zwijgende ruimte zal hij zijn weg moeten zoeken; zelf zal liij de vlakte met steden moeten bebouwen, met boomen moe ien beplanten, mot menschen moeten bevol ken. Zóó trok de aartsvader Abraham do woestijn in naar het hem onbekende land, dat zijn God hem wees ZcL maken wu de Dckomsl, maar zelf maken wij ook hel vooruitzicht. Want zelf gaan wij mee naar hel nieuwe land. Met oii- y.c eigenaardige kenmerken. W .-l is ons voor uitzicht? Yooi den angstige zal liet vooruit zicht angstwekkend zijn. voor den dappere bemoedigend. oor den lustcloozc triest, voor den gcestdiiftigo belangwekkend. Hel vooruitzicht is wat wij zelf zijn. (Nadruk verboden). De regeering van Panama ten val gebracht. Groote belang stelling in Amerika. Terwijl in liet afgeloopen jaar de Zuid- Amerikaanschc staten van zich lieten spre ken in verband met dc talrijke revoluties, die daar uitbraken, begint nu onrust aan den dag te treden in Middcn-Amcrika. Wij hebben niet zoozeer liet oog oji Nicaragua, v aar aanhangers van Sandino een aantal \incrikaansch" marine-soldaten liebben ge- cipod. maar bedoek n in 'l bijzonder Pana ma, waar op een verrassend snelle wijze de i ogcoring is weggevaagd door een opstan dige*! bcvVegiiig onder leiding-van den ad vocaat Arias. Eén der gouverneurs beeft nog wel getracht een tijdlang zich tc hand haven, maar tenslotte moest ook hij zwich ten en men krijgt thans den indruk, dat de rebellen den toestand bchccrschen. De beweging, die te Colon haar uitgangs punt had, breidde zich snel uit over liet ge- lieclc land cn was klaarblijkelijk uitstekend voorbereid en georganiseerd. Zonder bloed vergieten liceft de rebellie zich echter niet voltrokken: er zijn nog al wat personen hij de straatgevechten gevallen cn bij dc on lusten is ook een Amerikiiansch journalist omgekomen. AY ai, dc oorzaak is van de ontevredenheid in den lande, die zich in den vorm van een revolutie uitte, is niet rncl 'nauwkeurigheid vast Ie stellen, maar evenals bij de Zuitl- Aniei ikaansche omwentelingen heeft ook in Panama de economische malaise haar in vloed laten gelden. Bovendien wordt als motief voor dc gewelddadige omverwerping van het officicele gezag aangegeven, dat de regecringon onder liet .presidentschap- van Chiari en Aroseincna zich aan allerlei Vor men van corruptie hebben schuldig gemaakt ii dal men op ccnigszins drastische wijze hier eindelijk een slokje voor wou steken. Hoe dit /ij: president Arösemena is na een gevecht om het bezit van zijn paleis gevan gen genomen en het premierschap wordt thans door Arias waargenomen, die gepre- zen wordt als een zeer bekwaam man, aan wien Panama reeds zeer veel heeft te dan ken gehad. De thans ten val gebrachte president Aro seincna had zijn ambt op 1 Oc(.9ber 1928 aanvaard en wanneer niets tusschenbcido was gekomen, zou hij zijn functie nog tot 1032 hebben vervuld- Op 3 Xov 1003 heeft dc republiek Pana ma zich van Columbia afgescheiden cn zich onafhankelijk verklaard. Tien dagen later werd zij door de YcreenigUe Slaton erkend. Op grond van de in 1903 cn 1901 gesloten verdragen kreeg Amerika het recht het Pa namakanaal aan te leggen en aan dc Vcr- ecnigcle Staten werd „voor eeuwig" een strook lands verpacht van 8 K.M. breedte aan beide zijden van liet kanaal. Panama kreeg daarvoor ineens een bedrag van 10 millioen dollar uitbetaald en van 1913 af een jaarlijksche rente van oen kwart mi! •11 dollar. In liet verdrag van 1920. dal cclilèr nooit door het pariement van Pana ma is bekrachtigd, werd vorder overeenge komen, dat bij een oorlug, waarin dc Ver enigde Staten betrokken mochten worden, Panama automatisch zich aan de zijde van Amerika zou scharen on dat de Vcrecnigdc Stolen in een dergelijk geval naar eigen goeddunken liet hcolo gebied dor republiek mochten bezetten Men ziet uit hel bovenstaande, dat Ame rika zeer veel belang heeft bij hetgeen er zich in Panama afspeelt en het bericht uit de stad, die dm zelfden naam draagt als cie republiek zelf. volgons welke een afdec- ing Amerikaanschc troepen reeds per vrachtauto uit de door dc Amerikanen be zette kanaalzone naar dc stad Panama is gezonden, om daar iijf en goed der Amcri kaansche staatsburgers Ir beschermen, zal dan ook wel juist zijn. Onmogelijk is hot cv onmin, dat Amerikaanschc troepen voor hetzelfde doel naar allerlei andbre steden van Panama zullen worden gestuurd. Dc republiek Panama toch bezit op grond van kaar verdragen met dc Vorconigde Staten geen leger, doch slechts bondspolitie. Aan de vrijheid van liet l'unomak.maal waarvan Amerika's positie als zeemogend heid gedeeltelijk afhankelijk is. is den Ver enigden Staten uit den aard der zaak veel gelegen, zoodat zij de gebeurtenissen in Pa nama met de grootste aandacht volgen. Zij zullen een oog in het zeil houden, maar aan den anderen kant is aan tc nemen, dat de Amerika ansche interventie niet een tc na drukkelijk karakter zal dragen, zoolang blijkt, claf de opstand geen buitehlandseh- poiil ioken kant heeft, doch van bin- iicnlaii'hcli-.-taatkuiidigeii aard is. De elegante, luxueuze, conduite inte rieur 6 personen. Vraagt vrijblijvend demonstratie en proefrit. TELEFOON 1210. Parijs. 3 Jan. YD. Uc toestand van maarschalk Jóffré is Vrijdagavond verer gerd. Het hart houdt liet evenwel nog. De artsen twijfelen er niet aan, of het einde kan elk uur woéden verwacht, doch het wordt niet ónwaarschijnlijk geacht, dat de maarschalk dén strijd tegen den dood nog een dag zal volhouden. P a r ij s 3 Jan. Maarschalk Joffre is hedenochtend te 8 uur 23 overleden. Een korten tijd geleden hebben wij in een overzicht reeds de beteekenis van Joffre geschetst, den kloeken ITanschen legeraan voerder in den wereldoorlog, die, na aan vankelijke nederlagen, zich tenslotte wist te herstellen cn -aan dc Marne een beslissende overwinning wist tc behalen, die den afloop van den oorlog ten gunste van de gcalliecr den heeft bepaald. Iloe langer hoe verder week hot Fransclie leger voor het Duitsehe, dat blijken gaf van zijn superioriteit op het gebied vyn tactiek, bewapening en in menigerlei ander, opzicht, terug. Hoe langer .hoe dieper drong de vij and het land binnen, inaur op een zeker JOFFRE. moment hield Joffre aan dc Marne stand, nadat hij tal van onbekwame officieren uit het leger had verwijderd. Zijn bevelvoering was geniaal en hij wist kranige officieren als Gallieiii, Manoury en Poch aan zich te verbinden en zoodoende voorwaarden te scheppen voor de zege, die dan ook niet uitbleef. Ook nadien heeft hij zijn land nog mcin- gen goeden veldheer.sdienst bewezen bij Verdun, aan de Sommc, enz., al leidden zijn adviezen niet steeds tot de overwinning, doch dit lag niet steeds aan hem. Tóen men hem een wenk gaf van liet tooncel tc ver dwjjncn, heeft hij hieraan onmiddellijk ge volg gegeven, zij het met een bedroefd hart en met het gevoel, dat hem onrecht werd aangedaan. Een cii ander heeft hem echter niet verhinderd Frankrijk verder met raad en daad te dienen. Een bijzondere correspondent van de North American Newspaper Alliance heeft te Washington met generaal Pershing, den opperbevelhebber over de Amerikaanschc troepen in den groolen oorlog, over maar schalk Joffre gesproken. In Joffre. zoo zeide generaal Pershing, blijkens de X R. C. zal dc vyercld een van baar grootste militaire figuren cn Frankrijk een vurig vaderlander verliezen. In zijn Jie velhebberschap over dc 1 ranschc legers heeft hij zich als een groot leider geken merkt. Als de „rots aan de Marne" heeft hij de bondgenoolen voor oen nederlaag heilbed Hij bezat een onbegrensd vertrouwen in den Franschen soldaat en li ij verstond het een beroep op diens vaderlandsliefde te doen onder dc moeilijkste omstandigheden. ITii was nooit verstoord of opgewonden cn hij had vriendschap voor Amerika. Mijn om gang met hem is steeds zeer aangenaam geweest en bet verheugde mij hem mijn I riend le noemen. Zijn dood zal mij hel go voel geven van een zwaar persoonlijk ver lies. Mijn eerste ontmoeting met maarschalk Joffre, zoj vertelde generaal Persliing ver der, heeft in 1^17 plaats gehad, toen hij met de Fransclie missie, aan welker hoofd i viani stond, in Amerika kwam. Ik was toen juist tot opperbevelhebber over dc Ameri kaansche troepen benoemd, j Ik zag hem terug den 13cn Juni van het zelfde jaar, onder de officieren, die mij bij mijn komst te Parijs opwachtten. Maar schalk Joffre was steeds heel vriendelijk voor Amerikanen cn steeds bereid in alle op zichten bij te dragen tot het vormen van het Amerikaanschc leger. Ik ben dikwijls bij hem thuis te gast geweest en ik heb kunnen vaststellen hoe gelukkig cn gastvrij zijn fa milieleven was. Generaal Pershing heeft ook over dc vriendschap tüsschen de maarschalken Jof fre cn Focli gesproken. Joffre en Foch, zeide hij, waren vrienden. Ik heb Foch met groote bewondering cn groote genegenheid over Joffre lioorcn spre ken. Tot generaal Pershing's herinneringen aan Joffre behooren tal van foto's waar beiden opstaan, welke hij met genegenheid bewaart. WEERBERICHT. 1 Ioogste Barometerstand 762.8 te Akureyri. Laagste Barometerstand: 743.1 tc Bresten Scillv. Verwachting: Matige, O. tot wind, ne velig tot bel rokken of zwaar bewolkt, met aanvankelijk regen, zachter in liet. 7. De communisten roeren zich Langestraat 49-51 -- Tel. 190 WINTER-OPRUIMING Geweldige voorraad HANDSCHOENEN vanaf 15 cent. D u s s e 1 d o r f, 2 J a n. (V. I).) Dc com mimisten zijn erin gosJfj&gd Vrijdagochtend met steun van de werkloozcn uit do om geving de arbeiders van de mijn Friedrieh Ileinrich tot een wilde staking te bewegen. Achttienhonderd mijnwerkers van de och tendploeg onder den grond cn achthonderd boverigrondscho arbeiders zijn niet aan den arbeid gegaan. De vele werkwilligen wer den met geweld tegengehouden. Een leider van den ouden mijnw erkersbond. die tot bezinning vermaande, werd neergeslagen en mishandeld. Desondanks is de stemming voor staken niet zeer sterk en slechts het niet aanwezig zijn van voldoende politic maakte deze bol dingen mogelijk. Toen later een 100-tal po litieagenten uit Dusscldorf en Duisburg ar riveerde, was de rust spoedig hersteld. Ook bij Ncunkirchen zijn de arbeiders in staking gegaan. Op dc overige mijnen wordt gewoon gewelkt. De orgauisatics vermanen tot bezinning. De mijnvverkcrsorganisalics hebben zich tegen dc staking verklaard en liebben tot de arbeiders een oproep gericht dc orde tc handhaven cn dc bezinning tc bewaren en slechts dc adviezen van de bondsbeslurcn op te volgen. Het aantal stakers bedraagt 11.91 pet. Met betrekking tot dc pogingen der com munisten in de mijnen in het Roergebied een staking le ontketenen wordt gemeld, dat het gootstc deel der mijnwerkers aan den arbeid is gebleven. In de districten vvitten, Dortmund, Bochum, Wattcnschcid, Essen, Muclhcim cn Duisburg is van sta king geen sprake. Het totaal aantal stakers bedraagt niet meer dan 11.91 pet. Dc sta kers bevinden zich voornamelijk in de dis tricten Hamborn, Buer, Gladbcck en Hamm. Amerikaansche marinesoldaten gedood. f ÏOO.- duurder dsn de goed koopste Amerikcansche Auto Districts Importeur Telefoon £210 Amersfoort Ilel verdrag van Versailles een voorname factor Xc w-Vork, 2 Jan. (V. D) Naar uil Managua in Nicaragua wordt gemeld, liceft in Coctacl aan de rivier CocO nabij dc grens een lievig gevecht plaats gehad tusschcn Amerikaansche marinesoldaten cn vrijheids strijders uit Nicaragua. Negen marinesolda ten, onder wie een sergeant, werden gedood cn twee ernstig gewond. Dc Nicaragueczcn verloren 11 dooden. l)c aanval op dc ma- rinea'fdecling, die bezig was met het aanleg gen van een telefoonverbinding, kwam ge heel onverwachts, ofschoon sinds maanden botsingen \oorkwamen. ITct gevecht duurde langer dan twee uur. De gewonde marine soldaten werden per vliegtuig naar Mana gua gebracht. Men neemt aan, dat gene raal Sandino weer in Nicaragua is aangeko men cn Miguel Ortez met Jiel ten uitvoer brengen van den aanval heeft belast. I, oTideri, 2 Januari. (V.D.) Lord Cecil verklaart in dc Nation" naar aanleiding van een de vorige week in het zelfde tijd schrift opgenomen artikel van Georg Bern- hard, dat dc ontwapeningsconferentie niet dc bevoegdheid heeft het redesverdrag van Versailles tc veranderen of vast te stellen in hoeverre ilczc of andere bewapening tc beperken is. Dc Duilschc cisch tot bewapeningspari teit is in geen verdrag vastgelegd. Er be staat slechts een verplichting voor de on- derteekenende mogendheden van het ver drag van Versailles, een zekere maïc van internationale ontwapening door te voeren. Dit moet zeer zeker ernstig'worden opge vat. cn ook binnen een zekeren lijd doorge voerd worden, hoewel een bepaalden ter mijn daarvoor niet is aangegeven. Ander zijds staat evenwel vast, dat dc bepalingen van het vredesverdrag vroeg of laat moeten worden opgeheven. Er kunnen in Europa geen stabiele verhoudingen ontstaan, zoo- lang men vasthoudt aan dc basis van de voortdurende ongelijkheid. ITct is dus neg slechts een kwestie van tijd, dat de huidige toestand ten einde komt. Aan de andere zij de moet dc potenlieele beteekenis van de gevormde reserves bij de a.s. onderhande lingen in aanmerking worden genomen. De besnoeiing der begrootingen en een over eenkomstige gelijksoortige samenstelling uer staatsbegrootiiigen voor bewapcnmgs- uitgavcn in alle landen is op het oogenbiik dc beste methode Ier controle, hoewel deze natuurlijk niet ideaal is. De hoofdzaak blijft de ontwapening ter conferentie in het jaar 1932 lot een resultaat to kunnen bren gen. MOORD OP EEN GEHEIM AGENT. Belgrado. 2 Jan. (V.D.) Tc Agram is in den nacht op heden een der bekendste agenten van den Zuid-Slavischen Geheimen Dienst Josef Stelek, vermoord. Hij werd in een huis gelokt en daar met vier bijlsla gen om het leven, gebracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1