AUTO STALLING DEEEMLANDEü Garage Molenaar Dinsdag 6 Januari 1931 Uitgave: VflLKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 159 IS HET PLAN VAN YOUNG UITVOERBAAR? Belangrijke verklaringen van dr. Luther CANADA VERKOOPT TARWE AAN CHINA 4 uur 31 min. L. J. LUYCX ZOON AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per weck (met gratii verzekering tegen ongelukken) f 0.171/». Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 51S PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, eikeregel meer f0.25. Licfdadigheids-advertentitfn voor de helft van dén prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsan f 1.—, Bewijsnummer extra f 0.05 Opnieuw crisisgeruchten te Brussel. Motie van wan- trouwon der liberale fede ratie te Brussel tegen minis ter Vauthier. Bniscls liberalen, die reeds» in Novem ber 110, ofschoon hun partij in de regee ring i vertegenwoordigd, een poging deden om hj kabinet een beentje te lichten, heb ben 2h thans opnieuw schuldig gemaakt oan \v, men zou kunnen noemen: insubor dinate Zij hebben een motie van wantrou wen aigenomcn tegen Vauthier. den libe ralen linister \an kunst en wetenschap pen, zus in verband rnet het feit. dat het aan htgleeraren der Gentschc universiteit -verbod is les te geven aan de Ecolc des Hauteahudes. Dit cumulatieverbod is ech ter nicdlecn uitgegaan van min, lor Vau thier, ch ook zijn andere liberale ambt- genoott hebben er hun goedkeuring aan geheclfiXicttcniin werd op de vergadering ■van dcrusselsche federatie alleen, en zeer nadruklijk, het aftreden v an Vauthier ge- cischt. Dc vig, die thans algemeen wordt ge steld. i: zal dc motie, waarin Vauthior's politiewvordt veroordeeld cn onrecht- streekslvens de houding van zijn -geest- •v evw anlcollega's, politieke gevolgen heb ben? H vorig jaar, toen de Brusselsche liberale dcratie een overeenkomstig ec- baar mttc, traden de liberale ministers terstond, hetgeen voor den premier, Jas- par, aalding was het collectieve ontslag van het'.inisteric in tc dienen. Dit werd door defining echter niet aanvaard, daar deze vanrdeol was, dat liet niet aanging te zwich voor besluiten van een partij- afdeelingoch dat een heengaan der mi nisters etueel behoorde voort tc vloeien uit een jlementairc nederlaag. j-. Tot du* kan uit de Brusselsche berich ten word» fgelcid, dat Vauthier niet voor nemens ?nmiddellijk van iiet. tooncel te verdw ijntloch den uitslag van een stem ming in parlement af te wachten. Na het Xieuvarsreces komt de Kamer voor het eerst 13 Januari bijeen en vermoe delijk zam bij deze 'gelegenheid een in- terpellati€)rden behandeld van de Brus selsche lillen Max cn Dcvèzo. De bespre uing hier'kan inderdaad fot jéen crisis leiden; dav» geheelc regeering solidair is wat dc beten inzake, bet cumulatiever bod betretoo liet votum in do Kamer zal uitvaflis eigenlijk moeilijk te voor spellen, daicn niet alle factoren, die een rol kunneioien, voldoende kent. De regee zal, zooals vanzelf spreekt, de kwestiQi vertrouwen stellen. Zeker is reeds, d&genen, die het met tic Brus selsche libtn eens zijn, zich tegen het huidige kal zullen uitspreken, maar het j- nog zeer raag, of wel de meerderheid dor liberale poging, om een crisis uit te lokken, Zeunen. De houding der so- eiaal-dcmoct js bovendien nog zeer on zeker. Zij sjthiseeren geenszins met dc liberaal-kathe regeering, die zij liet liefst van tooneel zagen verdwijnen. Niettemin wordt het geenszins uitgesloten geacht, dat dc sociaal-democraten onzijdig heid zullen betrachten. Immers: evenals het overige deel der wereld, wordt ook Belgie door de internationale crisis getroffen, zoo dat er voor de .sociaal-democraten weinig aanlokkelijks in is gelegen om in een tijd, die door verwarring en malaise wordt gekenmerkt, hel bewind in handen te ne men. Zij hebben geen zekerheid en liet is zelfs zeer onwaarschijnlijk dal door de verwerkelijking van hun politiek, waartoe de aanvaarding der regee ring hun de gele genheid zou bieden, de economische crisis zal worden bezworen. Vandaar, dat zij niet gaarne de kans loopen hun populariteit te verliezen. Duitschland moeten export: mogelijkheden worden geboden ont\ingcn hedenmorgen een dejmtatie van dc mijnwerkers-federatie van Zuid-Wales, die o.a. verlangde, dal de regcering op de mijneigenaars in Zuid-Wales druk zou uit oefenen, opdat deze de aanbevelingen van den nationalen industricraad ten aanzien van het huidige conflict zouden aanvaarden. Waarschijnlijk zal dc bijeenkomst, die ook nog hedenmiddag zal voortduren, dan dooi den eersten minister MacDonald worden bijgewoond. DE DRANKWET IN AMERIKA. Geen bier en lichte wijnen. W ashingto n. 3 Jan. (Y.D.j Van be voegde zijde wordt gemeld, dat liet rapport van de Wickersham-commissie inzake dc drankwet, dat Vrijdag a.s. aan president Hoover zal worden overhandigd, een alge meen karakter zal dragen en niet zal ad- viseeren tot het toelaten van den verkoop van lichte wijnen en bier Het rapport zal zelfs geen wijziging van dc bestaande drankwet in overweging ge ven om het fabriceeren cn verkoopen van dranken van meer dan een half percent al cohol mogelijk te maken. Aan den anderen kant zal het rapport evenwel een sterke vcroordeoling bevatten van de wijze van toe passing van de drankwet, welke heeft ge leid lot corruptie en alles wat hiermede in band staat. Deze veroordceling zal evenwel niet lei den tot wijziging van het achtste amende ment op eenigerlci wijze. EEN DORP IN GEVAAR. In de Dolemieten. E i c li s t a d t, 3 Ja n. (V. D.) Iledcnmor gen vroeg werden dc bewoners van het in bót Altmuchldal gelegen dorpje Arnsberg opgeschrikt door een donderend geluid. Tengevolge van den hevigen regenval van dc laatste dagen was een gedeelte van den muur van de oude burchtruïne, gelegen aan den rand van een 100 meter hooge Dolo mietenrots, losgeraakt cn ongeveer 50 groo- te stcenen waren naar beneden gekomen. Boomen werden ontworteld cn huizen be schadigd. Een boerderij werd gedeeltelijk vernield. Tot nog toe waren geen men- schenlcvens te betreuren, maar het gevaar dat nog meer gesteente naar beneden komt. is groot. Stockholm, 3 Jan (Y D.). Onder den ti tel „Duitschland laat zijn schuldcischers niet in den steek" bevat Svenska Dagbladet. een onderhoud met den president van de Duil- Ische rijksbank, dr. Luther. Volgens liet blad heeft dr. Eutlier o.a. liet volgende verklaard: „Wanneer men nog er gens aan de stabiliteit van het Duitsche geld getwijfeld heeft, dan moet dc crisis, die Duitschland thans heeft overwonnen, de we reld wel beter geleerd hebben". Nadat de president van de Duitsche rijksbank over dc moeilijkheden van de aflossing van lee- uingsschulden op korten termijn en over de uitvoering van een radicaal economisch pro gram een geruststellende verklaring had af gelegd, sprak hij over het Voung-plan. Met grooton nadruk moet van Duitsche zijde be toogd worden, dat voor de uitvoering van het Youngplan ook de voorwaarden behoo- ren. die door anderen vervuld moeten wor den. Duitschland kan zijn jaarlijksche beta- 11en niet volbrengen, wanneer het niet voldoende kan uitvoeren, liet Young-plan is niet uitvoerbaar, wanneer Duitschland geen buitenlandsch crediet op langen ter mijn tegen billijke voorwaarden krijgt. Eerst wanneer Duitschland is bevrijd van den druk der leeningen op langen termijn, kan liet zijn eigen krachten ontwikkelen: Het is verder niet aan tc nemen, dat de interna tionale toeneming van de koopkracht van het goud ook niet op dc schadevergoedings betalingen van inyiocd zal zijn. De leidende gedachte van het Dawes-plau was Duitsch land niet boven zijn vermogen te belasten. Dit moet ook voor liet Young-plan gelden. Men moet er rekening mee houden, dat de levensstandaard van het Duitsche volk ge handhaafd kan worden. Dc veranderde om standigheden met betrekking tot dc waarde pernd» moeten nieuwe mogelijkheden scheppen". HET MIJNCONFLICT IN ZUID-WALES. Londen. 5 Jan. (V.D.).- De minister voor de mijnen, Shinwell. en dc voorzitter van de Board of Trade, William Graham, WEERBEBULHT. Hoogste Barometerstand: 77U.1 te Shields. Laagste Barometerstand: 719.1 te Memel. Verwachting: Zwakke tot matige, X. "W. tot N<k wind, gedeeltelijk be wolktnog enkele regen, sneeuw of hagel buitjes, lich te vorst dos nachts- Iets kou der overdag. Londen, 5 Jan. (V.D.) Uit "Winnipej wordt gemeld, dat Cunada er in geslaagd is een transactie af tc sluiten voor den ver koop van honderd millioen bushel tarwe naar China. Deze transactie is het gevolg van een bezoek van den Canadeeschen ge zant in Japan, Marlor, aan Peking. Dc Cana- decsclie eerste minister Bennett had de mo gelijkheid van een dergelijken verkoop over wogen cn den gezant dc opdracht voor zijn bezoek aan Peking gegeven. Waarschijnlijk niet geheel vreemd aan deze transactie is het Canadeesche initiatief om gezamenlijk met Grool-Britanniê cn de Vereenigde Staten aan de Chineesche regce ring een leening te verstrekken van twee- honderdmillioen pond sterling. Bijzonderhe den omtrent deze leening zouden te Londen. Washington en Ottawa reeds nader zijn be sproken. Voorts zou er een plan bestaan om de vijf voornaamste vechtgeneraals van China in een conferentie niet Canadeesche, Britsclie cu Amerikaansche vertegenwoordi gers bijeen tc roepen en hen te wijzen op het belang van een stabilisatie van den toe stand in China cn de noodzakelijkheid om het land rust te geven, teneinde de ontwik keling van een Chineesche industrie moge lijk te maken. voor 150 wagens, moderne waschin- richting. Centrale verwarming. Nachtportier aanwezig. TELEFOON 1210. KOMTTADSJFS PLUNDEREN EEN GRIEKSCHE GRENSPLAATS. Zes dcoden. A t h e n e, 3 J a n. (V. D.) Volgens een be richt uit Saloniki hebben Komiiadsjis op Grieksch gebied een inval gedaan cn de grensplaats Derdcni uitgeplunderd. Zij ont voerden zes personen, die later vermoord werden. Een detachement grenstroepen ach tervolgt de Komitadsji's thans. NOORSCH STOOMSCHIP VERGAAN. Een ontploffing de oorzaak. Londen. 5 Jan. (H.X.) Uit Colombo (Ceylon) wordt gemeld, dat. liet. Noorsche stoomschip Tricolor, kort nadat het deze haven verlaten had, tengevolge van een ontploffing gezonken is. Het stoomschip was G000 ton groot. De kapitein, de mar conist en 2 raatrozen werden bij de ont ploffing gedood, terwijl er van de 12 pas sagiers één vermist wordt. De overlevenden zijn door het stoomschip Porthos aan boord genomen. Langestraat 49-51 Tel. 190 WINTER-OPRUIMING JUMPERS, PULL-OVERS VESTEN DEUX-PIECES. Extra goedkoop. SCHEEPSBOTSING IN DE HAVEN VAN NEW-YORK. New-York, 3 Jan. (V.D.) Dc haven van New-York is sedert vanochtend vroeg in een dichten nevel gehuld, waardoor het scheepvaartverkeer in lioogc mate belom merd wordt. Tengevolge van den mist is een passagiersschip in botsing geweest met een baggermolen, aan boord waarvan zich 37 man personeel bevonden. Deze konden zich tijdig m véTli^TVeTd bronnen. De bag germolen is kort na de botsing gezonken. DE TERAARDEBESTELLING VAN DE PRINCESS ROYAL. Londen, 5 Jan. (V. D.) Dc teraardebe stelling van de Princess Royal zal, naar vernomen wordt, tc Frogmoro Windsor plaats hebben. Verwacht wordt, dat dc Koning en Koningin direct van Sandring- ham naar Windsor zullen gaan. Het Hof zal voor den tijd van zes weken rouw aan nemen, terwijl bovendien verschillende of- ficieele afspraken zijn geannuleerd of uit gesteld. ITet vertrek van den Prins van Wales naar Zuid-Amerika, dat op 15 Jan. bepaald is, zal geen verandering ondergaan. Wij voerden mede, bestaande uit koeijen, schape varkens, waarbij ten minste nog zesuiis hoornvee was, de welke door een derofficier en eenigQ manschappen ^dreven weruen; toen wij op het onjjhtste van dezen voor raad Leroofd De koude was ree^s danig gevit dat dc meeste rivier tjes welke wij Pden, zoo sterk digt gc- vrozen waren, weg reeds over de zelve gebaand «mmaal toen ook onze kudde Bene rivijkeerde, alwaar cenige r.atcn in het ïjsekt waren, ten einde het lee te dreifldrongen deze dieren zoo digt op clkaom bij het water te komen, dat ed ibc zwaar zijnde, voor het nog zwakke tzelv.e begon tc kra ken. Er was geei0111 redding tc kun nen toebrengen c zagen wij ze voor onze oogen in dej zinken, alwaar zij met den stroom jiet ijs verdwenen; zeer weinigen sli erden gered. Hier door geraakten Wroot gebrek, zoodat wij tot het eten |aardenvlcesch ge dwongen werden. Na nog cenige öjus voortgetrokken te zijn, zoodat wijlden altijd voor ons en op zijde haddè»ds manoeuvreren de, om de;i vijand l' grote Straat af te houden en hem tè(ïll om den tcrug- marsch der arme<JVfoskou tc belem meren, bereikten gelijk dc groote Straat, en sloegen |r gewoonte, ons bivouaeq op tegenolRussen, welke <ei 'genoegzaam ten gu tijde met ons aankwamen. Echtel G1- geene vijan delijkheden voor, Wj van onze zijde hadden er noch lus-h moed, noch krachten toe; cn de lieten ons maar stil begaan, wol wete.t wij toch einde-1 lijk in de fuik zouden lopen. Ons volk, door gedurige afgemat, sliep in de sneeuw lig gende zoo goed, alsof zij op een bed lagen; want dc koude waren zij reeds gewoon ge worden. Dikwerf had ik hier gelegenheid om mij te verwonderen, hoeveel een mensch niet kan doorstaan, en aan welke ongemak ken cn ontberingen hij niet door langdurig hcid van tijd kan gewennen: echter behoort hier een sterk en gczoncl lichaamsgestel toe. Men ziet dus hier uit welk een groote schat dit .is cn hoe onverantwoordelijk zij handelen die dit dierbaar geschenk des He mels moedwillig verwaarloozcn. Aldus gedurig trekkende, of, beter gezegd, door den vijand terug gedreven, bereikten wij den 2Gsten November het armzalige dorpje Tjcrritski, hetwelk reeds al de ram pen des oorlogs had doorgestaan, en van bijna al zijn bewoners verlaten was. Er waren slechts cenige weinig* huizen over gebleven, wellcc wij, door de felle koude ge noodzaakt in brand staken om ons bij der- zelver vlammen nog eenigszins te verwar men. En dit was doorgaans liet lot van zoo danig plaatsjes, waar de retirerende armee doortrok. Ook was de weg overal als be zaaid met doode menschen en paarden, niet stukken van gebrokens rijtuigen, enz. Dit alles zamen genomen, vormde een toneel van verwoesting, waarvan men zich geen denkbeeld kan maken. Men spoedde zich, om, zoo mogelijk, de rivier de Bèrezina te bereiken, van welke wij nog vier of vijf uren verwijderd waren. Wij waren reeds sedert cenige dagen op de groote straat, waar een onophoudelijke beweging plaats had. De een wilde voor den anderen de ri vier over en elk spande zijne klachten 111 om daarheen te komen, doch velen, zegen uitgeput door vermoeijenisscn neder, of be zweken onder den last van den medege sleepten buit, en vonden dus den dood. Van tijd tot tijd maakten wij achterwaarts front, om den vijand te doen zien, dat wij nog leefden. Doch zij, insgelijks afgemat en daar enbovcn zeker van hunne zaak zijnde, lieten ons met vrede; wij waren nog niet waar zij ons hebben wilden. Wij braken des anderen daags, den 27sten November, versteend van koude cn uitgehongerd, in den stikdon- keren nacht op, oni ware het mogelijk over dc rivier tc geraken, cn kwamen alzoo aan dc stad Barisow, waar ons lot stond beslist te worden. Verschrikkelijker tooneel. dan hier op ons wachtte, heeft wclligt nimmer eens menschen ook aanschouwd. Brand, ver woesting en dood waarden op de verschrik kelijkste wijze door elkander, en schenen zich vereenigd te hebben om al wat adem had te vernietigen. Verbeeld u cene stad in lichte laaijc vlam staande, en twee legers met elkander binnen deszelfs omtrek hand gemeen. Hier zag men een brandend huis met een vreeselijk gekraak instorten, daar hoorde men het gekletter der musketten en het .gedonder van liet kanon en tusschen beide het naar gekermd der gekwetsten. En dan midden onder al deze akeligheden, geen uitzigt, geen hoop op uitkomst; voor, achter n op zijde eenen verbitterden vijand! Over al staarde ons de dood mèt holle kaken aan. Nadat wij dus van des middags twaalf I ure, tot aan liet vallen van den avond, met den moed der wanhoop gevochten hadden, gelukte het ons de stad te behouden, of lie ver de Russen lieten ons dezelve behouden, om ons op eene andere plaats des te zeker der te treffen. Daar wij de achterhoede der groote ar meé uitmaakten, moesten wij den vijand den overtocht over dc Berezina zoo lang mogelijk betwisten. Zoodra het dus donker geworden was maakten wij ons in alle stilte op oni dc brug te bereiken, die ongeveer een uur hogerop lag. Hoezeer ik door ver- mocijenis en pijn afgemat en mijne inge wanden van koude, en honger inéén krom pen, sukkelde ik echter mede voort, leunen de op eenen stok; doch ik konde niets an ders op den grond zetten, dan mijne hielen; want mijne teencn waren bevrozen, en ge heel bebloed, daar zij slechts met lappen en schapenvachten omwonden waren. Elk oogenblik dreigde ik te bezwijken; zoodat mijne beide luitenants Calliou en Fcchters (welker eerste ook hier zijn graf vond) mij onder de armen moest nemen cn ondersteu nen. Op dezen weg hinderdn ons de trai neurs en eenc menigte, die niet meer weer baar waren, geweldig. Hun getal beliep cenige duizenden, waaronder veel vrouwen waren. Deze drongen alle op ons aan, om, zoo mogelijk, tegelijk met ons, de brug te passeren: dan helaas! het was te laat, Dc vijand was ons reeds voorgekomen en had zich aldaar geposteerd, ons met eene batte rij van ongeveer zestien stukken opwach tende Wij maakten ons dus zoo snel mo gelijk tot den aanval gereed en rukten in geslotcne kolonnen voorwaarts. Eene dood- sche stilte heerschte er onder liet afgematte cn moedelooze volk. Weldra ontmoeteden wij dc Russen, en geraakten dadelijk niet hun slaags. Daar wij in den stikdonkeien nacht elkander niet konden zien, rigteden wij ons vuur op de vlam der vijandelijke kanonnen. Dan wijl zij hunne positie bij clag genomen hadden, wisten zij naauwkeu- rig den weg, langs welken wij komen moesten. Bijna geen van hunne schoten misten dus; cn er werden zeer velen van ons door geveld, zooals wij maar al te wel aan het geschreeuw en gekerm der gewon den bemerkten. Zij die door een doodelijk schot getroffen werden, waren nog dc geluk kigsten, want die gewond werd, was zeker va neenen martelenden dood te zullen ster ven. TIulp as er niet; iedereen had genoeg met zichzelven te doen; cn hij, die in deezen barren winternacht op den grond viel, sliep weldra, door de koude overmand, den eeuwi gen slaap in. Tweemaal trachteden wij de Russische batterij met storm to overmees teren, maar werden genoodzaakt, met groot verlies, van ons voornemen af tc zien en trokken eindelijk naar eenen berg terug, al waar wij quarrées formeerden, om ons zoo lang mooglijk, staande tc houden; in den waan zijnde, dat wij nog versterking zoude bekomen van de andere zijde der rivier. Ons regiment en het 44ste stonden in één quarré cn toch waren dc flanken nog geen dertig rotten sterk, waaruit men kan na- _aan hoe verschrikkelijk wij geleden had den; cn echter kregen wij Nier, nog eenige schoten met schroot, welke vele van mijne brave krijgskameraden en landgenooten ne- derveldcn. Nadat wij dus tot middernacht gestaan hadden, cn er geene hoop op uit komst was, werd er eene capitulatie voor geslagen, welke ook weldra tot .stand kwam; en waarbij wij ons met het geheele korps krijgsgevangenen gaven. De Divisie-generaal Partonneaux was reeds voor ons gevangen, als zijnde voorwaarts ten einde de posten zoo ver mogelijk tc onderzoeken cn werd door de Kozakken verrascht. Daar er nu in den stikdonkeren en akeli- gen nacht niets meer te verrichten viel. het men ons met rust; docli wij werden, zonder dat wij liet wisten, van alle zijden door dc Russen bewaakt. Zooals het quarré gestaan had, viel ieder op den grond neder, en wij kropen zoo dicht mogelijk bij elkan der om ons te verwal-men. Ik lag midden in liet quarré, bij de trommen en Sappeurs, in de sneeuw, en toen ik wilde opstaan, was mijn mantel aan den grond vast gevrozen, zoodat ik veel moeite had om denzelven zonder scheuren los te maken. De akeligste gedachten over mijn toekomstig lot bestorm den onophoudelijk mijnen geest; en dikwijls kwam de roekelöoze wensch bij mij op, wanneer ik ecu bevrozen lijk zag: „ach, ware ik reeds aan u gelijk!" want ik dacht ieder ogenblik, van vermoèijenis, pijn, hon ger en koude te zullen bezwijken,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1