AUTODEFECT DË EEMLANDEB Garage Molenaar Woensdag 7 Januari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2? 29e Jaargang No. 160 DE TECHNIEK OOR ZAAK DER MALAISE? fortmann en hehenkamp L. J. LUYCX ZOON AMERSFOORTSCH DAGBLAD /80HNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer. i elke regel meer f 0.25. Llefdadighclds-advertentlcn voor de helft van den prijs. Kleine Advertentitn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 door PROF. A. IIABEL Het feit, dat de malaise is ontstaan door overproductie van goederen zoowel van grondstoffen als van afgewerkte fabrikaten doet do. vraag weer op den voorgrond treden, of de technische ontwikkeling van onzen tijd een werkelijke vooruitgang of een ernstige fout is. Daarbij gaat het niet om de telkens terugkeercncle en nog nooit beantwoorde vraag, of de techniek ons soms „gelukkig11 maakt of gelukkig, zou kunnen maken. Deze vraag kan met beant woord worden, omdat zij fout .gesteld is. De techniek in den zin van do kennis van wetenschappelijke wetten en de toepassing daarvan bij do productie kan de rhensch- heid evenmin gelukkig maken als dc vol komen afwezigheid van die techniek haar in vroegere céuwcn gelukkig had kunnen maken. Dezelfde clectricitcit, die door middel van de radio muziek en voordrachten iii onze huizen doet weerklinken lot onze ontspan ning en ontwikkeling, draagt er door de telefoon en de telegraaf toe hij, dat het mo derne zakenleven van zoo'n kwellende on rust is doortrokken. De mensehen maken van dc techniek op geheel verschillende wijze gebruik, doch w ij weten, dat diezelf de mensehen ook zonder techniek geplaagd zouden kunnen worden door zorgen cn moeilijkheden on dat ook liet denkbeeld van den volmaakt gelukkigen oermensch op het onbekende eiland iifets anders is dan een droom dei- menschheid, waar zij zich reeds duidenden jaren mee bezig houdt: liet zoeken naar hot verloren para dijs. Wij willen eelrtci een gcliccl andere vraag onderzookon, n.l. of (ie techniek, r.oo- als zij zich tot op dit oogenblik heeft ont wikkeld, geen elementen bevat, die nood zakelijk moeten voeren tot overproductie en dus tol werkloosheid van con deel der luenschhcid en tenslotte tot 'een economi sche crisis, waaraan geen einde meer komt. Deze vraag zal zelfs opkomen hij een toe vallig bezoeker van ccn groote, moderne faJiriek, wanneer hij b.v. ziet, hoc in een reusachtige ruimte met monsters van ma chines. tientallen, honderdtallen en dui zendtallen voorwerpen, b.v. buizen wor den gemaakt. Voor die groote productie zijn slechts enkele arbeiders noodig, die niets anders te doen hebben,' dan met een paar handbewegingen al die machines lo behcerscheu. Of hij komt in de eleelrischc centrale, van waaruit een geheclc stad on misschien wel een gelicele provincie van clectrisch licht voorzien wordt, en ziet daar slechls drie of vier machinisten, die eveneens niets anders behoeven te doen dan toezicht houden op de machines. Van tijd tot tijd kijken zij naar een wijzerplaat, vullen olie bij of poetsen de koperen doe len van hun machine op. Het valt niet te ontkennen, dat dc tegen woordige techniek den weg op is met bc- h'ulp van steeds minder mensehen een on gedachte hoeveelheid goederen tc produ- cecren en daardoor ontstaat automatisch het gevaar van overproductie, m.a.w. dc onmogelijkheid om voor al de geprodu ceerde artikelen een afzetgebied tc vinden. Hieruit volgt echter niet, dat men op grond van do thans hecrschendc meeningen een voorspelling kan maken omtrent dc econo mische ontwikkeling in dc toekomst. Het is zelfs in liet geheel niet Ie voorzien, hoe zeer dc behoefte der menschheid aan afge werkte fabrikaten cn daardoor het. afzet gebied van die artikelen nog zal toene men. loen 145 jaar geleden de machanische weefstoel werd uitgevonden, waardoor één inan het werk van 5 a 1U wevers kon ver richten, wisten dc Engelsche wevers niets anders tc doen dan deze uitvinding uit alle macht tegen te werken. Zij bestorm den de nieuwe mechanische weverijen en sloegen daar alles kort en klein. Want deze wevers konden niet weten, wat zelfs, dc bekwaamste economen van hun tijd niet inviel, n.l. dat deze wcefma- chines een reusaclitigen opbloei der Textiel industrie zou veroorzaken, dat het verbruik van verschillende soorten weefsels in enkc- le jaren tijds tot het tien- cn honderdvoudi ge zou stijgen en dat dc nieuwe industrie eon arbeidsveld zou worden voor honderd duizenden. Hetzelfde zag men in Berlijn met de eer ste telefoons, acht in getal. De overigens zeer vooruitstrevende directeur der jjostc- rijen Stephen zei daarvan eens: „Ja, dat is nu allemaal heel aardig, ik praat op die wijze dikwijls niet dc oude Blcichróder cn met liet telegraaf kant oor, maar overigens zie ik toch geen uitbreidingsmogelijkheden voor dc. telefoon." Thans, slechts 50 jaar later, vindt men in Berlijn reeds meer dan ccn half millioen abonné's. Uit deze beide voorbeelden blijkt wel, dat het 'ónmogelijk is, om iets te voorspellen over de toekomsti ge ontwikkeling van een tak van industrie, laat staan van de industrie in haar geheel. Het zal altijd schijnen, dat juist op het oogenblik de techniek liet hoogtepunt van haar ontwikkeling bereikt heeft: liet hoog tepunt van dat oogenblik behoeft echter niet liet uiterste te zijn, wat de techniek in staat is lo bereiken en te cenigcr tijd ook bereikt. Zoo hebben we nu nog te maken met het feit, dai groote doelen der wereld voor dc producten der Europcesehe cn Amerikaan- sclle industrie gesloten zijn; wij noemen slechts Sovjet-Rusland, Britsch-lndic cn en kele lYansche koloniën. Een groot afzetge bied is voor do techniek verloren gegaan door politieke gebeurtenissen. Dit feit kan hebben bijgedragen tot het" ontstaan van do tegenwoordigecrisis; dóch wanneer do menscli in Europa begint tc v\ anhopen .aan de macht der techniek; die grootcndocls de basis is van zijn vooraanstaande positie in dc wereld, zal hij zijn omstandigheden daar door in geen geval verbeteren. In Europa zijn or 70 millioen mensehen meer, dan van den opbrengst der gronden zou kunnen leven. Die 70 millioen mensehen moeten le ven van do industrie, van de techniek. On der deze monsclien bevindt zich helaas een groot aantal vverkeloozcn, doch wanneer men wil voorkomen, dat er nog meer wer keloos worden, zal men moeten zoeken naar een economisch verstandige wijze van sa- REPARATIE-INRICHTING VAKKUNDIG PERSONEEL TELEFOON 1210. langestG-aat 63 tel. S3 alle behangers werkzaamheden worden verricht door vlugge, zeer bekwame vakmenschen. menwerking onder de hcelo menschheid; 't gaat echter niet aan, de techniek dc schuld tc geven, die weliswaar niemand gelukkig of ongelukkig kan maken, doch die toch aan talloos velo,n in Europa brood verschaft, waardoor weer de Europeesche beschaving in stand kau worden gehouden, in het he den zoowel als m de toekomst. (Nadruk Verboden.) Dc Britsch-Indische confe rentie te Londen. Zal zij nog in den loop van doze maand haar beslag krijgen? De conferentie, die reeds het vorig jaar te (Londen is begonnen en waarvan het doel is beslissingen Ie lie ui en omtrent den toekomstigeii status vuh Brilscli-lndië, is thans vvaaiiscliijiilijk den langslen tijd hij- een geweest. Uit. Londcnsche berichten toch valt, op tc maken, dat men cr rekening mee houdt, dat over een dag of veertien dc roncle-tafel-conferentie ten einde zal zijn. Do stemming moet nog al optimistisch wezen in verband met verschillende vorde ringen, die gemaakt zijn. Wel wil liet in de rriinderhcden-coinmissic nog niet goed lot- ten de Hindoos cn Mohammedanen kon den Jict nog niet eens worden over dc ver tegenwoordiging clcr hoidtf bevolkingsgroe pen in de verschil leun-: besturende M:hn- men maar overigens is men aardig op geschoten en wordt algemeen de opvatting gehuldigd, dat de conferentie zal aanbeve len Indië doii dom.inionstatus te verleenen. Tc dezen aanzien wordt echter een voorbe houd gemaakt, wat dc buitcnlaildsche aan gelegenheden en het leger betreft. Op dit stuk van zaken wil Engeland voorloopjg hel laatste en beslissende woord blijven spreken. Dit is geheel in de lijn van de Engelsche conservatieven, die op de ronde-taf el-con- ferentie eveneens door een sectie zijn ver tegenwoordigd. Eén der hunnen, sir Sa muel Haaro, liccft gisteren in dc subcom missie voor de opstelling der grondwet verschillende bezwaren te berde gebracht en onder meer laten uitkomen, dat Enge land op financieel gebied verschillende waarborgen moet eischen, terwijl liet Brit- schc leger volgens Iloarc met dc defensie van Indië moet blijven belast, daar Indic zelf niet bij machte is zich te verdedigen. De conservatieve woordvoerder verlangde dan ook, dat de Britsch-Indische minister van verdediging verantwoordelijk zou zijn aan dc kroon. Ook overigens was Hoare er tegen, dat tc veel bevoegdheden, die thans nog hij de Londcnsche regeering berustten, aan dc regeering te Dchli zouden worden overgedragen. Tevens kantte hij zich tegen de poging om het stelsel van liet Engelsche Lagerhuis toe te passen op een federatie van geheel Indië. De instelling éener groote wetgvende vergadering in den trant van het Engelsche Lagerhuis cn liet invoeren van rechtstreekschc verkiezingen achtte Uoare ongewcnscht, omdat do geweldige uitgebreidheid van Indië en de toestand van zijn bevolking z.i. het nabootsen van het politieke stelsel in Engeland onuitvoerbaar zouden maken. Kortom: sir Hoare uitte veel In-dcnkingcn en hij liet duidelijk uitkomen, dat Engeland zijn bevoorrechte positie niet kon opgeven, omdat twee cn een halve eeuw ingespannen Britscho arbeid erdoor zou kunuen worden vernietigd. Het spreekt vanzelf, dat cle beschouwin gen, die sir Hoare ten beste gaf, weinig in stemming vinden bij de meerderheid der Britsch-Indiërs, omdat de conservatieve woordvoerder den toestand van Brilsche voogdij op al tc nadrukkelijke wijze wil la ten voortduren. Daarentegen is men in uit gebreide Indische kringen hoogclijk inge nomen niet de rede. die lord Reading, een verlgcnwoordiger der Engelsche liberalen, Maandag heeft gehouden en waaruit ïlui- dclijk bleek, dat. de Engelsche liberalen te genover Indië e.cn politiek willen voeren, waaarvan dc verwerkelijking feitelijk neer komt op de inw illiging der voornaamste In dische eischcn. Men spreekt in Indië dan ook, wat dc houding der liberalen betreft, van ccn „groolmoccligcn ommekeer". Wel is ook lord Reading, die zelf van 1921'2(3 Bnlsch onderkoning was, van gevoelen, dat. i Engeland zeggenschap moet behouden met betrekking tot enkele zeer gewichtige aan gelegenheden. zooals. de verdediging en dc buitenlandsche betrekkingen, maar overi gens is hij voorstander eener groote mate van zelfstandigheid voor Britsch-lndic. Hij neemt dus een veel vooruitstrevender stand punt in clan sir Hoare. die niet zoo scheu tig met concessies wil zijn. Een en anclcr hetcckent natuurlijk, dat liet pleit voor Indië is gewonnen. Ook de arbeidersregeering wil aan Indië ccn be langrijke mate"van vrijheid-schenken en wanneer eerlang aan het parlement het wetsontwerp wordt voorgelegd, dat zich be zig houdt met Indies tockomstigen status, zal de arbeidersregeering kunnen rekenen o)) den steun der liberalen. WEERBERICHT, Hoogste Barometerstand: 775.9 te Siirna. Laagste Barometerstand: 719.1 te Jan Mayen. Verwachting: ZwakJkc tot matige, N. tot O. wind, licht tot half be wolkt, weinig of geen neer slag, lichte tot matige vorst des nachts, overdag om het vriespunt. Langestraat 49-51 Tel. 190 Wollen Mousselines BIJNA VOOR NIETS. SIR CH. W. ROYDS. t Londen, G Jan. (V.D.) Gisteravond over-t leed plotseling op 54-jarigen leeftijd tenge volge van een hartverlamming vice-admi- raal Sir Charles William Royds, onder-, commissaris van de Londcnsche metropo litan police. DE AMERIKAANSCHE MARINE IN NICARAGUA. Een senaatsmotie. N c w-Y o r k, G Jan. (V.D.) De senaat heeft eeu motie aangenomen, .waarin staatssecretaris Stimson verzocht wordt aan den senaat allo documenten en be scheiden tc willen overleggen betreffende het handhaven van de Ainerikaansche ma- rinestrijdkrachten in Nicaragua, OP EEN IJSSCHOTS WEGGEDREVEN. Berlijn, G Jan. (H.N.) Volgens een be-* richt uit. Moskou zijn op do Kaspische Zeet 50 visschcrs op een ijsschots afgedreven. Verscheidene schepen en een vliegtuig zijn vertrokken om hulp te verleenen. X. Onze kolonel Wagner, welke reeds sedert eenige dagen ziek was aan ecne soort van Joop, en zich gedurende dc actie in zijne reiskoets had bevonden, werd nu, daar wij van alle kanten omsingeld waren, genood zaakt zijn rijtuig te verlaten. Ik zag hem door eenige sa.ppeurs in een deken binnen bet quarré dragen. Ook is hij naderhand aan de .gevolgen dezer ziekte overleden. Zijn rijtuig werd oogcnblikkelijk door onze traineurs geplunderd. Nog moet ik eene bij zonderheid vermelden, welke gedurende het gevecht voorviel. Daar het niet raadzaam was, in den donkeren nacht te paard te blijven zitten, waren alle generaals en op- per-officieren afgestegen, en marcheerden te voet aan het hoofd hunner kolonnes. De knecht van onzen overste Caron hield zijn paard hij de hand, toen een kanonskogel over het paard heen vloog en het eene oor dicht aan den kop wegnam, evenals of het met een scheermes afgesneden was, terwijl het paard overigens geen letsel had. De •knecht echter stierf weinige dagen daarna, hetzij door koude, hetzij aan de gevolgen van den schrik, of van den schok van den kogel, die zocr dicht hij hem heen was ge gaan. Zoodra de dag aanbrak, liet z'rii het „hurrah!" der vijanden van alle kanten hooien. Kozakken cn barschkieren reden als dolzinnigen rond; alsof zij ons tooncn wilden dat zij overwinnaars waren. Daar wij wisten krijgsgevangen te zijn, hadden wij onze wapenen weggesmeten en stonden nu weerloos daar, in bange afwachting, wat er van 0116 worden zou. Van tijd. tot tijd kwamen vijandelijke officieren te paard hij ons, die .goed Fransch en Hoogduitscli spra ken. Zij waren meestal zeer vriendelijk en troosten ons daarmede, dat dit. het lot des corlogs was, ons radende om maar (goeden moed tc houden. Al deze fraaije woorden hielpen ons weinig, mcirliet ons maar al te lias gevoelen dat wij gevangen, en aan de willekeur des \ijands overgelaten \\iaren. Ik geraakte onder eenige baldadige Russen, •die mij visiteerden, mij mijn horloge cn geldbeurs afnamen, cn, 11a mij beechimt tc hebben, mij verlieten. Ik moest dit alile-s maar geduldig verdragen, want tegenweer tc bieden, was geen zaak, daar ik een 'lui tenant-kolonel van het 44ste regiment zag dood steken, omdat hij zich te weer stelde. Mijn arm paard werd mij ook ontnomen, ik was ooggetuige, dat een Ru6 het be steeg en het in triomf imet zich voerde. Het duurde niet lang. of een andere troep om ringde mij, en nam mij mijne epauletten en ringkraag af, en scheurde mij mijn ge'nee- len rok open; ook hierin was ik geduldig, en maar blijde toe, dat ik met eenige stom pen en stooten van deze inspectie afkwam. Nog een vernedering moest ik ondergaan, die mij diep smarte. Een russisch grenadier kwam, met een geladen geweer in dc hand hij mij, bleef voor mij staan cn rukte mij, nadat hij zijn geweer op den grond had neergezet, den doek van den hals, doch ziende, dat er niets meer hij mij te hal-en was, spoog hij mij in het gezicht, en schold mij uit voor een Fransoski sa-bak (Fran- scherr hond), waarop hij mij liet staan, -om cp onderen buit uit te gaan. Thans van al les beroofd zijnde, had ik geen inspectie meer te duchten; ook liet m enmij vervol gens met rust. Hoe aangenaam zulk een toestand zij, weet niemand, dan die het on dervonden heeft, en wat ik bij dit allee gevoelde, kan ik met geen woorden uit drukken. Ook hier kon men den geest, der Fransche arméc ontdokken. Want ten ein- -• - m v dc ons vaandel niet in handen des vijands zou vallen, cn door deze als een zegeteeken medegevoerd worden, scheurden cehigen Aan ons regiment het vaandel van den stok cn namen den adelaar er af, dien zij zorgvuldig hij Zich verborgen, ten einde die niet door de Russen zou ontdekt wor den. Nu kreeg onze commandant last om dc officieren hij elkander 'te doen komen als ook dc onderofficieren cn soldaten, cn zoo werden wij ieder -afzonderlijk naar Borisow gedreven, waar wij in een groot huis wer den gebracht, cn van alle zijden streng bewaakt. Dit gebeurde op den 2Ssten No vember. Daar wij met zoo groote incni-glc volks in dit huis waren, hadden wij niet eens een plekje gronds, waar wij konden liggen, -en waren wij dus genoodzaakt om overeind te. blijven staan. Een versclirikke- ïijkc honger kwelde ons; want men gaf ons niets te eten. Achter dit huis stond een paard, hetwelk geblesseerd zijnde, niet meer loopen 'kon. Dit moest er aan; wij slachtten het en deelden het broederlijk; en dit ma gere \leesch smaakte ons heerlijk. Dan deze portie was, gelijk men het ligt denken kan, voor elk van ons niet groot, cn geenszins evenredig aan onzen nazenden honger. Ge lukkig vond ik nog aen stuk geld bij mij, hetwelk door de verschillende inspecties ontsnapt was. doordat het tueschen de voe ring van mijn zak was ingeschoten. Nu zag ik dat een Russisch soldaat een mondzak vol beschuit (sogari) had; ik liet hem het -geldstuk zien, hem te kennen gevende, dat ik honger had, en verlangde, dgt hij mij daarvoor wat sogari zou geven. Hij bewil ligde in mijn voorstel, doch ik mocht slechts twee greepen in den zak doen. Ik sperde mijn vingers zoo ver als ik konde en wcnschte op dat oogenblik wel reuzenhan- den gehad te hebben. Ik verborg den ver- kregenen schat zorgvuldig en nimmer heb ik lekkerder beschuit gegeten dan deze zwarte Russische Sogari. Terwijl wij in dit huis waren, kwam een soldatenvrouw, met een kind van slechts weinige da-gen oud, op den arm, en wilde daarin bescherming tegen dc felle koude zoeken. Een artillerie-officier (wien - >vij s nachts tc voren gezien hadden, dat zijn ransel vol rnet zijden kousen en andere kostbaarheden was, die hij denkelijk van Moökou had medegebracht), wilde haar dit op een brutale wijze beletten. Dit maakte onze verontwaardiging in den boogsten graad gaande. Wij namen deze ongelukkige vrouw tegen hem in bescherming, en ver weten hern zijne ongevoeligheid, er hij voe gende dat de arme vrouw, die wellicht haar man verloren had, van alle hu'lp ontbloot was, en geen ransel vol zijden kousen enz. had, om daarvoor het noodige te kunnen koopen. Ilij zweeg beschaamd en wij had den dus het genoegen, die ongelukkige bij ons in huis te nemen, doch anders konden wij haar niet geven, want wij hadden zei ven niets. Nadat wij hier dus een akeligen dag cn een nog verschrikkelijker nacht hadden doorgebragt, werden wij den 30slen naar het dorp Charowils gevoerd, waar ik heen sukkelde, ondersteund door een grooten stok; en deze moeilijke mansch heb ik tot '•aan Weleksp toe. tian dagen lang. volge houden. Wij werden geëscorteerd door ko zakken en baschkieren, welke laatste- be halve -lans of spies, ook nog met pijl en boog gewapend waren. Wij kregen niets te welen, zoodat velen van ons van honger omkwamen, waarover de Russen zich wei- nig bekommerden. Er was waarlijk kunsh en vliegwerk noodig om levensmiddelen te bekomen. Van den hoop durfde men zich niet te verwijderen, wilde men niet dood gestoken worden. Men kan' wel begrijpen dat de soldaten, die ons moesten transpor-- (eeren, met deze commissie niet zeer 111' hun schik waren, en dit moesten wij on- schuldigen ontgelden. Immers, terwijl hun krijgsmakkers den vluchtenden vijand ver volgden, en du6 in de gelegenheid waren een grooten hu it te maken, moesten zij ons, nog minder dan bedelaars, voortduwen. En dit deed hen een hardheid en ongevoelig heid omtrent 011s lot betoonen, die voor ve len onzer doodelijk was. Zij behandelden ons volstrekt als heesten, en maakten er zich een vreugde uit, een Franschen hond naar dc andere wereld te zenden. Menig maal ben ik van zulke onmenschelijke da den ooggetuige geweest, en het gezicht van zulke tooneelen deed mij nieuwen moed vatten en alle krachten inspannen, om een wissen dood zoola-ng mogelijk te ontwij ken; want hoezeer ik den dood dikwijls in den 9lag onrler de oogen gezien had, zoo re kende ik mij thans echter verplicht, alles te doen, om mijn leven te sparen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1