Fa. M. A. Ramselaar DE EÊMLANDÊD Uitverkoop Algeheele revisie Speciaal seschoold personeel van Uw auto Garage Molenaar Donderdag 8 Januari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 161 L. J. LUYCX ZOON GRIEPEPIDEMIE TE WEENEN PLECHTIG EERBETOON VOOR JOFFRE BRUNING'S REIS NAAR HET OOSTEN DE SCHEPPER VAN DE WERELDPOST-UNIE AMERSFOORTSCFi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17J/t» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3»-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 515 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadlghclds-advertentlën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Een mooie Italiaansche presta- tatie. Eskadervlucht naar Zuid'Amerika. Het Italiaansche eskader van militaire .vliegtuigen, bestaande uil twaalf "\liegboo- ten, heeft, op twee uitzonderingen na, het 3000 K.M. lange Oceaantraject zonder on derbreking van den tocht afgelegd. Het eskader had hier zestien uren voor hoodig, zoodat het gemiddeld 183 K.M. per uur wist te „halen". Dit is ecu buitenge woon kranige prestatie van de Italiaansche vliegers, maar tevens toont de geslaagde tocht aan, dat de toestellen*, waarmee gevlo gen werd, ook in technisch opzicht aan de hoogste cischcn beantwoorden. Wel zijn rpet een tweetal der vliegbootcu ernstige onge lukken gebeurd, maar de noodlandingen >varen zeer verklaarbaar, omdat de weers gesteldheid den vliegers de ernstig..e moei lijkheden bereidde. Al jaren lang de Frankfurter Zcitung herinnerde er dezer dagen nog aan is de ze cskadcrvlucht over den Zuidelijken At lantische» Oceaan door generaal Balbo, den Italia aüjichcn minister voor de luchtvaart, stelselmatig voorbereid. Hij heeft het zoover weten te brengen, dat geen enkel land Ita lië tot dusver heeft kunnen overtreffen in het; volbrengen van cskadcrvluchtcn. Zelfs F.ngeland, dat naar zijn koloniën meermalen langc-afstands-vluchten organi seert-, is tot dusver niet. tot gelijkwaardige prestaties in staat geweest. Als grootste v liegvei richting der Italia nen is de eskadervlucht van 36 vlicgboo- len over het -4667 K.M. lange traject naar de Zwarte Zee in het jaar 1929 bekend gewor- 'den. Ook bij' deze vlucht was generaal Bal bo de leidende persoonlijkheid. In negen 'dag-étappes werd de tocht volbracht. Een /eskadervlucht van 61 vliegtuigen, die een Island van 3000 K.M. hadden af te leggen. Was er in 1928 aan vooraf gegaan. De vlieglijdcn bij dc jongste eskadervlucht 'der Italianen' waren de volgende: Orbctel- lo—Cartagena (1200 K.M.) in 7 uren, Carta genaKenilra (700 K.M.) in 4 uren. Kcni- iraVilla Cisncros (1G0Ü K.M.) in 10 uren. Villa CisnerosBolama (1500 K.M.) in 9 uren en eindelijk Bolama—Natal (Brazilië), een afstand van 3000 K.M., in 16 uren. Hier mee is de Italiaansche reis evenwel nog niet ten einde. Op het programma staan nog twee étappes, die er eveneens mogen zijn: Natal—Bahia (1000 K M.) cil Bahia—Hio de Janeiro (13*70 1GM.) L)c twaalf machines van het eskader zijn 'Savoia Marchctti S 53-vlicgbooten. De 1 iat A 22 R 12-cylinder watcrgekoeldo motoren kunnen elk 560600 paardekracht ontwik kelen, zoodat elk der twec-molorige machi nes over 1120—1200 paardekracht beschikt. In elke bout zitten twee bestuurders, een marconist en een boordwacht. Dat. het eskader met zeer ongunstige weersomstandigheden had te kampen blijkt uit de berichten van den speciale» corres pondent der Corrierc della Sera tc Port Na- tal. Toen het vertrek uit. Bolama plaats vond, heerschtc cr aan dc Braziliaanschc kust een wolkbreuk, waardoor tc Port Na- LANGESTR&AT Tel. 341 HET WEER IN ZWITSERLAND. De temperatuur in gr. C. ea de hoogte der sneeuw in c.M. (station en ski-terrein) waren 6 Januari in de navolgende plaatsen m Zwitserland als volgt: Adelboden 10, 20, 80, Andermatt 14, 40, m. d. 1 M., Arosa 13, 45. 70. Caux-les- Von Slephan geestdriftig herdacht Berlijn, 7 Jan. (V.D.) Ter gelegenheid van den honderdsten geboortedag van den vroegcren postmeester-generaal Von Ste- phan had rijkspostministeric hedenmor gen in de Berlijnschè Academie voor Zang kunst een herdenkingsbijeenkomst georga niseerd. liet programma bestond uit de uit voering van eenige muziekstukken, waarna dc rijkspostministcr dr. Wissel een begroc- lingsredc uitsprak, waarin hij herinnerde aan dc figuur van Heinrich Von Stephan, den stichter en organisator van de Duil- sche rijkspost en schepper van dc wereld postunie. Deze unie verwezenlijkte op het gebied van het wereldverkeer niet slechts de pan-Europa-idee, doch sloot alle be schaafde naties ter wereld aaneen tot een vcrkcerseenheid. Wanneer de Duitsche rijkspost heden tcu dage een prachtige en gezonde opwaartscho ontwikkeling ver toont, dankt men dit in dc eerste plaats aan de verdiensten van Heinrich Von Stephan. Ondanks oorlog, revolutie, infla tie en wereldcrisis zijn dc grondvormen van den organisatorische» opbouw en de principes \an liet bedrijfsbeheer en het fi- nancieeh'. beleid, die Von Stephan de Duit- sclic rijkspost als grondslag heeft gegeven, ongeveer onveranderd gebleven. In een schrijven, dat dr. Wissel voorlas, gaf rijks president Von Hindenburg, die verhinderd was persoonlijk aanwezig tc zijn, uiting aan zijn bewondering voor do figuur van Von Stephan en bracht hij hulde aan zijn werk. Dc vroegere staatsminister Von Sydow hield de feestrede, waarin hij de ongewoon snelle loopbaan van Heinrich Von stephan schetste, alsmede zijn karakter en zijn per soonlijkheid. Langestraat 49-51 -- Tel. 190 Wollen Mousselines BIJNA VOOR NIETS. W c c e n, 7 Jan. (V.D). Blijkens iuede- deeiingen van den gezondheidsdienst is bij na 30% van de Wccnschc bevolking dóór griep aangetast. In liet algemeen schijnt de. ziekie een licht verloop tc hebben, doch niettemin zijn enkele, personen aan de ge volgen daarvan overleden. :ig een brandende petroleumlamp te vullen. Op een gegeven oogenblik sloeg de vlam in dc fleseh, waardoor dc vrouw en haar-^drie kinderen in brand vlogen. Met ernstige brandwonden overdekt werden zij naar het ziekenhuis vervoerd, waar een der kinderen reeds o\crlcden is. tal niet alleen straten en pleinen werden overstroomd, maar zelfs dc benedenverdie pingen in de havenwijk onder water wer den gezet. Voor dc aankomst van het eska der bedaarde het onweer aan de Braziliaan schc kust wel, maar dc regen stroomdo tot liet laatste oogenblik zonder ophouden neer. Zoo laag waren de wolken, dat men tc Port Natal niet eens den anderen oever van de Rio Grande kon zien liggen. Op het tweede gedeelte van de vlucht was het weer op den Oceaan slechter geworden en de langs liet vliegtraject opgestelde Italiaansche oorlogs schepen kregen zelfs niet eens de vliegtui gen te zien, die de laatste uren in dichte wol ken en regen moesten vliegen. Een geweldige belangstelling te Parijs Betoogingen in een aantal steden Tilsit, G Ja n. (V. D.) De rijkskanselier is in een extra-trein te Tilsit aangekomen, waai' hij door den rcgccringspresident. den eersten burgemeester en eenige andere autoriteiten werd verwelkomd. Op het stationsplein had zich een groote men- sclicnmenigte verzameld, die den rijkskan selier ontving met liet zingen van dc „In ternationale" en kreten als „Weg niet. dc hongcrdictatuur". liet gezelschap slaagde er echter in ongehinderd het raadhuis tc bereiken. Een demonstratie-optocht, die zich voor het station gevormd had en die naar het raadhuis wilde optrekken, werd door dc politic uiteengejaagd. Ins terburg, G Jan. (V.D.) Heden avond even over 7 uur kwam dc rijkskanse lier met zijn gevolg alhier aan. Ook hier werd door een menigte tegen de „honger dictatuur gedemonstreerd. Met politie en rijks wéér werden do demonstranten in toom gehouden. MIST EN VORST IN ENGELAND. Louden, 7 Jan. (V.D.) De vorst en rni&l, die reeds eenige dagen in lichten graad in Engeland hecreehen. hebben gisteren en he den een ernstig karakter gekregen. Dc mist heeft op verschillende plaatsen desorgani satie. van den treinenloop veroorzaakt. er- schillende aangekondigde jachtpartijen moesten worden afgezegd. In het Noorden van 1 ngeland wordt algemeen schaatsen gereden. Par ij s, 7 Jan. (V.D). Onder buitengewoon groote belangstelling van dc Parijsclie be volking begon hedenmorgen in dc Notrc Dame de plechtige dienst ter inleiding van dc begrafenisplechtigheid van wijlen maar schalk Joffre. Direct na het verschijnen van den president der republiek, Doumerguc, begon de inzegening van het stoffelijk ovcy- schot van den maarschalk. Het geheèle diplomatieke corps en dc mi litaire vertegenwoordigers van bijna alle \roegere geallieerde mogendheden namen aan de plechtigheid deel, die tegen 10 uur was afgeloopcn. Korten tijd later zette zich de rouwstoet in beweging. Deze werd geo pend door onderdeden van alle Franschc wapencorpsen en detachementen van alle Fransche lcgerafdcclingcn, elke afdccling met de eigen omfloerste vaandels en onder liet geroffel der omfloerste trommels. Zij werden gevolgd door vertegenwoordigende detachementen van sommige afdcclingcn van ccn aantal der voormalige geallieerde legers. Daar achter gingen eveneens met omfloerste vaandels de verschillende ver- eenigingen van oud-strijders en frontsolda ten. Dc kist met het stoffelijk overschot was bedekt met de Fransche \lag en dc kepi en degen van den overledene. Onmiddellijk achter dc baar volgden de verwanten van Joffre, president Doumerguc, de I den der Fransche regeering, generaals en maarschalken van Frankrijk, het diplo matieke corps, de vertegenwoordigers der buitenlandsclic mogendheden, die speciaal voor dit doel naar Parijs waren overgeko- ,men, leden van senaat en kamer en talrijke iiooge Fransche militairen, civiele ambte naren cn autoriteiten. Dc stoet trok naar dc Dome des Inva lides, waar de kist voorloopig zal worden ondergebracht, lot hot overbrengen naar het landgoed van Joffre, waar de teraarde bestelling zal plaats vinden, kan geschieden. De minister van oorlug Barthou hield een korte rede, waarin hij wees op de verdien sten van Joffre. voor Frankrijk. Vervolgens trokken de troepen nog eenmaal de haar voorbij, waarmee de plechtigheid was afge loopcn. Een plechtigheid in de West minster kathedraal. Londen, 7 Jan. (V.D.) In de Westmin ster kathedraal vond hedenmorgen ccn requiem-mis plaats ter herdenking van wij len maarschalk Joffre. Avants ob Montreux 6, 35, 60. Chatcau- d'Oex 12, 16, 25. Davos 17, 35, m. d. 1 M. Engelberg 15, 35, 80. Flims-Waldhaus 12, 40, 60. Grindehvald 12, 20, 50. Gstaad —12, 20, 60, Gurnigel 6, 25, 50. Kanderstcg —10, 25, 45, Kleine Scheidegg 13, 35, 45. Klosters 13, 45, 1 M. Leukcrbad —10, 35, m. d. 1 M. Montana-Crans 10, 30, 50. Mür- ren 9, 20, 40, Pontresina 16, 25t>45. Rigi (Kaltbad/Firsl) 10, 20, 40. Stc Croix Les Rasses 9, 20, 30. St. Moritz 15, 25, 30. Unterw.-Widhaus 12, 40, 80. Villars-Che- sières 9, 15, 1 M. Wengcn 8, 20, 23. Zermatt 14, 25, 70. Zweisimmen-Lcnk —17, 20, 25. Overal fraai weder. i TELEFOON 1210. ERNSTIG ONGELUK MET EEN BRANDEN DE PETROLEUMLAMP. Vrouw en drie kinderen gewond. Berlijn, 7 Jan. (V. D.) Te Altcnmedin- gen in Hannover was een vrouw heden be- XI. r.ri ik ondervond dus, in mijn eigen geval, hoe sterk dc trek tot het leven is. die de veldadiee Natuur den menseh heeft inge schapen" Al is hij nog zoo ongelukkig, toch bemind hij zijn leven, tenvijl dc hoop op betere tijden hem ondersteunt en voor wan hoop bewaart. Onze weg vervolgende, kwa men wij den 1ste» December in het dorp Caclar, waar wij bij troepen, in huizen, of liever hutten, werden gejaagd, evenals var kens in een hok. Dan wij waren al wel te vreden ons onder dak tc bevinden. De ar moede, die wij sedert zoo veel tijd geleden liadden. deed het ons reeds als een geluk beschouwen, slechts tegen de koude beschut tc ZIJ11. O hoe zalig gevoelde wij ons, wan neer wij slechts een weinig warmte hadden. CU een plekje, gronds vonden, waar wij onze vermoeide leden konden onderleggen, en ongestoord den verkwikkenden slaap genie- tn die ons voor eenige. oogonbhkken onzen trèurigen toestand deed vergaten, schoor, het ontwaken ons daaraan maar al te spoedig weder herinnerde. Dus voortgestuwd, vervolgden wij onzen weg van dag tot dag. tot aan Witepsk, al waar wii den Oden December aankwamen, zonder dat er in dien tijd in ons lot eenige verandering kwam. Honger en koude waren altijd aan de orde van den dag, zoodat velen van ens onderweg bezweken. Daar w ij sleoiK tegen den snerpenden Oostcnw ind '.noesten inmarcheeren, hadden wij, ten einde een zeker gedeelte van lichaam niet bevrie zen zoude, onze beenklcederen van voren met hooi opgevuld, waardoor wij al eene rare vertooning maakten en niet kwalijk naar zwangere vrouwen geleken. a In de stad Scria bij eenen lood onder dak zijnde, vonden wij toevallig eenige wortelen en aardappelen. Hoe verheugden wij ons over dezen schat; nauwelijks konden wij den tijd afwachten, dat zij gereed gemaakt wer den, en wij vielen er, zoodra zij op tafel kwamen, met gretigheid op aan. Doch pas hadden wij dezelve binnen, of eene braking deed ons de spijzen weder ontlasten; want onze magen waren door het langdurig hon gerlijden reeds zoo verzwakt, dat zij geen goed voedsel meer konden verdragen. Daar het reeds zoolang en zoo hevig ge- vrozen had, konde'men veilig alle rivieren en plassen passeren. Wij werden dus on derweg ook over een meer gevoerd, hetwelk reeds zoo bereden was, dat men zoude ge meend hebben op den vasten grond te zijn. Op dezen weg kwamen wij aan een dorp, waar eenige welgestelde boeren woonden. Hier was ook een geestelijke, welke, den droevigen toestand ziende, waarin ik ten aanzien van mijne voeten was, medelijden met mij kreeg, en rn'v een paar groote schoe nen gaf. I)it geschenk was voor mij in mijne tegenwoordige omstandigheden, onwaar deerbaar cn ik bedankte er den goeden man hartelijk voor. Een dergelijk geluk viel ook. doch bij toeval, onzen dokter Van der Voo- ren tc beurt. Hij vond namelijk op den weg, dien wij passeerden, eene laars liggen, die hij dadelijk aantrok, en die hem ook goed paste. Zijn eene been was dus gedekt en nu zoude lnj er gaarne ook eene \oor zijn an der been gehad hebben. Dan wat wil het geval Das anderen daags vond hij juist de wederga van de eerste en dus waren nu beide zijne beenen gelaarsd. Na eenen tiendaagschen, boven alle ver beelding vermoeijenden marsch, kwamen wij dan eindelijk in de gouvernements-stad Witepsk aan. Groot was het aantal nieuws gierigen, die toestroomden om ons te zien binnen trekken. Dan de ontvangst was al les. behalven vriendelijk; men zag ons met verachting aan, men bespotte en beschimpte ons; cn zij die zich daar tegen wilden ver zetten, werden in dc gelegenheid gesteld, om de kracht der Russische vuisten te be proeven; zich stil te houden, en alles gedul dig te \erdragen, was dus hier ook het beste Toen wij de stad binnen gekomen waren, werden wij van den. eenen kant naar den anderen geleid, dewijl men niet wist waar mep ons bergen zoude, wijl er reeds zoo vele gevangenen waren. Eindelijk geraakten wij aan de regter oever van de Dvvina onder dak. De bewoners van dit kwartier waren alle Joden, die ons niets wilden geven, maar met ons gering overgebleven armoedje hun voordeel zochten te doen en ons nog daaren boven bedrogen. Doch wat zouden wij doen? Wij waren' nu hier wol onder dak, doch dit was dan ook al. Planken waren onze leger stede, en het overschot van versletene klee deren ons deksel. Onderstand kregen wij in dc eerste acht dagen ook niet; wat toch raakten het de Russen, of er eenigen van ons omkwamen; ook zij toonden liet oud Hollandsch spreekwoord wel te kennen: een man over boord, een eter te minder Daar enboven meen ik opgemerkt te hebben, dat men begreep, dat hoe meer er stierven, hoe minder zorg zij hadden en hoe gemakkelij ker het toevoorzigt ever de overigen was. Van de gansehe wereld dus als liet ware verlaten, wisten wij niet langer werwaarts ons te wenden, om levensmiddelen te beko men, want de moesten van ons hadden geen geld meer om iets tc koopen. Wij zochten dus onzen troost bij diegenen onzer lotge- nooten die nog iets hadden, en zij deelden ook broederlijk met ons. Na dus in dezen ellendigen toestand tot hiertoe voortgeleefd 'e hebben, kregen wij eindelijk den negen den dag, dc eerste toelage, namelijk voor iedcren dag tien petakken, of vijftig kopek ken (zijnde het tractement der gevangene officieren, door den Keizer van Rusland be paald), hetwelk ongeveer vijf en een halve stuiver Hollandsch bedraagt. Dat was na melijk voor Kapiteins en mindere rangen; doch de hoofdofficieren kregen eens zoo veel. Ook gaf men toen ook voor het aan ieder van ons even onbeduidend stuk ge zouten vlcescli, hetwelk nog bovendien be dorven was. Hoe schraal nu ook d^eze be deeling was, zoo waren wij thans toch voor den honger beveiligd, en wij moesten dus de tering naar de nering zetten. Dan het beste wat wij ontvingen, waren pelzen en schapenvachten, welke ons op bevel van den goeden Keizer Alexander moesten uit gereikt worden. En zonder deze voorzorgen van dien edelmoedigen vorst, zouden er nog velen van oas door de koude zijn omgeko men. Thans ondervondon wij, welk® een .-chat wij door dezelv.? gekregen hadden, want zij dienden ons des daags tot klee ding, cn des nachts tot deksel. Zij kwamen ons dus bij uitstek te pas op onze reis naar Lucin, daar het weder in dien tijd ondrage lijk koud was. De hospitalen ook hier waren opgepropt met zieke en gekwetste, officieren cn solda ten; van welke de meesten jammerlijk om kwamen, wijl hun nog voedsel, nog genees middelen gegeven werden en het ten eenen- male aan behoorlijke oppassing ontbrak; want zij waren zoo velen in getal, dat het niet mogelijk w as, hen allen van het noodige te voorzien. Zij waren dus aan het ellendig noodlot overgelaten. In een dezer hospitalen komende, vond ik daar een landgenoot, met name Ilubner. j welke zwaar gekwetst en bijna geheel naakt iwas. Hoe armoedig ik ook was, gevoelde ik echter mijne verplichting om hem, zooveel ik koude, bij te staan, hetgeen ik ook naar mijn vermogen deed. Menigmaal bragt ik hem, onder mijne pels, eenig warm eten, het geen hij gretig en tevens dankbaar aannam, O, hoe gelukkig gevoelde ik mij toen, dat ik mijne armoede nog aan anderen wel konde doen, en wanneer ik' mijne toestand met da. hunne vergeleek, hoe klopte dan rnijn hart van dankbaarheid aan God, voor Zijne on verdiende gunst, daar ik nog frisclv en ge zond was, terwijl zij van alle hulp en troost beroofd, door dc hevigste pijnen gefolterd, daar nederlagen cn gecnc uitkomst zagen, dan in den dood, welke ook de meesten hun ner ten deel viel, cn dit was ook liet lot, van den zooeven gemeldcn Ilubner, welke hier zijn leven eindigde. Nog zag ik hier een allerongelukkgst voor wierp: een Italiaansch officier, wien de beide handen en beenen zoo goed als afgevrozen waren, overeind op een bos stroo zittende. Verschrikkelijk moet zijn lijden geweest zijn, want ik zag duidelijk dat hij reikhalzend naai- den dood verlangde, die hem dïin ook weldra van zijn ondragelijke smarten ver loste. Hier lagen ook velen van ons regi ment, die meest allen een deerlijk uiteinde hadden. Kapitein Kernpe stierf, al wentelen de in zijn eigen vuiligheid. Paqué vond ik worstelende met, den dood, terwijl hij in zijn bloed dreef. Rundon w erden de beide beenen onder de kuit afgezet, en toen men bevond, dat het kwaad reeds hooger gekomen was, begon men andermaal zijn stompen boven de knieën af tc zagen, doch onder deze ver. schrikkelijke martelingen gaf hij den geest. Over het geheel zijn er, zoover ik mij herin neren kan, 22 officieren van ons regiment in het hospitaal gestorven; onder welke waren de kolonel Wagner, de kapiteins Kempe, Pacqué, Otterlo en Baugarelle; de luitenants Caillou, Werdmullcr, de Tong, Raffé, Blom, Muller, Iv'eucheniers en Randon. De namen der overigen zijn mij ontgaan, want wij had den vreemde officieren hij ons regiment, die uit andere Fransche regimenten tot ons overgekomen waren.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1