HELMRICH DE EEMLANDÊU JOH. DE HEER Trekt Uw auto niet meer? Vrijdag 9 Januari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaarganq No. 162 AMERIKA'S NOTA AAN LIBERIA AMERSFOORTSCHE KUNSTKRING LiEDERENAVOND EEN ONGELUK KOMT ZELDEN ALLEEN Piano- en Orgelhandel WILDE STAKING IN SILEZ1SCHE MIJNEN fortmann en hehenkamp GEEN BELANGSTELLING VOOR HET PLAN VAN BRIAND AAN DE RONDE TAFEL TE LONDEN L. J. LUYCX ZOON BARTH0U BRENGT HULDE AAN J0FFRE GARAGE MOLENAAR AMEBSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 voor Amtrafoort mo, ptr m»aod-<0.75. pa (met gratis verzekering tegen ongelukken» f O.lTVr Binnenland tranco per post per 3 maanden f Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 511 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f t.05 met Inbegrip van een bewi)snommtT, elke regel meer f 0 25 Liefdadlgheids-advertentiïn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentlto „KEITJES bi) vooruitbetaling 5 rtgels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer extro 0.05 Zoekt Polen gewapende hulp te gen Dnitschland? De verlen ging van het verdrag tnsschen Boekarest en Warschau. Het vooi naamste punt der Roemeensche buitenlandsche politiek maakt op het oogen- blik uit de verlenging, respectievelijk de vernieuwing, van het Roemeensch-Poolsche verdrag, dat de volgende maand afloopt. Officicuse berichten, die uit Boekarest ko men, schijnen de gevolgtrekking toe tc la ten, dat de onderhandelingen, luspchen Po len en Roemenië over do vernieuwing reeds aardig zijn opgeschoten en waarschijnlijk haar beslap zullen krijgen, wanneer de Roe- meensche ministérpresideni en de Poolsche minister van buitenlandsche zak°n Zaleski elkaar binnenkort ie Genève ontmoeten. T>e Duitscho bladen zeggen uit welinge lichte bron vernomen te hebben, dat Roe menië bij deze besprekingen ernaar zal stre ven het kader der oorspronkelijk aangega ne verplichtingen, die uit het defensieve bondgenootschap voortvloeien, to handha ven, vooral wat den militairen kant ervan betreft De reeeering te Warschau van haar kant echter doet haar best te bondgenoot schap, dat tot nog toe alleen betrekkine had op de Oostellike grenzen der verdragsluiten de nartijen. thans ook uit te strekken tot de Poolsche Westgrens. De Duitschers zien hierin b ee r I i pel k er wijze een tegen hun land gericht gebaar. Po^en motiveert vorenvermeldo verlan gens door erop te wijzen, dat in geval van een Russischen aanval op Bessarabic Polen volgens de bestaande overeenkomsten Roe menië te hulp zou moeten komen, maar daarbij het gevaar loopt zijn dekking in den rug (tegen Duitschlandl te verzwakken. Van Roemeensche ziide wordt tegen deze vérstrekkende Pool«cho eischen ingebracht, dat Roemenië zich bij een Poolsrh Russisch geschil tegenover Hongarije in een veel ge vaarlijker toestand zou bevinden en 'bij de uitbreiding van het bondgenootschanpelnk verdrag tegen Duitschland. zooals Polen dit wensqht, ook de moeilijke toestand van Roe menië tegenover Höngartie, dat aanstuurt op herziening der verdragen, in aanmerking moet worden genomen. Het. behaeft geen betoog, dat do eischen, dio Warschau stelt, nu niét benaald bevor derlijk zijn voor de Poo1sch-Roemee,nsclre- vriendsohap. De oorspronkelijk zuiver mili- tn.ii vraagstukken zijn nu overgebracht op het wijdo terrein der politiek, daar de ver dediging van de Roemcenschc grens tegen Hongarije een al te nauwe buurschap tus- schen Polen en de Kleine Entente tengevol ge zou hebben: hiertegen zouden zich Tsjc- cho-Slowakijë en Zuid-Sfa'vië zoo krachtig mogelijk verzetten. Deze beide staten willen volgens de Köln. Ztg., onder geen beding meedoen aan den anti-Russischen koers on der invloed van Polen. Dit is den leider der Roemeensche regeering. Mironcscoe. duide lijk geworden, toen hij to Pressburg een ontmoeting had met den Tsjecho-Slowaak- schon minister Benesi. Men mag aannemen, dat de vernieuwing van, het Poolsch-Roemeensche bondgenoot schap. welke voor de (leur staat, niet zal nalaton haar invloed te doen gelden op het vraagstuk der minderheden, dat eerlang te Genève aan dn orde znl worden gesteld. Van Duitsche ziide wordt er vast op gerekend, dat Roemenië, als contra-prestatie voor een bijdraaien van Polen, wat zijn eischen in zake de Westelijke grens betreft, te Genève zich met betrekking tot alle minderheden- kwesties aan de zijde van Polen zal scharen, dus partij kiezen legen Duitschland. Door een onbescheidenheid ie vroeg gepubliceerd Washington, 7 Jan. De nota, die door het departement van staat aan Liberia ge richt Is en die door een onbescheidenheid te vroeg in enkele bladen gepubliceerd is, steunt op het verslag der commissie, die een jaar geleden gemeenschappelijk door den Volkenbond, de Ver. Staten en de rogeering van Liberia benoemd werd ora de juistheid der tot Liberia gerichto verwijten na te gaan Het Amerikaanscho protest zou pas Zondag tegelijk met het verslag der commissie go publiceerd worden. Naar hier verluidt, overweegt de Ameri kaansche regeering, thans geen verdere stappen tegen Liberia Men acht het echter waarschijnlijk, dot de president en de vice- president van Liberia in verband met het scherpe Amerlkaansche protest zullen aftre den on dat de regeering van Liberia krachti ge maatregelen tot bestrijding cicr slavernij zal treffen. 3e Abonnementsconcert „AMICITIA", Woensdag 14 Januari, 8 uur Oorothy Aan don vleugel; GÊZA FRID. Kaarten verkrijgbaar in Pianohandel R. v. d. BURG. Arnh episch os t raat a 2>— (belasting inbegrepen'-. VAHKENSMARKT. TEL. 1309 Reeds 27000 Instrumenten werden door ons geleverd. Zegt U dit niets. Onvoorspoedige reis van een stoomschip Na een lange'en zeer onvoorspoedige reis is het te Londen thuis behoorende stoom schip Norbiton te Truro (Cornwall) in Enge land teruggekomen. De gezagvoerder Jame son vertelde, dat men op de reis tegenslag had gehad en dat hij naar zulk een reis niet terug verlangde. Het schip heeft eon afstand van 50 000 mijJcn afgelegd. Drie leden van do beman ning stierven en vijftien deserteerden. De Norbiton was niet een bemanning van 30 koppen, meerendeels vreemdelingen, uit Rotterdam vertrokken. Tc Triest begon de tegenslag, da or 't roer onklaar raakte. Toen men in de Zee van Azof kwam, raakte het schip in het ijs vast, waarin het 17 dogen bleef zitten. Ti> Ttii^op. Airn.g hi-^1; jn'nn/l .pil, itl de Gleiwitz, 7 Jan. (V.D.). Hedenmorgen vroeg is op eenige mijnen in het Opper-Sile- zische mijngebied een gedeeltelijke staking uitgebroken, op touw gezet door dc commu nistische organisaties. De omvang der staking valt nog niet te overzien Allo vakbonden, ook de moderne, wijzen den strijd beslist af. Terwijl te Gleiwitz de ploegen nog voltal lig naar beneden gingen, staken bij do mijn- Glciwitz-Sosnitza 65 percent der arbeiders. In totaal bestaat hel personeel in deze mijn uit duizend mijnwerkers. Mijn geloofde echter, dat de namiddag- ploeg weer ongoveer geheel aan het werk zou gaan. Dc'stakers zijn bijna voornamelijk com munisten. Naar tot nog toe bekend is, heb ben zich goen botsingen met werkwilligen voorgedaan. Volgens een om 18-30 uur door de politie te Gleiwitz verstrekte mededeehng staakten Woensdagmiddag 3630 man, of 52.7 pCt. vin de middagptoegen. VENIZELOS BIJ MXJSSOLINI. Rome, 7 Jan. Venizelos heeft een onder houd van een half uur met Mussolini ge had, bunkers en moesten 400 ton kolen wegge schopt worden. Op dc reis vnn La Plato naar Montreal stierf de timmerman. Na vertrek uit Montreal liep het -schip in den St. Laurens op de rotsen en bleef 17 dagen ophoog zitten. Nadat men St. Lucia (Britscb West-Indië) voorbij was, haperde de stoomstuunnricli- ting en moest men 1800 mijlen .net de hand sturen. Op den overtocht over den Oceaan naar Havre had men zwaar weer, zoodat dc reis 35 dagen duurde. Te Duinkerken vond incn den nachtwachtsman dood in de kombuis. NOODLOTTIGE AANVARING OP DE TYNE. Londen, 7 Jan. De Engelsche 6leepboot Hercules is op de Tync bij Northshields in aanvaring gekomen met het €5. Napier Star en is gezonken. Drie opvarenden zijn ver dronken. 'angestraat 63 - tel. 88 huiskamer- en uitschulftafels f 14.50—f 18.- DE NIEUWE REGEERING VAN GUATE MALA. Erkenning door Amerlko. W a s h i n g t o n, 7 Jan. De regeering der Ver. StAten, diö zulks tot dusver had ge weigerd, heeft thans besloten de regeering van Andrade, den voorloopigon president van Guatemala, to erkennen. WERKLOOZENRELLETJES IN BROOKLYN. New Y-ork, S Jan, (II. N.) lu Brooklyn wilden communlstiè'cht werkloozen van daag een hongermarsch houden, -wat ccb- tor door de politie belet werd. De menigte bood echter verzet en twee agenten werden ernstig mishandeld, waarbij vooral de vrou wen zich onderscheiden. De politie dreef ten slotte do menigte met gummistokken uiteen, waarbij een 12-tal betoogers min of meer ernstig gewond werden. Twee poli- tievliegtuigcn, die traongasbommen aan boord hadden, kwamen aangovlogen om zoo poodig assistentie te verlecnen, doch het bleek niet noodig de bommen uit te wer pen. Is de Fransche minister zelf gedesillusioneerd? Geneve, 7 Januari (H.N.) In pólitioko kringen tc Genève heeft het grootc verwon dering gewekt, dat Avenol, de plaatsvervan gende secretaris-generaal van den volken bond, die als secretaris van dc pan-Europa- ronferentie moet optreden, te Parijs, waar hij eenige dagen heeft vertoefd, niet door Briand, doch slechts door den chef van diens kabinet, Leger, is ontvangen. Men heeft daardoor den indruk gekregen, uat Briand tamelijk onverschillig ten op zichte van deze conferentie is, wat wellicht zij'n oorzaak daarin vindt, dat de regoerin- gen den laatste tijd tegenover de plannen van Briand steeds grootcre terughoudend beid hebben getoond. Hef vraagstuk der financiën en der verdediging Londen, 7 Januari (V.D.) Verwacht wordt, dat de subcommissie voor federale structuur der ronde tafelconferentie mor gen in den namiddag haar werkzaamheden zal eindigen en de voorzitter terstond ten aanvang zal maken met de samenstelling van een rapport. Heden werd dc belangrijkste rede gehou den door sir Bhupendra Mitra, die benoemd is tot hoogen commissaris van Indië te Lon den. Mitra is een erkende autoriteit in fi- nancieelc aangelegenheden. Ten aanzien van in het buitenland ge plaatste leeningen zeide Mitra niet in te zien waarom een toekomstige dominion- regeering in Indië niet de voorwaarden zou onderschrijven, welke door andere staten, wier leoningen als trustce-6ecurities zijn ge- classterd, worden toegepast. Volgens Mitra ligt de grootste beveiliging tegen oen financieelen achteruitgang in ver antwoordelijkheid. De subcommissie voor defensie heeft Woensdagmiddag onder voorzitterschap van minister Thomas vergaderd. L^e minis ter ontwikkelde enkele denkbeelden over het verindischen van het leger, dë stichting van een militaire school'voor Indische of ficieren in den trant van de militaire aca demie te Sandhurst in Engeland, dc op richting van een afzonderlijken troep bui ten het verband van het gewone leger als grenspolitie, enz., do inrichting van een mi litairen raad en ten slotte de kosten, voor Ipdië van het eigen leger en het aandeel voor Indië in het Britsche leger. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 774.8 te Valencia. Laagste Barometerstand: 756. 2 tc Ingö. Verwachting: Zwakke tot. matige .wind, uit W. richtingen, zwaar tot half bewolkt, mogelijk met nevel, aanvankelijk kans op eenige natte sneeuw, tompe- ratunr om het vriespunt tot lichte vorst. Langestraat 49-51 -- Tel. 190 WINTER-OPRUIMING EFFEN cn FANTASIE FLUWEELEN. De betere kwaliteiten. „De maarschalk organiseerde de zege aan de Marne" Wij demonteeren de motor, slijpen de cylinders, vernieu wen de zuigers, vakkundig en In korten tijd. TELEFOON 1270. \XA9-. GROOTSCHE PLECHTIGHEID IN PARIJS. P« rouwstoet yes HtaisehaHs Joitro bt) hat yartrok yea it .Notn Sana?. Pa rij s, 7 Jan. Barthou, minister van oor log, heeft aan de baar van maarschalk Joffre uit naam van- de regoering cn van J de Académie franQaise, waarvan do over- Iedene lid was, het woord gevoerd. Barthou zeide, dat Joffre vóór 191 i volstrekt niet door een geest van revanche was bezield; hij was van oordeel, dal de toen bestaande grens -niet een 'vernedering, maar een ge vaar beteekende. Hij hoopte op herstel doof.' recht, maar Duitschland gaf de voorkeur aan geweld. Frankrijk aanvaardde met be wonderenswaardig© koelbloedigheid de bru tale uitdaging, terstond zijn wil toonond nie-t ten onder te gaan. Barthou kritiseerde de overweldiging van België, het kleine land, dat groot werd door zijn heldhaftig heid. Spreker schelste daarop dc houding van Joffre op het tijdstip, dat alles verloren leek. Joffre aanvaardde geen nederlaag, bij wilde de overwinning cn organiseerde do zege aan de Marne. Barthou herinnerde aan de woorden van Von Kluok, die zeide nooit te zullen begrijpen, hoe het. mogelijk is ge weest, dat mannen, die half dood van ver moeidheid ter narde lagen, nadat zij tien da gen achtereen waren teruggeweken, hun ge weer namen en bij het geschal der trom petten tot den aanval overgingen. Barthou herinnerde tevens aan Joffre's genegenheid voor zijn soldalen, over den steun der bondgenootcn in den oorlog en het moedige Engelsche leger. Ten slotte wijdde Barthou gevoelige woorden aan. Joffre's laatsto levensjaren, die hij, afkee- rig van eerbewijzen, met dc bewonderens waardige vrouw, die zijn echtgenoote was, in teruggetrokkenheid heeft doorgebracht. Door zijn diensten, aan de edele zaak der vrijheid bewezen, heeft Joffre, dc overwin naar aan de Marne, voor eeuwig zijn plaats ingenomen tusschen de dienaren van menschheid en vredo. Parijs, 7 Jan. Tal van plechtigheden hebben heden in Frankrijk en de koloniën plaats gehad ter herinnering aan Joffre. In Frankrijk hebben dc volwassenen en de schoolkinderen een minuut van stilte be tracht bij do gedenkteekenen voor de doo- den uit den oorlog of het borstbeeld van Joffre. Te Perpignan defileerde de school jeugd voor het borstbeeld van Joffre en leg de er lauwerkransen neer. EEN NIEUWE NOODVERORDENING OP KOMST? Berlijn, 8 Jan. (V. D.) Naar vernomet wordt werd in een miuisterieele besproking, die heden heeft plaats gehad, de mogelijk heid ter sprake gebracht het Roer-conflict, dat vérstrekkende gevolgen kan hebben, op te lossen, door micklal van een noodverorde ning van den rijkspresident, waarbij dan een z.g „eenmans-arbitralo uitspraak" zou worden ingesteld. Do rijkskanselier werd nog hedenavond van dit resultaat der ministerieele bespre king in kennis gesteld. Indien deze zijn toe stemming geeft, zal de noodzakelijke nood verordening van den rijkspresidvnt wollich4 binnen zeer afzienbaren tijd kunnen volgen. Aanleiding tot een en ander 19, dat noch de rijksbemiddelaar, noch de rijksminister van arbeid erin geslaagd zijn bij de on derhandelingen tusschen werkgevers en werknemers een geschikte basis te vinden, waardoor een arbitralo uitspraak mogelijk vvtrd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1