Fa. M. A. Ramselaar DÊ EEMLANDEB JOH. DE HEER Dinsdag 13 Januari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Burr au: Arnhemsshopoortwal 2a 29e Jaargang No. 165 Uw „wagen" staat Reisvaardig klaar, In de garage GARAGE MOLENAAR .Molenaar" telefoon «io. Piano- en Orgelhandel TROTZKI TOCH NAAR NOORWEGEN? ERNSTIG TEXTIELGESCHIL IN ZWEDEN CHINA DOOR HEVIGE KOUDE GETEISTERD Sneeuwstormen verergeren den toestand nog WANNEER ONTWAPENT DE WERELD? DE EUR0PEESCHE STATENBOND Herrict brengt hulde aan wijlen Wilson DE ARBE1DS-DIENSTPLÏCHT IN DUITSCHLAND L. J. LUYCX ZOON VERMINDERING VAN DE OORLOGSSCHULDEN FELLE SNEEUWSTORMEN IN ZUïD-WEST-JAPAN AMERSFOOMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 voor Amersfoort f 2.10. per maaod 0.75, per week (me» gratis vtrsekering tegen ongelukken) f 0.171/». Binnenland franco per post per 3 maanden f 3«-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 51J PRIJS DER AOVERTENTIEN v™ 1regels 105 mtt Inbegrip vin etn bcwl|,nummer. elke regel meer f 0.25 Llefdadlgheitis-advertenttito voor de helft van den prijs, Kleine Advertentign „KEITJES bij vooruitbetaling I5 regels 50'eest, elke regel t-.ttr 10 cent, driemaal plaaUen f I.— Bewijsnummer extra f'0.05 Engeland zoekt nienwe markten De prins van Wales als commis* voyageur. Binnen afzienbaron tijd zal de prins van Wales een i;eis ondernemen naar Zuid-Amé- rika, waarvan het bezoek aan Argentinië liet voornaamste onderdeel is. Deze reis is een groote veroveringstocht, dien het Engel- sche bedrijfsleven onder de persoonlijke lei ding van den troonsopvolgcr onderneemt, om liet terrein terug te winnen, dat op de Zuid- Amerikaansche markten verloren is gegaan Men streeft ernaar Engelands uitvoer zoo doende te vergrooten en de werkloosheid te doen verminderen. Volgens het blad der Labour Partij, de Daily Herald, zal de prins incognito reizen als de graaf van Chester en zich aan liet hoofd stellen eencr reusachtige delegatie uit het Engelsche economische leven. De afvaardiging zal uit vijf duizend Britsche zakenlieden bestaan. De hoop bestaat, dat de missie, zal leiden tot een zakelijke ver overing ter waarde van vijftig millioen pond. Dc prins zal niet alleen representatief leider zijn, maar zelf optreden als handels reiziger. Hij zal namelijk onder meer per soonlijk Britsche vliegtuigen en Britsche automobielen, aan welker invoer in Argen tinië men blijkbaar vooral veel gewicht hecht, demonstrecre». Tot de firma's, die bij de reis vooral geïnteresseerdzijn, be- hooren o.a.: Imperial, Chemical Industry, British American Tobacco, General Electric DE PRINS VAN WALES. Co., C. C. Wakefield en Co en Hoots Molor Co. De betrokken firma's zullen voortbren- sclen der Engelsche nijverheid ter waarde van meer dan een millioen pond tentoon- stollen in heursruimten, die sprookjesachtig gelegen, viermaal zoo groot zijn als Olyrn- pia, dat het meest, omvangrijke tentoonstel lingsgebouw van Groot-Britannië is. De e\ positie zal op li Maart worden geopend. Het is eigenaardig te 'zién, zoo merkte gis teren dc Fr. Ztg. up, tol welke doeleinden in het verlichte Engeland koningzonen, din in ouden tijd veroveringstochten van geheel anderen aard ondernamen, gebruikt wor den. Het vreedzame offensief, dal onder lei ding van den Britschen troonsopvolgcr plaats vindt, is natuurlijk 'gericht legen de Ver ecnigde Staten. Vooral in Argentinië is d<j concurrentiestrijd met de groote Ameri kaansche zusternatie sinds den wereldoor log bizonder fel, hetzelfde Argentinië, dat steeds als een hlzonder domein van 't Brit sche economische leven werd beschouwd Engeland verloor echter veel terrein. Het Icomt er nu op aan het terug Ic winnen en er nog meer te veroveren. Hetzelfde doe! werd reeds in 1929 nagestreefd door een economische missie onder leiding van lord d'Abernon, den \roegeren Britsciieu gezant te Berlijn. Het lukte den handigon- diplo maat en financier met den onlangs ten va) gcbrachten president, van Argentinië, Iri goyen, een handelsovereenkomst te sluiten, die voor Engeland verbazend voordcelig was. Argentinië is van de Zuid-Amerikaan sche A.B.C.-statcn het land, dat. zijn onaf hankelijkheid Lcn opzichte van Amerika liet krachtigst wil handhaven en Irigoyen was een zeer verbitterd tegenstander van do Noord-Amcrikaunschc unie. Het is ook Irigoyen's wil geweest, dat Ai' gentiriië jarenlang geen gczani op den post te Washington benoemde en ook niet docl- Tiam aan de groote pan-Amërikaanschc conferenties, omdat zij al te duidelijk over schaduwd schenen tc worden door de hege monie van het Noorden. In Irigoyen vond d'Abernon zoodoende iemand, die gaarne vilde onderhandelen. In dc overeenkomst, die door dc beide staatslieden werd geslo ten. verplichtte Engeland zich Argentijnse!) vlcesch en koren in tc voeren, zonder daar- >001- douanerechten te heffen. Argentinië be loerde Engeland in de plaats daarvan iels zeer belangrijks: zijn douanerechten voor Engelsche textielwaren en Engelsche kunst zijde vijftig procent lager te stellen dan het geval was hij den invoer van Amerikaan- sche voortbrengselen van denzelfden aard In het geheel zegde Argentinië toe jaarlijks veertig millioen dollar aan Engelsche waren af te nemen oil den Engelschen invoer door fciaondere handelscredieteJ.» dep jtagèntjjn* VARKENSMARKT. TEU 1309 Onze orgels, piano's zijn juist iets beter dan andere en goedkooper. sche bank te begunstigen. Ludwel Denny stelt :n een boek „Amerika slaat Enge land" vast, dat hot eerste gevolg van het Engelsch—Argcntijnsche verdrag een maand na de ondcrtcekening ervan een opdracht ter waarde van 1.25 millioen dollar aan En gelsche maatschappijen was. Deze moesten materiaal voor ondergrpndscbc spoorwegen leveren en de Amerikaansche offertes wer den hierbij uitgeschakeld. Verdere Engelsch- Argenlijnsche transacties, die Amerika's handel met Argentinië groote schade toe brachten, bleven evenmin uit;. De vcrovcringsvchltocht, die nu onder lei ding van prins Charming plaats vindt, zal zooveel mogelijk profijt trachten to trekken van den gunstigen toestand, die lord d'Aber non heeft geschapen. De campagne is sinds tweo jaren 'zeer zorgvuldig voorbereid en een bizonder propagandafonds van dc Brit sche industrie stond ter beschikking om het voorbereidend werk tc doen slagen. Men mag nu benieuwd zijn, bon dc Vercenigdc Staten zullen rcagcercri op het offensief dar Engelsche industrie. Dc strijd tusscjlcn do beide Angelsaksische zusteryolkcron droeg niet alleen op de Argcntijnsche markt, maar evenzeer in andere Zuid- en Midden-Ame- rikaansche gebieden al sinds jaren een zeer verbitterd karakter. 'Dc 'omwentelint die onlangs in Argentinië plaats greep, scheen Amerika's kansen een oogenblik te Verbete ren, maar de argwaan, die Argentinië koes tert tegenover het land van het Noorden, is bijna.algemeen, zoqdat ook de verdere voor uitzichten voor Engeland- verre van- ongun stig zijn. Dat Engelands industricelen actief zijn, kan verder afgeleid Morden uit het feit, dat den Inatsten tijd eveneens industrieelc delegaties zijn uitgezonden, wier doel het was het terrein Ie verkennen in Oost-Azië, Egypt0, Zuid-Afrika, enz. Kof no, 12 Jan. (V. D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat het Noorsche consulaat Trotzki heeft medegedeeld, dat zijn ver blijfsvergunning voor Noorwegen door het Noorsche consulaat te Constantinopcl is ontvangen cn dat hem toestemming was verleend voor een verblijf van zeven dagen te Oslo Dc Turksche regeering heeft even eens dc noodige formaliteiten ingewilligd \oor Trotzki's terugreis naar Constantino pcl. S t o c k li o m, 12 I a n. (H. N.) In de Zwocrlsche textielindustrie is een staking uitgebroken, waarbij 31,000 arbeiders be trokken zijn. In het Zuiden des lands is het reeds tot bloedige botsingen tusschen de stakers' en de politic gekomen. VIER SLACHTOFFERS VAN EEN FAMILIETRAGEDIE. A h g r m n d e, J 2 J a n. (V. D.) Heden morgen werd alhier een uit vier personen bestaand gezin dood in bed gevonden ten gevolge van gasverstikking. De politie con stateerde, dat het. hiér een* geval van zelf moord betreft, waartoe men is gekomen door economische ellende. Het gezin had vroeger in de Pruisische Oost mark gewoond, totdat dit gebied Poolsch was geworden. In de nieuwe streek, waar het zich gevestigd had, is liet er niet in geslaagd een behoor lijk bestaan tc vinden. AANSLAG OP EEN CAFÉ. B rune wijk, 12 Jan. (H.N.) Te Velpke is gisteravond een aanslag gepleegd op het café „Zur post". Onbekend gebleven daders hebben een lading ontplofbare stoffen bij één der vensters tot ontploffing gebracht, waardoor groote materieele schade is «Aan gericht Enkele gasten werden licht ge wond. Men vermoedt, met een wraakne ming y&W werkloozen te doen te hebbsu, Vooral talrijke dooden onder de arme bevolking. Londen, II Jan. Uit Sjanghai wordt bericht, dat China door den felsten winter sinds menschenheugenis wordt geteisterd. Ilpncterdcn dooden vallen te betreuren, voornamelijk onder de armere bevolking der groote steden. In vele plaatsen heerscht een temperatuur, nimmer tevoren beleefd. In Charbin vriest het 48 graden. Vele doo- don zijn er door dc strenge vorst tc betreu ren. Alle rivieren intfclnnclsjoerije zijn dicht gevroren. Uit Kalgan en andere plaatsen in 't noordwesten van do provincie Sjansi meldt'mep vele slachtoffers. Peking word door een geweldige sneeuwstorm geteisterd. Meer dan honderd arme nien6chen zijn sinds Vrijdag doodgevroren. Reeds mee) dan -30 bevroren lijken werden in Tientsin gevonden. Dc rivier Paiho is in één nacht dicht gevroren. Te Tientsin is het verkeer in de haven geheel stil gelegd. Ruim 20 kustbooten liggen iu het ijs opgesloten To Nanking zijn er als gevolg van de koude maar weinig dooden, hoéwcl de tem peratuur 25 graden onder het vriespunt, is. In Midden-China woedde een hevige sneeuwstorm, waardoor allo verbindingen werden verbroken. De internationale conferentie begint vermoedelijk niei voor de lente van 1932 De plaats der bijeenkomst nog niet vastgesteld Parijs, 12 Jan. (V.D.) Verschillende. Pa- rijschë bladen bevatten in verband mat do komende algemeene ontwapeningsconferen tie een verklaring van „een hooggeplaatste Fransche persoonlijkheid, die de werkzaam heden der Fransche delegatie ter voorbe reidende ontwapeningsconferentie lmeft bijgewoond welke persoon, naar men uil enkele opmerkingen kan opmaken, waar schijnlijk dc leider der Fransche delegatie Mossig] i is. In deze verklaring wordt o.a. omtrent het tijdstip van het bijeenkomen der conferen tie gezegd, dat van bet houden der confe rentie eerder dan in liet voorjaar van 1932 geen sprake zal kunnen zijn, omdat elke staat tijd zal moeten hebben om de buiten gewoon belangrijke onderhandelingen-voor te bereiden. Ook de plaats, waar dc confe* rentie gehouden zal worden, staat nog iet vast. Deze plaats zal in elk geval niet klein kunnen zijn, want men moet rekenen op een aantal personen, de verschillende dele gaties vormende, van meer dan 2000. M°n heeft aan Lausanne en Brussel gedacht. Te Weencn wil men liet keizerlijke slot ter beschikking stollen. Het is ook niet onmo gelijk. dat men tot overeenstemming komt over Parijs, Berlijn of Londen. Ten a-inzien van het Fransche standpunt betreffende de Fransche on tv opening.' kan men thans reeds zeggen, dat Frankrijk cn België de ontwapeningsconferentie niet hebben afge wacht om hun legers te verminderen. Voor Frankrijk kunnen', op het oogenblik geen nieuwe vëjlgheidsgaranties worden- gege ven, die het verplichten het leger met nog een enkelen man te verminderen. Op de algemocnc ontwapeningsconferentie zal blijken, dat bet minder zal gaan om cr- miüdeiing der bewapening dan wel om wijziging der verdragen. BRüNING'S REIS TEN EINDE. Grünbcrg, 11 Jan. (V.D.) Heden hoeft de rijkskanselier Brüning zijn reis naar dc Oostelijke provinciën geëindigd. In de verschillende plaatsen, welke hij heden bezocht, werd hij opnieuw attent ge maakt op den nood, die in deze gebieden, heerscht. De rijkskanselier zeide toe de noodige maatregelen te zullen overwegen ter leniging van den nood. Berlijn, 11 Jan. (V.D.) Rijkskanselier dr. Brüning en de overige deelnemers aan den tocht naar de oost-Duitsche grensgebie den, zijn hedenavond om 11 uur alhier aan gekomen, ken conferentie van radicaal socialisten te Brussel. Brttssel, 11 Jan. (V.D.) De Belgische radicaal-socialistische partij heeft in sa menwerking mei de Fransche radicale partij Zondag in den Vlaamschcn schouw burg te Brussel de"*ceivde van een rcoks groote conferenties gegeven. Dc vroegere Fransche minister-president, llerriot, zou het woord voeren over do „Europeeeche fe deratie", doch een ongesteldheid had hem op het laatste oogenblik verhinderd naar Brussel te komen. Bij het begin van do vergadering be groette de voorzitter, dr. Terwagne, met cenige hartelijke woorden den Nodcrland- Schon afgevaardigde, mr. Tit. M. Ketelaar, en bet Lüx'emburgsche Kamerlid. Marcel Cahin. Daarna deed Louis Ripaüit, de vroe gere kabinetschef van minister llerriot, voorlezing Van diens rode. Allereerst wees spr. op dc groote betee- kenis' van président' Wilson, die door velen wordt voorgesteld als een fantast, doch in werkblijkhctd de grootste realist was, dien do. wereld ooit hoeft gekend. Spr. betreur de hét, dat dezo nobele figuur door het Amerikaansche parlement, gedesavoueerd is, toen ibij na den oorlog* een betere we reld v ilde stichten door het organiseeien vati denVolkenbond. Vervolgens ging spr. de pogingen na, die. ree Is gedxxn zijn om tot stichting van. een Europe?sche federa tie te komen. Ripontt legde er den nadruk op, dat deze samenwerking in de. éérst e plaats op eco nomisch tot rein moet wordni tot stand ge bracht, Tot slot formuleerde spr. den wensch, dat de conferentie van ministers van bir.tcnlandsche zaken te Genèw vruchtbare resultaten zou mogen opleve ren. Daaril r "spv.Vk" "ndg-'cte "FyaYiSehe üud-fnl- mstër Jammy Schmidt, terwijl do heoren Ketelaar en Cahin de grocfon overbrachten van de HoUandsche cn Luxemburgsche geestverwanten Aan bot slot van dx ver- adering werd een motie aangenomen, waarbij aan Briand en llerriot- hulde ge bracht wordt voor hun arbeid voor h?t be reiken van den wereldvrede. Door beide partijen verworpen Berlijn, 12 Januari (V.D.). In het minis tcrie van Arbeid is heden onder voorzittc schap van staatssecretaris Gcib een confe rentie gehouden met vertegenwoordigers der groote werkgevers- en werknemers organi saties. Na een beraadslaging die xole uren duu- de, verwierpen dc werkgevers- en werkpft- mersafgevaardigden het voorstel tot invoe ring van den arberlsplicht, meer in het bi zonder uit economische cn financieele over w cging.cn. WERKLOOZENRELLETJES TE STETTIN. Stettin, 12 Jan. (V.D.) In een bureau voor workloozenzorg te Stettin wilde een wcrkloozc een ambtenaar te lijf gaan. Toen de man uit. de kamer werd gezet, trapte hij de tleur in De andere aanwezige werklöö- zen, cenige honderden in getal, trachtten do dicnsllokalen in tc nemén, doch dit mis lukte, vooral toen dc politie arriveerde cn dc menigte uiteendreef. Nog cenige malen moest de politie togen de werkloozen op treden. van wie er eenigen gearresteerd werden. UITSPRAAK IN HET SPIONNAGE- PROCES TE NEUHOFEN. Leipzig. 1,2 Jan. (V.D.) De voorzitter van de vierde strafkamer van het rijksge- rechtshof te "Leipzig veroordeelde den be klaagde in het Neuhofer spionnageproces, den Póolsclien grenscommitisaris Bicdrc- zynksi, wegens Landverraad cn poging tot doodslag, alsmede wegens overtreding van de wapenwet en paspoortvcrvalsching tót 10 jaar tuchthuisstraf, met aftrek van 7 maanden preventieve hechtenis. LANGESTRAAT Tel. 341 DRESSOIRS moderne teekening solide kwaliteit 39— 59- Ijzendero Opruimlngepunblejllng. WEERBERICHT Hoogste Barometéfslaiul: 76S.0 te Vestmanoer. Laagste Barometerstand: Til.5 tc Ingö. Verwachting: Zwaklke tot matige wind, uit Noordelijke richtingen, betrokken tot zwaar bewolkt, enkele regen- of sneeuw buien, temperatuur oin het vriespunt. Langestraat 49-51 -- Tel. 190 YVINTER-OPRUIMING EFFEN en FANTASIE FLUWEELEN. De betere kwaliteiten. Sir Josuah Stamp geeft zijn oordeel ten beste Londen, 12 Jan. (V.D.) In aansluiting op de berichten in de Amerikaansche pert; over schrapping der intorgeallieerde schul den verklaordo sir Josuali Stamp, dat do lasten, die door. hel Youngplan Duitsch- land waren effgclëgd,. veel grooter zijn ge- worden dart men oonsj)rcmkelijk liaü be doeld. Wanneer Amerika stappen zou dypu tot vermindering der oorlogrischulcleiv dan zou dit direct op Duitschlahd moeten, te rugslaan cn dienen tot verlichting van duu toestand van het Düitsche rijk. Het zou voor alle landen goed zijn, wanneer zich "een beweging zou inzetten om de gevoigen van de waardestijging van het tc comoen- seeren. Dc publieke opinie in Amerika moet er van doordrongen worden, dut door een der gelijk Amerikaansch - initiatief het .ogen uitvocrc'ijfer gunstig wordt hein vloed, ter wijl de schulden der andere landen erloor verminderd worden. L)e wcrcld-cconmid zou door een dergclijken stap ten zeerste zijn gediend. Het. is vooral Amerika, Jat door zijn politiek van accumulatie van goud veel ertoe heeft bijgedragen, dat dc goudprijs gestegen is. Het gevolg is het gerechtvaardigd Furopeesch verlangen om grootere hoeveelheden Europceschc waren naar Amerika uit te voeren. 'erkeer met China en Korea gestremd. Tokio, 11 Jan. lievige sneeuwstormen in Zuidwest-Japan hebben het verkeer tus- sclien de Japansche, Chineesche en Ivorcaan sche havens sedert twee dagen geheel on mogelijk gemaakt. Groote bezorgdheid heeft bestaan over het lot van een schip, dat loOO soldaten naar Korea bracht, doch heden is bc-richt ontvangen, dat het schip op weg is naor do haven van Foesan. Li is zeer veel sneeuw gevallen en in geheel Japan heerscht oer. -ongewoon lage temperatuur. (Courant). DE STRIJD TEGEN DE COMMUNISTEN IN CHINA. Een campagne, die niet bijs ter gunstig verloopt. Londen, 12 Jan. (II.N.) Volgens een be richt uit Hankau aan de Times schijnt do veldtocht tegen de communisten niet zoo gunstig tc verloopen, als verwacht werd. Onder, de troepen moet ontevredenheid hcerschcn over het niet uitbetalen van de so-ldJj. Ten Zuiden van Hankau is een bri gade regceringslroopen door de communis ten omsingeld, terwijl een divisie Sjansi- troepen zich aan de communisten overge geven moet hebben. DE ONRUST OP CUBA. Havana, 10 Januari. President- Machado heeft gisteren'een decreet geteekend, waar bij boel de weermacht des land, vloot en u- ger, tot. actieven dienst wordt, opgeroepen ter bescherming van de levens en eigendom men der burgers, tot de openbare orde in dt republiek volkomen aei 3ijn teratoid* -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1