DË EEMLANDEU GARAGE MOLENAAR JOH. DE HEER Vrijdag 16 Januari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. e> Burr au: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 168 forïmann en hehenkamp tel. 88 RUSLAND EN'TVRAAGSTUK DER ONTWAPENING DE SCHULD AAN DEN WERELDOORLOG AANSLAG OP EEN VRIEND VAN JACK DIAMOND ERNSTIGE AARDSCHOKKEN IN ARGENTINIË NOG GEEN ACCOORD IN ZUID-WALES BETHLEN KOMT OP VOOR DE MINDERHEDEN 4 uur 44 min. PARTIJ DIAMANT VERMIST L. J. LUYCX ZOON DE INCIDENTEN TE DIXMUIDEN Een Vlaming zeer zwaar gestraft Piano- en Orgelhandel AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand '0.75, per wcclc (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/,, Binnenland franco per post per 3 maanden t 3,-. Afrondcrlijke nummers f 0.05, POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 515 PRIJS DER AOVERTENTIEN vaa f 1.05 met Inbegrip' van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiên voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extro f CfcOS De oogen thans op Genève ge richt. Belangrijke discussies te verwachten. Algemeen neemt men aan, dat ditmaal de zittingen van den Volkenbondsraad, die door Henderson, den Engclschen minister van ljuitchlandschc zaken, zullen worden geleid, een bewogen karakter zullen dra gen. In'de eerste plaats zal het vraagstuk der ontwapening aanleiding kunnen geven tot scherpe discussies. Curtius. de Duitsche minister van buitenlandsche zaken, zal ver moedelijk niet nalaten op het gebied der ontwapening zeer nadrukkelijke eischen te stollen. Op het oogenblik verkeert Duitsch- land feitelijk als militaire staat in een minderwaardige positie, daar het vredes verdrag van Versailles het heeft gedwon gen zijn leger tot slechts honderdduizend man in te krimpen. Hetzelfde verdrag schrijft echter tevens voor, dat de andere landen verplicht zijn het Duitsche ontwape- njngsvoorbeëld te volgen. Tot dusver heb ban zij dit niet alleen nagelaten, maar in vele gevallen zijn de staten, die bij het ver drag van Versailles zijn betrokken, zelfs tot de tanden gewapend. Wat de Duitschcrs verlangen, komt, kort samengevat, hierop neer, dat de geallieerden tot hetzelfde peil alp Duitschland ontwapenen. In sommige kringen wordt het zelfs niet onmogelijk ge acht, dat Duitschland, wanneer de geal lieerden geen bepaalde toezeggingen doen, den cisch zal stellen zijn bewapening op te \oeron tot dezel/dc hoogte, waarop zijn -voor malige'tegenstanders deze hebben gebracht. Wanneer een dergelijke eisch wordt gefor muleerd of duidelijk op uitbreiding der Duitsche bewapening wordt gezinspeeld, zal te Genève, zooals te begrijpen is, groote be roering worden gewekt. Onmogelijk wordt Jiet evenmin geacht, dat Curtius zal aan kondigen, dat Duitschland voornemens is de ontwapeningsconferentie te boycotten, wan neer met zijn eischcn niet rekening wordt gehouden. Een tweede aangelegenheid, die heel wat stof zal opwerpen, is de Poolsch-Duitsche tegenstelling, die den laatston tijd aanmer kelijk is verscherpt, nadat. Duitschland een nota naar Geneve heelt gestuurd, waarin hel klaagt over liet kwalijk behandelen van Duitsche. -minderheden' door de Poolsche overheden Hot spreekt baast vanzo'f, dat Pólcn op de zitting van den Volkenbonds raad kan rekenen op de sympathie van Frankrijk, zoodot het zeer twijfelachtig is, of Duitschland .wel zijn zin zal krijgen. De nwtiónaal-sdcialisten, die in Duitschland te genwoordig ecu sterke macht .vertegen woordigen, hebben er meermalen op aange drongen, dat Duitschland den Volkenbond •Jen rug zal toekceren. Zal Curtius hier mee eveneens dreigen, wanneer niet vol doende mot de Duitsche verlangens reke ning wordt gehouden? Misschien. Waar schijnlijk is het echter niet, maar wel is het Keer goed mogelijk, dat er in Duitschland ten opzichte van den Volkenbond een ver koeling en vervreemding zal ontstaan, wan neer Duitscblands verlangens inzake ontwa pening er afdoende bescherming der min derheden feitelijk worden genegeerd. Ondertusschen schijnt Henderson, die te Paiijs op zijn doorreis naar Genève met zijn l'ranschen ambtgenoot Briand heeft gespro ken, op do Duitschérs een matigenden in vloed te willen uitoefenen, wanneer men althans sommige Fransche bladen mag gc- ooVen. Zelfs zou Henderson aldus de Echo de Paris overtuigd zijn van het overdreven karakter der Duitsche eischcn. Ondertusschen verheugen de Duitschcrs er zich over, dat dc leider der Belgische socia listen, die op hot oogenblik te Parijs ver toeft, in de Populaire een scherpen aanval op Polen doet, die wel in de eerste plaats gericht is tegen de dictatuur, die in dat. land ïieërsoht, maar ook overigens liet tegen woordige Polen voorstelt als een staat, waar van politieke moraal in het geheel geen sprake kan zijn. Rijdt U niet meer met genoegen Hapert er wat hier of daar, Wacht niet langer! Ga onmfdd'lijk Naar garage „MOLENAAR". TELEFOON 1210. 'angestraat 63 BALATUM STRAGULA LINOLEUM 1.09 per cl. 1.35 per el. 2.60 per el. L39 per Meter. 1.93 per Meter. 3.80 per Meter. Moskou formuleert een aantal bezwarert. Moskou, li Jan. (V.D.) Dc ambassa dcurs en-gezanten van de sovjot-unie heb ben beden aan alle regeeringen, welke met Rusland diplomatieke betrekkignen onder houden, ccn nota overhandigd, waarin er de nadruk op wordt gelegd, dat het succes der ontwapeningsconferentie afhankelijk zal zijn van da gelijkberechtiging der betrok ken landpn. In verband hiermede wordt be zwaar gemaakt tegen de verkiezing tot pre sident der conferentie van een vertegen woordiger van een land, dat geen diploma tieke betrekkingen onderhoudt met alle be trokken landen, aangezien er gevaren voor partijdigheid uit kunnen ontslaan. Verder is Rusland van meening. dat de president niet gedelegeerde kan zijn van een land, dat een zich steeds meer uitbreidendo oorlogs industrie onderhoudt, waardoor liet econo misch geen belang heeft bij ontwapening, terwijl tevens bezwaar gemaakt wordt te gen dc keuze van Genève als punt van ver gadering, aangezien daar een uitgesproken anti-sovjetsteiiiming heerscfjt en er geen di plomatieke betrekkingen bestaan tusschcn Rusland en Zwitserland. Ten slotte wordt er dc nadruk, op gplegd. dat dc president gekozen moet worden volgens het principe van gelijkberechtiging en niet door een or ganisatie, waarin niet alle stalen vertegen woordigd zijn. Debatten in den Badcn= schen landdag Karlsruhe, 15 J.n. (V.D) In den Ba- denschen Landdag zijn heden langdurige debatten gevoerd over den strijd togen de „leugen van de schuld aan den wereldoor log", Inzonderheid richtten de afgevaardig den zich (ogen,artikel 231 van het yerclrog van Versailles en ei&chtcn zij, dat de rijks- rcgcering biertogen den strijd zal aanbin den. Staatspresident Wjltemann. eveneens de „Kiiegsbchuldjüge" besprekend, zeldè, dat hij niet wepschte, dat in deze zittingen deze ..leugen" 'er sprake gébracht wordt, want Frankrijk volgt, met belangstelling al les wat er in Dïiitèchland gebeurt en ge sproken wordt. Niettemin wensebt de rt- gcering van Baden, dat ook deze kwastto eindelijk van de baan zal zijn cn dat er een einde zaJ komen aan alle economische be perkingen, w el kb ér oen gevolg van zijn. Te dien einde zal do Badensche recoeriug alios doen wat 4ij kan om don strijd tegen, dc ten opzichte van Duitschlands schuld aan don oorlog, hccrschende opvattingen te steunen. N e w-Y 0 r k, 13 Jan. (V.D.). Jack Diamond, de Në'w-Yorkscho leider der „onderwereld", die in October van liet vorig jaar door leden van ccn vijandelijke bende werd neerge schoten, doch zijn levensgevaarlijke verwon dingen overleefde cn dezer dagen het zie kenhuis verliet, hoeft zich tot volledig her stel van zijn gezondheid naar Acra in de Catshill Mountains begeven. Daar ontving hij' gisteren bet telefonisch bericht, dat thAns één van zijn vrienden en vertrou wensmannen, George Ryan, door leden van een vijandelijke bende was neergeschofen Achttien maanden geleden werd Ryan even- een» door concurrenten levensgevaarlijk ge wond. Ryan ging 's avonds laat naar huis. toe hij van uit 'n auto door twee personen plotseling werd beschoten en door verschei dene kogels gewond bleef liggen. Hoewel zijn toestand levensgevaarlijk is, weigert hij de namen van zijn aanvallers te noemen. liet stadje Cobres bet ergst getroffen. Door aardschokken in Argentinië is het stadje Potaa reeds op 24 December ver woest; 33 inwoners zijn omgekomen. Nieuwe ernstige aardschokken zijn Woens dag in het Noord-Westen van Aigen'imc gevoeld. Het stadje Cobres is ditmaal ernstig ge troffen. Vele huizen zijn ingestort en er zijn waarschijnlijk vele slachtoffers 'te betreu ren. De paniek onder de inwoners, die zich reeds lang ter 1 usle hadden begeven, word nog vermeerderd, doordat een hagel van st.èenen op de stad neerviel en bovendien een stroom van kokend water over de stad werd. uitgestort. Er wordt tot dusver mel ding gemaakt van twee doodm 1c Cobres. Men vreest echter, aal er meer slachtoffers zijn. BALBO VLIEGT VAN BAHLLA NAAR RIO DE JANEIRO. New York, 15 Jan. (V.D.) Naar uit Bal- liia wordt gemeld, is het It al Laansdie eska der onder leiding van minister Balbo ver trokken naar Rio de Janeiro. EEN SALPETERTRUST. N c w-Y 0 r k, 15 Jan. (H.N.) De onderhun- delingen met de Chileensche belanghebben den over de stichting van een salpetertrust met een kapitaal van 300 milliocn hebben tot. eeu gunstig resultaat geleid. WERKLCOZENBETOOGINGEN IN POLEN. Warschau, 15 Jan. (II.N.) In verschil lende steden van Polen, o.a. te Warschau en te Lodz, hebben gisteren betoogingen van wcrkloozcn plaatsgehad. Ook tc Gdingen hadden betoogingen plaats. De politic moest herhaaldelijk tegen de betoogers optreden, waarbij enkele personen gewond werden. DE ARBITRALE UITSPRAAK IN OPPER-SILEZÏL. De nabesprekingen vruchteloos. Berlin, 13 Jan. (V.D.) Vandaag hebben in bet rijksministerie van arbeid de nabe sprekingen over dc arbitrale uitspraak in zake de Opper-Silezischa mijnbedrijven plaats gèhad. Deze .gedachtenwisselingen zijn zonder resultaat- gebleven. De beslis sing inzake de bindendverklaring van de arbitrale uitspraak berust nu bij den rijks minister van arbeid, - Londen, 15 Januari, (V.D.)De onder handelingen over hot bijleggen van dc ko lenstaking in Zuid-Wales .'hebben tot heden in de vroege ochtenduren geduurd. De mijn eigenaars, hebben voorstellen gedaan, waar mee, voor zoover 1>. >.cnd is geworden,--de minister voor <Ie mijnen Shinwcll aecoord ging. doch die door de mijnwerkors-gedele- geerden werden afgewezen. Niettemin worden de besprekingen heden voortgezet. Londen. 15 Jan. (V.D.) In den loop van dc heden gevoerde besprekingen lunchen de ministers cn de vertegenwoordigers van beide -partijen in het conflict ii\ do mijnbe drijven van Zuid-Wales werden verschil lende voorstellen tot ccn ontwcrp-overeeri komst samengevoegd. Er zijn nog enkele kwesties onopgelost gebleven, doch men hoopt, d.it defcè overeenkomst- nog een on derwerp van bespreking zal kunnen uit maken in do- mijnw-erkerscoijfercntk', die morgen te Cardiff plaats heeft. Indien de voorwaarden mochten worden aanvaard door de conferentie, dan zou bet werk nog Maandag a.s. kunnen worden hervat. ZES EN ZEVENTIG MILLIOEN VOOR NIEUWE OORLOGSSCHEPEN. Nejw-Yor k, 15 fan. (IJ.N"„) De viool- commissie van het Huis van afgevaardigden heeft het crcdrct van 76.000.000 voor den aanbouw van nieuwe schepen goedgekeurd Ongeveer een derde van dit bedrag is be stemd voor den bouw van oen moederschip voor vliegtuigen cn een ongeveer gelijk be drag voor den bouw van een kruiser met een bijzonder dek voor vliegtuigen. SJANSI IN HANDEN DER COMMUNISTEN? Ivo f 11 0, 15 Jan. (Y.D.). Het officieelo Tass- agentschap meldt uit Moskou, dat het com tnunistisclie leger na een strijd van zes da gen de Chincosche provincie Sjansi geheel zou hebben bezet en duizenden gevangenen zou hebben gemaakt. In de provincie Sjansi zen een ro'ode regeering worden ingesteld. KORTSLUITING IN EEN TRAM. Paniek onder de passagiors. München, 15 Jan. (H.N.) In de There- sienstrassé te Münchèn ontstond kortslui ting in een tram, waardoor een reusachtige steekvlam opsteeg cn de fraro in brand ge? raakte. Onder do passagiers ontstond een paniek en zeven personen liepe.11 zulke ern stige brandwonden op, dat zij 111 hei Z'C- kenhuis moesten worden opgenomen. Dc brandweer kon den ontstane» brand spoe dig bjusscheii. OVERSTROOMINGEN IN ZUID WEST-ATRIKA. Londeu, 15 Jan. (V.D.) De voortduren de -regenbuien hebben, naar uit Kaapstad gemeld wordt, in voormalig Duitscli Zuid west-Afrika groote overstroomingen veroor zaakt.. De Swakop-rivier is buiten haar oevers getreden. De nieuwe spoorbrug tus schcn Swakopmund en de Walvischboclvt werd weggerukt, terwijl de spoorbrug bij Ömaruru zwaar beschadigd werd. De farms zijn van de buitenwereld afgesloten. Ook de Kuiseb-rivier dreigt ter liodgte van de Wal- vischbocht. buiten haar oevera te treden. Een stilzwijgend beroep op den Volkenbond. Boedapest, li Jan. Graal' Bethlen, de Hongaarschc premier, liceft in het Huis van Afgevaardigden in zijn antwoord op een in terpellatie van den afgevaardigde Pa kot, waarin deze do methoden der volkstelling in Tsjocho-SIowakije had aangeroerd, ver klaard, dat hij zich niet wil mengen in de hinnenlandscbe aangelegenheden van een buurstaat De Pnrijecho minderheids verdra gen geven de Hongaarscho regeering het recht, ingeval deze verdrogen geschonden worden, zich tot. den Volkenbond to wen den. Wanneer de Hongaarschc regeering desniettegenstaande zich tot dusver niet met een klacht tot den Volkenbond heeft gewend, is dc eenige reden daarvan, dat de Hongaarscbe minderheid in Slowakije reeds een memorandum aan, den Volkenbond heeft gezonden, zoodat deze in do gelegen heid zal zijn zich ernstig met de aangele genheid bezig (e houden. De minderheidsverdragen, aldus de mi nister, stellen individuoelc en collectieve rechten vast. Ook dc nauwkeurige vaststel ling van het collectieve aantal der minder heden behoort tot de belangrijkste minder heidsrechten. IIet. is daarom niet onver schillig, wie dit aantal zal vaststellen. Het betreft, hiér een belangrijk principieel vraagstuk en hoewel dc Hongaarscho re geering zich in liet gegeven geval niet met ccn petitie tot den Volkenbond gewend heeft, wil zij toch met alle energie er voor waken, dat de Volkenbond ie dezer zake bet slandpunt inneemt, dat alleen de rech ten der minderheden kan waarborgen. Ju- dien zioh in deze kwestie aanwijzigitigen mochten voordoen van een reactionaire uei- ging', dan zal de Hongaarschc regeering al les doen, opdat de vraag teruggebracht worde op het principicelc standpunt, het welk ook n overoenstemming is met het recht cn de Hongaarscbe belangen. Ter waarde van 100.000 Antwerpen, 13 Jan. (V.N.) D.- Am- sterdamsche diamanthandelaar S.. die bici ter stede vertoeft, heeft bij de Aniwerp- sche politie aangifte gedaan van de ver missing van een partij diamant ter waar de van 100.000 gulden. Dc handelaar had de partij in de safe van het hotel, waar hij logeerde, in bewaring gegeven. Den volgen den dag bleken alle 32 pakjes ledig te zijn. De partij diamant was verzekerd. VOOR HERZIENING DER OORLOGSSCHULDEN. Berlijn, 13 Jan. (II.N.) Volgens een be richt uit New-York aan de bladen heeft de gouverneur van den staat Maryland, dc lei der der democratische oppositiepartij, die als candidaat voor hel presidentschap bij de verkiezingen in 1932 de meeste kans beeft, zich in een rede voor een herziening van de oorlogsschuïden verklaard. Hij ver klaarde. dat dc welvaart der Vereenigde Staten onafscheidelijk is verbonden met die dor Europcesche schuldenaarsstaten. Een toeneming van de welvaart der Vereenigde Staten is slechts mogelijk, als Amerika aan Europa hulp verleent. Dc tijd is nabij, dat een nieuwe regeling van de oorlogsschuïden in overweging moet worden genomen. In het verdere verloop wees de gouverneur ook op het booge tarief van invoerrechten eu het alcoholverbod, die hij beide eveneens ver oordeelde. NEDERLAAG DER CHINEESCHE COMMUNISTEN. Hankau, 1» Januari. Het hoofdkwar tier der Chincosche nationalistische troepen alhier heeft bekend -gemaakt, dat de ti op pen in bet Noord-Westen van de provincie Hoenan 10.000 communisten op de vlucht hebben gejaagd. Duizend liunner werden dooi de troepen gedood. NATIONA AL-SOCIALISTISCH BLAD VERBODEN. Brcslau, 15 Jan. (H.N.) De opperpresi- dent van Brcslau heeft het nationnal-so- cialistischc blad Der Schlesischc Beobach- ter wegens overtreding van'dc \vct lot be scherming vnn de republiek voor dc ~jb van twee maanden verboden. RUSSISCHE TROEPEN IN MANDSJOERIJE. Tokio, 13 Jan. Hier zijn berichten ont vangen over bewegingen van Russische troepen naar de Westelijke grenzen van Mandsjoerije. Dit zou verband houden met het feit, dat de regeering te Moskou over tuigd schijnt, dat de Chineesche regeering zich niet aan het in 1929 gesloten verdrag zal willen of kunnen houden, Waarbij aan Rusland liet beheer cn het toezicht over den Chineeschen Oosterspoorweg werd over gedragen, WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 773.6 te Lacoruna. Laagste Barometerstand: 729-3 te Bost. Verwachting: Matige tot krachtig,e Z. W. tot W. wind, zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk eenige regen, weinig verande ring in temperatuur. Langestraat 49-51 -- Te!. 190 WINTER-OPRUIMING EFFEN en FANTASIE FLUWEELEN. De betere kwaliteiten. De correspondent van Het Vaderland io Brussel meldt: Voor de boetstraffelijke rechtbank te Brugge diende Dinsdag dc zaak ten laslo van drie Vlamingen, die op 2i Augustus 1930 na afloop dei door Belgische officieren- vliegers gestoorde doodonhulde te Dixmui- den in één der toeraulo's zaten, welke op den doortocht to Oostende door opgeruide franskiljonsche badgasten werden aangeval-. Ie». Volgens de beschuldiging zou één der Vlamingen, zekere Morael, een politio-agent inburger, die met een revolver in dc hand op dc treeplank van den auto sprong, een slag hebben toegebracht, met het gevolg, dat dc agent op den grond rolde en een wonde opliep. Dc agent beweerde ter zit ting tweemaal het woord politic te hebben geroepen, teneinde don auto tot stoppen lo verplichten. Alle inzittende personen ge tuigden echter het tegenovergestelde. Trots de pleidooien van de advocaten Lcuridan cu Timmermans werd beklaagde Moreal ver oordeeld tot een maand gevangenisstraf cn bet betalen van een geldboete van 350 frc. of subsidair 15 dagen opsluiting; 1500 frc. schadevergoeding aan den politie agent eu de kosten van het proces, subsidiair 1 mnd, alles voorwaardelijk. De twee andere be klaagden werden vrijgesproken. De sterke gendarmeriemacht, welke in het gerechtshof was samengetrokken, be hoefde, trots de verontwaardiging, welke deze veroordeeling ook onder de wachtende menigte op het oud Burgplein teweeg bracht, niet in fc grijpen. Daar dc officieren-vliegers, die dc bede vaart te Dixmuiden stoorden en dc oorzaak waren van dc ongeregeldheden, die zich later voordeden, nog altijd niet vervolgd werden, zal dit strenge vonnis ongetwijfeld het heele Vlaamsclie land door weer diepe weerklank vinden. DE STORM IN NOORD-CHINA Leniging van den nood, Nanking, li Januari. De Chineeschö nationalistische regeering heeft vier imlli- oen dollars beschikbaar gesteld tot leniging van den nood der slachtoffers van den storm, die verleden weck Noord-China heeffc geteisterd. DE ARBITRALE UITSPRAAK IN OPPER-SILEZIË. Door de arbeiders ver* worpen. Glciwitz, li Jan. (V.D.) Naar van dd zijde der vakbonden wordt vernomen, heb ben de werknemersorganisaties de voor de Oppcr-Silezische mijnbedrijven gevelde ar bitrale uitspraak, welke voorziet in een loonsverlaging van 6 pct„ verworpen. V .'.RKENSM A7-.KT. TEL 13K. Inruilen van instrumenten tegen zeer hooge prijzen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1