BALANS 0 Fa. I. k Ramselaar DËEEMLANDÊU FIRMA DUIM BURGER GARAGE MOLENAAR v;,;;^H:EËR PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Zaterdag 17 Januari 1931 Uitgave: VAIKH0FF Co. Burr auArn:.emsoi33fioortwal 2a 29e Jaargang No. 169 r AR?^HESV13CHE WEG 26 DAMESMODEZAAK i DE CRISIS NIET VOOR 1932 VOORBIJ? Breede economische politiek is noodzakelijk DE RONDE TAFEL CONFERENTIE L. 3. LUYCX ZOON J. I. MOLENAAR 'Fiano- en Orgeihasidel AUTOBUSONGELUK IN MAROKKO ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 .DAGBLAD 1 elke regel meer f0.25. Llefdadighcids-advertcntiëo voor de helft van den prijs. Kleine AdvertentïCn „KEITJES" bij vooruitbetaling I5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Een kanaal deur de Geld. I allei niet alleen een object van werkverrui ming, doch voorziet levens in een behoefte voor de industrie. lóen nar geleden kónden monsehen, hij vie de wousch «ie vader van de gedachte is, zich hl ij maken met de opvatting, dat de daling van dc effectenkbersen alleen maar invloed zou hébben op dc beurs en dal er geen teek en m behoefde le worden gezien voor een naderende economische depressie van langen duur. Thans zullen ooiv deze optimisten wel bekoord zijn. Dc crisis i-> een atiet. moer weg le praten feit en met deze realiteit zullen we rekening te houden heb ben. Zooals steeds, kwam ook deze crisis voor de mannen van de practijk onver dachts. Dc ïtijksregeering was zelfs geheel onvoorbereid en dc juist in deze tijden zoo Loog noodigc economische voorlichtings dienst, die nu \ooi handel en industrie van zoo n bijzonder belang zou kunnen zijn. is niet georganiseerd. Veel te weinigs-handelt anon naar dc opvatting, dal „regaeren i\ooruitzien' beloekent. Ook thans, nu we midden in dc depressie zitten, is van een breed opgezette economi sche politiek niets tc merken. Lnplaats van den toestand te bchcerschen, houdt de re- gcering'de zaak zoon beetje drijvend door Lier en daar. zonder algemeen plan, lc--steii- ne-n, als do nood feitelijk al tc Loog geste gen is. I.irii tarwowetje voor dc graanver houwende boeren, straks^ misschien 'n paar •losstaande-H-aatiVPeJi'ii om dc ergste nood v an de 'wprkloozcn te verlichten enz. Jtot is duidelijk, dat zulk een politiek nooit dc ge- .wensehte resultaten kan oplcveien. Willen we weten, in welke richting de op lossing gezocht moet worden, dan moeien we eerst een inzicht hebben in dc waar schijnlijke economische ontwikkeling. Op grond van vorige crises, kunnen wc. aan nemen, dat liet dieptepunt van de crisis in Nederland nog niet bereikt is en we in geen geval voor 1932 op verbetering van den toe stand hebben tc rekenen. Ook daarna zal de. econonuschc toestand nog iel-" zorgen eiscjj.cn. Dit komt, omdat wc behalve mei een industrieelc ook met een landbouw crisis te maken hebbenen deze laatste hoort meestal.van langen duur is. Erg bemoedigend 'klinkt dit niet, maar als wc goede economische politiek willen voe ren, dan zullen we met dc xastsUiandc fei len en de daaruit le trekken conclusies re kening moeten houden. Wij moeten de moed hebben ook een minder heldere toekomst onder hel oog tc zien. Naar twee kanten zullen c maatregelen getroffen -moeten worden. Teji eerste zal men moeten trachten den oogcnblikkelijken toestand tc verbeteren mi ten tweed, zal men er voor dienen te zorgen, dat, als de werelddcpressife voorbij is. dc XcUerland- schc industrie vol cd i'-* in slaat is dc buitcn- bmdscbe concurrentie bet hoofd te bieden. Voor onze eigen omgeving is liet daarom jammer, dal liet Gcldcrschc valleikanaal als verbinding '-'an Amsterdam met tic Rijn verworpen is. Dit plan toch beteekende niet alleen t.cn belangrijk object van werkver ruiming, maar voorzag tevens in een drin gende' behoefte van dc industrie in liet ge bied van dc Gcldcrschc vallei. Gedeputeerde •Staten van Utrecht hebben liet er evenwel niet bij laten, zitten en zich daarom niet <lie van Gelderland in verbinding gesteld met dc regeenng, om een kanaal voor de plaatselijke behoeften te verkrijgen. Voor-, loopig bestudeert men dc zaak nog maar, maar liet is te hopen, dat deze „studie" niet to lang duurt, en men spoedig met een uit gewerkt plan komt. Xaar veie kanb li toch biedt een kanaal dooi- dc Gcldersehe vallei voordeden- Twee plaatsen met industrie worden daardoor met elkaar en met den Xodór-Rijn verbonden. De tijd, dal een ge meentebestuur niet verder behoefde tc kij ken dan de grens van de gemeente, is voor bij. Daarvoor óverhcerschni dc sticck-be- langcn thans le sterk. ITcl is daarom te vvinschen, dat. de betrokken gemeentel)estu ren er liet hunne toe zullen bijdragen, dat dit plan spoedig uitgevoerd word'. Oj> den duui met-liet kanaal er komen, maar thans is het zaak, dat zoo spoedig moge lij k met de uil voering een begin gemaakt wordt. Dat is breede economische polilick. L>c cii sis^govolgen worden doo: de uitvoering van zulke werken verzacht en de ccono, iiischc weerkracht vau het district vergroot. Boven dien belcekent dc lage en nog steeds dalen de rentestand een niet onaanzienlijke be sparing. De arbeidskrachten zijn u. het kapitaal is relatief goedkoop tc krijgen, dc industrieën zijn bereid tegen scherp con- cuiTccvendc prijzen U leveren wat men voor dc uitvoering noodig hoeft. Hot, plan is door en door economisch. Xiet alleen wordt aan een dringende behoefte van dc industrie vol daan. maar levens krijgt men gelegenheid hol peil van het water in dc Gcldcrschc vailei beter te regelen dan tot nu toe liet cval was. Dit is een niet tc onderschatten voordeel voor de plattelandsbevolking in deze streek en indirect, dus ook weer voor de overigen. Alles hangt evenwel a: van hét doorzettingsvermogen van de ambtelijke organen. J^aten zij blijk geven van dc noo digc ondernemingsgeest, te bezitten. Mier is, als' krachtig wordt aangepakt een belang rijk werk tc ycrrichten, zoowel voor hei lieden als voor de toekomst! J. v. d. UF.STUXJ;. ITct. exposé, dat dr. CoLjn Vrijdag op dc pan-Luropa-confercnjic (in dc studiecom missie voor het vraagstuk der Èuropccschc unie), ten beste.gaf, was een kranig stuk werk, dal ulgcmccne bewondering uitlokte. Bemoedigend klonken dc woorden, die dr. Colijn sprak, nu niet bepaald. Integendeel: luj beeft met een franke openhartigheid te leennen gegeven, dal dc aanbevelingen der economische Wereldconferentie, die iu 1927 werd gehouden, wel van alle zijden geest driftig waren ontvangen, maar dat men in- tjiBSClien vrijwel niets had gedaan om ze te verwerkelijken. Met zeer veel klem waar schuwde de Xcdorlandsche gedelegeerde voor de noodlottige gevolgen, welke onver mijdelijk zouden zijn, wanneer Europa niet tijdig lot inkeer kwam en niet streefde naar c-cn hechte economische organisatie Do woordvoerder kritiseerde scherp de landen, die hun heil mecnon t«' moeten zoeken i:i oen steeds krasser protectionistische poli tiek en van den tarievënoorlog, die eerlang een algemeen karakter dreigt n gaan dra gen, schétsc hij dc fatale uitvloeisels. Niet .zonder reden wees dr. Colijn erop, dat een dergelijke toestand kan leiden tol ernstige internationale geschillen en de toenadering der volk ivn tegenhoudt. Geweldig was jcïè 'iildruk, dien dè rede op de tientallen ministers van buitenlandsche zaken maakte DezcrP knikten jnlslemmcnd en van hen. waren het onder meer Bviand voor Frankrijk cn Henderson voor Enge land, die dr. Colijn groote hulde brachten voor zijn klaar en ferm betoog Maar het verdrietige van liet hcclc geval is„ dat onze Xederlandschc afgevaardigde practisch voortdurend voor uoovcnunis ooren spreekt. Met was Vrijdag niet de eerste maal, dat Colijn een zeer nadrukkelijk vermanend v.oord liet hooien. Herhaaldelijk heeft- hij dit gedaan en clkên k- er lokten zijn uitcen- zclitigcn geestdriftig applaus uit. Men liet echter de. zaak. zoo als ze was en in ver band met déze droeve va ringen js liet zaak ook, ditmaal zijn verwachtingen niet al te hoog te spannan n dn!' lijk le gelooven aan de duurzame L- kw/mgou der verschillende i'egeeringvm R.-'Jutn-, aauhevelingeii, enz. zijn wel J ran ie ding.-n. maar zij verkrijg :*ii PdS inhoud, wanne r ij ten uivoer worden gelegd. DU is op ecoviorós' u gebied to dui ver eeliter steeds verzuimd, zood.it. het ook ditmaal niet uitgesloten is, dat dr. Golijn zich opnieuw tevreden zal 'moeten" stollen met een uiterlijk sjoëces. Een andere kwestie, die gisteren als uit vloeisel van Diiilsch-Jialiaansch initiatief is aangeroerd, was dc vraag, of Turkije en Rusland tot deelneming aan 'de econo mische besprekingen zouden worden uitgc noodigd. Bpiclc staten maken wel-is-waar niet deel uit van den Volkenbond maar Curlius en Graiidi, hierin gesteund door Hen derson, méénden nochtans, dal liet van liet grootste gewicht is, dat de twee genoemde, stateii eveneens worden uilgcnoodigd; hier omtrent zal vandaag een beslissing wordch genomen. De Xlaliaanschc minister van buitenland sche zaken vvenschle zeil-, dat dc werk zaamheden tijdelijk zouden worden opge schort, opdat.de alsnog u»t tc noodigen sta ten van dén beginne af aan dc besprekin gen zouden kunnen deelnemen en tevens medewerken aan de samenstelling van het werkprogram. .Over bet algemeen- schijnt rnen er echter tc Geneve niet veel voor tc voelen het werk stop tc zetten, totdat de antwoorden van Turkije en Rusland zijn binnengekomen. Een andere vraag is evenwej. of de unie van sovjetrepublieken bereid zal zijn aan en cventuceje uitnoodiging gevolg le geven. Twijfel te dezen opzichte is wel eenigszins gerechtvaardigd, daar feitelijk de Kuropee- sclic commissie geen zelfstandige inrichting is. maar een filiaal van bet Volkcnbondsge- boüw. Deze omstandigheid kan voor Rus land écu motief zijn zich van den economi sch -u arbeid, die thans in de Luropeesche commissie een punt van discussie, overleg rn overweging vormt, verre tc houden. Aan den anderen kant is niet aan tc nemen, dat iiet meerendeel der staten ervoor te vinden zal zijn zulks om de Russen ter wille te zijn van dc Euiopeesclie studiecommissie een onafhankelijke organisatie te maken, die geen offic ioclc relaties met den Volken bond onderhoudt. Stal 3Jw wagen, daar waar altijd Personeel en ruimte is! MOLENAAR bespaarde velen Daardoor last cn ergernis. TELEFOON 1210. IM Plenaire slof>:ittin Men is tevreden over de resultaten Londen, 10 Januari. (WD) De. werk zaamheden der Indisojie Itoirdc Tafelconfe rentie werden in tip redevoeringen der ge delegeerden besproken, in dc plenaire slot zitting, welke Jicden midline nni\yangt en Ma au dag beiindigd /.al worden. Numeric; dc Indische gedelegeerden wer den' woorden van waardering cn dankbaar heid gesprokén voor de dooi- dc leden der Britsche parlenuniLiire delegatie betoonde sympathie en belangstelling. In liet bizonder werd hulde gebracht aan het politieke beleid en do hoffelijkheid van den preipier. den lord kanselier Sail key en lord Reading, terwijl urn' minister voor In- die, Wed--woud Bennen den voorzitters van dcverschillende commissies in hartelijke woorden dank werd gebracht. Resolutie van Macdoaald. Mac\jor\|^d 71 fn 'de hij''cn komst p re? i deer de, diende een resolutie in. waarbij ver klaard wórdt dat de rapporten van negen sub-ccmnrtesiéó- voorloopig, hoewel zij bij dc geregistreerde nota's waren gevoegd, naar dc meening van de conferentie materiaal opleveren, dat yau de hoogste v aarde is voor c-n ontwerp-:cÓllstitutic. .laar zij een belangrijke mate van overeenstemming in houden beireJünde liaar basis en verder vele aanwijzingen, wofko voor dc nader uit 1c werkten bizoirlcrhedeu v u belang zou den zijn en nat do conferentie \n mcening was, dat regblïhgen /.ouden worden getrof fen, om de werkzaamheden welko.haai v u ren opgedragen, zonder ónderbreking le kunnen voortzetten. In antwoord op een vraag betreffende de instelling van een „Opperste Gerechtshof", z.cide I.ord Sankey, dat' m een federale coiisliiutie, zooals was voorgesteld, een fe deraal gerechtshof "een essentieel .element zou zijn. Zulke gerechtshoven bosman fh Canada, Australië en de V,. rceiiigde Staten H.ijadviseerde de .con: erende de icsoluti) goed te keuren, daarmede de juistheid van het principe erkennende, terwijl de anders aangelegenheden d.in verder aiouden. kun nen worden behandeld. Agn Klian ever mis. Curtis. Too.i de conferentie heden weer bijeen kwam spraken de Aga Khan, als voorzitter van de Britseh-Inijisdio delegatie, en de Sikh gedelegeerde Ljjal Singh hun diepen afscuiS v uiL over dc vermoording van dc vrouw van captain Curtis en de verwcïi- ding van twee van haar kinderen, door :le Sikhs te 1 alio re gepiteegd. De gedelegeerden hebben deze wool h.n staande a angehooriI Dc Maharadja van Rewa zeide, dat de at mosfeer van goodwill steeds op dén voor grond was geweest. Zulk een atmosfeer was op zichzelf een belangrijk voordeel. Het ontwerp-iapport was door dc Indi sche staten met instemmingbeg. net en aangenomen, maar hel was nog niet aan genomen door de afzonderlijke Indische prinsen. Zij moesten van de rechten en pri vileges. die 7.ij genieten verzekerd blijven en dc wijze waarop hun betrekkingen rnct Let gouvernement geregeld zijn, moet g< handhaafd blijven, lotd.it. zij zelf vrijwilli en zonder dwang er in toe stemmen, dat ih deze verhouding verandering wordt ge bracht. Demoonlijk verklaarde de. marahadja van meening te zijn. dat Lij het pJ.ui van dc fe deratie zou kunnen aannemen, doch voor hij in het bezit zou komen van het plan gaf hij er dc voorkeur aan zich daarover niet uit lo laten. Basu verklaarde, dat dc communale verschillen en de kwestie der minderheden besproken waren op een i.manieig waarbij niet bleek', dat verschillende gemeenschap pen in Indiü gedurende vele eeuwen in vriendschap naast elkaar leven. Lr waren wel is waar zoo nu cn dan eens botsingen, doch tegenoverLet aantal der hcwij/cn van goede verstandhouding, zon ken deze in Let niet Verder werd nog liet woord gevoerd door den marahadja van Dholpur, colonel Gid- noy, Gavin Jones, dr. Shaft Ahmed Khan, Ramachandra cn Sardar Ujjal Singh, doze spraken over liet algemeen hun tevreden heid uit over den Verrichten arbeid. De bijeenkomst i.i vrdaagd tul Mna.rhy. Mindcrhedcncouicrcntie. Londen, 10 Jan. D.) In do -zitting der commissie voor de minderheden is be- Slbton liet rapport betreffende de nog be staande moeilijkheden inzake maatregelen ter bescherming van de minderheden, te wijzigen. Londen, 15 Januari (\£JL>.) Dc Ronde Tafel conferentie zal Maandag ten einde loopeu. De premier zal dan de aangekondigde ver klaring nopens de regcerin'.sppljtiek .afleggen. Dc gisteravond gehouden besprekingen tu - schen dc gedelegeerden, waarbij opnieuw- tever geefs een poging werd gedaan ont iyt.de im passe te geraken, waarin liet minderltedeit- Vjaagsttlk is gekomen, zijn. lieden niet Ik-aH. Morgen zal de sub-comntissie voor het tniiwk-r- hedenvraagstuk haar slölzitting houden, waarna de conferentie in dc lieden aangevangen plenaire zitting haar bijeenkomst zal beëindigen. Heden werden algcinecne beschouwingen ge houden over de rapporten van verschillende sub commissies. Tijdens de discussies zette LórdTSpjihey uit een, dat het rapport der snb-comirnssk' voor l - derale structuur uitging van dc opvaiting, dai de commisie het principe zou erkennen, .dat in de toekomst de verantwoordelijkheid, voor <!•-• federale regeermg bij.de Indiërs zelf zou be rusten en dat de constituties der dominions,een-: „precedent inhotidci) voor een juiste mcthoilv, om aajtdit principe uavoeringte -geve:i._ Namens" de .MóLdchïdcIcgntie v, erd eh v.-r- klaring voorgelezen, welke inhoudt, dat het b:j het, ontbreken van een overeenkomst: tusschv i Hindoes en Moslems in de provinciale, zoomiu als in dc centrale, bes;uren mogelijk zal zijn voortgang te boeken, /onder 'behoorlijke safe guards voor 'de Moslems en dat daar zonder de constitutie.voor de Moslems, onaannemelijk zal zijn. Nr.wab van Bhopal, die hedenmiddag na::r 1 di- is vertrokken, zeide, dat hij vol ver wachting is voor de toekomst. Hij gaf uitdruk king -aan zijn dankbaarheid jegejts zijn mede- vorsten, die dc voorstellen voor een federatie op zulk een opmerkelijke* wijze hadden goed gekeurd. Hij is van meeuing, dat de snelle voortgang der federale idee, door de toekom stige historici als zeer karakteristiek zal worden aangemerkt. De constitutioneelé positie der bewoners van de Indische staten was door de kamer der prin sen reeds in studie genomen. In zijn eigen staal heben de bewoners reeds fundamenteele rech ten ontvangen, zooals dc Habeas Corpus, vrij heid van godsdienst, dc vrijheid van het indi vidu en bescherming van eigendom. De Nawab van Bhopal verklaaulc, dat zijn staat.geen uit zondering is. Van liet grootste belang achtte hijdat de..kwestie der opper-heerschappij in overleg met den onderkoning zou worden op gelost en wel onverwijld en op een voor de staten bevredigende wijze. Hij wekte op tot eenheid en oplossing-van de nog blijvende com munale geschillen. WEERBERICHT 11 oogs f1 bi rome I ers tan d 733.1 te Lxworuua. Laagste Barometerstand: 717.1 te Wjsfliy. Verwachting:. Stormachtige,! later afne- mëndc N. w iml. aanvan kelijk nog betrokken met n - gen- of hagelbui ten, later al- wisselende bewolking iets kouder. Lr.nsestré:Et 49-52 -- Tel. 190 IVIMTÈR-OPRUIMING EFFEN en FANTASIE FLUWEELEN. De betere kwaliteiten. -f-!©®.- chR»tder «San de goerf- 5soc-sle Ameri!-:aansche Auto Districts Importeur Telefoon 1210 Amersfoort LANQISTKAiLT. Tel. 341 Plseuwe coHect:e DAMES CORSETTEM DE EPIDEMIE ONDER SCHOOL KINDEREN Cob 1 en z 15 Jan. (V.D.j I-Iet aantal dn te Kettig, bij Weissentürzn, ziek geworden schoolkinderen 'is tot hedenavond gestegen lot 63. Do dislricls-schoolnrts deelt. mede,, dal de ziekte in de meeste gevallen van llch- u il aard is. De!symptomen-wijzen noch op 'ivphus, noch op kinderverlamming^ DE INSTORTING TE L-YON. Het laatste slachtoffer geborgen. Lyon, 16 Jan. ;Y. D.) net lijk van het laatste slachtoffer' der instorting te Lyon is thans gevonden. Do begrafenis van de lamste slachtoffers zal nu spoedig plaats hebben. ONGEVAL BIJ HET OEFENEN MET HANDGRANATEN. Boe d a p e .s t. 16 J a n. (V.D.) Op de excr-v cilicplfiats Nagyteny h'ad beden één oefe ning plaats in tegenwoordigheid van den Minister van Landsverdediging en versehei- «ene hooggeplaatste' officieren. Minister GÖnibös v.. rd op een gegeven oogenblik door eèn granaatscherf aan Lel linkerbeen getroffen. Hij bekwam ccn enkele;centimeter diepe vleesnlnvondé: De Minister verwijderde zelf de Scherf en kon na In het militair hospitaal e'-n teta- iius-insnuitng te hebben gekregen en voor loopig verbonden te zijn, tc voet naar hui£ gaan. VARKEVISMAHKT. TEL. 1309 Gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Parijs, 16 Jan. (V.D.) Laat in den nacht werd uit Rabat liet bericht ontvangen, dat gisteravond in dc nabijheid van de stad Marokko (Maiakcsj) wederom cec ernstig autobusongeluk heeft plaats gehad. 1-Yji autobus, die dyn rogelmatigen dienst tusschen Marokko-siail cn Quarsasat on derhoudt, stortte in dé nabijheid van laatst genoemde plaats in een afgrond van bijna "ÖO Meter diepte. Naar wordt gemeld, zou de autobus op liet oogenblik, dat het ongeluk plaats vond, geheel bezet zijn ge weest". - Het aniit.il dooiVn en gewonden is nog» niet bekend. DE TWIST OM EEN PATENT L o v I ij n, 1"» Januari. (II.X.) De rechtbank tc Ravensbürg Leeft het proces tot Dondcr- dpg 29 Januari verdaagd. Dc Rohrbach-fa- - brie keu hebben den eisch gesteld, dat aan de poriiicr-f.ihrieken dc vervaardiging van eenöcklu rs van het type Do X. en Do S. ter boden zal worden. De advocaat der Dojnicr-fabrieken meen de, dat. de eisch verworpen rnoet worden, aangezien dc Do X. en de Do S. geen een dekkers zijn, 'doch driedekkers. Voorts bc-. loogde hij, dat dc rechtbank te Ravensburg in dc/.e zaak niet bevoegd is, aangezien een andere, nog belangrijker eisch voor de rcclit bank tc Berlijn aanhangig is gemaakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1