DE EEMLANDED GARAGE MOLENAAR STICHTING VANHET DUITSCHE RIJK JOH. DE HEER Maandag 19 Januari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Burr.auArnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 170 DE VALLEI DES DOODS DE 60ste HERDENKINGSDAG Rede van dr. Curtius te Geneve STORM WOEDT BOVEN EUROPA Te elfder ure gered L. J. LUYCX ZOON KIESRECHTHERVORMING IN ENGELAND fortmann en hehenkamp Piano- en Orgelhandel HET VRAAGSTUK VAN OPPER-SILEZIE AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.I0, per maand f 0.75, per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/#» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-« Afzonderlijke nnmmers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NIERC JIJ PRIJS DER ADVERTENTIEN •»«-* regels f 1.05 met Inbegrip vao een bewijsnummer, - elke regel meer f0.25. Llefdadighelds-advertcntiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentitn „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 gent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen El.—Bewijsnummer extra 0.05 Fransche iutellectueelen spreken wijze woorden. Een aansporing om me» dc politiek van geweld ie breken. N au liatie mag worden toegejuicht' het initiatief, dat een lSi-tal Iransche intellec tucelen. mannen met klinkende namen op het gebied van 't I ransche geestesleven, li teratuur en kunst, hebben genomen. Zij heb ben namelijk in het Fransché weekblad No- tic Temps een oproep gepubliceerd, Maar- in onomwonden wordt Ie kennen gegeven, 'dat het gewoonweg misdadig is, dat thans, nauwelijks tien jaren na het sluiten van den .vrede, opnieuw het krijgsgeschreeuw in JL.orops, weerklinkt. Zoo nadrukkelijk mogelijk wordt in dén hproep, die een pleidooi is \oor den vrede tui de solidariteit der volkeren verklaard, lat; liet de plicht van eiken Franschen in tellectueel is-met allemiddelen ervoor te strijden, dat,Europa niet opnieuw wordt.ge troffen door een catastrophe als dc jongste .wereldoorlog, omdat een herhaling ervan dc «Vernietiging, tc aanschouwen zou geven van bllo menschel!jke beschaving en cultuur. In dc verwachting, dat tevens in dc andc- Je landen dc intellectucelen niet dadeloos rullen staan tegenover dc buitensporighe- clcn, waaraan het nationalisme zich bij Voortduring bezondigt, beschouwt het intel- ïectueelc Frankrijk het op het oogenblik als fcijn voornaamste taaie om den oorlog te ver- Maren aan het nationalisme in het, eigen land. omdat Frankrijks warewezen door dit Rationalisme wordt miskend. Niet een politiek van prestige cn wapen geweld. aldus wordt betoogd, doch louter en tt'leen een politiek, die gebaseerd is op re delijkheid en verzoening is ,ccn groot volk .waardig. In liet belang en ter wille Aan dc 'eer van het eigen land eischen thans Frank rijks mtellectüeelen, dat de verwerkelijking 'der Europcesche ide (die ook aan Briand's plannen ten grondslag ligt) niet tegen, maar niet Frankrijk tot stand- zal komen Teneinde dit rnooie doel te bereiken, is *i echter .volstrekt, noodzakelijk, dat. Frank rijk voorgoed afziet \an de politiek, waar- hij geweld wordt-gcbi.uikt; deze politiek toch is het geweest, die reeds meer dan een <-cuw lang dc betrekkingen tusschen de vol- keren heefi vergiftigd. Frankrijk moei, aldus dc ged>ïchie.n;;r>rïg van lien, die den moedigen oproep kobben tmdei teékend, gedachtig aan 'Aijn roemrijk verleden, den moed vinden om in té zien, dat een vernieuwd Europa cn inzonderheid cl" Duilsch-Frahsche toenadering, die den krachtigste pijler moet vormen Van het op ie richten gebouw, slechts voort kan vloeien uit verdragen, die tot stand zijn gekomen door de vrijwillige instemming von volko men vrije en tevreden volkeren. Ofschoon in den oproep niet rechtstreeks .wordt gewaagd van herziening der vredes verdragen, kan uit liet vorenstaande niette min worden afgeleid, dat inderdaad op on loochenbare wijze op deze revisie w ordt ge zinspeeld. De wereld mag de Fransclie intellectuce len dankbaar zijn, dat zij op zoo geestdrifti ge wijze een pleidooi houden voor de Euro- pcesche eendracht en samenwerking. Dat in 'de staatslieden, die op het oogenblik den economischen kant van de pan-F.uropa- kwestie te Genève behandelen, de geest der Fransche intellectucelen moge varen! Onderzoek naar de mistramp Luik, 16 Jan. Het onderzoek der des kundigen inzake de oorzaken van den z.g. doodenden mist in Engis cn omgeving heeft zijn beslag nog niet gekregen. Men beeft echter bij de lijken der slachtoffers een ont steking der luchtwegen vastgesteld, die ver lammend op de 't funclioneeren van het liart gewerkt heeft. Dc mist heeft een prikkelende stof bc- \at, waarvan dc aard nog niet kon wor den bepaald. Het onderzoek der deskundi gen zal vermoedelijk nog gcruimen tijd moe ten worden voortgezet. GROOTE PAKHUISBRAND. Voortdurende ontploffingen. Berlijn, IS Jan. (V.D.) Hedenavond is in een der groote pakhuizen van dc Sie mens Plania-wci'ke te BerlinLichtenberg brand uitgebroken. De Berlijnsche brandweer rukte met acht wagens uit. Het bluesching6werk werd zeer bemoei lijkt door de voortdurende ontploffingen in de brandende gebouwen. In verband met het groote gevaar yoor uitbreiding, zijn later nog cenige wagens naar den brand gezonden, liet vuur ver licht den hemel fel. zoodat duizenden zich naar de omgeving van den brand hebben gespoed. De politie heeft uitgebreide maatregelen genomen, ten einde het blusscliingswerk te bespoedigen* Hebt U panne met Uw wagen Belt U één, twee, één, nul maar Met den meesten spoed verschijnt dan De garage „Molenaar". TELEFOON 1210. Overal door de Duitscliers geestdriftig gevierd. Geuè-v.e, 18 Jan. •.(V.D.) In verband met den üOsten berden kinasdag van dc stichting van hel Duitscb- Kijk, heelt, dc Duitsche consul-generaal te Genève, Dr. Voelker, he den een receptie gehouden, waar o.m. aan wezig waren, de Duitsche Rijksminister van IJuitenlandsche Zaken. Dr. Curtius, de Duii schc gezant te Bern. Adolf Muller, benevens de leden der Duilsche delegatie te. Gcne\e. In zijn begroetingsredc huldigde d con sul-generaal uit naam:.van alle te Geneve verblijvende Duitscliers, den leider vjji de Duitse he .delegatie. Dr. .(Junius, terwijl hij verder de beste omehen uitsprak voor ee i gunstig resultaat van de giooto taak, voor welker verwezenlijking Dr. Curtius zich ie Genève bevindt. Dr. Curtius dankte en begroette zijnerzijds dc vertegenwoordigers ven d<? Duilsche ko lonie. In zijn redo schetste Dr. Curtius in groote trekken de geschiedenis van de.rijks- gedaclito. Daar het. aldus spreker, in den naoorlogs tijd gelukt was, na den oorlog de eenheid te redden, moeten wij ons thans in onze ergsten economischen en politicken nood scharen om het Rijk als hoogste natio naal bezit. Opnieuw moet. het Rijk worden opgebouwd,, doch wij hadden de beschik king 'over het bestaande. Onze weg ligt verre van radicalisme cn illusie. Wat. w ij nootlig hadden was een vaste verbinding en de ge hoorzaamheid van allen die zich hun-ver antwoordelijkheid bewust. zijn. Hierbij was in de eerste plaats noodig een vast vertrou wen in de toekomst. Bij dc moeilijke onder handelingen hier te Genève, zijn alle Duil sche deelnemers zich bewust van hun na tionale verantwoordelijkheid. Zij werdén ge sterkt bij hun gedachten aan het Rijk en zij besloten hun plicht te doen. De Duilsche minister van Buitcniandsche Zaken eindigde zijn toespraak met- een „Hoch" op het Vaderland, waarna de aan wezigen het Deulschland Lied zongen. Tt Berlijn rustig verloopen. B e r 1 ij ii, 18 Jan. (V.D.) De herdenkings dag is te Berlijn, afgezien van eenige kleine incidenten, rustig verloopen. Tijdens de plechtigheid in het Rijksdag- gebouw werden op de Platz der Republik vijf nationaal socialisten wegens politieke manifestaties gearresteerd. In den namiddag werden 29 communis ten. die een vergadering in het circus Busch hadden bijgewoond gearresteerd. Ook te Buchholz. in de omgeving van Berlijn, zijn twee auto's,'"waaróp ongeveer Cü commu nieten demonstreerden, door de politic aan gehouden. Na afloop van de herdenkingsplechtig heid in den Rijksdag word te Moabit een parade gehouden van liet daar gelegerde regiment. Het régiment trok in rnarschkolonne op. Er werden 69 standaards medegevoerd, waarvan H uit dm oorlog 1870—71. Bij het defile voor den commandant van Berlijn, generaal-niajoor Schreiber, bracht de menigte dezen een grootsche ovatie. Na afloop Van de parade hield generaal- inajoor Schrèiber een toespraak, waarin hij op de betcekenis van dm dag wees. Te Potsdam heeft in den Lustgarlen even eens een parade vnn de garnizoenstroepen plaats gehad.Door een batterij werden 21 saluutschoten gegeven. De Universiteit van Berlijn heeft heden, in verband niet den ernst der tijden, op be scheiden wijze dit feit herdacht. De plech tigheid had plaats in de nieuwe auïa. Tegen den middag'kwamen de hoogleeraren in vol ornaat de zaal binnen. De plechtigheid werd besloten met het Duitschland Lied. In de Technische lluogcschool werd eveneens ecu herdenkingsplechtigheid ge houden. rede werd hiér gehouden door Friisl Martin uit Maagdenburg. Te Munchen. Tc Munchen de rijksweer 's middags uitgerukt. Vele duizenden sloegen liet voor bijtrekken dér troepen gade. Minister-presi dent dr. lleldt inspecteerde met den lands- commandant dc troepen. Na een toespraak van dozen laatste weerklonk 't Duitschland- Lied. Tegelijkertijd werden 21 saluutschoten gelost. In het circus Krone had een bijeenkomst plaats, welke o.m. werd bijv. cwoond door prins Alfpns, Guertner, den ministervan justitie, zoomede talrijke officieren van het oude Duilsche leger. Gelukwenschen van Ender. We-" n en, 18 Jan. V.D' Bondskanse lier Ender heeft Zon 'agmiddag, daarbij vergezel.d van den'sccretaris-geijer'aal van het ministerie mui buiten la inl'schc zaken, Petér. een bezoek gebracht min den Duit* scli. i gezaiit. grauf LerchêrifeldV, en,lieni do gciukuoiisclieii overgebracht van "de Oos- tenrjjkschc regcering. in verbaitfd 'met den verjaardag van de s-ticlnipg vaii bet-'D'uit- schc nik. In het Sportpalast. In den avond heeft in het Sportpalast een feestelijke bijeenkomst plaats gehad van de tudcnlen te Berlijn, waarbij zij tevens liet negende lustrum van hun organisalie her dachten. Kr waren ongeveer 3000 jongelui aanwezig. Er werd een telegram van hulde gezonden aan rijkspresident ion Hinden burg, die dit telegram omgaand beant woordde. Verder werd een telegram gezonden aan dc Duitsclic delegatie te Genève, waarin zij cischten de rechten van de Duilsche min derheden op besliste wijze te behartigen cn iu het bizonder té waken voor het beiang van het Duilsche volk en zijn eer. De feest DR. CURTIUS. Herdenking te Parijs. Parijs, 1 8Jan. (V. D.) Ter gelegenheid van de herdenking van de stichting van het Duitschc rijk hebben dc leden van de Duitschc kolonie te Parijs aan een gods dienstoefening deelgenomen. Een feestelijke receptie, zooals gebruikelijk is op den lier denkingsdag van de Grondwet van Weimar heeft niet plaats'gehad. Door den Stahlhelm herdacht, M a a g cl c n b u r g, 18 Jan. (V. D.) De Stahlhelm heeft aan den vooravond van den GOsten verjaardag van de stichting van het Duitsche rijk, op het Domplein een tap toe gehouden. Daarna wercl een kerkdienst gehouden in de Domkerk. Hedenmorgen werden dc feestelijkheden voortgezet. De officicele herdenking-had plaats op liet stadhuis, waar cle bon.lsbe- stuurder Seldto een rede hield over „Duilsehland en de Stahlhelm". Deze toe sprank werd luide toegejuicht! Den gehce- len dbg werden feestelijkheden gehouden. Dc herdenking in den rijksdag. Van alle openbare cn vele particuliere en zaken-geböuwcn in Duitschland woeien de Duitsclie. zoowel oude ajs nieuwe, cn Pruisische kleuren. Na een plechtigen kerk dienst' in de Berlijnsche Dom begon d-.; herdenkingin den rijksdag. Hét gebouw was op: 'W aardige, doch eenvoudige wijze versierd. Indrukwekkend was het met bloe men versierde en tusschen vlaggeirgeplaat ste borstbeeld van Bismarck. Onder het borstbeeld was de spreuk aangebracht: „Eenheid, recht en vrijheid''. Dc zaal was tot'de. .laatste plaats bezet, ondanks het .feil, dat (|e nationaal-socialislen niet aanwezig waren. Onder de aanwezigen waren zeven vete ranen uit den Fransch-Duitschcn oorlog n 1870'71, waarvan er vier de proclama'de van de eenheid m de Spiegelzaal te - Ver sailles hadden bijgewoond. Nadat de rijkspresident Von Hindenburg, cle rijksdag-president Loewe, de rijksweei- miuister Groener en de minister van bin- nenlandsclic zaken Wirth in de presiden- tieele loge hadden plaats genomen, speelde het Berlijnsche Omroeporkest het Branden burger Concert van Bacil. Daarna werd hei woord gevoerd door Geheimrat Kalil, die de senior is der afgevaardigden in den ijksdag en die ook aanwezig was bij de. proclamatie van de eonhèid. Daarna spec'- dc het orkest de Vijfde Symphonic van Beethoven Vervolgens voerde dc rijkskan selier. dr. Bruning, het woord, die er den nadruk op legde, dat men voor dc toekom.t ook alles in het werk zou stellen om wat met de proclamatie te Versailles was begon nen, voort te zetten tot heil der nationale welvaart. Onder stormachtig gejuich van het. aanwezige publiek inspecteerde presi dent von Hindenburg onder de tonen dor muziek de opgestelde rijksweer. Enkele kre ten \an nationaal-socialistcn „Dcutschland Erwache" werden geheel overstemd. Van hier begaf zich Von Hindenburg naar h:t Sportpalast. Talrijke visschers in ernstig gevaar. Bruins wijk, 17 Jan. In dc Boven-I Ia rz beeft hedennacht een lievig onweer gewoed gepaard gaande niet sneeuwstormen, hagel en regen. Hedenmorgen werd van de Broe ken windsterkte 11 gemeld. Ook Bronswijk werd door het onweer be zocht. München, 17 Jan. iV.D.) Geheel Beie ren wordt geteisterd door de ètormaehtigu Weetew inden. In den afgeloopon nacht werd meermalen een windsnelheid van 35 M. per seconde geregistreerd. Hedenochtend vroegstond hot kwik te Miipehcn gr. boven nul, togen 12 graden onder nul op \Voen.sdag. Later op den morgen braken zware re gen-, en sneeuwbuien los. Cra'nz, 17 Jan. (V.D.) Rosittor en Pili- kopper \isschers waren in den afgeloopon nacht vertrokken om. zooals gewoonlijk,op het vaste pakijs te gaan vissclien. Midden ,in. hét Kurischc Haff worden zij dooreen •jd£|seUng opkomenden orkaan ovorvallen, dfr- iö zéér korten tijd de ijsmassa, verbrij»- zeldc. Aon tenugkeei'én kón niet gedacht worden en zij bleven op een eenzame ijs schots ronddrijven. Zij bevinden zich in ei li stig gevaar. Reddingspogingen, zoo zij niét geheel onmogelijk zijn, stuiten op tal van moeilijkheden. NJu alle pogingen om de on gelukkige n met booten te lierejken, mislukt zijn, tracht men hen met ladders en tou wen te naderen, om op deze wijze de men- schen in veiligheid te brengen. Gezien den hevigen orkaan, die thans nog woedt, lijkt dit echter hopeloos. Het gevaarlijke avontuur van'de-visschers die urenlang op een ijsschots in het Kuri- sdhe Haff hebben rondgedreven, is tegen alle verwachting in zonder ongelukken ge ëindigd. Zij zijn er met hun paardcnslcden in geslaagd op dc hoogte van Nidden to ko men, waar nog een verbinding met den vas ten wal bestond. Tegen drie uur in den middag bevonden zij zich bijna allen in veiligheid. Even na het invallen van de duisternis konden dc beide laatste vermis ten gered worden. WEERBERICHT 1 loogste Raroincterstnnd 7U0.1 te Lacoruua. Laagste Barometerstand: 70'J. I te Laconma. Laagste Barometei stand: 718 0 te Ingö en Memel.. Verwachting: Krachtige tot matige, NV. tot Z. NV. wind, betrokken of zwaar bewolkt, met 'hagel- buitjes of regen, mogelijk lijdelijk opklaring, iets zach ter, vooral des nachts. Langestraat 49-51 -- Tel. 190 WINTER-OPRUIMING EFFEN en FANTASli FLUWEELEN. De betere kwaliteiten. Hef regeeringsontwerp gepubliceerd. Londen, 16 J a n. De voornaamste voor stellen van het regeeringsontwerp inzake wijziging van de kieswet, dat heden is ge publiceerd. betreffen de alternatieve stem, de vordeeling van elf districten met elk twee afgevaardigden in enkelvoudige dis tricten, dc afschaffing der univcisiteitsdis- triclcn. dc beperking van bet gebruik van voertuigen om kiezers te halen en dc vast stelling van een maximu'mschaal voor de onkosten der verkiezingen. Volgens "t alternatief kiesrecht, aldus de Maasbode, zal iedere kiezer, behalve op den candiJaat, waarop hij wil stemmen, nog op een tweeden candidaat zijn stem uitbren gen, dien hij gekozen wenscht te zien, indien zijn eigen candidaat iViet gekozen mocht worden. Valt cle eigen candidaat uit, dan komen de z.g. „evcntueele' stemmen den candidaat van de andere partij ten goede, zoodat ten slotte'een stemming tusschen'twee candida- ten plaats bepfl. waarbij alle kiezers hun stem hebben uitgebracht. Gekozen is de can didaat. die de absolute meerderheid krijgt. NVordt oor geen der drie candiditfton een absolute meerderheid verkregen, dan valt le candidaat, die liet minste aantal slem- men heeft gekregen, uit. zoodat de stern niing dan tusschen twee candidaten gaat. tangestraat 63 - tel. 88 uw matrassen worden in één dag opgemaakt en bijgevuld, vraagt prijsopgave. VARKENSMARKT. TEL. 1309 Wij leveren alle merken. Besprekingen ie Genève begonnen HET HERSTEL VAN POINCARÉ. Parijs, 18 Jan. (V.D.)Dr. Boidin, de ge neesheer van Poincaré, heeft verklaard, dat deze het steeds beter maakt. Hij zal even wel, uit voorzorg, nog gedurende eenige da gen zijn kamer-inoeten houden. Genève, 16 Jan. N D.) De eerste bespre kingen inzake dc protesten in Opper-Silezie zijn reeds begonnen. De Duitschc rijksmi nister van buitcnlahds.che zaken, dr. CUr- tius, heeft een kort. onderhoud gehad met Avenol, die op het oogenblik als secretaris generaal van den Volkenbond fungeert. Hij besprak met hem ,dc behandeling van do thans aanhangige belangrijke vraagstukken. Men neemt echter aan, dat eerst na de groo te officieele debatten in den Raad de ge bruikelijke diplomatieke gedachtcnw issclin- gen achter de coulissen zullen aanvangen. Aan Duitschc zijde acht men het van be- teekenis, dat Calonder in de gelegenheid zal worden gesteld aan den Raad een verkla ring af te leggen betreffende het in Opper- Silezie ingestelde onderzoek. Genève, 16 Jan. (V. D.) De Duitsche de legatie deelt officieel mede, dat de Poolscho nota van antwoord op dc Duitsche, betref fende de gebeurtenissen bij dc verkiezingen in Opper-Silezié, hedenavond door den se cretaris-generaal van den Volkenbond aan de Duitsche delegatie is overhandigd. Deze nota bevat niéts, (lat niet reeds aan de in ternationale pers 'bekend is. WALVISCHVANGST ONDER BELGISCHE VLAG. De correspondent der N.R.C. te Brussel meldt:- De te Brugge gevestigde-reèdcr Hermans heeft het plan opgevat verscheidene sche pen voor de walyisch- en zearobbenvangst in de Zuidelijke IJszee uit te rusten. Twee schepen, dc .Schckledfjk, van 9000 ton en de Scheldestad van 8500 ton, zouden speciaal voor de w alvischvangst worden bestemd, terwijl de schepen Schelcledam cn Lestris moer bepaald dc jacht op zeerobben zouden ondernemen. De bemanning zou uit. Vlamin gen en Noren bestaan, maar varen onder Belgische vlag. VERKLARING VAN BERENGUER. Hij treedt niet af. Madrid, 18 Jan. (V.D.) Bercnguer heeft hot gerucht. volgens hetwelk hij voorne mens zou zijn af te treden, categorisch te gengesproken. Hij verklaarde, dat hij de door hem gevolgde politiek met kracht zou voortzetten. De koning van Spanje zal binnenkort een Boodschap aan het £olk ucWeir.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1