DE EÊMLANDEU BRIEVEN VANEEN BRABANTSCHEN BOER GARAGE MOLENAAR OPRUIMING Overzicht JOH. DE HEER Maandag 26 Januari 1831 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 176 fortmann en hehenkamp LAVAL ZAL EEN KABINET SAMENSTELLEN IJSLAND LID VAN DEN VOLKENBOND? L. J. LUYCX ZOON P.Nierop PIANO- EN ORGELHANDEL DOOR A. A. L. GRAUMANS ABONNEMENTSPRIJS pc' 3 maaodcQ vo°r Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 515 I DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadlghcids-advertcntien voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KElTjES" bij vooruitbetaling I—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1,Bewijsnummer eatre f 0.05 I Engeland doet een nieuwe poging lot verzoening. Gandhi en andere politieke gevangenen herkrijgen de vrijheid. Wanneer wij lift resultaat sarnenvatten der röiïclc-tafelronforcnlie te Londen, dan kunnen wij dit beknopt aldus doen: hel overleg tussclicr. de beide partijen is uit- gcloopen op het toekennen aan Britsch- Indic von den door een aantal voorbe houden voorloopig eenigszins beperkten status van'dominion. Dit is ongetwijfeld een groolc vordering, maar de conferentie heeft niet in elk opzicht overeenstemming weten te bereiken. Zoo zijn er nog moeilijk heden blijven bistóan tuss'clien de Moham medanen en Hindoes, doch men hoeft goede hoop, dal deze meeningsvcrschillcn metter tijd i:i den weg zullen kunnen worden geruimd. Een cnvsGgor schaduw werpt 011 GANDHI. dertusscheti'-op dc bereikte overeenkomsten de-omstandigheid, dat dc. felste nationa listen in Britsch-InTTiivwaarvan Gandhi dc leider is en dje .aanspraak maken op een gropter mate van onafhankelijkheid, niet aan de uitnoodiging, om ter rónde-tafel- confcrcntie tc verschijnen, gevolg hebben gegeven De voorloopige regeling, welke tc Londen is bereikt, wordt door ten dan ook niet erkend. De uitkómsten der conferen tie zijn door Patel en andere nationalisti sche voormannen dan ook reeds scherp ge gispt en hun bezwaar geldt vooral het feit, dat. Indié niet van Engeland zal worden los gescheurd, doch slechts in schijn clc positie van dominion zal verwenen. Met andere woorden: de nationalisten huldigen het be ginsel „alles of niets" rn nemen geen ge noegen met een vergelijk. Toch heeft Engeland nog een poging wil len doen om ook met de Indische natio nalisten tot een accoord tc komc n. Het heeft den raad opgevolgd van één der Britsch-Indischc gedelegeerden ter ronde tafelconferentie, die adviseerde in Indié op groote schaal annestio tc vcrlecnen voor politieke delicten. Gisteren toch heeft clc onderkoning van Indié verklaard, dat er MOLENAAR, voor Uw auto MOLENAAR, zal 't beste biên MOLENAAR, voor reparatie MOLENAAR, olie en benzien! TELEFOON 1210. angesiraat 63 - tel. 88 uw matrassen werden in één dag opgemaakt en bijgevuld, vraagt prijsopgave. maatregelen zullen worden genomen, op dat Gandhi en diens geestverwanten, die thans gevangen zitten, terstond in vrijheid word ii gesteld. Maar er zal nog meer ge schieden. dc congrescommissies, die opge heven waren, omdat, zij als onwettige or ganisaties werden beschouwd, zullen weer als vroeger worden toegelaten. Bovendien draagt dc mvnjheidsstelling der Indische politici geen tijdelijk of voorwaardelijk, maar een absoluut karakter, zoodat een sfeer wordt geschapen, die in beginsel be vorderlijk is voor vruchtbare besprekingen tusschcn dcEngelsche autoriteiten en de extremistische nationalisten in Britsch- Indic. Ilct kan niet worden geloochend, dat van Engelsche zijde thans een belangrijke vredespoging is ingcicid. Ondcrlusschfn blijft liet zeer dc vraag, of de hand, die clc Engelsche regecring Gandhi heeft toege stoken, ook door dezen zal word.en .gegre pen en hartelijk geschud. Er bestaan twee mogelijkheden: óf Gandhi is te vinden voor overleg, óf Gandhi houdt hardnekkig aan zijn eenmaal ingenomen standpunt vast en begint opnieuw een campagne van lijdelijk verzet. Sommige kenners der Britsch-Indischc toestanden vreezen, dat de leider der Indische nationalisten, die thans de vrijheid herkrijgt, na sinds begin Mei 1930 gevangen to hebben gezeten, on vermurwbaar zal zijn en zijn actie niet zal staken, voordat hij zijn idealen voor hon derd procent ziet verwezenlijkt. Dir zou aanleiding kunnen geven tot nieuwe érnstige onrust en een botsing tus- schen twee groepen -in Bnltfcli-Indië: dc onverzocnlijkcn en degenen, die het verge lijk met Engeland oen redelijke oplossing achten. Mogelijk is het, dat de nationalis ten zullen blijven ageeron, maar het is ook niet uitgesloten, dat hun actie tenslotte doodbloedt on zij zich eindelijk nccrloggcn bij een toestand, die op den keper be schouwd. j verre van onaanvaardbaar is. Dc feiten van een nabije toekomst spreken misschien wel spoedig een betrouwbaarder taal dan voorspellingen, die een al tc spe culatief karakter dragen. LORD ELLENBOROUGH OVERLEDEN. Londen, 23 Januari (V.D.). Heden is plotseling overleden in Jen leeftijd van SI jaar lord Ellenborough. Hij onderscheidde zich tijdens zijn militaire loopbaan en was een van dc cerate polospelers in Engeland. Briand heeft voor de eer bedankt Parijs, 24 Januari (V.D.). De president der republiek, Doumcrgue, heeft Briand, die zich thans te Geneve bevindt, telegrafisch verzocht een kabinet te forineeren, Parijs,'21 Januari (V.D.). Briand, die hedenochtend neg als toekomstig minister- president genoemd werd, heeft telefonisch uit Geneve medegedeeld, dal het hem niet mogelijk is voor Zondag tc Parijs aan tc komen, doch reeds thans cvciilucelc op drachten tot vorming van een rcgcering on der dankzegging afwijst. Men is geneigd onder deze. omstandigheden tló benoeming van Laval tot kabinetsformateur als vast staand te beschouwen. Aanvullende berichten behelzen, dat La- vol inderdaad de opdracht heeft aanvaard en zal trachten binnen den kortst mogelijken lijd het aanzijn te geven aan een nieuw Fransch ministerie. Nog steeds wil hij trachten, een concentratiekahinet tc yoï- men, maar of hij hierin zal slagen zal voor namelijk afhangen van dc houding der ra dicaal-socialisten. Allereerst had Laval Zon dagmorgen een onderhoud met den demis- sionnairen minister-president Steeg en met Tardieu Vervolgens ontving hij de voorzit ters der grootste Kamer- en Senaatscom missies. en daarna Herriot, Maginot, Frank lin Bouillon civ andewjn. Bovendien had Laval een telefoongesprek met Briand. Komt Laval heden met zijn ministerie gereed? Parijs, 25 Januari (ÏLW). Men verwacht, dat senator Laval Maan-'ag met dc vorming van zijn kabinet gereed zal komen. Hij zelf zal de portefeuille van binnenlandsche zaken voor zijn rekening nemen, terwijl Briand minister van buitciilandschc zaken blijft. Painlcvé wordt als luchtvaartministcr ge noemd. Laval hoopt, dat ook enkele afge vaardigden van de gematigde rcchtschc par tijen in zijn kabinet zitting zullen nemen. Tardieu wordt onder dc candidaten niet genoemd. ONGELUK BIJ EEN NATUURKUNDELES. Kattowitz, 24 .Tan. (V.D.). Vrijdag beeft in een school te Kochlowitz een ernstige ontploffing plaats gehad. Bij proefnemingen tijdens een natuurkundeles zijn twee reser voirs met waterstof ontploft. Een leerling werd ernstig gewond, zeven andere leer lingen liepen lichte verwondingen op. Moe- wel dc schuld niet vast staat, schijnt de lèeraar niet de noodige v oorzorgsmaatrege len tc hebben genomen. De toelating wordt weldra gevraagd Uit Oslo wordt aan dc Tel. bericht: liet cenige land in West-Europa, dat nog steeds geen lid is van den Volkenbond, is IJsland. Waarschijnlijk zal deze staat, die sedert de jongste grondwetswijziging nog slechts door een peisoneelc unie met Dene marken Verbonden is, in den loop van dit jaar om toelating lot den Bond verzoeken. Dc IJslundschc regeering heeft de zaak se dert 1928 overwogen. De minister van justi tie, Jonsson, ging verleden zomer naar Ge nèvc, waar hij met sympathie werd ontvari gen door do aanwezige gedelegeerden en door den secretaris-generaal sir Eric Drum mond. Aanvankelijk was de regeering van plan geweest direct daarna het Alllking voor te stellen haar tot toetreding tot den Bond -e machtigen. Do bedoeling was, dit voorstel te doen aannemen in dc parlementszitting, wel kc tijdens het lODO-jaarfcest op dc vermaarde Thingvalia zou worden gehouden, om goed te doen uitkomen, hoe volkomen onafhankc lijk IJsland thans is. Op het laatste oogen blik echter opperde dc commissie voor bui tcniandsche aangelegenheden twijfel aan gaande cle opportuniteit van zulk een de monstratie en liet wetsontwerp vvercl inge trokken, daar de regeering geen pijnlijk: debatten wenschte tijdens een groot open baar feest, waar zooveel vertegenwoordiger;' van andere landen aanwezig zouden zijn. Het wetsontwerp zal nu in Februari aar bet Allthing worden voorgelegd. Dc kwes ties, die dan zullen worden besproken, zijn lo. of IJsland eventueel door een Deen t- Gcnève zou moeten worden vertegenvvoor digd cn 2o. in hoeverre liet land in staat is alle verplichtingen der Bondsleden te aar. vaarden, met name wat betreft het dcclne men aan een evcntucclen Bondsoorlog, to voeren tegen een aanvaller. Ex-minister prof Einar Andersson lieeft (leze kwesties bestu deerd en is tot de conclusie gekomen, dat IJsland zijn eigen vertegenwoordiger za! 1 kunnen hebben in de Assemblee. Voorts heeft hij de overtuiging gekregen, dat dc Bond in geval van een conflict niets van IJs land zal verlangen. Onder deze omstandig heden wordt het zeer waarschijnlijk geacht, dat het regecringsvoorstel door het Allthin zal» wordeil aangenomen. AUTOBUS IN RIVIER GESTORT. Vijf dooden. Bromberg, 25 Jan. (V.D.) Zondagmor gen is een met lli passagiers bezette auto bus in de Brahe (een zijrivier van de Weichsel) gestort. Vijf personen zijn verdronken, terwijl aclit anderen konden worden gered. In de auto bus zaten cenige deelnemers die van een zangconcouns terugkeerden. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: TTi.'J tc Lacoruna. Laagste Barometerstand: 741.3 te Röst. Verwachting: Matige, lijdelijk wellicht nog krachtige W. tot N. wind, gedeeltelijk bewolkt, enkele regen- of hagelbuien, iets kou der. Langestraat 49-51 Tel. 190 Atelier voor Ajoureeren, Festonneeren Plisseeren, Bontwerk en Corsetreparatie. jfenri/tteyer: Icfiiertwi dutosiiiur Wénken in x, tipt hplantf /V tAnrijdro-m meclunitnw T ,..'V ^•sC-san, Onmisbaar voor iedemi Auio-oitynnrtar raact boekhandelaar. UilQ \tlUioff aCoJmtrafoorL van Haarden. Jaarsma Maarden 20 "5 korting. Cn.fi/BiGsm. 90J2feL.288 VARKENSMARKT. TEL. 1309 Franco levering thuis. INKRIMPING VAN DEN ARBEID IN 'T FRANSCHE KOLENGEBIED. Parijs, 24 Jan. (II.N.j In het kolengc- bied van Xoord-Frankrijk zal een dag per li dagen niet worden gewerkt. Een desbe treffende aankondiging is gisteren door den bond van mijneigenaars gepubliceerd. De maatregel is genomen wegens gebrek aan voldoenden afzet. DE WERKLOOSHEID IN DUITSCHLAND. B e r 1 ij n. 23 Jan. (V.D.). Blijkens de sta tistieken bedroeg midden Januari het aan tal personen, dat crisisuitkeering ontving, 739.000 en dat van hen, die vvcrkloosheids- uitkecririg ontvingen, 2.369.000. Op 15 Janu ari stonden bij de arbeidsbeurzen 4.765.000 personpn als werkzoekenden ingeschreven. Ulvcnlioul, 20 Jaune.varic 1931. Me nier, Hoe wijer of me van d'u oorlog afgeraken, hoe broerder of t wonen gaat. De vvaercld sukkelt hoe langer hoe dieper in (1 n klei. Nouw gaan ze ieveraans reclame maken veur 'n Pan-Euiopa. as ik zoovv dc kraanten il r op nalees en t lijk mijn eerlijk gezeed nie zoo kwaad om de boel 's 0111 tc koeren, 't Is nouw al zoolaank u Europceschc Pan gewiesi, wie wil. as me clc boel s omkeeren of 't dan nie veul beter gaat. Net as mee 'n ouw pak, da géveur n paar reksdaalder» soms bestig kunt laten keeren, al val t borstzakske dan ok glad verkeerd. Zoo laank as 't dan nog maar nie op oewen rug komt te zitten, da ge neg hij oew segaren kunt, ollce, dan stapte mee zo'n kestumeke soms nog jaren laan'k heel gècf cle wcarcld deur. En da'k 't zoow over cle pollitick cb da zit 'm daarin, da 'k 't mijne ok s zéggen wouw over dc malijze, waant as ge 1 o*/er t ccne begint, dan koimle vanzolvcrs bij t aanderc terechte, zooda ge 011 't lest nie meer wil. komt do malijze nouw van de pollitick of komt dc pollitick uit dc malijze. Zooiets as '1 kicken en 't ei, 'non puzzel veur T kieken tje, da z'n eiges afvraagt: koom 't ei nouw van de kiep of de kiep van 'i ei. En evcn- 111111 as da krielekc daar ooit achter zal komen, evenmin zullen wij er ooit tc weten komen wie de moeder ch wie 't kinnekc is van dc pollitick cn dc misère. Kek maar naar Ruslaand. Kunde gij soms zeggen of dc ellende daar van 't Bosjevvis- scm is gekomen, of t Bolsjcw issem van de ellende? As ik 'n verkeerde pollitiek voer in m'n bedrijf, deur kwaaie pooters tc zétten, dan oogst ik kwaaie èrpels! E11 as ik kwaaie èr- pcls eb, dan kan 'k gin ordentelijke pooters meer zei ten. Maar 11 fout is T dan gemokt. En as 1 dan deur blijf prullen cn kwaaie piepers gaai leveren dan verspeul ik in cn- kelc maanden al m'n klanten, die k in lange jaren gekregen eb. Dan mot ik mee hiepc! erken beginnen. mee gëidmaken, dan komen er op in'n gedoeike, dc schu ren cn de stallen pampicrcn daken te leg gen: dan krupt 'r deur m'n akkerlaand wurmengebroeisél (rente-opbrengst) dat dc worteltjes van m'n zaaisel opfiit. Dan ko men ine oncler 't pampier tc zitten, zooas liecl dc wearcld onder dc papperassen lee lc vcrsPkkcn en dan is 't gedoeike. d n hce- len hof, "rap naar clc pinhékes. Up dc flcscli, amico. Dan wor Trui rebels en ik krijg ok dn duvel in cn is-t-'r oorlog veur me-n-'t weten. 'k Mag dan maar 'non boer zijn, ze praten mijn da dan toch maar nie van onder m'n zij jon pet vandaan. 'l Is nog nie zoo laank gclcjcn, dat T in de kraanten 'n mode was geboren, om wéér 111 den Volksbond te gaan gcleuven. Da ze t "hen menscli kwalijk nammen, die rond uit zee: „Knudde!" „Louw Da moes nouw maar 's uil zijn, schreven sommige kraantenmannen. En ollee, dochtte soms da'k in die. dagen d'n pick-ondcr- water nie gevuukl eb? Maar i-.eb T'is mee gelachen in m'11 eigen. Of ik nie weet, dat de Waarheid de ecnige sclioone jonkvrouw is, die ze 't liefste zien mee zooveul meugelijk kLeercn aan 't Eenigstc vvefke da zc nie gère m dikkeletee zien! Mali, of ik da nie in cle gaten cb" Maar nouw? Wa zeggen -zc nouw, diezelf- ste mannon? Nouw een van ons grotste Ne- deidaanrlsche figuren mee da gedikkelteerdc vvefke aan z'nen èrm binnen kwam slappen in de vergadering van Zjenijve. Nouw 111c- nier Colijn daar zee: „hier, menisters van buitenlaandsche zaken van alle landen, kek me da vvefke 's goed aan; vel over botjes Kek 's wat de Waarheid geworren is van juillic jarenlaank gezeever-in-cle-rumte! Heurt toch 's, as 't vvefke lopt, clan kunde d'r botjes heuren rammelen. Ollec, zie 's effen, menisters van alle laanden, naar deze vrouw der Waarheid, die lijk "nen kapstok is geworren, zoo mager as ze is! Kekt. 's naar d'ren rug. .Mee gemak kunde oewen hoed ophangen aan de wervels van d'r rug- gegraat; oewen pels aan cl r schouvverbla- ren''. Zoow is ic daar tekeer gegaan, rncnicr Colijn. Kn d'r was zó'n bietje teugen 'm in te brengen, da ze '111 maar gelijk gavyen. Maar nogeers: nouw ben ik aan d'n slag, amico; wa zeggen nouw die mannen van '11 haalf jaar gelejen. die mijn pieken onder water gav\en? Ollee, waar zijn ze nouw, die bollcboozcn? Wa-d-is t r nouw te zeg gen, nouw ïnènier Colijn z'n hamerke as veurzittsr van d'eekeiiomische konfcrèènsies neergc-sallernaanderd hcc cn toen z'n gal 's uitgespogen Wille wa dicen Engelschman, mcnïer Hendeison, al gezeed hoe? „Sapperdcmallc- mosterdpot", zec-t-ic op z'n Engclsch: ..nouw amico Colijn da zoo zeef, nouw mot ik zoggen dat ie d'n dikste hee! Dat ie ge lijk hee! 'k Heb er nooit zoo opgelet, maar 't is zoovv!" En hij keek 't vvefke nog '6 goed aan 011 wier toen witjes van da le vend zuske van Mageren Hein. Toen klap- te-n-ic in z'n baanden om Colijn gelijk lc geven! Zooda k maar zeggen wil. amico, al klinkt 't 'ri bietje Irotsig meschient: rnc nicr Colijn docht er net lender over as ikke! En 't zou ine nikske nie verwonde ren, dot da komt, omdat diecn mensch, al is ie dan officier gewicsi, al is ie dan Docter (zonder heksamen, wa-d-'t schon- stc is. heeredokter noemen ze da) al is ic dan oud-menister-president, per slot van rekening 'nen boerenzeun van afkomst is. Zooéencn verkooperi ze gin knollen veur citroenen. Daarveur hee-t-ic nog tc veul verstajurn van 't boére-ambaebt, waar gu al gaauvv leert, da ge gin puike eigenhei mers kunt, rooien van kwaaie pooters! Kek, zoow is mijn gedacht over d'n man, die daar in Zjenijve, veur 't front van heel de wcaercld, '11 goeie beurt ve-uv Nederlaand mokte! Die daar efkes in dc gaauwigheio die Hekselensies van heel de vveareld d i vest je volspouwde. Die ze daar netjes op z'n Fraansch de oud-Ollaanclschc Waarheid inpeperde! E11 da wier nie klaargernokt deur 'nen l-Iekselensie, die in de wieg ge leed wier mee 'nen luier aan mee 'n kroontje d'rop; of 'nen nieuwcrwetschen Hekselcnsie, die z'n vak was begonnen as mijnwerker; necc, 'nen boerenzeun mee 'nen frissohen kop moest daar de boel 's wakker porren. En hij hee-g-'t gedaan op n manier, die er zijn mag! En 'k zeg nie da de pap nouw gaar is. Da me nouw gaauvv uit de misère zullen zijn. De vveareld weer uit z'n vvèèrgaren ha len mee éérten spiets. da wit menier Co lijn zeivers ok wel, dat da nie meugelijk is. Maar 'meschient hce-t-ic de zaak wel d'n goeien kaant opgespietst. Ze zijn 't allegaar mee 'm céns, da ge'r baang van worreu zouvv; da zc de boel belaaitafelen. Net as aan de Belastingen bcvoorbild. Daar krijg- de ok wel 's gelijk as g'op oewen poot gaat speulen omda z'oevv te diep in oewen nek gekeken emrncn, maar... gelijk of nie, éérst betalen! En dan ga-de soms van 't kantoor af mee 'n gevuul of ge d'n Slag van Watcrloow gewonnen had, maar as go dan thuiskomt, cn gècf opschept over oew overwinning -en Trui vraagt dan: en waar zijn nouw de centen dan stade toch lc kijken as 'n kin deli e da zc '11 dooie musch in z'n fikskes emmen gedouwd! E11 daarom: d'11 dag nog nie geprezen veur 't avond is! Maar T begin is bestig. •En dc weareld wit alweer asdat Y nog 'n laandjc bestaat aan 't zoomke van Europa, da Nederlaand hiet cn waar nie ollecn boerkes en w efkes wonen rnce vvije pofbroe ken cn rokskes aan, haand in haand daan- send cp eigeele klornpkes in 'n malschgruun grasveld laangst de zee (waar groeit da gras aan ons kusten?), zooas wij afgebeeld staan op sjeklade-labletten en zoo, die naar 't buitedlaand verkocht worren! Dat da laandjc nie cnkelt bestaat int kèèskoppen, geldwolven, koeien, petroleum boeren en elf oranje-truien die nie voetbal len kunnen. rnaar dat er ok menschen vandaan komen mee verstaand genogt. Kek, daar ben 'k grolsig op! Trolsch op m'n Nederlaanderschap (al woon ik dan aan 't voeten-end), trotsch op m'11 VaderJaand, al weet ik dan wel, da zulke trots ollecn maar gevvardeerd wordt hier in 'nen... Buitenlaander! Maar da kan ik nie verhelpen. Kom, amico, 'k gaai d'r van afscheïen. M'11 vel is etaamp«mde vol, dus tot de nosto week Veui groeten van Trui en, a6 altij gin liorl-.e minder van oewen toet a voe DRÊ.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1