Fa. M. A. Ramselaar FIRMA DUIM BURGER Nieuw tricot Deux-Pièces - Costumes - Hoeden Oarage MOLENAAR .DEHEER Zaterdag 31 Januari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 181 VOOR HET VOORJAAR ONTVANGEN DAMESMODEZAAK VULKANEN BELGIE'S MILITAIRE PLANNEN DE ALPENJAGERS IN VEILIGHEID BLOEDIGE BOTSINGEN TE BOEKAREST AMERIKA'S SENAAT CONTRA HOOVER .jee®*5* PIANO- EN 0RGELHANDEL KWALITEIT WINT ALTIJD IN FRANKRIJK NEEMT DE WERKLOOSHEID TOE AMERSF00R15CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS TawT "HF4 P F* MT ANHT^T) PRIJS DER ADVERTENTIEN •-< regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Binnenland franco per post per 3 maanden f 3 Afzonderlik Ar*" DG H/Lyl llyAll I /*-V elke regel meer 10.25. Llefdadighelds-ndvertentlün voor de POSTREKENING 47910 ^ELKoÓn'.UTF»rhelh v.n den pr,), - Kleine Advertentie „KEIT|ES" bl, vooruitbetaling I5 regelt INltKG JIJ J0 cm,, elke regel meer 10 cent, drtenanl plaatsen I.—, Bewijsnummer eitta I 3.03 ARNHEMSCHE WEG 26 door LI. G. CANNEGIETER. Op het terras voor hun hotel zitten de gasten gemoedelijk te keuvelen. Zij kennen elkaar langzamerhand; er is een rustige, prettige sfeer ontstaan. Men spant zich niet meer in bij de gesprekken, maai' laat zich gaan. Men maakt een vluchtige opmerking, schertst of zet een boeiende gedachtcmvis- scling op. Men legt en kaartje of een do minosteen; men rookt een sigaartje en kijkt droomerig de lucht in. Er is iets paradijs-achtigs in een derge- lijken toestand; bet besef van volmaakten vrede en van \olstrcktc veiligheid geeft aan de stemming iets lichts en weldadigs. Men kan zich in deze omgeving geen kwaad voorstellen en geeuwt, als iemand uit de krant een bericht voorleest van een of an der ongerieflijk gevaar ginds in de verte. Men heeft geen huishoudelijke zorgen noch zakenbeslommeringen en het geld voor de hotel-rekening ligt klaar. Kan men in zoo'n toestand van onbezorgdheid wel anders dan vrienden hebben en luchthartig zijn? Plotseling krijgt men een vreemde ge waarwording. Het hotel slingert als een schip in den storm. Gekraak, duisternis, be wusteloosheid, dood. Een aardbeving beeft het zorgeloos verblijf doen ineenstorten. Het stond, men was het -vergeten op vul- kanischen bodem. Aan dergelijke verrassingen sta.it de mensch onophoudelijk bloot. Er is geen ge bied zonder vulkanen. Heel do aarde is slechts een korst rondom een laaiend vuur, een deksel boven een kokendon ketel. Dat ons maatschappelijk bestaan op \ul- kanisohen bodem berust, ervaren wij lede ren dag. Dc economische 6chokken, welke de wereld beroeren, hebben ons herhaalde lijk aan de wisselvalligheid van de fortuin herinnerd en in dit opzicht zijn wij op alles bedacht. Minder voorbereid zijn wij op de uit barstingen van ons eigen innerlijk. Wij leven met elkaar voort en mecnen cikunder te kennen. Onze omgang is oppervlakkig gelijk dié van d<L genoeglijke gasten iiit het hotel-. Met de geheime verlangens, de dui stere vermoedens, de vage angsten, welke m het gebloed sluimeren houden we ons niét op. Zelfs wanneer wij elkander peilen in vertrouwelijke gesprekken, naderen wij het innerlijk bestaan niet dieper dan- de landman, die zijn spa in den grond steekt. Wat is een steek aarde vergeleken bij de lengte van den straal, die tot het middel punt van de planeet doordringt, waar het vuur*laait en kokende gassen zieden'? Wij rneenen intiem met elkander tc zijn, wij durven elkander de waarheid zeggen, wij spreken onomwonden ons oordcel uit en biechten wederzijds onze hartsgeheimen. Wij hebben een vennoot, oen vriciïd, oen geliefde. Niets wcldadigers dan collegiale en kameraadschappelijke omgang. Maar tc kwader u-re verrast ons de vul kanische uitbarsting. Midden in ons vredig en veilig gesprek op bet terras vin het ho tel, bij ons sigaartje of kaartje, begint de aarde te beven, liet oppervlak splijt en onder hclsch gekraak spuwt hef diepste dor ziel zijn zwavelig vuur uit. Dc donder rom melt, aschregens verduisteren dc zon; wij herkennen onze omgeving niet meer en be zwijmen, getroffen door liet onderaardsch puin. Kennen wij ze niet allen, die oogenblik- ken, waarin wijzelf of onze makker aldus buiten zichzelf geraken, en, door geen over wegingen van het bewustzijn langer ge- rcmd> eindelijk eens ongezouten zeggen waar- het op staat? Wij braken onze gal uit, wij keeren ons binnenste buiten, -n alle opgekropte ergernis, haat, afgunst slinge ren wij onzen genoot in het ontstelde ge laat. Nooit had hij vermoed, dat wij zóó over hem dachten, dat er zulke felle ge voelens kookten in ons schijnbaar zoo vrlen- dclijk gemoed. Is dit dc welgezinde kame raad, de trouwe compagnon, de toegewijde geliefde? School onder deze vredige opper vlakte dit woedende vuur? Vulkanische uitbarstingen zijn de toets steen voor de oprechte genegenheid. Hoe veel liefdes en vriendschappen zijn onder lava bedolven! Maar er zijn toch nog altijd óók liefdes en vriendschappen, welke den vulkaan hebben getrotseerd. Wanneer de vuurspuwende berg zijn ver woestend w erk heeft gedaan, ruimt de land man voorzichtig het puin op 011 bebouwt hij de aarde opnieuw. Want hij weet, dat lnj met die oppervlakte tenslotte toch weer te maken heeft. Als hij opnieuw zaait, zal zij hem opnieuw vrucht leveren. Huizen zal hij op haar kunnen optimmeren, -triton zullen hem dragen, boomen hem overscha duwen. Het leven zal opnieuw vredig en veilig zijn. Dit vergeten de kvvalijknemendc men- schen, die voor een vulkaniscnc uitbarsting vluchten zonder terug te keeren. t Is waar, in ons allen smeult een verraderlijk vuui en koken gevaarlijke gassen. Maar hun ver nietigende werking is incidenteel. Wij moe ten hun voedend aan den dag treden be schouwen als van voorbijgaanden aard. Sluit de krater zich weer, dan blijkt de grond onzer vriendschap en liefde opnieuw voor jaren betrouwbaar. Niet op het inwen dig vuur, maar op de oppervlakte bouwen >vij onze woning. (Nadruk verboden)'. De ontwapeningsconlerentie in 1932. Belangrijke verklarin gen in het Brltsche Hoogerhuis. Er zal heel wat moeten veranderen in de geestesgesteldheid der Europccschc rogce- ringen en die van andere werelddoelen, wil er van de ontwapeningsconferentie, die het volgend jaar zal worden gohoudon, iets te recht komen. Toch zijn er af en toe moedge vende teokenen en de redevoeringen, die Donderdag in het Engelscho Hoogerhuis zijn gehouden, wekken weer cenigc ver wachtingen. Van belang moet geacht worden hetgeen lord Cecil te berde bracht. Volgens hem was bet de morecle plicht van alle ondertee- kenaars der verschillende vredestraktaten bij le dragen tot een algcmcenc inkrimping en beperking der bewapeningen. Hij wees crqp, dat de bewapeningswedstrijd van voor den oorlog opnieuw was begonnen, zij bet niet in denzelfden omvang. Om niet den indruk tc wekken, dat bij on het gebied der ontwapening n lichtcreloovig optiihist was, meende hij de moeilijkheden te moeten op sommen, waarmee elk land rekening moet houdeii .in verband met de ontwapenings conferentie. Allereerst hield lord Cecil zich bezig met Rusland, Talrijke personen zijn van opvat ting, dat de tegenwoordige Russische regee ring alle andere regeeringen vijandig ge zind is en dat zij slechts op een gelegenheid wacht om baar aan te vallen. Hijzelf geloof de, dat dc Russische regeering, ondanks de taal, die zij dikwijls spreekt, werkelijk op het. oogenblik den algemeenon vrede wenscht. De Russische regeering heeft dit te Geneve zoo nadrukkelijk mogelijk beves tigd. Het kwam lord Cecil inmiddels voor. dat het reeds om finacieelo redenen in het belang der Russische regeering was niet 'moer geld dnn-vofsfrekT hoodie is -\onr be wapening uit te ceven. tc meer daar een regeering als de Russische er geen prijs op kan stollen een succesrijk leger en een po pulaire» generaal tc hebben. Vólgens Cecil zou de Russische regeering een outwapc- ningsplan, dat haar tevreden stelde, aan vaarden. Wat Duitschland TieTr'eft. valt er niet aan te twijfelen aldus lord Cecil's, oordeel dat de Duitschc regeering en liet Duitschc volk er hartstóchtelijk naar streven hun land weer een positie in de wereld tc doen innemen, die gebaseerd is op gelijkheid der naties. Dit is een aangelegenheid,, die op 't oogenblik den Duitschors hel meeste be lang inboezemt en zij stellen zich daarbij op liet standpunt,, dat of dc andere naties moeten ontwapenen, of dat. hun wordt toe gestaan zich weer tc bewapenen, liet, zou. naar Lord Cecil van gevoelen was, waan zin betcekcncn \oor Duitschland en de Duitschers wanneer zij een maatregel zou den verwerpen of bestrijden, die wcl-is- waar niet zoo ver gaat als zij wel wenscbcn, maar niettemin een belangrijke stap bctcc- kent in dc door lïón voorgestane richting. Verder heeft men tc maken met Italië, dot eveneens heeft- aangekondigd, wat het verlangt. Dit kon aanleiding geven tot moei lijkheden. maar lord Cecil kon met grootc vreugde vaststellen, dat de jongste verkla ringen, die namens de Italiaansche regee ring tc Genève en elders zijn afgelegd, gun stig waren voor den vrede en de ontwape ning. Men moet echter ook nog rekening houden met Frankrijk en een aanmerkelijk aantal Midden-Europec^chc mogendheden Zij zijn nog altijd bevreesd voor een mogcliiko in vasie.. Cecil begreep deze bezorgdheid, daar zij z.i. onvermijdelijk was. wanneer men de geschiedenis en den geografischcn toestand m aanmerking nam. Het stond echter te vens bij lord Cecil vast, dat het Fransche volk ten diepste is overtuigd van dc vredes- noodzaak cn nooit een avontuurlijke poli tiek van zijn regeering zou goedkeuren.' Welke veranderingen de regocringcn van Frankrijk ook ondergaan. Briand blijft mi nister van buitenlandschc zaken en \oor Briand staat bet vast, dat de vrede -voor do mensclihcid en voor zijn eigen land wcii- schelijk is. ■Lonl Cecil liccft ook nog lalen uitkomen, dat hij dc niccning huldigde, dal op de a.s. ontwapeningsconferentie, donk zij hel ge meenschappelijk streven van Groot-Britan nic en de Vcrecnigde Staten, die het ten aanzien van de voornaamste punten eens zijn, tenslotte overeenkomsten zullen wor den'gesloten. die wel niet zoo n wijde strek king hebben als wel wcnschelijk zou zijn. maar niettemin belangrijke vorderingen bcteekencn op het stuk der ontwapening. Wij moeten ook nog met een enkel w oord gewag maken van de beschouwingen, die in het Hoogerhuis ten beste werden gege ven door lord Parmoor, die uit naam der Engelscho regeering liet woord voerde en opmerkte, dat liet ontvvnpeningsplan slechts een plan was, dat nog moest worden uitge voerd. Ontwapening en vrede beteekenen. iooals de premier Mncdonald reeds te ken nen gaf, hetzelfde. Het gaat aldus lord Parmoor niet alleen om 'I feit dor ont wapening. maar tevens om de reorganisa tie dor internationale betrekkingen op een nieuwen grondslag van vrede en verzoe ning. De Engelscho regeering gaf dan ook uitdrukkelijk toe, dat men nu al lang ge noeg ovei algeuieene waagstukken heeft gesproken De verplichtingen, die artikel S van het verdrag von Versailles den ondor- teekenaars oplegt zijn nu al elf jaren oud. Varmoor besloot zij betoog dan ook met de verklaring: „Wanneer de ontwapeningscon- ferentie mislukt, zal dc toekomst er duister uitzien." Verdeeldheid bij de socialisten. Uit Brussel wordt d.d. 20 Januari aan Dc Tijd gemeld: De militaire plannon van dc Rdgócriiïg, waarvan Minister do Broqucvillc gisteren in de Commissie uit Kamer cn Senaat een na' derc uiteenzetting heeft gegeven, zullen, ah de voortcekenneu niet bedriegen, door het Parlement worden goedgekeurd. De socialistische partij is verdeeld. Km Van der Velde heeft weliswaar van den Par tijraad ecu uitspraak gekregen, waardoor de socialistische fraction in Kamer cn Senaat tegen de militaire eredietcn moeten stem men, maar zeer waarschijnlijk zullen enkele soc. Kamerleden, die met die uitspraak nie accoord gaan, op dun dag. der stemming wegblijven, om de regeering aldus aan ec» vrije sterke meerderheid te helpen. Van der Velde wordt door eigen partijgo nooten in den rug aangevallen. Dc leider van de oppositie in de Belgische werklieden partij in deze kwestie is een man van groói gezag, n 1. dc oud-voorzitter van de Kamer, de heer Brunei. De lieer Brunei heeft onmiddellijk na den oorlog voor een zelfstandig" Rijnland onder Fransch-Belgisch militair toezicht gepleit 11 Juni van liet vorig jaar, «oen dc partijlcidei Em. Van ,dcr Velde ten opzichte van het FransGh-Belgisch militair verdrag een ietwaï weifelende houding begon aan te nemen, was liet dc lieer Brunet, die het voor dc ver (lediging cn de geheimhouding van het ver drag opnam en zich daarbij kon beroepen op verklaringen, die \<ni der Volde vroeger als minister van buitcnlandsche zaken heeft af gelegd. En ten slotte heeft Brunet nog zeer on langs in dit vraagstuk tegen de partijleiding stelling genomen. Aan den correspondent t? Brussel van dc Echo de Paris verklaarde de socialistische oud-voorzitter van de Ka mer„Van der Velde begaat ccn groote fout („une grossière erreur") door te praten over opzegging van liet I ransch-Belgiscli accoord en de arbeiders zouden een andere fout be gaan, indien zij het beginsel der nationale verdediging in het partijprogram zouden schrappen." Hierbij komt nog. dat Van der Velde zelf terugkrabbelt. Sprekende voor het „Institut international de cooperation intcllecluelle'V zou dc soc. partijleider volgens de Belgische bladen de opzegging van liet militair ver drag ccn onmogelijkheid hebben genoemd Bij zijn terugkeer t* Brussel liet hij een ver klaring publiceereri, waarvan het slot als' volgt luidt ..Waarschijnlijk zou men in Frankrijk het opzeggen van dit accoord door België alleen als ccn onvriendelijke daad kunnen beschou wen; Wat ik wensch is, dat beide regeerin- gen zouden inzien, dat liet Fransch-Belgisch militair accoord feitelijk door liet verdrag van Locarno is opgeslorpt. Dit sluit niet uit. dat binnen het kader van het verdrag van Locnrno zekere afspraken mogelijk kunnen zijn." Ziedaar dc heer Van der Velde op den terugtocht De houding der katholieke democraten is niet veel mooier. In dc commissie heeft de heer Marck' (Antwerpen) slechts een vrij onschuldige vraag gesteld; en Poullet, die door velen nis de leidér der democratisch? groep van de rechterzijde wordt beschouwd, hoeft dc militaire plannen zonder voorbe houd goedgekeurd. Misschien zal de agitatie in het Vlaamsche land sommige Kamerleden nog doen wankelen, maar zooals de zaken nu staan, krijgt dc regeering waarschijnlijk een goedkeurend votum. DE DRANKSMOKRELAflIJ IN FINLAND. II e 1 s i n g f o r s, 29 Jan. (V. D.) In het af- geloopen jaar hoeft de dranksmokkelarij in Finland alle bestaande records geslagen. In totaal werd door de autoriteiten een boe veelheid van een millioen liter in beslag genomen. In 1920 bedroeg dit slechts 10,000 liter en in 1921 reeds 65,000 liter. Een zestigtal hunner wisten zich te redden. Rome, 29 Jan. (V. D.) Volgens nadere berichten van de bladen alhier zijn dc Ita liaansche Alpenjagers, die bij Bardonecchia ingesloten waren, erin geslaagd door een oudergrondsch kanaal tc ontsnappen. Bij groepen tegelijk begaven dc Alpenjagers zich, voorzien van rubberlaarzen, in het kanaal, om bij fakkellicht over con lengte van S K.M. door den 1.70 M. hoogen cn 1 M. breeden tunnel te marchcercn. Aan het ein de van bet kanaal werden dc uitgeputte Alpenjacers door den divisiecommandant ontvangen en por smalspoortrein naar Bar- donnecciiia gebracht. To middernacht was het reddingswerk geëindigd. De lijken van de slachtoffers der lawine zullen worden geborgen, zoodra er gunstiger weer komt. Aangezien volgens de berichten van giste ren de bataljoilsstaf en dc ongclukscompag- nie tezamen ongeveer 80 Alpenjagers tel den en rr 21 bedolven werden, zijn er dus 60 via het waterkanaal gered. Berlijn, 29 Januari. (V.D.) Volgens ccn bericht aan dc l.okalanzeigcr uit Boekarest is het' Donderdag aldaar lot een ernstige botsing gekomen tuschen politie cn demon stranten. In de avonduren hadden em ployés der staatsspoorwegen cenigc verga- deringen belegd, waarin geprotesteerd werd tegen de actie om de loonen tc verlagen Na afloop der bijeenkomsten zijn eenige duizenden tcloogcrs cloöiv de straten der stad getrokken, liet is daarbij tot ernstige botsingen met dc politie gekomen. Ten slotte heeft de politie van dc vuur wapenen gebruik gemaakt, waarbij 20 per sonen met ernstige verwondingen op het plein voor het nationaal theater ineenzak ten. Er werden 70 personen gearresteerd. Onvoldoende steun aan de noodlijdende hoeren. W a s h i n g t o n. 2 i) J a n. (If. N.) In dén senaat hecrscht ecu verbitterde stemming tegen president Hoover cn liet Roode Kruis, die weigeren het door den senaat toegesta ne cred'ct voor de noodlijdende bevolking in de landbouwstaten le gebruiken. Ver scheiclene senatoren gaven 111 scherpe be woordingen uitdrukking aan hun gevoelens Zoo verklaarde senator Robinson, dat Hoo ver, die in den wereldoorlog van dc Arne- rikaanschc belastingbetalers verscheidene millioenen heeft verlangd voor de voeding van Europa, thans niet bereid is zijn eigen landslieden voor honger cn koude tc bewa ren. Iutusschen hoeft ook dc begrotings commissie van het huis van afgevaardigden met 18—11 stemmen besloten het door den senaat toegestane crcdict van 25,000,000 dol lar niet goed te keuren. DE TERREUR VERKIEZINGEN IN POLEN. Protesten om fcrmeelc rede nen afgewezen. Kattcwitz, 2P Jan. ill. N.) liet pro test vau dc Duitschc kiesgemeensehap le gen de terreurvei kiezingen in SiIc/.m- is voorzoo ver het de distneten Kattowitz cn Königshütlc betreft, door het opperste ge rechtshof om formcelc redenen afgewezen, aangezien de indiening 24 uur te laat he.eft plaats gehad. GEBREK AAN ELECTRISCHEN STROOM TE MOSKOU. Moskou, 29 Jan. (V. D.) In verband met de èchaarsch'tc aan elcctnschen stroom tc Moskou bobben de sov jet-autoriteiten uit gebreide maatregelen genomeh. om alle nutteloos stroomverbruik tc verhinderen. Volgens ccn officieel bericht werd heden de beheerder van het communistische verga dergebouvv Trud, waarin dc groote commu nistische verbonden bijeenkomsten plegen te houden, benevens twee leden van zijn personeel gearresteerd, daar zij geen maat regelen tot beperking van liet stroomver bruik hadden genomen. Hij heeft 8000 roe bel meer stroom verbruikt dan toegestaan was. Deze arrestaties hebben te Moskou groot opzien gebaard. De autoriteiten zijn voornemens in soortgelijke gevallen streng op te treden. WEERBERICHT 71.3 Hoogste Barometcrst. tc Lacoruna. Laagste Barometcrst. 717.3 tc Blackrod. Verwachting: Zwakke tot matige, later wellicht toenemende Z. O. tot W. wind, nevelig tot zwaar bewolkt, later weer kans op regen, aanvankelijk nog temperatuur om liet vriespunt, later zachter. m: L. J. LUYCX 8c ZOON Unsesiraat 49-51 -- Tel. 190 Atelier voor Ajoureeron, Festonneeren Plissecren, Bontwerk en Corsetreparatie. Jfcnri Jleijcr: 4cfiier fwi Jufo-shiiw On:;n>bflör voor iederon Anfo-eigenaar. 'raagt Ur t.tlhand.lsar. Uiig V4JU10//4Co-Jmert/oori Vraag vakkundige adviezen Voordat U een auto koopt! Zorg dat U door informatie Tegenslag, verdriet ontloopt! Of nog beter: Koop Uw wagen Zonder meer bij „MOLENAAR" Zelfs dc naam is een garantie Ondervangt dus elk bezwaar. TEL. 1210 VARXENStVIAFWT. TEL. 1309. LANGESTRAAT Tel. 341 Denkt aan onze JUBILEUM-RECLAMK. Bij aankoop van f 2.50 een mooie kop en schotel; bij aankoop van 25een compleet servies cadeau Parijs, 29 Jan. (II. N.) Het aantal werkloözen in Frankrijk wordt (hans op 150.000 geraamd. Hiervan komt echter slechts ccn vijfde in de officieele statistiek voor, aangezien er in Frankrijk geen ver zekering tegen de werkloosheid bestaat, nocli een plicht van de openbare lichamen om .ondersteuning aon wcrkloozen le ver- léénen. Teneinde ontslag op grootere schaal tc vermijden, is in talrijke fabrieken op, aandrang van de regeering ccn verkorte ar-i bcidstijd ingevoerd; AARDBEVING IN ALCOY. Madrid, 30 Jan. (V.D.) In Alcoy is eett sterke aardbeving waargenomen. De be« woners worden door een paniek bevangen en vluchtton weg. Talrijke vensterruiten wer* den vernield. -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1