BRIEVEN VANEEN"! BRABANTSCHEN BOER GARAGE MOLENAAR DE EEMLANDEü Beiteelaedsch Overzicht Buitenland JOH. DE HEER OPRUIMING Maandag 2 Februari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. °2° Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 182 GANDHI NOG NIET TEVREDEN GESTELD fortrnann en hehenkamp PIANO- EN 0RGELHANDEL G0BBELS PAKT TEGEN DE REGEERING UIT L. J. LUYCX ZOON MOTIE VAN VERTROUWEN IN 'T KABINET-LAVAL DOOR A. A. L. GRAUMANS AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 voor Amersfoort f 2.10. per maand i 0.75. per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.lV/r P.lnnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 913 PRIJS DER ADVERTENTIEN van l-4 regels I 1.05 met inbegrip van een bewl|snummer. 1 elke regel mee/ f0.25. Llefdadlghelds-advertentiëo voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 rtgtl* 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatteo 1.—Bewijsnummer extra ff 0X15 jandhi's beslissingen met span ning tegemoet gezien. Voort zetting van den veldtocht voor burgerlijke ongehoorzaamheid? De Indische afgevaardigden, die deel lieb hen genomen aan de ronde-tafel-conferen- tie, zitten op de boot, die hen naar hun va derland terug zal brengen. Port Said heb ben zij reeds achter zich liggen en over eeni gen tijd zullen zij in Bombay aankomen. Zoodra zij voet aan wel hebben gezet cn in Delhi zijn aangekomen, zullen zij van ge dachten wisselen met Gandhi cn de andere nationalistische leiders, teneinde dezen uit een te zetten, wat op de Londensche confe rentie is bereikt en, zoo mogelijk, hen ertoe ie bewegen hun extremistisch standpunt te laten varen. Zullen zij daapbij successen boeken'? Een oorspelling op dit stuk van zaken mag uit den aard der* zaak niet te boud zijn. Wan neer men afgaat op de berichten, waarover thans reeds valt te beschikken, zijn dc kan sen op vrede nog niet bijster groot. Een tele pram uit Allahabad toch behelst, dat Gan dhi tegenover journalisten als de eenparige opvatting der nationalistische leiders te kennen heeft gegeven, dat de campagne lot het weigeren der burgerlijke gehoorzaam heid niet gestaakt of verminderd mag wor den. Het bericht voegt er echter aan toe: tenzij een wapenstilstand wordt gesloten." Juist deze toevoeging wettigt nog eenigs- zins de hoop, dat overleg op den duur tot een vergelijk kan leiden. Ondertusschen verklaren aanvullende be lichten uit Bombay, dat het inderdaad zeer wel mogelijk is, dat door dc congrespartij (de nationalisten) tot een partieele opheffing der burgerlijke ongehoorzaamheid zal wor den besloten, doch tevens wordt het waar schijnlijk geacht, dat dc boycot, die den handel reeds geweldige schade heeft be zorgd, zal worden bestendigd. De buiten landsche goederen zullen dus ook in den vervolge zooveel mogelijk worden geweerd. Evenmin kan er op worden gerekend, dat-er den eersten tijd een einde zal komen aan het posten voor inrichtingen,waar alcoholi ca cn narcotica worden verkocht. De Indi sche nationalisten huldigen dc opvatting, dat aan dit recht niet mag worden ge tornd, zoolang dit posten op ordelijke wijze geschiedt cn niet gepaard gaan met geweld dadigheden. Kenners van de tocsiandcn in In dié ne men inmiddels als waarschijnlijk aan, dat Gandhi, mits hij tegenover zijn meest fana tieke geestverwanten ten slotte niet het on derspit delft, op den duur wel bereid zal zijn aan onderhandelingen deel te nemen, vooral wanneer do tegenpartij zich tot ver dere tegemoetkomendheid bereid verklaart, bijvoorbeeld door aan dc kwijtschelding dei- straffen, waartoe verschillende nationalis tische leiders zijn veroordeeld, een meer al gemeen karakter te geven. Dc Indische gedelegeerden, die dc Lon densche conferentie hebben bezocht, zullen vooreerst de hoofdrol spelen bij het inlei den der onderhandelingen. Gemakkelijk zal hun taak, zooals licht is te begrijpen, niet zijn, want onder cle nationalisten, die liet onderste uit dc kan willen hebben, zijn na tuurlijk heethoofden, die dc Indische afge vaardigden beschouwen als een soort land verraders, die zich te Londen met ccn aal moes hebben laten afschepen, daar zij niets meer dan den dominionslatus hebben we ten te verwerven, een dominionslatus bo vendien, waarvan de beteekenis h.i. nog aanmerkelijk w ordt verkleind door een aan tal reserves, die voorloopig de Britsche voogdij bestendigen. Er zal echter reeds "\eel zijn gewonnen, wanneer de bemidde laars erin slagen dc nationalisten te verza melen rondom de confercntietafel. Als het zoovei* komt, kan misschien een schappelijk compromis het uitvloeisel zijn van dc be sprekingen. Aan den anderen kant is het natuurlijk" evenzeer mogelijk, dat zelfs wan neer dc nationalisten weigeren ook maar eenigszins over dc brug te komen, de meer derheid van het Indische volk hen verloo chent. Doch nu hebben wij ons weer op een ai te speculatief terrein begeven, dat wij ons haasten te verlaten, daar het spoedig te verwachten contact tusschen de Britsch-In- dische gedelegeerden en dc nationalisten vermoedelijk weldra zal uitwijzen, of er al dan niet kans bestaat op oen beëindiging van den strijd in Gandhi's rijk met zijn vele rassen, religies, standen cn verdere onder scheidingen. WAAROM DE FILM „INS DRITTE REICH WERD VERBODEN. B e r 1 ij n3 0 J a n. (V.D.) Naar a'inlciding van het verbod van de sociaal-democratische propagandafilm „ïns dritte Reich" wordt medegedeeld, dat van sociaal-democratische zijde aanvankelijk de verzekering was ge geven, dat deze film slechts in besloten ver gaderingen vertoond zou worden. De ver tegenwoordigcr van binncnlandsche zaken was van meening, dat een vertooning in het openbaar ongetwijfeld tot ordeverstoringen zou kunnen leiden, terwijl de vertegenwoor diger van buitenlandsche zaken bezwaren had tegen de passages, waarin Mussolini voorkwam Hij schort echter zijn eind beslissing op. Londen, 31 Jan. (V.D.) In dc Daily Ilerald, het orgaan van de Labour-party, van heden komt een boodschap voor van Gandhi waarin deze schrijft, dat, hoewel het resul taat van de ronde-tafcl-conferentie cn de verklaring van Macdonald niet bevredigend zijn, hij en de leden van het congres geer. oordeel willen vellen, alvorenè te hebben gesproken met de Indische vertegen woord i gers ter ronde-tafcl-conferentie, die zich thans op den terugweg bevinden. Gandhi zelf was bereid den weg naar een eervollen vrede te helpen vinden om Indié de vrijhei 1 te geven, waarop het recht had. Om echte) een rustige atmosfeer voor de besprekingen te scheppen, dienden alle congresleden vri; gelaten te worden cn alle in beslaggenomen eigendommen onvoorwaardelijk te worden teruggegeven. BIJEENKOMSTEN IN HESSEN VERBODEN. Darmstadt, 30 Jan. (V.D Op grond van artikel 123 paragraaf II van de rijks grondwet, betrekking hebbende op de hand having van de openbare rust en orde. heeft het ministerie van binncnlandsche zaken tot nader order voor liet gebied van den staat llessen alle openbare demonstraties, optoch ten, opmarsclien en vergaderingen in d open lucht verboden, voor zoover deze door groepen niet in Hessen wonende loden van de nat.-soc. Duilsche arbeiderspartij of haar nfdcelincen en neven-organisaties georgani seerd of bezocht worden. Oorzaak van dit verbod is liet feit dat. sedert dc omliggende gebieden betoogingen hebben verboden gesteld dc ineetinggangers meer en meer het grondgebied van llessen voor hun opmarschcn gaan gebruiken. BENADEELING VAN DEN FRANSCHEN STAAT. Een industrieel veroordeeld. Parijs, 3 1 Jan. (V. D.) I-Iet hof van be roep te Nancy veroordeelde gisteren een in dustrieel uit Reims tot één jaar gevange nisstraf. 3000 t"s. boete en terugbetaling van meer dan zeven mülioen frs. aan den Fransclip» staat Bij de vaststelling van de door de Duitscbe bezetting gedurende den oorlog aangerichte schade bad de indus trieel, een bedrag van ruim zeven milliocn 'francs te veel opgegeven. DE SPAANSCHS STUDENTEN- STAKING BREIDT ZICH UIT. Parijs, 30 Jan. (II.N.) Dc staking der Spaanschc studenten beeft zich thans ook tot Barcelona uitgebreid. Dc rector heeft daarop vanmorgen de voorlczihgcn aan dc universiteit doen staken. tensesiraat 63 tel. 88 uw matrassen werden in één dag opgemaakt en bijgevuld, vraagt prijsopgave. VARKEN3MARKT. TEL. 1333. ONZE ORGELS, PIANO'S ZIJN JUIST IETS BETER DAN ANDERE EN GOSDKOOPER van Haarden. J-arsKts Haarden 20 'korting. LAiVGfsr/3. QOJel.28Ö CRISIS IN DE BERLIJN3CHE METAALNIJVERHEID. Inkrimping van Cea werktijd. Berlijn. 30 Jan. V D.) Naar gemeld wordt, i« Vrijdagavond rnct het verbond van Bcrlijnsrbe meiaaiinduftrieclen een over eenkomst aangegaan Lol verkorting van den u erktijcl voor cmplo.\ ó's. l)c salarisver- mindering kan met een termijn van V we ken tot 13 c;ó v.in bet maandsalaris volgen. Er is een speciale clausule opgesteld voor employ; s, die opgezegd zijn of nog opge zegd zuilen worden. Yacantïc wordt ten vol le betacld. Verwacht wordt, dat beide par tijen dc ovi rccnkonisL zullen goedkeuren. HET DUITSCHE MAALSEBOD. Berlijn. 30 Jan. V.D.) De volks-cco- nomische commissie van den rijksdag heeft zich lieden beziggehouden met de verorde ning van don rijksminister van voedselvoor ziening inzake dc nieuwe regeling van d- vermeilingsquota voor dc inheemsche tarw.v Na langdurige debatten word bet régcevinvs- voorstel aangenomen. Dc quota werden hier bij bepaald op 73 j>' t voor l'ebruari en Maart. 03 j-L't. voor April en Mei en 30 pC.t voor Juni en Juli. DE TOESTAND VAN PRINSES BEATRICE. Londen. 3 0 Jan. (V.D.) In lift beden- morgen van het ïvensington-paleis verstrekte bulletin wordt gezegd, dat prinses Beatrice een zeer rustigen nacht heeft doorgebracht Dc aankomst gisteravond van haar doch ter, de koningin van Spanje, beeft, naar ge meld wordt, bijgedragen tot do lichte ver betering in haar toestand, liet hart is echter sinds gistermiddag niet versterkt, zoodat er nog steecis reden tot ongerustheid i- Zijn wij catastrophe;politici?" Berlijn, 3 0 Jan. (V.D.) In een natio- naal-socialistische bctooging, welke in liet Berliner Sport palast gehouden werd en die door meer dan 13,000 personen werd be zocht, heeft dc rijksdagafgevaardigde dr Gobbels het woord gevoerd over het onder werp „Zijn wij catastrophc-politici Ilct volk wordt thans gedwongen zich offers te getroosten, waartoo nog nimmer een natie gedwongen werd, aldus spr. Van deze regeering kan het volk niet verwach ten, dat zij den weg aanw ijst, die het uit het sombere heden naar een betere toekomst za1 leiden. De „vervullingspolitiek" heeft Duitschland in een puinmassa veranderd Hoe kan men voor dc catastrophe van de republiek ccn oppositie verantwoordelijk stellen, die sinds 1018 nimmer in de regee ring heeft gezeteld vraagt spr. Als het bui tenland credietcn wenscht op te zeggen, is dit een gevolg van gewetenloozo ver draaïingspoliliek, welke het buitenland over aard en wezen van het nationaal socialisme op een dwaalspoor heeft gebracht. Dc sol vabiliteil van Duitschland is vernietigd door lien, die de corruptie straffeloos hebben toe gelaten. Tol. op den huidigen dag moet de rijkskanselier nog steeds dc door hem aan der oppositie. \ls bel volk bet nationaal socialisme doen. Critiok i* bet goed recht der oppositie. Als bet voik liet nationaal socialistische parool opvolgt, wil dit zeggen, dat do critiok gerechtvaardigd is. Overigens onderscheidt de naHönaa 1-socialistische op positie zich principieel van dc lauwe oppo sitie der burgerlijke partijen. FELLE BRAND IN DE ABDIJ VAN BATTLE. L o n d e n 3 1 .Ian. (V. D.) Een gewel dige brand beeft lieden dc beroemde oude abdy van Battle ten dcele in de ascli ge legd. Dc abdv dateert voor een deel uit den tijd van Willem den Veroveraar. BOMAANSLAG OP EEN VEREENIGINGSLOKAAL. 11 c 1 g r a d o, 3 1 J a n. (V. D In den af- geloopcn nacht is te Agraih een bomaanslag gepleegd. In do localitciton van de vcreeni- ging „Jong Zuidslavié explodeerde tegen twee uur een hclschc machine. Er werd slechts matcricclc schade aangericht. Waarschijnlijk betreft bet liier slechts een bedreiging. WEERBERICHT Hoogste Barometerst. 774.5 te Stencele. Laagste Barometerst. 733.8 tc Lcrwiok. Verwachting: Zwakke, veranderlijke wind, later uit Oostelijke richtingen, nevelig tol, zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, tem peratuur oni liet vriespunt. Langestraat 49-51 -- Tel. 190 Atelier voor Ajoureeren, Festonneeren Piisseeren, Bontwerk en Corsetreparatie. Jfenrijlleijer: W'ettltf n In V holbplantf A >oapjdOT«i f»{v mechanism v ■mï-V'V' ;,'x-m-w-w Onmisbaar voor iederen Auto-oitfenaor. ruff Um b»»lh*ndd»»r. UH«: VélLMfdCo-Jm»rt/oori Parijs, 31 Jan. (V.D.) In de avondzif- ting is een motie van vertrouwen in het kabinet-Lavnl met 312—25S stemmen aange nomen. Vraagt Uw wagen om revisie, (Strikt r.ootizaaii'lijk eens per jaar) Vanzelfsprekende garantie Biedt garage Molenaar7' TELEFOON 1210. UI venhout, 213 Januari 1931. Mcnier, 'l Is nat, 't is kollosaal nat op d n bui ten. De wereld is blaauw van dn vocht Lijk pap leet de èèrdc tc smelten cn plas sen as meereiv die drijven op 't laand. D'n horizont blikkert van puur. wittig zulvci cn schemerend dwèrclt d'n rcngel er laankst. In blaaskcns bespettert ic d'èèrdo en plassen; gestaag zwiept cn sliert ie uit d'inktzwarte lacht. Ja, 't is nat, kollcsaal nat is 't iorbuiten En veul menschen zijn er yiek. Èn die nio ziek zijn, zijn toch ok nie heelegaai kiplek ker. Waant as ik ocw vertél, da k Zondag mergen gin letterkc verstaan kos van ons Pustorke z'ncn preek, dan witte wel lioo laat 't is! en Ilcel Ulvenhout is van de kook, verkou wen. En alles hoest en kucht of heel Ulven hout één oumanhuis is. D'n cénen stikt d'n aanderen aan. 't Is gewoonweg kriemencel. 't Lijkt wel kwaadsprekerij, zóó gaan de baksielekes van d'n een op d'ncn aander over. En net os mee konkeldarijkes, die rniekrobckes kruipen d'11 starksten kearel op z'ncn nek; van 't éénc protje koom 't aander baksieleke, van 't aander baksiele ke 't darde, 't dartigste, 't driehonderdste, i negenhondeidduuzendste vuiligheidje cnal da kleine, onzichtbare ontuig mept d'n steuvigsten reus. Waant, amico. welke, appels zijn altij gestoken? De schon- ste; de appels waar ge zoow in bijten zouw, dè&raan hee-g-'t rupsen- cn insectentuig leggen knagen! Daèrop emmen ze d'r vieze cikes geleed. Daaraan frit 't jonk gebroed z'n eiges weer staampvol! En evengoed as 'l kwaje weer noodig is om mee te warken aan dc vruchtbaarheid \an d'èèrdo, evengoed as r d'n rcngel mot zijn as do zon; evengoed as d'èèrdo d'r vruchten zal geven deur zon, maar ok deur 't kwaje weer, evengoed zal d'11 starken mcnsch z'n schonst? vruchten geven van 11 straaltje zonnige waardccring cn van veulkwaai weer, za k maar zeggen. Ge snap 't wel! Toch is 't vrecd, Vroed as veul in de Na tuur. Waant ge begrept T mee oew heel kleine mcnschenvcrstaand zoo weinig van, waarom da schobne vliegeske, dat daar mee z'n gouwen \leugclljes dai telt in 't zonneke, opgepikt mot worren deur 't lieve veugeltjc. Waarom da schoon geveerde vleugeltje, dat daar glaanst as fluweel, mee die twee kraaltjes van ogskes in z'n kopke, die pralen as daainvdrupkes, uitmekaar mot worrc gescheurd deur de kat. Neeé, daar kunnen me mee ons handje vol harsens nie bij! Ons hart da slaat cr cfkcs vlugger van, maar ons verslaand, ollce, da staat dan stil. Maar zoow goed as me ons eigen wape nen motten teugen de griepbaksiclckes, zoogoed motton me da doen leugen die aanderedie valsche protjes. Teugen die intriegeskes, om 't kindeke maar bij z'ncn naam te noemen. Mo hoeven ze nie te ha ten, dc intricgaantjes; starker, me mcugen da-d-ok nie, as Christenmenschen. As dc muggeskes en al da kleine vee 't oew lastig maken 's zomers, dan hedde zoo maar 's haardop tc lachen en ze smeren 'm al. Maar, daarom hoefde ze nog nie te in- vieteeren om al uw bloed op tc komen zui gen cn jouw mee dc juuk en de bulten tc laten zitten! Ollce, dan pakte oewen zakdoek, die is daar meer dan goed genogt veur, en ge zwaait ze van ocw af. (ie stikt oew pep- ke-n-aah cn gc blaast ze dc rook m d'r bak kes. En zoo motte me doen ok. mee dc bak- sielcn die op twee beencn deur de wcareld gaan. Effen "nen wolk pijperook in d r tro nie geblazen en uèg zijn ze. Sakkerctjabcl, laten rne mekare tocli al legaar 'n plakskc onder 't zonneke gunnen. In enkelden schaduw ga-d-alles kapot! Eh mcugen me dan altij «maar perbccrcn 'nen evenmenscli in cle schaduw te plot- sen? Dus... 'in kapotlaten gaan van geneis aan 'n piekske zon? Of licht? Amico, das moordenèèrs-pollilick! D'ncn cenen mensch werkt zoow, d'n aalildere zus, 'nen derde ploetert weer aan- ders, maar op stuk van zaken: elk veu geltjc zingt zooas 't gebekt is! Dc nosteliefde zit 'm toch nic cnkel-cn- ollecn in d'n koperen cent, die me 's Zon dags in t keikczakskc gooien veur d'n fer me! Ons geweten zit toch nie op éénen me ter van d'n grond, ter hogte van d'n zak waar ons portcmencc schuilt? Ollce, da zit te kloppen, altij maar te kloppen, onder de veilige ribbenkast! Da-d-is 't schoone, 't wonde r-sc hoon e muzickskc, da me zoow sjekuur handelen motten, da-d-et nic vaalscli gaat spculcn op 'n kwaai me- mént Sjekuur cn gewetensvol, dat 'r toch maar nooit 's iets aan ga-d-apcren, want as daèr valsche loontjes uit gaan komen. da-d-is dc kwaadsprekerij, ollee, dan emmen 'l veur ons eigen verknoeid. Dan eramen van ons eigen 't instrument gemokt, dat de schonst geschreven muziek van dc wcareld nog tot iets lillijks mokt! Ik weet dan ok wel zekers veur m'n ei gen, da kwaadsprekerij één van de alder- slechtstc dingskes is, die 'nen mensch kan doen. Da ge tien parten beter 'nen evenmcnsch 'nen trap kunt geven mee oew klompen, dan mee oew gekonkel. En da ge duuzend parten erger 'nen mensch mee gekonkel, dan mee oewen klomp zult beschadigen! Maar 't alderergste, amico, 't gemeenste dat cr bestaan kan, da's de huichelarij. Doen of 't 'ge t plaantje water gift om 't tc drenken en te verkwikken, maar dan stickum wa vitriool in water gooien Zo'ncn incnscli perbeert z'n valsch mu zickskc tc laten klinken veur echt! Zóóecncn perbeeri mcc 'nen steen "rï haart na tc kloppen! En zóóecncn bee z'n valsche muziekské zóó afgestemd, dat dc valschlieid slecht tc heuren is. Die schrijf z'ncn muziek eerst op, dc ecne valsche noot nost d'aanderen, en 't muziekske spuit 'm valsch cn heffen twee kwajcn d'r eigen op tot nul veur d'n lus- tcrèèr mee slecht en ongeoefend gehoor! Eu nouw is gekke, arnico, (maar 't is zoo gek nic horrc),- da gc daar nouw gin keizer, koning, perfester of zooicts veur hoeft te zijn, oni zukke muziek sjuust t<s kunnen aanhe'uren. Waant keizersooren en landloopersooren zijn op dezclfsle manier gemokt. Starker? de fijne valschhoi'd van zukkc muziek, die kunde zelfs heuren as ge veur negenenne gentig persenlcn doof zijt...! Èn daarom ok, da'k as boer over die soort van baksielekcs-gerei gerfust zoo onstraant meugelijk 't mijne durf tc zeg gen. pa's alleen maar 'n kwestie van ooren emmen, zonder da-d-et 'r op aan komt aan wa veur 'nen kop of ze zitten: geschoren of ongeschoren. Gekarnd of kaal, scheel of schoon. Waant zc zijn afgestemd op 't eigen mu ziekske daar binnen in, op da-gestadig kloppend dingskc. En da z'n eigen heuren lot deur onzen luidsprekert, al naar gelang da me dat zui ver instellen! Kom, laat ik er afscheiëru 'k Ben heclegaar van m'n apperepoow af gedwaald, van 't vette rcngelweer. Maar ditte mot ik nog zeggen, da'k daar af-dwaaldc, da's nie enkel mijn schuld. Maar /.'emmen mijn d'n lesten tijd zo'u bietje getcmtecrd. Achter m'ncn rug gekon keld. M'n plaantjes water gegeven mee vi triool! En zonder kwaad te worrren, daar ben ik zei vers bij. Maar daar ga-g-et niet over. 't Gaat er om, hoè ik van m'n sjapieter afgerokte, ziede! Ondertusschen ben 'k staampvol en schei d'r af. A^mico, 't beste meede griep, veul groeten van Trui en, as altij, gin hor- ke minder van oewen toet a voe DRc.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1