Fa. M. A. Ramselaar VERHUUR GARAGE MOLENAAR JOH. DE HEER ABONNEMENTSPRIJS p«» Z7d?.T*mr'°°n mo' pt'.n!"Dd ,.°-75:_»" rtt? X? I? VfT A XirM^Tk PRIJS DER ADVERTENTIEN "-*««* -« Dinsdag 3 Februari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. °o° Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 183 TEGEN DE POLITIEKE BOTSINGEN 40 JAAR ONSCHULDIG OPGESLOTEN ONTHULLING OMTRENT DEN EX-KEIZER NA DE OVERWINNING VAN LAVAL DE NOODLANDING VAN HET DUITSCHE VLIEGTUIG AANSLAG OP EEN POLITIE SPION DIEVEN SLAAN HUN SLAG L. J. LUYCX ZOON POLITIEKE BOTSINGEN TE BERLIJN AMEKSFOOR1SCH DAGBLAD °r,(" «raktrtag «9™ ongelukken) I CUT1/, I IP P f pI I [-1 I I f II elke regel met» f 0.25. Llefdndigheldj-.dvtrtentieo voor it ^«VvVm.i^X P°S' ma'°d" Af10"11"11!1" f 0.05. A-^X-ZK, hdft v„ d„ pr|)s. Kleine Advereen.ltn „KEITJES" bi) voorultbe.nllng 1-5 regelt TELEFOON INTERG 515 30 cent. elke regel meer 10 cent, driesaal plaateeo I I.Bewijsnummer eitra 0.05 Churchill breekt gedeeltelijk met Baldwin. Voorstander van een krachtiger politiek te genover Indië. In d3 Engclsche binnenlandsche politiek is Winston Churchill altijd een ietwat on rustige geest geweest. Dit heeft hij ook de zer dagen weer bewezen. Hij heeft namelijk, gelijk men zich misschien herinnert, een brief gericht aan Baldwin, den leider van de conservatieve partij, waartoe ook Churchill behoort. In dit schrijven heeft hij zijn mis noegen geuit over de politiek, die ten op zichte van Indië wordt gevoerd Toen de re sultaten der ronde-tafel-conferentie in den loop dér thans verstreken week in het La gerhuis een punt van bespreking uitmaak ten, heeft hij op scherpe wijze positie geko zen tegen de officicclc politiek der conser vatieven, die zich, wat de hoofdlijnen be treft, konden vercenigen met de wijze, waarop Macdonald, dc leider van het La- bourkabmet. het Indische vraagstuk had aangepakt. Ook bij andere gelegenheden heeft Churchill in dit verband dc houding zijner partijgenootcn meer dan eens gegispt. In het Lagerhuis heeft zijn partijleider hem nog al flink op zijn nummer gezet en uit dit feit heeft Churchill thans de consequen ties getrokken. LANGESTRAAT Tel. 341 Denkt aan onze JUBILEUM-RECLAME. Bij aankoop van f 2.50 een mooie kop en schotel; bij aankoop van f 25.— een compleet servies cadeau CHURCHILL. IIccl vriendelijk, maar heel heslist, heeft hij aan Baldwin te verstaan gegeven, dat hij in verband met de mccnings verschillen om trent de politiek tegenover Indic niet langer lid kan blijven van.be t conservatieve „scha duwkabinet.'' Baldwin heeft, eveneens zeer hoffelijk ge antwoord, dat hij hoe zeer het gebeurde hem ook speet Churchill's beslissing niet temin volkomen correct achtte en uit dezen hoofde dan ook aanvaardde. Ondertusschen verzuimen de beide brief schrijvers niet elkaar te verzekeren, dat de eensgezindheid blijft bestaan, wat het voor naamste doel der conservatieve partijpoli tiek betreft, n.l. het ten val brengen \an de arbeidersregeering Zeer terecht merkte dc Londen«chc corespondent der Fr. Ztg. een paar dagen geleden op. dut dit doel voorloo- pig een zeer platonisch karakter draagt. De verzekering, dat de verdere, zij het ook ne gatieve, samenwerking blijft bestaan, be wijst inmiddels voldoende, dat die Lngel- sche bladen, welke het incident voorstellen als een breuk in de conservatieve partij, misschien een al te groote bctcekenis toe- sclirijvcn aan de moeningsverschillcn. Chur chill toch zal ook in den vervolge lid der conservatieve partij blijven. De Rothermcre-perc» sympathiseert met de houding van Churchill ten opzichte van het Indisch*1 /vraagstuk ten zeerste. Men herin nert zich. dat het voornaamste punt van het programma der United Empire-parUj. de partij van den eigenaar der Daily Mail, de politiek van de „sterke hand" in Indië is Deze partij werd echter, zooals reeds uil den naam valt af te leiden, oorspronkelijk met een geheel ander doel gesticht, n.l. met het oog op den rijksvnjhandel. Ook nu komt de Rothcrmcre-groep niet minder beslist dan dc Beaverbrook-groep voor Engelschc beschermende rechten op. Juist in dit. opzicht za.' Churchili de par tij der perslords teleurstellen, want hij heeft, zooals hij onlangs in journalistieken arbeid nog uiteen heeft gezet, zijn overtui ging, wat den vrijhandel betreft, nog niet opgegeven. Juist d-ze overtuiging was, nog vóór de meeningsverschillen jnzake Indië, de voornaamste oorzaak van het conflict tusschen Baldw in en hem. Churchill ging in het kamp der conservatieven dan ook door voor dén vaandeldrager van den vrijhan del. Wanneer het gerucht dan ook gaat, dat lord Roihermere thans in Churchill een lei der voor zijn partij en Churchill in dc Uni ted Empirc-partij een paitij heeft gevonden, binen welker kader hij zich in politieke opzicht kan uitleven, dan wordt daarbij ver geten, dat het de vondst is van de Man chester Guardian in dc oogen der pers- lorde een erger zonde is zwak te zijn op het gebied van 't protectionisme dan op het ter- rem der Indische staatkunde. van luxe Automobielen per rit, per dag en voor langere termijnen. TELEFOON 1210. VARKENSMARKT TEL. 1309 PIANO- EN ORGELHANDEL VAKKUNDIGE REPARATIE. Berlijn s politie-president wil scherpe maatregelen treffen. B e r 1 ij n2 F c b r. (II. N.) Dc president van politie te Berlijn wil scherpe maatrege len tegen de politieke botsingen treffen, waardoor den laalsten tijd zooveel personen het leven hebben verloren. Voor zoover hierin met dc voorhanden middelen ver betering is te brengen, is het mogelijke reeds gedaan. Het ontbreekt 'de politie ech ter aan middelen, om alle botsingen te voorkomen. Een der hoofdoorzaken is, dat in vergaderingen en ook in sommige bladen voortdurend aangestookt wordt tot moord, zonder dat men daartegen iets kan doen. Op deze wijze kan het niet verder gaan. Rijks- en staatsregeering zullen ongetwijfeld be reid zijn om nieuwe wegen te vinden, ten einde aan den onhoudbaren toestand van den straatoorlog Oen einde te maken. Een bijzondere rol spelen in den laatsten tijd vooral de lokalen, waar de radicale elemen ten vergaderen. Zeer veel botsingen zijn naar gebleken is den laatsten tijd voorbe reid in bepaalde cafés. Dit is zoo sterk ge worden, dat sommige stadswijken daardoor herhaaldelijk in opschudding zijn gebracht en vreedzame burgers zich daar niet meer kunnen wagen. De politie zal daarom de noodige afweermiddelen treffen, waartoe de nieuwe vergunningswet de mogelijkheid biedt. Dc polilio zal zeer scherp optreden tegen caféhouders, die toelaten, dat daden van geweld in hun lokalen worden voorbe reid. Daartoe zal liet sluitingsuur \oor deze lokalen kunnen worden vervroegd, terwijl eventueel ook sluiting van deze lokalen in overweging zal worden genomen. zes doodvonnissen in een nacht. Londen, 1 Fcbr. (V. D.7 De Amerikaan- Sche scherprechters hebben, naar gemold wordt, in den afgeloopen nacht zes dood svonnissen voltrokken, drie in den staat .Ohio en drie in den staat Colorado. Onder verdenking van moord op een vrouw Dessau, 2 Febr. (V. D.) Veertig jaar geloden werd te Drosa in het district Cocthen een vrouw vermoord. Als verdacht van den moord werd een jonge man, Thecr- mann genaamd, die in het testament van de vermoorde stond, gearresteerd. Hij ont kende echter de daad en richtte dc verden king op zijn pleegvader, de herbergier Theermann te Reupzig, die daarop gearres teerd werd. De oude Theermann noemde echter drie getuigen, die zijn alibi zouden kunnen bewijzen, doch twee dezer getuigen, in dienst der Domeinen, ontkenden op het aangegeven uur in dc herberg van Theer mann" te zijn geweest, aangezien den be ambten der Domeinen het bezoek aan deze herbergen verboden was. De derde getuige verklaarde echter op liet tijdstip van den moord tezamen met den ouden Theermann in dc herberg te zijn geweest. De oude Theermann werd weer op vrije voeten ge steld en de jongen gearresteerd en veioor- deeld tot levenslange tuchthuisstraf. Thans, nadat hij veertig jaar in het tucht huis is opgesloten, heeft een inwoner van Schónebcck bekend, indertijd den moord Drosa te hebben gepleegd. Theermann is onmiddellijk uit het tuchthuis ontslagen. Hij is echter zoowel lichamelijk als geeste lijk een gebroken man, die zien in de vrij heid in het geheel niet thuis voelt en ge heel wereldschuw is geworden. Hindenburg geeft daan toe machtiging J c n a, 31 Januari. (H. N.) Gisteravond heeft majoor b. d Anker, oud-officier van don ex-kroonprins, in het Volkshuis ter gele genheid van een betooging van den L)uit- schcn studentenbond ccn lezing gchou len waarin hij (le lengende van dc „November midadigers en den dolkstoot in den rug" bc streed. Bij het debat trachtte een der aanwezigen hem te weerleggen door verschillende cita ten uit de herinneringen van den ex-kroon prins aan tc halen. Majoor Anker deelde daarop mede,, dat hij in Hannover in 1023 een gesprok met von Ilinderburg heeft ge had, die hem verklaarde, dat de voorstel ling, door den kroonprins gegeven, alsof de vlucht van den keizer naar Nederland een gevolg zou geweest zijn van ccn beslissing, in het groote hoofdkwartier genomen, r.iet in overeenstemming met dc werkelijkheid Integendeel, op diezelfden dag zouden leden van het hoofdkwartier nog bij den keizer komen om.rapport uit tc bréngen. Toen zij echter kwamen, was de keizti reeds sedert een uur verdwenen en reeds over de grens. Hindenburg zou majoor Anker verder ver klaard bebben, dat hij deze voorstelline van den ex-kroonprins cn de hem toegeschreven rol stilzwijgend over zich had laten heen gaan, daar hij dit tot nu toe zijn plicht acht te, doch machtigde majoor Anker, om an het meegedeelde gebruik te maken. Majoor Anker sommeerde zijn tegenstan ders om hem voor de rechtbank te dagen, opdat de waarheid van zijn woorden zou kunnen blijken. De rechtsche pers uit haar tevredenheid De voor dc Franschc regeering zoj succesrijke overwinning, die zij in dc Kamer heeft behaald, is voor velen onverwachts ge komen, omdat zelfs zij, die aan een overwin ning der regcering hadden geloofd, niet had den kunnen denken, dat de meerderheid zoc groot zou zijn. De rechtsche bladen schrij ven, dat Laval onder een gelukkig gesternte zijn werkzaamheden begonnen is, doordat hij trachtte zijn meerderheid te orienteeren in de richting van de oude rcgeeringspoli- tiek van Poincaré, Tardieu, Laval. De Répu- blique schrijft eveneens, dat een dergelijke regeering werd verwacht. Verder wijst het blad op het antwoord van Laval op een vraag van den socialistischen afgevaardigde Grumbach, waarbij de minister-president zich voorstander verklaarde van amnestie. Het Journal geeft toe. dat Laval dikwijls een gunstige stemming over verschillende poli tieke vraagstukken zal kunnen forceeren die hij echter voor een groot deel ook aan zijn persoonlijke relaties te danken heeft. BLOEDIGE VERKIEZINGEN IN COLUMBIA. New York, 2 Febr. (II. N.) Uit Bogota wordt gemeld, dat bij de verkiezingen in Columbia 8 personen gedood en li gewond zijn. ERNSTIG RODELONGELUK. Twee kinderen gedood. Hagen, 1 Febr. (V.D. Nabij Gleidorf kwam een rodelslede met vier kinderen in botsing rnet een vrachtwagen, waarin win- lersportbcoefcnaars waren gezeten. Twee kinderen werden op slag gedood, het derde kreeg een ernstige schedelbreuk, terwijl liet vierde een hersenschudding opliep. BULGAARSCHE MINISTER VAN ZIJN FUNCTIE ONTHEVEN. Uitvloeisel eener spionnagezaak. Sofia, 31 Jan. (V.D.) De minister van oorlog, graaf Bakardjeff, is van zijn functie ontheven. Tot opvolger is benoemd gene raal Kissoff. De reden van dit plotseling ontslag is niets bekend. Naar verluidt moet het in verband staan met dc in den herfst van het vorig jaar ontdekte spionnage-af- faire. SLACHTOFFERS VAN EEN BRAND. Nieuw York, I Febr. (II. X.) Bij een brand te Baltimore zijn drie personen om het leven gekomen. Twee mannen werden gewond, toen zij uit dc vierde verdieping van het brandende huis naar beneden sprongen. CAPTAIN MALCOLM CAMPBELL HAALT 240 MIJL. Londen, 2 Febr. (V. D.) Naar gemeld wordt, heeft Captain Malcolm Campbell een snelheid van 240 mijlen per uur weten te bereiken in een niet-officieele race te Day- tona Beach. De Polen lachen in hun vuistje W arch au, 31 Jan. (V.D.) Nadat ccnigc malen Poolsche vliegtuigen op Duitsch ge bied zijn geland, waarop meestal arresta tie van do vliegers volgde en de Duitsclie pers vrij onvriendelijke commentaren gaf, schrijven de meeste Poolsche bladen met nauwelijks verholen vreugde over rle nood landing van het Duitschc vliegtuig op Poolsch gebied. Dc Ivurjer Polska schrijft over het geval onder den kop: „Het recht der vergelding". De Express Porany schrijft: ,.Uit den hemel viel hel argu ment, dat do Polen zal helpen, dio hij hun vliegtochten op Duitsch gebied land den en in Oppcln n arrest zitten". De Duitsche vlieger Kru6e is ter beschik king van de Poolsche justitie gesteld. Zijn vliegtuig, dat bij dc landing aan do vleu gels licht beschadigd werd, is in beslag go- nomen. Volgens de Express Porany ,zijn bij den Duitschen vlieger foto's cn een fo totoestel gevonden, die volgens het blad het vermoeden wettigen, dat Kruse niet per ongeluk boven Poolsch gebied is ver dwaald. Kriisc is reserve-officier cn lid van een lucht vaartvëreeniging. Volgens enkele bladen zou hij ook lid van den Stahlhclm zijn. Proces tegen Poolsche socialisten verdaagd Warschau, 1 Februari (V.D.) De poli tiespion Purzicki, die als hoofdgetuige een beslissende rol speelt in het proces, dat thans te Warschau tegen vijf leden eener socialistische organisatie wordt gevoerd, werd Zaterdag in een greppel niet ver van Warschau met een schotwonde in het hoofd in haifbewusteloozen toestand aangetrof fen. Uit een onderzoek is komen vast tc staan, dat Purzicki, toen hij zich naar het ge rechtsgebouw wilde begeven, door tot nu toe onbekend gebleven daders, die zich als politieagenten voorgedaan hadden, in een auto was gelokt. Op zijn gekreun werden voorbijtrekkend© militairen opmerkzaam gemaakt. Zij hob- ben den politiespion naar het ziekenhuis overgebracht. Dc verwonding is niet levensgevaarlijk. Warschau. 1 Febr. (V.D.) Het proces tegen dc vijf socialisten, die een bomaan slag zouden hebben gepleegd op maar schalk Pilsocdski, heeft heden, kort voor het einde van het onderzoek, een merk- waardigen keer genomen. Op voorstel van den officier van justitie werd n.l. het pro ces verdaagd tot midden Februari. Het voorstel geschiedde op grond van de nood zakelijkheid om een onderzoek in tc stellen naar den Zaterdag op den voornaamsten getuige, Purzicki, geplecgdcn aanslag. Hier op verzocht de verdieping opheldering over het feit, dat Purzicki gedurende eenige uren na dezen zoogenaamden aanslag zoo gezond als een visch en onder het genot van een borrel in een café te Rcmbertow heeft gezeten. Het gezelschap, waarin hij zich in dat café bexondep had, gaf n.l. uiting aan zijn groote verwondering, dat Purzicki met geen woord over dezen aanslag gerept had. Brandenburg, 2 Februari (V.D.) Za terdagavond werd op het stationspo6tkan- toor te Brandenburg een geplombeerde geld cassette, inhoudende ongeveer 7000 Mark aan bankpapier en zilvergeld, ge stolen. Uit het voorloopig onderzoek is geble ken, dat de onbekende dieven met de plaat selijke omstandigheden zeer goed op de hoogte moeten zijn geweest. De gcldcassette was door de ambtenaren reeds voor net -transport naar het hoofd postkantoor gereed gemaakt. De beambten verwachtten in tusschen nog een uit Ber lijn komenden avondsneltrein, waarmede nieuwe zendingen zouden worden aange voerd. Terwijl zij op het perron stonden, bleef de cassette gedurende eenigen tijcl zonder toezicht. In dien tijd hebben de dieven hun 6lag geslagen. Er ontbreekt nog ieder spoor van de daders. Frahkfnrt a. M., 31 Jan. (V.D.) In den afgeloopen nacht is een inbraak ge pleegd in de vi'la van den vroegeren di recteur-eeneraal der Caftar Flugzeugwer- ke te Berlijn-Travemünde, dr. Caftar. Be halve geld werden er ook schilderijen ont vreemd, een en ander tot een waarde van 50.000 a 100.000 Mark. DE REIS DER ENGELSCHE PRINSEN New York, 2 Febr. (V.D.) De prins van Wales en prins George van Engeland zijn te Havana aangekomen en hebben hun tocht yoortgezet naar Jamaica, weerbericht Hoogste Barometers!. 776.5 te Stcnsele. Laagste Barometerst. 741.6 tc Isafjord. Verwachting: Matige, N.O. wind, gedeel telijk bewolkt, wellicht eeni ge sneeuw, tenperatuur om liet vriespunt tot lichte vorst. Langestraat 49-51 -- Tel. 190 Atelier voor Ajoureeren, Festonneeren Plisseeren, Bontwerk en Corsetreparatie. Opnieuw een doode gevallen Berlijn, 1 Februari (V.D.) Bij verschil lende politieke kloppartijen, die de laatste 2-4 uren hebben plaats gehad, is één per* soon gedood, terwijl vier zijn gewond. To Charlottenburg is het na sluitingsuur der vergaderlokalen tot oen botsing geko men tusschen nationaal-socialisten en communisten, waarbij van vuur- en steekt wapenen gebruik werd gemaakt Een 24-jarige communistische arbeider werd door revolverschoten gedood, twee andere personen werden gewond. Toen de politio op het toonecl van den strijd arriveerde, namen de vechtlustigen de vlucht. Vier personen zijn gearresteerd. In Noord-Berlijn werden bij een andera vechtpartij tusschen Nazi's en Communis ten twee personen door messteken ernstig gewond. Ook in Noord-Wcst-Berlijn heeft voor een vergaderlokaal een ernstige vecht partij plaats gehad. Ook hier werden eenige personen gearresteerd. Stuttgart, 1 Febr. (V. D.) Tc Nagold zijn Zaterdagavond eenige nationaal-socia listen in liet vergaderlokaal der communis ten binnengedrongen, waarna het lot een een ernstige vechtpartij kwam. Nadat reeds in de zaal met bierglazen en stoelpooten was getreden, werd de vecht partij op straat voortgezet. In totaal zijn 27 personen gewond. Mu nclien, 2 Febr." (V.D.) Te Murmatf aan den Staffelseo werd gisteren een so* ciéal-dernocratischc vergadering gehouden, waarbij nationaal-socialisten kans zagen dd zaal binnen te dringen. Er ontstond een he vige vechtpartij, waarbij ruim 30 personen werden gewond. Met moeite kon de politie een einde rnaken aan het gevecht. CHINA's COMMUNISTEN ROEREN ZICH Regeeringsgeneraal hen over. loopt naar Londen. 2 Febr. (V.D.) Uit Sjanghai wordt gemeld, dat generaal Li Ming Hsoe, die tot nog toe deel uitmaakte van het re- geeringsleger, naar de communisten is over- geloopen. Zijn troepen hebben de stad LintsjaU overvallen cn vele gebouwen verwoest, ter wijl ook verscheidene personen zijn gedoocL Tot de vernielde gebouwen behoort het ge- bouw van de Kwomintoeng. De Chineescho' regeering heeft troepen en een legervlieg tuig naar Lintsjau gezonden om de commu nisten te verdrijven. BERENGUER OVER DE KOMENDE SPAANSCHE VERKIEZINGEN. Een correspondent van dc Parijsche Ex- celsior had een onderhoud met den Spaan- schen minister president Bercnguer oveY dc aanstaande verkiezingen in Spanje. Ge neraal Berenguer gal als zijn meening to kennen, dat degenen, die zich togen de ver kiezingen wilden verzetten, een samen zwering op touw hadden gezet tegen da stabiliseering van het politieke leven iU Spanje. Het grootste deel van het Spaan- sche volk was volgens den ministerpresi dent trouw aan den koning. De regeering zou derhalve hij dc verkiezingen niet tot oneerlijke middelen haar toevlucht behoe ven te nemen om een in meerderheid mo narchistisch gezinde Kamer to yerkrijgen»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1