Fa. M. A. Ramselaar DÉ EEMLANDEa Overzicht CHRYSLER L MOLENAAR JOH. DE HEER Donderdag 12 Februari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e jaargang No. 191 IN ALLE KLASSEN van f2390 tot f 13500 Districts-importeur BuiteeiaB.cl CURTIUS' REDE TREKT DE AANDACHT De revisie-gedadite trad o.mt, op den voorgrond K - ilis ENGELAND'S FINANCIEELE TOESTAND ERNSTIG L. J. LUYCX ZOON KERKELIJKE WORST AFFAIRE AMERSPOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS t*r 3 maandt0 vo°> Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. oer week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f O.W/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG JU PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f l.OS met Inbegrip van een bewijsnummer, elke rege! meer f0.25. Llefdadlghelds-advertcatiéo voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regtla 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f O.OS Brüning's positie aanmerkelijk verstevigd. Do rechtsche ex tremisten slaan een dwaas li- guur. Bijna.iedereen is de opvatting toegedaan, (lat Brüiiing, de Duitsche rijkskanselier, de laatste dagen belangrijke successen heeft geboekt, ondanks bet feit, dat dc regeering zich ziet geplaatst voor een krachtige oppo sitie, bestaande uit ongeveer 150 rechts zich oricntccrendc afgevaardigden, waarvan Gvce derde bchooren tot dc extremisten, terwijl cr tevens om-ende-bij 75 communis ten zijn, die natuuilijk eveneens voortdu rend met de regeering overhoop liggen. De rechtsche radicalen hebben in het par lement niet nagelaten telkens opnieuw de boel op stelten te zetten cn wilde looneelen in den rijksdag in het leven te roepen, waardoor elke ernstige arbeid werd gesa boteerd. Van rumoer cn interrupties zonder tal hebben dc ultra's bij gebrek aan steek houdende argumenten, dag-in dag-uit zich bediend maar geen enkele maal hebben zij gezonde voorstellen aan dc band gedaan, die ertoe konden bijdragen den ernstigen economischeii toestand in Duitschland te verbeteren. De Mitlerianen* hebben zich steeds weer opnieuw als kwajongens gedra gen cn bot parlement, gebruikt om op een wilde, ontslijimigé manier te ageeren. Dit wangedrag begon do regeering van Bea ring, die slechts een zwakken parlemen tairen grondslag hoeft. zij steunt op het centrum cn enkele' burgerlijke middengroe pen, maar wordt door de sociaal-democra ten ontzien te vcrvelqn en om de extre misten in loom te kunnen houden, heeft zij verscherping Aan het reglement van orde voorgesteld.-Dc meerderheid van den rijks dag heeft zich hiermee vercenigd, zoodat het den rcohtscben cn linkschèn radicalen in den vervolge niet meer mogelijk zal zijn den wetgevenden arbeid op al te fnuikende wijze tc verstoren. De nazi's hebben cr zich begrijpelijkerwijze hevig over opgewonden, dat aan hun buitensporigheden paal cn perk werd gesteld, doch kanselier Brüning gaat ïustig zijn gang: dc ontstemming der rcclits'-radicalcn culmine.crde tenslotte in hun besluit om niet nicer in den rijksdag te verschijnen, een voorbeeld, dat ook door Ilugenbcrg's partij, die der DuitSc'i-natip- iialen, is gevolgd. Dc communisten hebben zich echter niet bij vorengenoemde opposi tiegroepen aangesloten, doch blijven aan (1e rijksdagbesprekingen deelnemen. Voortzet ting hunner agitatie in den rijksdag ach ten zij voor hen profijtelijker dan een exo dus. Men kan erop rekenen, dat dc rechtsche partijen, nu zij in het parlement hun zin niet hebben kunnen krijgen, buiten den rijksdag hun woelige actie zullen voortzet ten cn misschien, wanneer zij dc kans schoon zien, wel een rcvolutiepoging zul len ondernemen, waarvoor clc omstandig heden op het oogenblik niet ongunstig zijn, omdat Duitschland ongeveer een vi|f mil-* lioen vverkloozen heeft, op wie dc 'agitato ren uit den aard der zaak eerder vat krijgen dan op een bevolking, wie het in stoffelijk opzicht voor den wind gaat. Ondertusschen kan dc rogecring-Brunmg, niet meer ge dwarsboomd door een troep warhoofden, rustig haar arbeid voortzetten, die niet steeds een populair karakter draagt, maar die naar vele Duitschcrs inzien volstrekt noodzakelijk is, wil liet land cr in econo misch opzicht weer' bovenop komen. Tal van Brüning's lancTgendolcn beginnen tc beseffen, dat men met dc lecgc praatjes cn luidruchtige leuzen der extremisten niet verder komt. doch dat praclische arbeid moot worden vènieht. Voor de ultra's is het tevens een onaan gename verrassing geweest, dat Curlius, de minister van buitenlandsche zaken, pver wicn zij voortdurend hun gal hebben uitge spuwd, omdat luj in hun oogen tc Genèvc geen krachtige poliliek voerde, successen heeft behaald, die klinken als een klok. Im mers: de Volkenbondsraad heeft Duitsch land, dat over de mishandeling der Duit sche minderheden door Polen ernstig liceft geklaagd, in bet gelijk gesteld, zoodat dc nazi's nu niet langer kunnen volhouden, dat de regeeiing-Biuning te Gcnèvo niets weet tc bereiken. Iloe dit ook zij: Brüning toont hoe lan ger hoe meer een goecl regeerder te zijn, waardoor bij ook het buitenland, dat met grootc aandacht de ontwikkeling der toe standen in Duitschland nagaat, eerbied af dwingt. Hij beseft, dat een fantastische, ontstuimige politiek, waarbij de gevoelens niet door dc rede worden gecontroleerd, uit den booze is en dat Duitschland alleen een lichlendcr toekomst tegemoet kan gaan, wanneer hard cn ernstig wordt gewerkt. Geen avonturen-politiek, aldus dc leus van Brüning's regeering, maar een hardnekkige en waardige strijd om Duitschland weer den rang van een volkomen gelijke temid den van de overige naties der wereld te be zorgen. TELEFOON 1210. LANGESTRAAT Tel. 341 Onze Jubileum Reclame en extra lage prijzen en bij aankoop van f 2.50 een kop en schotel cadeau. Dc Fransdie pers wijst op den eisch van' gelijkheid op elk gebied. VARKENSRflARKT. TEL. 1309 PIANO- EN ORGELHANDEL Wij bevredigen U in ieder opzicht. Parijs, 11 Fcbr. (V.D). De Fransche bla den bcoordcclcn de rede van den Duitschcn rijksminister van buitenlandsche zaken, dr. Curlius in de rijksdagzitting van gis teren al naar hun eigen politieke oriënta tie. De nationalistische pers geeft van Cur lius' woorden verschillende interpretaties, terwijl dc meer links georiënteerde pers vooral wijst- op den eerlijkon wil van Duitschland om mede te werken aan den liüropecschen vrede. Dc Echo de Paris trekt Lit Curtius' vcr- klïifingón dc concfüsic, dat Duitschland den hartstochtelijke!! strijd om revisie voortzet. De methode, die daarbij wordt toegepast, bestaat in het zoo lang mogelijk uiting daaraan geven in den Volkenbond om naar andere middelen te grijpen, als deze hulpbron is uitgeput De Figaro ziet in de rede van den Duit schcn minister eveneens den e|sch van ge lijkheid op elk gebied. D ze rede verlangt een antwoord en liet bla.t acht het gc- wenscht, dat liet antwoord even duidelijk en ondubbelzinnig zal zijn. als dc cischcn door den Duitschcn minister zijn geformu leerd. Dc Petit Parisien is van mcening. dat dc redevoering weliswaar niets nieuws bevat, doch dat dc nadruk, waalmede Curtius de reeds bekende elschen herhaalde, zeker niet geschikt is om de Fransch-Duitsche betrek kingen gunstig tc beïnvloeden. Tc Berlijn zal men wel weer beweren, dat een derge lijke toon om doeleinden van binnen- landscli-politickcn aard noodzakelijk was. Dit verandert echter niets aan bet feit. dat deze toon in bet land, weiks hulp Duitsch land thans ten zeerste noodig beeft, een zeer onaangenamen indruk maakt Dc meer links georiënteerde Oeuvre con stateert slechts, dat Duitsehlan.l naast de Locarno-politick ook die van Bapallo wil voortzetten. Tegelijkertijd keert liet blad zich tegen dc zwart-kijkers in Frankrijk, die zich waarschijnlijk wel weer aan de een of andere verklaring zulien vastklampen om te beweren, dat Duitschland do hcelc toenaderingspolitiek op het spel heeft ge zet. De Ere Nouvelle is van mcening, dat de toespelingen op de Fransch-Duitsche be trekkingen erop wijzen, dal DuitscÜland (Ie revisie-gedachte nog niet beeft losgelaten. Dc voorzichtigheid, waarmee Curtius deze zaak echter aanroerde, deed blijken, dat ook hij zelf liet een uiterst, subtiele kwestie acht, aangezien in geheel Europa een ge voel van onzekerheid erdoor zou worden geschapen. De socialistische Populaire geeft geen verdere beschouwing van Curtius' rede, doch ziet liet voornaamste feit van den dag in den gesloten uittocht van de nazi's cn dc Hugenbcrg-groep uit den 1 ijksdag. Het blad gelooft niet, dut de beide oppositie-partijen ccnig voordeel van bun handelwijze zullen hebben, doch dat zij integendeel op bet oogenblik voor liet repabhkcinsche regime geen bedreiging vormen. Het oordeel der Londcnsche pers. Londen, 11 Fcbr. (tV.I)J. Dc Engclsche bladen wijden bij hun bespreking van dc rede van dr. Curtius vooral veel aandacht aan diens opmerkingen over Oost-Afrika. De Daily Telegraph schrijft, dat dr. Cur lius in bet algemeen niet» nieuws had te zeggen, doch dat bij in zijn rede slechts een reeds principieele punten heeft herhaald, die reeds dikwijls door hem cn zijn voor gangers zijn gezegd. Ook zijn aanval op de Britsche politiek in Oost-Afrika is slechts een herhaling van bet vroeger gesprokene. Do Morning Post legt vooral den nadruk op de woorden van den Duitschen minister van buitenlandsche zaken, dat men in Duitschland de vereenigiug van het voor malige Duitsche gebied met Tanganyika en Kenya als een schending van het man daat beschouwt. Zeer uitvoerig maken de bladen melding van den uittocht der nationaal-eocialisten uit den rijksdag. De Daily Herald is van meening; dat daardoor do kansen van Brü ning, om zijn bcgrooiing op parlementaire m V vi CURTIUS. wijze behandeld cn aangenomen tc krijgen, belangrijk, is gestegen, terwijl de Tiinasrop- merkt, dat dr. Curtius hi'cvuoor althans het genoegen bad zijn rede zonder ondcrbVe-' kingen tc kunnen houden De Volkische Bcobachter over den exodus der nazi's Mün'cben, 11 Febr. (V.D). In de natio- naal-socialistiscbc Volkische Bcobacjiter schrijft de hoofdredacteur, dc rijksdagafge vaardigde Rosenberg, een artikel over den uittocht der nazi's uit de:i rijksdag, welk feit hij één der belangrijkste politieke ge beurtenissen noemt, J» geheel Duitschland zal een vloed van nationaal-socialistische vergaderingen opkomen. Overigens spreekt bet vanzelf, dat do uittocht der nalicnaal- socialistisclie rijksdaglcdcri geen voorbij gaande. op zichzelf staande actie is, doch bet begin van een nieuw e periode in dc ge schiedenis van dc natioiïaa 1 -soCialistisclie vrij hcidsbewegi ng. HET CONFLICT TUSSCHEN BULGARIJë EN GRIEKENLAND. Dc Gricksche regeering heeft de Engel- sclic bemiddeling tot bijlcgging van liet Grieksch-Bulgaarsch geschil aanvaard. Naar dc Times verneemt, hebben ook dc Fransche en Italiaansche rogccringeri Zich mot dc voorstellen van Henderson accoord verklaard, doch Bulgarije heeft inmiddels laten welen, dat het afwijzend slaat tegen over een arbitrale beslissing, wclko Athene heeft voorgesteld. DE ONRUST IN BURMA. Talrijke vereonigingen onwettig 4 verklaard. Londen, 11 Febr. (V.D). Uit Rangoon wordt gemeld, dat 120 vereenigingen in elf districten van Burma, o.a. in Tharawad ly en Pyapori, in welke districten dc opstan dige beweging groólcn aanhang heeft ge vonden, onwettig zijn verklaard onder be schuldiging van medeplichtigheid of omdat zij geacht worden de openbare rust cn or de in gevaar tc brengen. OVERBLIJFSELEN VAN DE SLACHT OFFERS VAN HAARMANN? Griezelige vondst te Hannover. Hannover, 11 Febr. (V.D.) Dc politie te Hannover deelt medi dat bij grondwerk op de Eilenriede niet ver van het Walder- see-monument door arbeiders gedeelten van zes mcnschcn^chedels cn de beenderen van ecnige armen en be enen zijn gevonden. De beenderen lagen ongeveer 35 c.M. diep onder den grond Volgens deskundigen hebben zc daar ccnige jaren gelegen. Men vermoedt, dat zij afkomstig zijn van slacht offers van den beruchten massa-moorde naar Ilaarmann, die naar men zich zal her inneren, veertig moorden heeft begaan, waarvan slechts 27 tot in bijzonderheden op gehelderd konden worden. EEN HALF MILLIARD DEFICIT. New-York, 11 Februari. (V.D.) Naar uit Washington wordt gemeld, heeft de onder staatssecretaris voor do 6ohatkist, Ogden Mills, verklaard, dat hij liet deficit van het loopende dienstjaar* op 500 millioen schat, Scherpe woorden van Snowden tegen de conservatieven De motie van wantrouwen verworpen Londen, 11 Fcbr. (II.N). Naar de bladen melden, is gisteren in een bespreking tus- sclien Macdonald cn Lloyd George overeen stemming bereikt inzake de politiek tot be strijding van dc werkloosheid cn is bcsio- tcn een commissie uit leden der arbeiders partij cn van liberalen te benoemen, welke liet vraagstuk zal bestudoeren cn plannen tot verschaffing van wen; zal uitwerken. Dc News Chonielc gelooft m verband hier mede, dat dc motie der liberalen tegen dc rcgcèringspolitick tot bestrijding van de werkloosheid, die morgen in liet Lagerhuis in behandeling zou komen dientengevolge zal vervallen. Vandaag komt in het Lager huis dc conservatieve motie van wantrou wen in behandeling, die gericht is tegen het opdrijven van do staatsuitgaven door de tegenwoordige regccring. Op deze motie is een amendement door 1c regeering in gediend. zoodat het mogelijk is, dat de mo tie met het amendement der liberalen aan genomen zal worden. Het is echter moge lijk, dat Macdonald een dergelijke motie niet als voldoende zal b'-chouwen om af to treden. Londen, 11 Fcbr. (II.N.j. Het Lagerhuis behandelde vandaag de conservatieve mo tie van wantrouwen wegens de stijging der staatsuitgaven behandeld. Hierop was een amendement door dc. liberalen ingediend, waarin de instelling van eei. commissie van onderzoek wordt verlangd. Do motie werd toegelicht door Wortlungton Evans, die be toogde, dut de regeering door haar politiek het land bijna onherstelbare schade heeft toegebracht. Ock bes-reed hij het amende ment der liberalen, dat slechts vertïaging betcëkenl. Snowden antwoordde in een bui tengewoon scherpe rede, waarin hij de con servatieven verweet, dat zij, toen zij aan het -b.ciyind waren, het geld met volle han: dcii licbbcn uitgegeven en de arbcidcrsrc- gccring onder dc gevolgen daarvan thans heeft tc lijden. De conservatieven interrumpeerden her haaldelijk, zoodat, dc speaker verschillen de malen moest ingrijpen Snowden ver klaarde, dat hij geen bezwaar had tegen het amendement der libéialcn, doch van dc in stelling der bedoelde commissie niei, veel verwachtte. Snowden verklaarde, dat dc financicele toestand van het land zeer ern stig is cn onaangename maatregelen noo- dig zullen zijn, wil men het evenwicht in de bcgrooiing bewaren - n het gevaar van in flatie vermijden In dezen tijd van econo mische depressie worden lasten, die in tij den van welvaart gemakkelijk te aragen zijn, onmogelijk te dragen. Snowden kondigde 'ii zijn rede teven de conservatieve motie van wantrouwen nog aan, dat dc door dc werkeloosheid veroor zaakte staatsuitgaven niet meer op de zelf de schaal vóór!gezet kunnen worden. Het is noodig, dat dit vraagstuk cp den grondslag van een overeenstemming lusschen alle partijen geregeld wordt. Een verdere be lasting van de productie zal een toestand scheppen, welke ook de besten tot ovcrloo- pers zou maken Hij deed een dringend be roep op de groote masr-a Vaiï zijn eigen par tij om tc bezuinigen, waarbij hij er op zin speelde, dat het kabinet voornemens is de ministéï'salarisscn to verminderen Plan nen, die groote uitgaven vercisclicn, zullen al is dc uitvoering daarvan nog zoo gc- wensclït, moeten wachten op betere tijden. Het doel van ?ijn 40 jarig leven als politi cus is geweest en blijft verbetering te bren gen in het loon van dc arbeidende klasse. Zoo hij nu oen tijdelijk uitstel van de so ciale eisclien cn zelfs offers vraagt, ge schiedt dit in dc overtuiging, dat dit noodig is om de sociale politiek voor dc toekomst niet in gevaar tc brengen Ten slotte be sprak Snowden den tinancieelen toestand en verklaarde, dat het loopende dienstjaar met een bedenkelijk groot tekort zal stui ten. Geen land ter wereld kan zulke onver wachte lasten dragen als die, welke aan dc Engclsche staatshuishouding door dc toe nemende werkeloosheid van de laatste 12 maanden zijn opgelegd. De uitgaven zijn ge stegen, de inkomsten verminderd. Desniet tegenstaande is liet crediet van Engeland op dit oogenblik beter dan 5 jaar geleden. Snowden herinnerde ook aan de reusachti ge lasten van dc oorlogsschuld, waarbij hij zich zeer scherp uitliet over degenen, die deze regeling op onverantwoordelijke en van groote financiee'.e lichtzinnigheid ge tuigende wijze hebben tot stand gebracht. De vloek van het nageslacht zal die per sonen treffen, die daarvoor verantwoorde lijk zijn. De conservatieve motie van wantrouwen verworpen. In het Lagerhuis is de conservatieve mo tie van wantrouwen verworpen met 310 te gen 235 6temrnen. Het liberale amendement is aangenomen met 468 tegen 21 stemmen. 1V.D.). WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: TT.'ï.o te Lacoruno. Laagste Barometerstand: 732.2 te Jan Mayen. Verwachting: Krachtige, later afnemen de. N.W. tot W. of 7- W. wind, halt tot zwaar bewolkt, truien en nret regen of natte sneeuw, weinig .verandering m temperatuur. Langestraat 49-51 -- Tel. 19Q Draadvormen voor Schemerlampen 60 c.M. doorsnede f 1.30 met voering overtrokken f 3.50 Een verhaal van weigerachtige1 boeren Dc efgencrfclen van het dorp Demen in Mecklenburg willen uit de Evangelischs kerk treden. Niet om ecnig leerstuk, noen, om een zeer materialistische reden, n.l. om metworst. Maar met die metworst, aldus vertelt dc N.R.C., is het dan ook zeer bi- zonder gesteld. De boeren Van Demen zijn sinds dc achttiende eeuw verplicht aan de kerk jaarlijks een bepaalde hoeveelheid worst te leveren die daar vrijwel het na*t tionale gerecht is. Waarom cn waartoe, dat weet geen sterveling, maar de verplichting bestaat. Intusschen was cr vele jaren geen sprake meer van. Maar plotseling in 1928 herinnerde do kerk van Demen zich weer het recht en ze eischte de worstleverantio op, niet alleen voor dat jaar, maar ook voor ac drie voorafgaande jaren. Er was een rechterlijk vonnis noodig om dc boeren to overtuigen, dat zc met do worst voor den dag moesten komen. Maar toen kwam de levensmiddclcndienst in Rostock er aan ta pas, want dc worst bevatte te veel rund- vlccsch. Weer ccn proces, gevolgd door een nog gebrekkiger worstlevcring. De rcchlsstrijd heeft nu zoowat zijn hoogte-: punt bereikt De kansen staan slecht voor dc boeren. Maar dat laat hen koud. Want zij willen door een krassen maatregel, na melijk door cn bloc uit t3 treden uit do kerk, aan heel die worsieeschicdenis een eind maken. Doch dc kerk heeft geant woord, dat, al gaan do boeren uit het ker-i kei ijk verband, zij toch niet van de worst* leverantie ontslagen zijn en dat ze cr niet aan denkt er van af Ic zien. Want de ver* plicbling rust op het grondbezit en niet op, de toevallige eigenaars. BESLUITEN VAN HET SENIOREN CONVENT VAN DEN RIJKSDAG. Berlijn, 11 Fcbr. (V.D.) Het senioren* convent van den rijksdag, die lieden bijeen kwam, besprak o.a. den door het wegblij* ven der rechtsche oppositie ontstancn toe* stand. Besloten werd morgen tc voorzien; in dc bezetting van da vrijgekomen func* tics van vice-president cn tweeden griffier* De vacatures in de commissies zullen doop plaatsvervangers worden bezet.. Dc comrais* sics, die een nalionaal-socialistiscken voor* zittcr hadden, zullen voorloopig eveneens door de waarnemende voorzitters worden gepresideerd. liet senioren-convent besloot voorts, dat de debatten over de buitenlandsche politiek heden zullen eindigen cn dat dc stemmin* gen eveneens vandaag plaats zullen vinden* HET BOEK „GEFESSELTE JUSTIZ'' VRIJ GEGEVEN. Berlijn, 11 Febr. (V.D). De uitgeverij I. F. Lclunan te München deelt mede, dat liet bock „Gefesseltc Justiz", althans de juist gereed gekomen vierde herziene druk, waaruit dc aanstoot-gevende pasages zijn weggelaten, waar is vrijggegeven. De oor spronkelijke uitgave van Gottfried Zarnows boek „Gefesseltc Justiz** was door de jus titie verboden. RUSLAND BOUWT EEN ZEPPELIN. Ruim 2 millioen vrijwillig* bijdragen. Moskou, 10 Febr. (V.D). De uit vrijwil lige gaven bijeengebrachte geldon voor detf bouw van een bestuurbaar luchtschip be< dragen thans ruim twee millioen roebel,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1