VERHUUR DE eemlandeu DE PAUS SPREEKT TOT DE WERELD JOH. DE HEER Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 192 Garage MOLENAAR WERKLOOSHEID ENGELAND IN fortmann en hehenkamp DR. CURTIUS VOERT HET WOORD AMERSFOORTSCHE MOTORHANDEL HET VATICAAN-STATION GEOPEND L. J. LUYCX ZOON HERZIENING VAN HET YOUNG-PLAN AMECSF00RT3CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Pcr 3 voor Amersfoort f2.10. p«r maand f 0.75. pa. fa* verzekering tegen ongelukken) f 0J7*/r Binnenland franco per post per 3 manden f3.-. Afzonderlijke nommera f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 315 PRIJS DER ADVERTENTIEN «-* «s* f 1.Ü5 ooer inbegrip va» een bewijsnummer, regeI jjjeer '0 25 Llefdadlghclda-advertcntlco voor da helft von den prijs. Kleine Advertentièn „KEITJES* bij vooruitbetaling I —5 regale 30 cent. elke regel meer 10 cent, rfrteaaol plaatsen f I.—. Bewijsnummer cUra 0.05 Een opzienbarende rede van Snowden. Ernstige begroo* Hngsmoeilijkheden in Enge land. „I shall havo a heavy deficit at the end of this year." De kanselier van de Engelschc schatkist, tSnowderi, heeft Woensdag in het Lagerhuis een uitermate sombere rede gehouden, waarin liij betoogde, dat het er met de geld middelen van Engeland buitengewoon slecht uitzag. Zijn verklaringen over den ernst van den financieclen toestand hebben heel wat sensatie gewekt, vooral omdat Snowden on omwonden te kennen heeft gegeven, dat de situatie zoo ernstig was, dat het nemen van drastische en onaangename maatregelen niet meer kon worden vermeden. Het was voor Snowden natuurlijk niet prettig deze feiten'vast tc stellen; hij heeft er steeds naar gestreefd den levensstan daard der Engelschcn tc verhoogen, doch op liet oogenblik staat het bij hem vast, dat de tegenwoordige standaard alleen kan worden gehandhaafd, wanneer de tenuitvoerlegging der plannen, waarvan het doel was den van luxe automobielen per rit, per dag en voor langere termijnen. TELEFOON 1210. SNOWDEN. standaard te verbeteren, wordo/i uitgesteld tot het oogenblik, dat de welvaart in Enge land weer haar intrede doet. In liet loopen- dé fïnancióelê jaar zal bij zich geplaatst zien voor een zeer groot tekort: verschillen de belastinggelden zullen niet binnenkomen c-n cle uitgaven ter leniging van den nood zullen nog voortdurend stijgen. De toestand is thans van dien aard, dat alle Engelschcn zich offers zullen moeten getroosten en de grootste offers zullen vólgens Snowden s mededeelingen w orden gevergd van hen, die het best in staat zijn deze offers te dragen. De ernstige woorden van den kanselier der schatkist, wnren liet uitvloeisel cener motie van wantrouwen der conservatieven, waarin de Labourregeering op de vingers wordt getikt in verband mót haar buiten sporige uitgavcnpolitick. Snowden's ant woord is het duidelijk bewijs, dat dc regee- ving den toestand met evenveel bezorgdheid beoordeelt als de oppositie. Dit heeft het misnoegen opgewekt van den linkervleugel zijner eigen partij, welks spreker Snow den bij de discussies voorstelde als iemand, •lie cle socialistische verwachtingen vernie tigde. Doordien Snow den toegaf, dar. de toestand ernstig was, verloor natuurlijk dc conserva tieve motie van wantrouwen aan kracht, zondordat echter tegelijkertijd hef prestige van de regeermg werd verhoogd. Bovendien kon erop worden gewezen, dat de conserva tieven, toen zij aan hef bewind waren, do uitgaven eveneens hebben zien toenemen, zonderdat krachtige bezuinigingsmaatrege len werden genomen. De regeeringsmeerder- lieid bij de stemming over dc motie van wantrouwen was don ook zeer belangrijk, ii.l. 75 stemmen. De liberalen kwamen nog met 'n voorstel, waarvan de strekking was een commissie van onderzoek in te stellen, die tot laak heeft de besparingsmogelijkheden na tc gaan. Snowden voelde niet al tc veel voor een dergelijke commissie, omdat besparin gen in den eigenlijken zin van het woord z.i. slechts in geringen omvang kunnen worden verwerkelijkt Er kan volgens hem alleen veel bespaard word ui. wanneer zich een politieke koerswijziging voltrok, doch het behoorde niet tot de taak van comité s dezo te bepalen. Wanneer desniettegenstaande het liberale voorstel de geweldige meerder heid van -4GS21 stemmen behaalde, dan ge schiedde dit zooals dc Löndenschc cor respondent. van de Frankfurter Zcitung op merkte omdat men van oordeel was, dat de commissie iu elk geval niet kon schaden De voorgangster van deze commissie, het 7.g. Geddes-cömité, had in 1921 besparingen van 51 millioen pond sterling voorgesteld, maar thans behooren 620 millipon pond van de geheele' Engelschc staatsbegrooting reed hij voorbaat tot dc onvermijdelijke uitgaven on hierop kunnen onder geen beding bezui nigingsmaatregelen worden toosepast. De Liberalen dienen een motie in Bescherming van den Britschen arbeider Londen, 12 Fobr. (V.D.) Namens- de Liberalen heeft Sir Herbert Samuel heden avond in het Lagerhuis een motie inge diend, waarbij de regeering wordt uitgcuoo- ligd uitgebreide schema's samen te stel len voor werkverschaffing aan werkloozen in het belang van de nationale ontwikke ling, zooals reeds sinds vele jaren door dc liberalen wordt bepleit. De aandacht wordt er op gevestigd, dat niet gevraagd wordt om 'werkverschaffing, doch voor een nuttige tc werkstelling cn aan belangrijke werken welke noodig zul len zijn voor de verbetering van de natio nale uitrusting.. Namens de regeer ing heeft dc premier de motie ontvangen. Hij zeide. dat er niets was dat het land met grootcr beleid kon doen op het oogen blik, dan zijn hulpbronnen te ontwikkelen, omdat de economische omstandigheden zich wijzigen en Britannic op do wereldmarkten aan een groote concurrentie het hoofd heeft te bieden. De speciale voordeden, waarin het land zich verheugd, zlirt verloren gegaan ton "ge volge van doii oorlogen "depolitieke cn economischo gevolgen van den oorlog. Het was onmogelijk nog "langer onverschillig tc blijven tegenover den logeren levensstan- VARKENSMARKT TEL. 1309 PIANO- EN ORGELHANDEL Een goede raad; eerst even bij ons komen kijken. uw matrassen worden in één dag opgemaakt en bijgevuld, vraagt prijsopgave. daard der arbeiders iu de meeste andere landen. Dc bescherming van den Britschen arbei der wordt steeds meer internationaal be sproken. Macdonald bracht tot slot in herinnering welke ontwikkelingsplannen reeds door de regeering waren opgesteld cn hij besloot met een oproep te pogen het ontwikkelingspro gramma uit' te breiden in het belang van de oplossing van het werklóozenvraagstuk. Lloyd George licht de liberale motie toe. Londen. 12 Febr. (V.D.). In de toelich ting tot dc lib,orale motie zeide Lloyd Geor ge o.a., dat vroeg of laat hét libcbera.c pro gramma zal moeten worden gevolgd. Nadat de regecring in anderhalf jaar wemig heeft kunnen bereiken moet-de gelegenheid thans aangepakt worden om iets tc bereiken. Dc minister van financiën heeft ton on rechte een zekere vrees voor do Londanschc city aan den dag gelegd. Het wederinvoeren van den gouden standaard heeft, aan dc in dustrie den doodsteek toegebracht liet maakt voor de. city van Londen niets uit of er werkicosheii in hetJand heerscht, wanneer het de city zelf maar goed gaat. De crisis is dan ook goeddeels tc wijten aan de foutieve behandeling der fjnancieele problemen en verkeerde raadgevingen van dc gcldbaronneri van do city van Lenden. „De NationaabSocialisten zijn op parlementairen bodem onzeker geworden' B e r 1 ij n, 12 F o b r. (V.D.) Donderdag avond heeft do Rijksminister van Binnen- landschc zaken, Dr. Curlius, het woord ge vöerd over den binncnlandschcn politieken toestand. Hij, legde cr den nadruk op, dat dc regcering van liet midden, met haar wil, om de staatshuishouding tc voeren, op do- mocralischen grondslag, steeds meer erken ning vindt. Ook de soc.-dem. hebben een staatspolitieke houding aangenomen, cn hebben hun groot aantal mandaten ter lio schikking gesteld van een meerderheids- vorming. Dit is voor het radicalisme der linkerzijde en voor de nat-soc. beweging een groote te leurstelling geweest. De nationaal socialis ten zijn thans teruggevallen tot de eerste periode der arbeidersbeweging. Hun vlucht uit het parlement is de verklaring van re- actiönnair besef. De nationaal socialisten zijn op parlementairen bodem onzeker ge worden. Zij hebben het gevaar ingezien door het DuitSche volk begrepen te zijn. DUITSCHE CREDIETINSTELLING. Eeit novelle in den Rijksdag aangenomen. Berlijn, 12 Febr. (V.D.) ïn zijn zitting van Donderdag heeft de Rijksraad een no velle aangenomen op do wet betreffende du sjticliliiig van een Uuii>cV,c. cretin linstcllipg. voor rentebankcredieten. De voorstellen beoogen d.; verlenging van de bevoegdheid van het instituut tot einde 1935, zulks ter bescherming van de individueele landbouwer-edicten, terwijl de. deelneming van het instituut aan andere credietinst'cllingcn in ruimeren zin dan tot thans mogelijk gemaakt wordt cn de dek kingsmogelijkheden voor de door liet in stituut uitgegeven schuldverbintenissen wordt uitgebreid. Het verbod tot het dragen van houw- en steekwapenen, dat gevange nisstraffen sanctionneert tot een jaar, wordt permanent verklaard. DE NALATENSCHAP VAN EEN TABAKKONING. Dc schatkist „rookt" mee. Londen, 12 Februari. (V.D.) Do nalaten schap van wijlen Sir Joseph ITood, die vele jaren voorzitter van cle British American Tobacco Cotnp, is 1.200.000 groot. Hiervan zal j90.000 in dc schatkist vloeien. ONZE HERKAUWERS WF.ER NAAR BELGIË. Brussel, 12 Febr. (V.D.) De invoer vun herkauwende dieren van Nederland paar België over dc grensstations Middel burg en Sol zate is met ingang van 13 Fe bruari weer toegelaten. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 766.0 te Lacoruna. Laagste Barometerstand: 736.0 te Blaavandshuk. Verwachting: Zwakke tot matige, Z. W. tot N. W. wind, half tot zwaar bewolkt, hagel- of sneeuwbuien, zelfde tempera tuur overdag, des nachts lichte vorst. Lavendelstraat 912, Tel. 1CJ3. Reflectanten voor een motorrijwiel mogen niet verzuimen <le nieuwste creatie der EIJSINK FABRIEKEN Ie bomen zien. Up <le R. A. I. tentoon stelling wekten deze motoren ieders belangstelling op. Thans geëtaleerd bij: NIC. EOVEE. RADIO Oogenblikken van historische bet eekenis Slechte ontvangst hier ter stede Velen zullen gistermiddag hun kortegolf- toestel nan het werk hebben gezet, om draadloos getuige te zijn van de opening van den zender in liet Vaticaan, waaraan deze groote attractie, verbonden was, dat de Paus zelf voor de microfoon het woord zou voeren. Weliswaar hadden de belangrijkste zeildei-s op het vasteland het voornemen gepubliceerd, om deze historische uitzon ding te relayeercn, waaronder ook de K.R. O. \io Huizen, doch dc amateur van den bloede néémt zulke ersatz niet; hij houdt niet van heruitzendingen in zóo'n geval als dit, doch daalt zelf op dc ultia-koite-goll af. Zij die gedaan hc-bbcn als wij, hebben daarvan gistermiddag geen spijt gehad. Aangezien de golflengte van den Vaticaan- zender (Il.V.J.), bepaald w-as op 19.84 M. kwamen wij in het gebied van de Holland- Indië telefonie, en van dc machtige kiistal- gestuurde zenders van dc Amerikaansche N.B.C. En wc troffen het. Eerst nog even geluisterd naar dc kruisgesprekken (Ban doeng kwam zeer bevredigend door) en toen gauw een keiharde draaggolf gepikt, even erboven, 't Blijkt een Amerikaan te zijn, een experimenteel station van de General Electric, met een schitterende modulatie. Kenige piano-soli komen zoo magnifiek door, dat wij er een electro dynamischen luidspreker achter zetten, zoodat wij kun nen genieten van de fraaie, volle klanken: van lading heel weinig te bespeuren. Dit is werkelijk een genot. Als wij op zoek gaan naar den Vaticaan- zender, is er nog niets te vinden. Een paar zwakke draaggolijes, méér niet. Plotseling kondigt de Amerikaansche omroeper aan, dat ook hij de plechtigheid in Rome opnieuw zal uitzenden; hij geeft het programma, zooals ook wij. dat gepubliceerd hebben, en als hij nog bezig is, klinkt er reeds bazuin geschal tusscUcn zijn woorden door, ten teekeu dat dc Paus op het plein voor de eleclrischc centrale is gearriveerd. De Va- ticaan-zender moet dus werken, cn werke lijk, na eenig zoeken ontdekken wij hem. Maar hij is belangrijk minder in geluids sterkte dan do machtige Amerikaan, die uit den luidspreker davert, en woord voor woord is te volgen. Wij meenen tc bemer ken, aan verschillende typische bijgeluiden, o.a. intcrfercntictoontjes, dat, ook dc K.R.O. deri Amerikaan voor do heruitzending heeft afgestemd. Dan gaat de plechtigheid voort. Senator Marconi spreekt eenige inleidende woor den, eerst in het Italiaansch, dan in het Jsngelsch. En tot slot; „Holv Father. I pray you, let your voice he heard all over the world." Even stilte. Dan spreekt dc Paus. Met typisch stem'gcluid van een« man op ja "en. 11 ij spreekt La tijm en lijkt in den aanvang zéér ontroerd door het feit, dat zjjn stein over de geheele wereld hoorbaar is. Af en toe schijnt hij iets weg te slikken, maar allengs! wordt zijn geluid krachtiger. Zijne Heiligheid spreekt een boodschap uit aan do geheele wereld, aan de Ivcrkelijko Hierarchic, de geestelijken en ordèlingcn, aan alle gcloovigcn en ongeloovigen, aan de rijken en dc armen, aan de werknemers cn dc werkgever-, aan de zieken cn gezon den, aan de noodlijdenden en de gelukki gen der aarde, en wenscht hun den vrede dei Hoeren toe, terwijl hij ten slotte den Apostolischen zegen schenkt, Urbi et Orbi. Precies 14 minuten spreekt Paus Pius. Dan volgen de vertalingen van 's Pausen toespraak in de meeste Europeesche talen, in welk tijdsbestek, naar dc omroepers me dedeelden. het gezelschap zich begaf naar de Pauselijke Academie van Wetenschap pen, waar een feestvergadering werd ge houden. Ook deze bijeenkomst werd uitge zonden, Eerst sprak de directeur van het PAUS PIUS XI. station, Pater Gianfranccschi S.T., daarna wederom Marconi, die wees op do belang rijkheid van het feit, dat de Paus thans de beschikking hoeft, over een zender, die over de geheele wereld is tc hooren; cn ten slot te heeft dc IT. Vader allen dank gezegd, die hadden medegew erkt ,aan de tot stand ko ming van den Vaficaan-zendcr. Hiermede was "de uitzending beëindigd, behoudens weer dc vertalingen van hot ge sproken woord. Zooals wij hierboven reeds zeiden, dc Va- ticaanzender kwam gisteren bij ons niet al te best door Daaraan kunnen evenwel best allerlei atmosferische invloeddcn oorzaak van zijn. Want uit dc' heruitzending door Amerika bleek overduidelijk, dat de ont vangst daar uitstekend was zij was bijna niet van een originecle uitzending te oi» derscheiden. Het is te hopen voor de Katholieke N/ derlandsche luisteraars, dat de Pauselijk zender in don komenden tïïd zal zilr- waar te nemen dan gistermiddag. Wellicht is ook de 50 M. golf, waarop "s avond», wordt gewerkt,beter tc nemen. In ieder geval hebben de velen, dio dezt uitzending hebben gevolgd, een féït vaL historische beteekenis meegemaakt, en te vens wederom een mijlpaal in dc oritwikk* ling van de radio. Br, Langestraat 49-51 -- Tel. 190 Draadvormen voor Schemerlampen 60 c.M. doorsnede f 1.30 met voering overtrokken 3.50 Een desbetreffend voorstel in den Rijksdag aangenomen Von Kardorff vice-president Berlijn. 12 Februari. (V.D.) Bij dc stemming over de begrooting van buiten- lahdsche zaken, heóft de rijksdag Donder dagmiddag een door den cbr. soc. volk.- dienst en de conservatieven ingediende- motie, waarbij de regeering wordt opgedra gen zoo spoedig mogelijk onderhandelin gen aan te vangen betreffènde een revisie van het Ycungplan. en alle maatregelen op liet gebied der binnenlandsche politiek te nemen, die voor het welslagen der onder handelingen, noodzakelijk zijn, aangeno men met. 314 tegen 56 stemmen (dio der communisten). In den rijksdag werd bij de voortgezette stemming over de bcgrooting van buiten- landsche zaken, een communistisch vooi stel, strekkende oogenblikkeliiko staking van do herstelbetalingen, met oli tegen 58 stemmen verworpen. Een voorstel van de landsvolksfracfck. eveneens terzake van de Youngbetalingen werd verworpen. Aangenomen werd een voorstel van dc economische partij, waarbij een termijn wordt gcéischt voor do tot uu toe aan, den vroegeren vijand gedane leveranties. Verworpen werd voorts een door dr. Frick (nat. soc.) ingediend voorstel dat ge amendcerd was door de communisten, en volgens hetwelk Dnitschland in verband met het volledig échec van den VolkenboD^. voorbereidingen zou moeten treffen om uit den Volkenbond te treden. Aangenomen werd een resolutie waarbij gcéischt wordt maatregelen te nemen om de in het verdrag van Versailles vervatte schuldparagraaf, door do bijeenroeping van een internationale commissie van onpartij dige deskundigen, nader te onderzoeken. In de vacatures ontstaan door het aftre den der nationaal socialisten uit de redae-, tiecomrnissio werden gekozen afgevaar digden Neysos (centr.) en Schneider (Staats partij), onderscheidenlijk met 262 en 26C stennncn. In de plaats van deri afgetreden vice-pre sident van den rijksdag, den nationaal-so- cialisfc Stochr, wordt gekozen het lid dei' Duitsche volkspartij, von Kardorff. Op hem werden uitgebracht 208 stemmen, 32 leden stemden blanco. Von Kardorff heeft de be noeming aanvaard. Dc vergadering wordt verdaagd tot Vrij dagmiddag 3 uur DE NAZI'S ALS LEERMEESTERS. Een hevige strijd te wachten. G a li d e rs h e i rn, 12 Februari, (V.D.) Op een door de uationaal-socialisten belegde bijeenkomst, heeft minister dr. Frantzftïi verklaard, dat de wijziging van hot regle ment van orde van den rijksdag, in strijd is met de grondwet. De nationaal-socialióten, aldus Frantzei), zullen den rijksdag niet meer bijwonen voor de grónd wettigen toestand weer is hersteld. De Nazi's zullen het volk duide lijk maken, waarheen men wil. De Nazi's zijn zich er van bewust, dat de strijd, die binnenkort zal* ontbranden, hevig zal zijn. Hij zal groote offers elschen, die niet tever- geefsch zuilen-worden gehracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1