Fa. M. A. Ramseiaar MANSION POLISH FIRMA DUIM BURGER DE E£MLANDE11 Buitenlaedsch Nieuw tricot Deux-Pièces - Costumes - Hoeden WELL GO. PEUCOT'AUTONOB IE L E N Buitenland JOH. DE HEER AtJTO- STALLING Zaterdag 14 Februari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 193 De economische wagen, Type 201 VOOR HET VOORJAAR ONTVANGEN HOFFELIJKHEID ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK AMERSFOORT TEL. 780 Import voor geheel Nederland der benzine-verbruik 1:15 NAPIER OPNIEUW GETEISTERD SNOWDEN'S REDE WEKT OPZIEN AMERSFOORTSCHE MOTORHANDEL L. J. LUYCX ZOON Garage MOLENAAR AMERSFOÖMSÖH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f O.lT1/^ Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. Jll PRIJS DER ADVERT™ van 1—4 regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsoummer, elke regel meer f0.25. Llefdadighcids-advertcnticn voor da helft van den prijs. Kleine Advertentico „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 rtgela 50 cent, elke regel maar 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 jegens weerloozen, hulpvaardigheid (en op zichte vuil vreemdelingen, zachtzinnigheid in den omgang, bereidheid m den médc- mèhsch een makker;te zien, genegenheid toi. liet gulle gebaar en het -vriendelijke Voord, het maakt het léven zoo licht 1 (Nadruk verboden1. Wanneer het waar is, dat de oorlog de verruwing van de zeden op zijn geweten heeft, maakt dit de tegenstelling tussehen Hollandsche onhoffelijkheid en buitenland- sche hoffèlijkheid des te erger voor ons Immers kunnen wij ons niet op den oorlog beroepen. Voor ons geldt deze .verontschul diging'niet. Wij hebben het voorrecht ge had buiten den oorlog te blijven. Hebben wij van dit voorrecht gebruik gemaakt? Maar de Franschman, de Duitsclicr, d Oostenrijker hebben zwaar onder den oorlog geleden. Zij zouden te verontschuldigen zijn, zoo ze, nóg aan de minachting voor menschenlevcns 111 de loopgraven gewend, als automobilist weerlooze voetgangers om ver reden. Maar dit doen zij niet; ondanks den verruwenden invloed van de slagvelden zijn zij hoffelijk gebleven. Want het is waar, wat de inzender van daarstraks opmerkte. Wie te Parijs heeft verkeerd, liecft den wcldadigen indruk van de hoffelijkheid mee naar huis gebracht er schaamt zich sindsdien voor zijn landgenoo ten. Nergens voelt een kind, een gebrekkige of een oude van dagen zich zoo veilig als in het drukke verkeer van de wereldstad. Kerst weder thuis gekomen, wordt de weerlooze voetganger weer angstig voor hetgeen hem van den kant zijner onhoffelijke landgenoo- ten bedreigt. De Parijsche chauffeur heeft égards voor den hulpbehoevende. Zijn lijd is hein gei l maar een mcdemensch is hem meer waard dan geld Hij weet van nature, hoe beleefd heid, vriendelijkheid cn voorkoméndheul het bestaan dragelijk maken, dat zonder deze zachtzinnige deugden ondragelijk zon zijn. Hoffelijkheid is als de olie, welke <L machine glad en geruischloos doet loopen O, men kómt er wel met een ongesmeerde machine, maar hoè komt. men er Gerad braakt, versuft door al het geschok cn ge raas. Geliefd is ten onzent liet spreekwoord van de blanke pit onder den ruwen bolster Maar ervaring leert ons. de blankheid dier in ruwheid verborgen pitten te wantrouwen lk voor mij lmb liever met een zacliten bol ster te doen en laat de pil dan maar voor; wat ze is. Zou trouwens het innerlijk zie! niet in het uiterlijk openbaren Een onhof fclijk mensch kan onmogelijk oen. goed rnensch zijn. Parijs bezit niet liet monopolie der hoffe lijkheid. Eer bezit Nederland bet monopolie der onhoffelijkheid. Wie buitenslands komt. geraakt tot de. overtuiging, dat de heele wereld hoffelijk is behalve zijn eigen land En hel is een van de opvoedkundige lessen welke het reizen oplevert, dat men zijn eigen nationale fouten gaat opmerken. Al men eerst maar ontdekt heeft, hoe lcelijk onhoffelijkheid staat, begint men haar t bestrijden. liet verkeerswezen veroorzaakt vele/Me moeilijkheden. Maar het brengt ook zijn oordcelen mee. Het dwingt den weggebrui ker. zich te herzien en zich af e vrager li oever hij gevorderd is in de beoefening van de internationale, maar on-IIollandsch' deugd van de hoffelijkheid. Eerbied voor de rechten van anderen, voorkomendheid Gandhi zet zijn standpunt uit een. Zijn opvattingon wijkeu aanmerkelijk al van die der En- gclsche regeering. Robert Bcrnnys. de speciale berichtgever in Indic van de News Chronicle, heefi Donderdag te Allahabad een lialf uur lang met den Ei itsch-Indischen leider Gandhi ge sproken en bij deze gelegenheid onder meer ie kennen gegeven, dat z i. liet standpunt, hetwelk ue l.rtgclsche premier Macdonnkl met bet rekking tot Indic heeft uiteengezet, het. opheffen van dc beweging voor burger- lijkc ongehoorzaamheid geenszins recht vaardigde-. Gandhi betoogde, dat hij het we zen der onafhankelijkheid verlangde en dan konden dc Britten voor zijn part den schijn daarvan behouden. Z.i. behelsden dc voor stellen,, die ter rondc-ln fel-conferentie wa ren gedaan, dit wezen niet Op de vraag van den correspondent, wat Gandhi dan bad gewild", dat er op de ronde- l.ifcl-c'jiifercntic was gcochied, autwo.Ordde laatslgei ïoenule, dat jiij l op prijs zou heb ben gesteld, wanneer Indic zelfbestuur was toegekend zonder e.enigcn waarborg, omdat waarborgen beteekenen, dat de Indiërs nog steeds niet in staat worden geacht zichzelf te regccren. Volgens Gandhi was liet Engelsche leger iets volkomen overbodigs. Ilij «sprak in dat verband dan ook van ecu bczettiiigsioger en zeido, dat hij het prettig zou vinden, wan-, ïeevalle Britschc regimenten morgen aan dein dag liet land verlieten. *Pr bestaat geen grensgevaar, verklaarde Gandhi, die eraan toevoegde, dat geen enkele mogendheid c-cn begeerig oog op Indic slaat. Laat de Afridi's, zoo merkte Gandhi nog op, maar een paar grenssteden plunderen. Dc Indische leider beweerde bovendien gemerkt te hebben, dat hij een belangrijken invloed heeft op de Afrl di's. Wanneer dezen echter dc Indiërs moch ten aanvallen, zou Gandhi ook hen bestrij den met dc wapens der burgerlijke onge hoorzaamheid, zooals tot dusver geschiedde^ mot betrekking tot de Britschc invasie. Wel licht zou er oen soort. Indisch leger moeten zijn, maar Gandhi zelf stond afwijzend te genover elk leger. Wanneer echter het aan zijn aan een Indisch leger werd gegeven, zou het volgens moderne methodes moeten worden geoefend cn daarvoor diende dc hulp van deskundigen te worden ingeroe pen. Vermoedelijk zou te dien einde worden aangeklopt bij Engelsche officieren, maar mochten dezen weigeren, dan zou men zich nog altijd dc medewerking Kunnen verzeke ren van Franschen, Duitschcrs, Japannee- zen of vertegenwoordigers van een andere buitenlandsche mogendheid. Waarom, vroeg Gandhi den correspon dent, moeten er financicele waarborgen zijn? Volgens hem waren de Indiërs Aan nature deskun igen op; het gebied der financiën. Volstrekt toezicht op de financiën door In dië zelf achtte Gandhi iels essentieels. In- die, zoo betoogde deze verder, is een arm land, dat zich, om maar iets te noemen, niet de weelde kan veroorloven, er drie residen ties voor den onderkoning op na te houden. Na nog verklaard te hebben, dat dc helft van het staatsinkomen ten behoeve van het leger wordt besteed, wees Gandhi crop, dat maar twintig procent van liet inkomen der natie door Indic zelf zou worden gecontro leerd, wanneer de reserves met betrekking tot dc legeraa u-gelegenheden werden aan vaard. Gandhi zelf zou beginnen met het verlagen der belastingen en alle beschik bare gelden besteed willen zien voor den opbouw van liet land. Dc-methodes van de politie noemde bij barbaarsch. IIij had den onderkoning wet verzocht een onpartijdig onderzoek in le stellen, doch daarop een weigerend ant woord ontvangen. Ilij vond dit niet een houding, 'n gentleman waardig. Den togen woordigen onderkoning vond Gandhi nog al stug en streng en op de mededceling van den correspondent, dat er de laatste weken, na het bezoek der gematigde Indiërs, in de Engclöchcn een nieuwen geest was geva ren, antwoordde Gandhi nog al ontnuch terd: „Why is there no echo of it out here?' Dc berichtgever bracht ook de moeilijk heden ter sprake, die vast zaten aan het toe kennen van volledig zelfbestuur, zulks in verband met de geschillen tussehen Hindoes en Mohammedanen. Déze ronflicten achtte Gandhi geen bezwaar; in plaats daarvan be schuldjgdq hij de Engelschen ervan, dat. zij de geschillen hebben aangewakkerd. Ilij was dan ook van gevoelen, dat. wanneer de Britsche invloed werd uitgeschakeld, een vergelijk tussclien de beide bevolkingsgroe pen stellig tot stand zou komen. Na zijn actie voor burgerlijke ongelioor- CHASSIS f 1475— COUPE 1SSO COUPE DE LUXE1950- SEDAN 4 D. STD1975— SEDAN LUXE 2025— SEDAN GRAND LUXE 2175— door II. G. CANNEGIETER. Eci) tijd geleden bevatte een onzer grootc dagbladen een ingezonden stuk over lici straatverkeer, waarin een automobilist zich vrij' wcrverlig uitliet over den last,'wélkt •voetgangers veroorzaken. Ken ander inzen der diende hem van repliek en gaf den automobilist den raad, zich eens een half jaartje aan dc leiding van een bekwaam chauffeur te Parijs over te geven. Hij zou dan spoedig ervaren, dal in die stad, vvaa: het toch veel .drukker is dan in onze grootc Hollandsche steden, dc aangeboren hoffe lijkheid- den Franschman voorschrijft den Voetganger te ontzien. ..Vaak heb ik claa: opgemerkt", aldus* «léze inzender, „hoe tb man achter liet stuur doii voetganger met gebarentaal Ie kennen gafPasseert u maai oven cn liicr zie ik, hoc men u liever over de tccnen rijdt dan achter u om te houden De schrijver besloot zijn opmerking niet fc zeggen „Zeden en gewoonten zijn onde« invloed van oorlogspsychose veel verruwd: laat ons ioch*de gevoelens van correctheid niet overboord gooien en dc goede gedragiu gen van een natie, wier aangeboren hoffe lijkh-.id bijna spreekwoordelijk is, tot dc onze trachten te maken." l)eze woorden zullen menig landgenoot uit diet hart zijn gegrepen. Wij, Hollander? Jiebben vele deugden, maar de deugd dei hoffelijkheid ontbreekt ons helaas. Voor- zoover wij haar bezitten, behoort zij niet tot onze aangeboren, maar tot dc verworven eigenschappen. Wij moeten haar aanleërén Doen we dit wel voldoende Wijzen onz^ opvoeders er ons genoeg op en gaan ze ons met hun voorbeeld v oor Slechts door regelde, geduldige oefening zal liet ons, Hol landers, kunnen gelukken, hoffelijke mon- schen te worden. En liet is onze-plicht, deze oefening als een spoft to volbrengen, ».'.dal we er meester in zijn. Want onhoffelijkheid is een leclijk gebrek. CABRIOLET GRAND LUXE2385. PHAETON2125.- GECOMBINEERDE BESTELWAGEN f 2100.. BESTELWAGEN OPEN 1850.- BAKKERSWAGEN 1875.- BESTELWAGEN GESLOTEN 1900. zaamhöitHc hebben verdédigd, waaraan hij de voorkeur gaf bóven een openlijke revo lutie, liet Gandhi nog uitkomen, «lat wcl-is waar af cn toe daden van geweld werden gepleegd, maar, zoo betoogdi1 hij, elk leger heeft, zijn deserteurs. Aan liet slot van zijn gesprek met den ..hardnckkigen intervie wer". zooals Gandhi zelf den berichtgever karakteriseerde, legde hij er «Ion nadruk* op met niet minder dan met zolfregeering ge noegen te kunnen nemen. Tevens kondigde hij aan, dat «Ie burgerlijke ongehoorzaam heid zou voortduren. „Ik zie uit naar elke gelegenheid, die den vrede naderbij kan brengen. Wanneer ik een kans zag. zou ik die haastig aangrijpen. Maar op t óogenblik zie ik er géén enkele." Zi,c«laar de woorden, waarmee Gandhi het merkwaardige gesprek besloot. LANGE57RAAT Tel. 341 Nieuwe collectie 2.931. Axminster en Bouclé karpetten. De schokken waren buiten gewoon krachtig- Londen, 13 Febr. (V.D.) Uit Wellington wordt gemeld, dat Napier opnieuw door een zeer krachtige aardbeving is geteisterd. Dc schokken zouden zelfs nog sterker zijn ge weest dan dc vorige maal. Alle verbindingen zijn verbroken cn men heeft nog geen berichten uit het ten Noor den van Waipukura gelegen gebied. Ook te Dunedin op het Zuidelijk eiland is grootc schade aangericht. Omtrent het aantal slachtoffers is nog niets bekend. Londen, 13 Febr. (V. D.) Dc aard schokken in Nieuw-Zeeland waren voelbaar in het Noorden tot Hamilton, centrum van het Noord-eiland cn in het Zuiden tot Tnver cargill, centrum van het Zuid-eiland. Er wordt van zijn aftreden gerept. Te Londen liepen Donderdag geruchten, dat het deficit van dit jaar op 40 tot 50 millioen pond geschat moet worden, in plaats van. gelijk tot dusverre aangenomen werd, op 25 tot 30 millioen pond. De stemming onder de labourafgevaardig den, die gevaarlijke uitwerking vreezen van Spowden's redevoering op de aanhan gers van de partij onder de kiezers, was voor een gedeelte zoo opgewonden, dat open lijk de noodzakelijkheid van een aftreden van Snovvden besproken werd. RADIUM VERLOREN. Parijs, 13 Febr. (II.N). Gisteren ver scheen op één der Parijsche polilieburcaux een zekere dokter Wallond, die meedeelde, dat li ij op straat twee gouden buisjes, elk met 10 miligram radium, verloren had. DE BEGROOTING AANGENOMEN. Warschau, 13 Febr. (H.N.) De Pool sche landdag heeft de begrooting voor 1931 definitief aangenomen. De oppositie- cn de minderheidspartijen stemden tegen. Alle door de oppositie ingediende amendementen werden verworpen. Lavendelstraat 9—12, Tel. 10J3. BefleCtaiVtén voor ëcYi motorrijwiel mogen niet' verzuimen de nieuwste creatie d EÏJSINK FABRIEKEN le komen fcïo'n Op de R. A. I. tentoon stelling wekten deze motoren ieders belangstelling op. Thans gcötalcerd bij: NIC. EOVEE. VARKEIM3771ARKT. TEL. 1309. PIANO- EN ORGELHANDEL Franco levering huis. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand i 767.3 te Hapuranda. Laagste Barometerstand: 739.1 te Isafjord. Ycrw achting: Meest matige wellicht toe nemende, N. tot O. wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, lickite vorst cles nachts, overdag tempcra- i uur <rfh liet vriespunt lot lichte vorst. Lansestraat 49-51 Tel. 190 Wij ontvingen reeds vele nieuwtjes in WOLLEN STOFFEN Effen en fantasie. voor 150 wagens. Moderne wasch- inrichting, centrale verwarming. Nachtportier aanw. TELEFOON 1210. Kind: ,,U maakt alles zoo mooi glanzend, lk kan me heel duidelijk in de meubelen zien, nu (J ze met Mansion Polish gedaan hebt peeft Meubelen. Vloeren, Linoleum en alles waarop een fraaie glans vei-eisohc wordt, vlug een prachtig spiegelend aanzien. Overal verkrijgbaar in groote en kleine doozen. DONKERE MANSION voor DONKERE HOUTSOORTEN. N.V. HANDEL MAATSCHAPPIJ RECKITTS, ROTTERDAM

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1