DÉ EEMLANDEB BRIEVEN VANEEN* BRABANTSCHEN BOER WILLGO. PEUGEOT-AUTOMOBIELE JOH. DE HEER Maandag 16 Februari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 194 AMERSFOORT TEL. 780 Import voor geheel Nederland economische Type 201 wagen, benzine-verbruik SNOWDENS PROGRAM L. J. LUYCX ZOON fortmann en hehenkamp PIANO- EN ORGELHANDEL DOOR A. A. L. GRAUMANS ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per gr»tla verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NIERC JIJ DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN 1,0 1 105 tntxgrlp btwi|jnutnni«r. elke regel meer f0.25. Ll^fdadlgbelds-ndvertentién voor tk helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regela 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Na een korte periode van betrekkelijke rust in een warmbloedig land als Span je is rust altijd iets zeer betrekkelijks is ■hei in Spanje weer eens gekomen tot een lel oplaaien van de politieke hartstochten. Aanleiding daartoe is het plotselinge af treden van het kabinet-Bcrcnguer, dat geen bijzonder plcizierige levenslooop heeft" ge had. De half-dictatuur, die liet uitoefende heeft in liet land hee! wat ontevredenheid gewekt, <lio tot uiting kwam in de revo'.u- tiepoging van half December. Berenguer slaagde erin, die beweging, geleid door vooraanstaande militairen, spoedig met ge weld den kop in te drukken, liet de rc\o- lutionnairen in de gevangenis stoppen, ter wijl een ander deel van de aanstichters *>ver de grenzen luchtte. Het scheen toen, althans uiterlijk, dat de rust was weerge keerd, maar het bleef rommelen rondom koning Alfons en Berenguer. Nu hier een klein opstootje, dan weev elders lawaaiende fctudenten, die het aftreden van den Koning feischten Cn nu plotseling, eigenlijk nog KONING ALFONSO. onverwacht, legt Berenguer het bijltje erbij neer, de liberale partij schijnt dat op haar geweten te hebben. Blijkens de ccnigszins verwarde telegrammen hebben de liberale leiders een manifest gepubliceerd, waarin werd medegedeeld dat hun partij zoii me dewerken aan de vorming van een natio nale vergadering voor het samenstellen van een constitutie. l)c liberalen stellen zich, blijkens dit manifest, op het standpunt, dat de binnenlandschc toestand in Spanje niet kan worden geregeld en worden op gelost. zonder medewerking van dc partij en, die weigerachtig zijn om deel le nemen aan de verkiezingen. Deze houding der li beralen heeft Berenguer, doen inzien, dat zijn positie zeer cn zeer wankel is geble ven ondanks het met geweld onderdrukken van dén opstand. UiL alles blijkt, dat men dc diciatuur meer dan moe'is, een verschijnsel, dat zich in alle lagen dér bevolking openbaart. Niet alleen in dc hoogere kringen gist het, maar ook de arbeidersmassa's zijn gemobiliseerd. Zij hebben gceischt dc intrekking van dc vakverconigings-wcilon, van het wetboek van strafrecht, onder de dictatuur uitge vaardigd, en hebben aangedrongen op. con- stilulionecle waarborgen. Zoo kookt cn gist het weer overal in Spanje. En de koning confereert. Hij heeft 'zich natuurlijk allereerst gewond tot de li berale leiders, die dc onmiddellijke aan leiding zijn tot den nieuwen toestand. Veel nieuws over deze conferenties is er nog niet uitgelekt, doch alles wijst in de rich ting, dat Spanje eindelijk weer eens de par lementaire regecring zal krijgen, een volks vertegenwoordiging dus, steunende op een grondwet, waarmee dan dus de laatste klap zal zijn gegeven aan de dictatuur.. Daarnaast vraagt dc positie van den Ko ning de aandacht. Bij de revolutièpogingen van December j.l. bleek al van een ernsti ge verbittering tegen het beleid van Alfons.' Men herinnert zich, dat de vliegofficier Franco de hand al van dc handle had, om bommen te laten vallen op het Koninklijk Paleis, doch zijn daad niet volvoerde, om dat hij bang was, een troepje spelende kin deren te treffen. En ook thans schijnt het Koningschap nvecr aan een zijden draadje te hangen. Uit een Engelsch bericht n.l. blijkt, dat bij de conferenties met vooraanstaande politici, die de Koning Zaterdag en Zondag beeft gehouden, enkele der partijleiders den Koning niet onduidelijk hebben le verstaan BERENGUER. gegeven, da.t gijn aftreden, gezien den hui dige» ioe*tand, ecwenschi is. Er zijn zelfs leiders geweest, die 's - Koning* abdicatie hebben gceischt. En liet merkwaardige van hei geval is, dat deze eisch is gekomen van monarchisten, die van oordeel waren, dat dc Koning tijdelijk van het bewind zal moeien afzien, totdat het nieuwe parlenimt over den staatsvorm zal hebben beslist Dat beieokcnt dus, dat naar alle waar schijnlijkheid Alfons' dagen geleld zijn. l)c rcpublikcinschc gedachte heeft meer meer terrein gewonnen, en hot is niet on waarschijnlijk, dot het bijeen te roepen par lement in die richting cm beslissing zal no men. Mochten evenwel de monarchistische groepen nog in. de meerderheid blijken to zijn. dan is hel toch wel zeker, dat de ko ninklijke bevoegdheden zeer sterk zullen worden ingekrompen. Men spreekt zelfs van een parlement, aan welks besluiten dc Ko ning zich zou bobben t;> onderwerpen. De Fran?che pers houdt dan ook zeer sterk rekening met een tijdcljjk of voor goed ver dwijnen 'van hot loone'ef van van Koning Alfons. In ieder geval zullen de komende dagen wel meer licht In den toestand bren gen/ rv -I 4 4 pn CHASSIS COUPE COUPE DE LUXE SEDAN 4 D. STD. SEDAN LUXE SEDAN GRAND LUXE 1475.— CABRIOLET GRAND LUXE f 2335. 1850— PHAETON 2125.- 1950— GECOMBINEERDE BESTELWAGEN 2100. 1975— BESTELWAGEN OPEN 1850- 2025— BAKKERSWAGEN 1875- 2175— BESTELWAGEN GESLOTEN 1900- 1 oor het in evenwicht brengen der begrooling. Londen, 13 Febr. (V.D.) Blijkens "ver schillende persberichten zou dc Britscho KaVisclicr van de Schatkist Philip Snowden het volgende program hebben ontworpen om dc Lngelschc begrooting in evenwicht te brnegen: 1. Vermindering van dc uitgaven voor leger, marine, cn luchtstrijdkrachten, met een bedrag van 10/3 millioen Pond Sterling; 3. Maatregelen ter convcrtccring van de oorlogslccningen, zoodat de rentevoet ervan daalt. Hierdoor zou oen besparing verkregen worden van 30,1 millioen Pond Sterling; 3. Vermindering der bcgrooting met 0 millioen Pond Sterling; '1. Maatregelen tegen liet misbruik ma ken van steunregelingen door werkloozon, die steun trekken zonder daar recht op to hebben; 5. Vermindering der premictoeslag voor dc ambtenaren, vrijwillige verlaging der ministerssalarissen met 30 percent en ver laging-van de vergoeding voor de Lagci huis leden met 10 percent, G. Vermindering van dc toewijzing van gelden voor liet schuld-delgingsfonds; 7. Verhoogde belasting op het groot-bezit, Voorts zou Snowden voornemens zijn, ook do successie belasting, die thans reeds in Engeland zeer hoog geacht wordt, tc ver hoogen, alsmede de belasting" op dc hooge inkomens, die thans reed* met. 11 shilling per Pond zijn belast. Verder zou het vooi- nemen betsaan, een in Amerika gedepb noerde reserve van ruim 33 millioen Pond Sterling voor bcgrootingsdoeleinden mobiel te maken. Snow den zou tenslotte verzekerd hebben, niet voornemens te zijn, dc werkloozch-iiit- keeringen tc .verlagen of steun te verleenen aan dc door de fabrikanten gedane voorstel len tot loonsverlaging. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 7üU ic Lacoruna. laagste Barometerstand: 735.3 te Thorshavn. Verwachting: Matige lot krachtig,e Z. W. tot \V. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, regen, later sneeuw of hagelbuien cn iets kouder. Langestraat 49-51 Tel. 190 Wij ontvingen reeds vele nieuwtjes in WOLLEN STOFFEN Effen en fantasie. OPIUMSMOKKELAAR' GEARRESTEERD. Londen. 14 Febr. (V. D.) Te Kanion zijn de kapitein en verscheidene leden der bemanning van het Japansche s.s. Sagara Maru gearresteerd, aangezien zij voor een waarde van 1 millioön pond sterling aan opium hadden gesmokkeld; door middel van omkooping hadden zij zich verzekerd van den steun van ebn aantal Chinceschc ambtenaren. Dc arrestatie geschiedde op ini tiatief van den Japanschon consul. De opium is afkomstig uit Perziö, BINDEND VERKLAARDE SCHEIDS RECHTERLIJKE UITSPRAAK. Berlijn, 11 Febr. (V. D.) De rijksminis ter van ai beid heeft h 3den een scheidsrech terlijke uitspraak in het boekdrukkersbe- cliijl bindend verklaard. Door deze uit spraak wordt het maximum-tarief loon van 13 Febr. tot 31 Augustus vastgesteld op 53 mark per week. GARAGE DOOR DEN HEVIGEN SNEEUWVAL INGESTORT. M u n c h c n, 13 Febr. (II.N.) Te Obersdorf in dc Allgau is een garage ingestort ten gevolge van den zwaren druk der sneeuw, die gisteren cn in den afgeloopen nacht ge- vallen was. Onder de puinhoopen werden 13 auto's bedolven. zuivere leidsche wolle dekens. 150x200 vanaf 6.90 165x210 vanaf 7.9C VARKENS.VÏ ARKT. TEL. 1309 De garantie van ons huis is voor U een absoluten waarborg. Llvenhout, 10 Februari 1931. Mènier, Wa-d-'nen dooi, ee? De motnengel liaangt weer mee blaauwc gordijntjes over de waereld. 't Siepert cn kleddert weer in dc vette, pappige èèrde. En gierende Zuidwesters schieten deur 't laand, 's Is mee aangst soms da ge de lange imastcriboomen aan d n raand van de bos- schen ziet evvjepen as rietjes. En laankst de stille buitenwegcis, daar zoemen de til- lefondraaien as de endclooze snaren van schrikkelijk groote harpen, bespuld deur onzichtbare feeën die 'r huizen in diep zwarte bosch. Ja, ge zouw er van gaan droomen, as ge nouw mee da gesturm en ontij in ocw eentje tusschcn de werkingen staat van die geweldige natuur. Dan voelde 'ncn kneep in ocw haart, ami co. Dan worde doof van 't gierend ge- ruisch. van 't sissend lawijd, dat er raast in de kruinen van 't buigend gebomte. Dan worde blind van d n rcngel, die 06 poeiër zoo fijn. oew bestuift. Maar zóó kan 't nie zijn, of schoon is 't Met as de leste weck. Toen laankzomkes dc weareld wit wier. i\Vit as 'n blad pampier, waarop scherp de pentcekeningskcs getrokken wieren. Toen de weareld as mee licht wier over goten en grooter en wijër open gong zooas g'alles goed kon zien. Elk takske, elk blaaike, elk knoebeltje wit overtogen of 't beschenen wir, da too- verrde uit d'n grijzen dag, waar t onzicht baar in versinollcn had gelegen. Dc èèrdekluiters in de akkers ontvingen 't wit of 'r machtig licht teugen scheen. Stil, stil as d'n dood, zoo strekte 't laand onendig wijd weg. En 't wit gewemel da schemerde in ocw oogen. Keb 'r naar staan zien. lot er 'n koekske sneeuw naar binnen glipte van m'n he»n- deboordje cn smolt op m'n vel. Ik lachte cn rilde, maar d'n lach wier versmoord teugen d'ecixte aan, onder de zijgende sneeuw. Ochirrekes, - wa was -'t allegaar van reine pracht. I Wit beplektc halvelings de hoornen, 't Dunste takske wier nog efkes beroerd mee 't brosse witsel. En later toen was 't, of "n volle zuiveren maan dc schepping be straalde. 't Licht cn donker, 't wit cn zwart, leek éénen zuiveren maannacht. 'n Groote, zwarte kraai zat op 'n wit paaltje, 't Was, of hij ollccn vergeten w ier onder d'n witten val. En 't was ok, of 'ni da-d-eelegaar nie beviel, waant eigenwijs en nijdig haast, draaide z'nen kop 't witte laand over. Van links naar rechts, van be ne jen naar boven gong da zwarte kopke, waarin dc knippende og^kes dwaas pèèrl- den in d'n matten dag. 't Gong 'm boven z'n zwarte petje, da witte beweeg. Toen gaf ie 't eindelijk op en gong dik in me kaar zitten en 't was of ie docht: achter m'nen stèèrt vergaat de weareld. En 's morgens stingen de ramen be- blomd. Sierlijke paauwestèèrten stingen geslepen in 't glas. Aan 't rieten dak van dc schuur, hongen franjes van glazige ijs- pinnen. Dc notelèèr kerfde wit in de (lustere mergenlocht en d'n erft was grijs van dc kouw. k Was'er blij mee. Blij as 'n kind, da 's morgens wa-d-in z'n klompkc hce gevonden van Sundere- klaas. En waarom? Ik weet 't nie. 'k Weet olleen da 'k m'nen slinger had. Effen later sting 't plattebuispptje rood gloeiend te brommen. Zong d'n ketel water 'n lioog fluitliedeke en was '1 zoo, da 'k leugen Trui zee: „zoo moest 't nouw 'ncn Jicelcn dag nouw blijven. Nie weg mee d'n gruuntcnwagel, lekker bij 't. plattebiiske cn nouw cn dan 's buite'n kijken, deur 'l gotje da k in dc raam geasemd eb." Nceë, nouw is ie goed", viel Trui uil. „Gij weet 't wel; gij kom nik» aanders ic kort as 'n lief riiuljoontje ,Nouw?" vroeg 'k: „hè 'k daar dan gin goei gezicht veur? Zouw mijn zon niul- joentje al was 't maar 'n liaalf, dèèr! zouw mijn da zoow misstaan, loetclqcris? „Veur Tn muljocn is eiken kop geschikt", verklaarde. Trui; „desnoods pollitoercn ze 'm dan wel 'n bietje-n-op." „Dugt nouw urnen kop soms weer nie, op d n vruugen morgen", vroeg ik toen. „Ileur 's ier", zee ze: „ier licdde wissel geld veur d'n gruuiitenwagel on jouwen kop is goed genógt veur 'mijn; ik ben mee 'n bietje tcvr.cjen! En schiet nouw op, Rotsjicld, ge zit net tc plakken of gc in de „Gouwe" zit." „Seluu", zee ik opstaande: „en as ik soms ier of daar 'n muljoentjc. virid onder- weug"e, in 'n graauw pampierke, zulde gij 'r koud van blijven, klapmuts!" Maar.Trui zette dc kommekes in niekarc, lachte zoo maar 's in d'r eigen en zee: „bende nouw nóg nie weg? „Seluu bromdc-n-ik. „Oudoe lachte Trui. I n onderweuge, toen 'k m'n eigen 't klap- zuur douwde aan m'nen zwaren wagel ove.* de gladde w egen, moest ik toch tcl'.ekcs nog lachen, over dieëh muljcnèèrsclroohi van 's mergens vruug. „Veruit Blek", zee ik teugen nVn hondje- da mee de^ gladdigheid ok gin raad wicst „vciiiit, as me-n-'t muljocn teugenkomen, krijgde gij ok pesjoen en eiken dag 'n haalf pond lover." Toen kreeg ik plazier in 't ver der gedroom: „en clan meugdc iedtren mid dag mee d'n baas naar dc „Gouwe Kooi" e~ dan krijgde gij 'n diep bord. vol mee vorsche geitenmelk, bij de kachel; juu En toen ie 't woord melk licurdc, toen trok ie as 'rij pcèrcl Toen ben 'k aan 't rekenen gegaan cn mee schrik kwam ik toen uit op 'n vast weekgeld van duuzend guldens, as ik veur m'n muljocn allegaar eerste hicpetikskes nam teugen vijf persent. Nouw, ik kan oew zeggen, da 'k effen zweet Yuulcle op m'n veurhoofd. Da kan nie. docht ik en nog 's gerekend, maar jawel hone, 't kwam sjuust uit: duizend, guldens elke week. „Ollce Blekskezee ik: „dan krijgde 'n pond lever per dag, jongen, waant da kan er dan best af" en keb in m'n eigen ge lachen. da 'k nierneer douw cn kon van pla zier. Duuzend gulden'k Zouw aam per raad weten meë honderd, 'k Gaf cr vast eiken Zaterdagavond negenhonderd aan nie nier pustoor, dan was er in heel UI venhout ginncn ecnen èrmen menscli meer Toen me s avcs w eer aan de plattebuis zaltcn, hc'k Trui 't nog 's verteld. „Keb 't onderweuge 's uitgerekend", zee ik. waant 'k ad h'ccl d'n dag 'n schatrijke bui en wouw er rnce geweld aan denken. „Watte?" vroeg Trui mee \eul bclaank stelling, waant as 'r gerekend wordt, is ze T as de kiepen bij. „Iloeveul nouw toch eigenlijk wel Ti mul jocn is", zee ik. Toen gong ze weer deur mee de kraant tc lezen. „Luster nouw "s", vroeg ik: „da's kollesaa. interzaand." En weer gong ik rekenen. „Du*, zee ik toen, „op zo'n manier hadde'n vast weekgeld van duuzend gulden, waar ge gm zier veur hoef le doen as na te tellen of ze T allemaal zijn 's Zaterdagsavonds." Toen slind ze op, haalde 'n glaskc water en zette da bij me, mee 'n hasperientje. „Nimt da-d-'s in", zee ze: ,,'t is toch erger as ik docht." Toenaf fijn, niks Toen zijn rne mee „woorden" naar de bedstee gegaan. Zoo ziede weer, geld brengt gin geluk Maar nouw seerejeus. Keb mee al die rekenderij, die 'k zoo veup rn'n plazier gedaan eb, om d'n weg te kor-» ten, dieën mergen, ok 's bekeken, wa 'nen rijken rnensch toch eigenlijk weggeven motv wil ie bij onzenlievencer nie in dc schuld komen Nouw, amico, de goeie nie te na gespro ken, maar dan is onzenlieveneer belange nog niee aan z'nen trek. Dan begrepte pas goed da verhaaltje van 't penningske van da-d-èrme weduw vrouwko uit de Schrift. As ge dan zoo's rekent, dan ziede pas hoe veul 'n crcmoeiig penningske kan zijn en hoe weinig zo'n onmetelijk muljoen Maa:- ok. dat, as de rijke mensehen navenaant evenveul weggaven as 'nen erme, dat er dan veul minder, misschient hcclegaar gin ère-» moei gelejen wier. En dat er héél veul koperen centen, die 'sZondags in 't kerkezakske gaan, dikkels meer belcedigingskes zijn veur d'n Gever van Alles, dan ,wa-d-aanders. Da-d-'t kortom, 'n heelc vcraantwoordelijk- lieid is, om zóów kollesaal vgul geld te heh^ ben cn da'k dan toch nog liever eiken da^ mee d'n gruuntenwagcl d'r op uittrek. Kek, zoo is l weer wel 's goed, om 's rekenen veur oew plazier,waant dan krijg de toch iii.de gaten, da ge dikkels veul rij ker bent as da ge wiest: En da ge daarom dikkels blij bent. zoo as deus week 's mergens mee die ijspinnekes en paauweveeren, zonder da ge wit: waar om. Waant da's de blijdschap om 'nen rijk dom die ge niet wist, da gc die had, Of misschient wel wist, maar dan tocK efkens vergeten waart. 'n Muljoen 1 Gif nnjn maar zo'n sneeuwbui Zo'n witfo weareld en daar 'n plekske op mee 'n wèrm eigen gedoeike, temidden van zooveul schoons. 'k zouw kunnen schudden mee m'nen buik van 't lachen bij zo nen rijkdom'. Ollec, ik schei d'r af; as de belasting dit leest slaan ze rne nog op Veul groeten van de Klapmuts en as altijj gin horke minder van oewen toet a voe DRé.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1