Fa. M. A. Ramselaar DÉ EEMLANDEU JOH. DE HEER Donderdag 26 Februari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 29e Jaargang No. 203 NABETRACHTING OVER DEN GEMEENTERAAD WEER EEN LAWINE ONGELUK Hotels door sneeuw geïsoleerd DE REVOLUTIE SN PERU AUTOBUS-ONGELUK TE AGRAM LAWAAI IN DE FRANSCHE KAMER L. J. LUYCX ZOON VL00TBESPREKINGEN TE ROME Nog één week de Jubileumreclame ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 11J PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 «net inbegrip vaa een bewijsnummer, eik€ rCge| rneer f0.25. Llefdadlghelds-advertcntiün voor da helft van den prijs. Kleine Adverteotiëo „KEIT]ES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 llaclden wc Dinsdagavond niet ccn gehei me vergadering van ongeveer één uur ge had, dan zouden wc na een drie kwartier al weer op straat hebben geslaan. Maar bij liet ■voorstel van B. en W. tot onttrekking aan den publicken dienst van de Molenstraat en gedeelten van het Plantsoen-West en lot \crkoop van bouwterrein in Jiet Hellestraat kwartier, deelde de Voorzitter mede, dat B en W. vóór de behandeling van dit punt een geheime vergadering we nachten te houden. Én terwijl de vroede vaderen naarstiglijk achter de gesloten deuren de belangen der gemeente behandelden daalden verslag gevers plus de twee bezoekers af naar lagere regionen om in do bodekamer dit inter mezzo op dé gebruikclijke'wijzc te doorwor tsiclcii. Toen de bel ons waarschuwde, dat de openbare vergadering heropend was, was» onze nieuwsgierigheid ten top gevoerd. Maar we kregen weinig te hóoren. Daar 'ook voor af geen stukken omtrent dit belangrijke voorstel ons waren- toegezonden moesten we' ons tevreden stellen mét de mededeeling. nat in de voorwaarden eenigc wijziging werd gebracht en toen werd liet zonder eenigc (lis cussic goedgekeurd. Achteraf hoorden wc, dat het betreft clen Verkoop van dcii grond gelegen tusschen St. Jdrisstraat en Davids Jiof, te zamon 11211 M- voor den prijs van 20.per M-'. 'aan de X.V. Exploitatie maatschappij Felix te Amsterdam. Ken bc langrijke verkoop dus, te belangrijker nu er een aanmerkelijke verbetering van dc bin nenstad het gevolg van zal zijn. Dc heer Helicnkainp voelde zich nog gedrongen .een woord van dank te brengen aan Burg. en Wethouders en aan de betrokken ambte naren voor dc groole verbetering van de oude stad, welke nu lot stand zal komen Het zal dan ook zonder twijfel ccn hcclc ver andering brengen in liet stadsbeeld daar ter plaatse en wc bchoc\ en zeker geen tegen spraak tc vreczen als we zeggen: ccn veran dering ten-goede. Nu eenmaal tot den verkoop is besloten zullen we wel. spoedig meer liooren omtrent dc wijze van bgbouwing enz. In verband met dezen verkoop zal ook ■voor de nieuw te bouwenMeisjesschool, wel ke- op dit terrein zou komen, ccn andere plaats moeten worden aangewezen. Een ander punt, dat eenigc- discussie- bracht was het advies van B. en W. naar aanleidng van het adres-de Kloet. Dat adres was blijkbaar geheim, want toen de heer van Tellingen or over wilde spreken wees de voorzitter hem daarop. Blijkbaar ging het hierom, dat de Huishoudschool middageten uitzendt, waarin dc heer de Kloet, cuisinier alhier, een minder geoorloofde concurrentie ziel. De heer van Tellingen nam liet voor adressant op en verklaarde, dat dc rncdc- dcclingcn .van de Huishoudschool omtrent het aantal bussen, dagelijks uitgezonden, onjuist waren. Dc Voorzitter meende hem tot voorzichtigheid to moeten manen, maar dc lieer van Tellingen liield voet bij stuk en verklaarde zelf te hebben gecontroleerd, dat niet 9 maar li bussen per dag werden uit gezonden. De lieer van Beurden presenteerde zicli nog als een uitstekend voorproever van erw tensoep, maai' kon daarmee de discussie niet meer op verkeerd spoor brjpngcn, want dat was ze al. ITet principe n.l. of een in hoofdzaak dooi de Overheid gefinanceerde inrichting \an onderwijs mag leveren aan particulieren, werd niet aangeroerd, het ging er slechts over of liet 9 of li bussen per dag waren. Dat een uitweg voor dc producten der kook kunst moet worden gezocht, kan worden! toe gegeven maar dat dat tevens, verkoop in sluit achten we aan gerechten twijfel onder hevig. Snowden en zijn plannen Po pulariteit en antipathie. Hoe spoedig een leidende politieke fi guur de gunst des volks kan verspelen, biijkt al weer' uit' de ondervindingen, die Enge- lands ijzeren kénseïiër moet hebben opge daan in de laatste jaren. Tóen hij van dc Haagsche Conferentie huiswaarts keerde, waar hij nis-een bulldog de Engelsche fco- lam mi had verdedigd, en ten slotte, op ge vaar af van liet mislukken der conferentie, lie ook had doen zegevieren, toen werd hij in zijn geboorteland met gejuich en mu ziek ingehaald. Snowden was de populaire man. zelfs bij zijn meest verbitterde politie ke tegenstanders. En thans zit hij, bijna door allen verlaten, in-hét hoekje waar de slagen vallen, in verband met zijn pessimistische Varkensmarkt. Tel. 1309 PIANO- EN 0RGELHANDEL Gemakkelijke Betalingsvoorwaarden. rede over de toekomst van Engclands finan cicn. 11ij heeft daarmee niet alleen het Par lenient' verontrust, doch ook zijn eigen gar trjgenooteii, door erop te wijzen, dal hel ka pitaal niet meer kan worden belast dan hel op het oogonbiik al is, wil men niet den Britschen expert en dc uitvoerniogehjkheden groote moeilijkheden in den weg leggen. Snowden is thaiis overal liet zwarte schaap, en met angst en vreezen ziet men zijn volgende begrooting tegemoet, liet staat wel algemeen vast, dat deze begrooting eer. verrassing zal zijn. Men neemt namelijk aan dat dc kanselier van de schatkist, ten eind den bodem daarvan wat meer te bedekken een dirccten en flinkbn aanYal zal onderne men op het grootgrondbezit. En het spreekt welhaast vanzelf, dat dit voornemen aanlei ding zal zijn, en reeds is, tol een heftige pro paganda tegen Snowden en zijn plannen vooral in de kringen van dc conservatieven Maar daarnaast loopt* de La'bourregcering cU kans. dat zij door dit streven ook de libera, len, die haar tot nog toe door zoovéél lasti :e gevallen hebben heen geholpen, tegen zich in hel harnas jaagt. En dat is, voor een minderheidsrogcering als zij is, een zeer he denkelijke omstandigheid, liet spreekt na tuurlijk vanzelf, dat Snowden bij zijn aan val op het grootgrondbezit verzekerd is van den 'steun van al zijn pai lijgenootcn. Maai daarmee alleen komt hij er niet. Doch, de ijzeren kanselier staat zijn mannetje, cn hij zal er zeker niet voor terugdeinzen, ver stiekkende maatregelen voor tc stellen, als hij, zooals hij heeft betoogd, de inflatie ziet naderen, als niet tijdig wordt ingegrepen. Inmiddels" wijst de Vossischc Zcitung erop. 'dat, wanneer het. motto van dc nieuwe bc- grooting zal zijn, bodembelasting, Engeland daarmee zou komen in een nieuw ontwikka lingstadium, en dat' gelijktijdig de best rij ding van de werkloosheid grondig van ka raktcr zal veranderen. Het is namelijk al rneer dan een publiek geheim, dut Snowden met een bodembrlasting al heeft rekening gehouden met het ontwerpen van plannen voor liet. uitvoeren van groote werken in den vorm van werkverschaffing. De Fransch-Engelsche vlootbe sprekingen. In politieke kringen tc Parijs weet men f- verzekeren, dat de v loot-overeenkomst du- na zes uur onderhandelen tusschen do Fran sche cn Kn.golschc veiit^gqiiw.oordigers tot stand is gekomen, niets bevat waardoor d Franscllc veiligheid ter zee in gevaar kan worden gebracht. Ook wordt medegedeeld dat zelfs wanneer de.Engelsche Ministers t- Rome geen» resultaat zouden bereiken, da overeenkomst tusschen Frankrijk cn Enge hand in stand Zou blijven. Men neemt echte* aan, dat Italic van de gunstige gelegenheid gebruik zal maken om zich hij de overeen komst aan te sluiten. De politieke en finan cieele gevolgen zouden anders wel eens voer Italië niet kunnen uitblijven. Van Fransche zijde laat men hovendier doorschemeren, dat de geheelc zaak min 01 meer een uiterlijkheid is om de publieke opinie gerust te stellen. POKKEN EPIDEMIE TE CALCUTTA Londen, 25 Fcbr. (V.D.j. Tc Calcutta hcerscht sedert verscheidene weken een ernstige pokkenepidemie die door dc ge zondheidsautoriteiten krachtig wordt be streden. Niettemin zijn in den loop van de laatste 6 weken niet mulder dan 169 perso nen aan dc pokken overleden; Tot nog loc zijn door den gezondheidsdienst meer dan een milüocn personen met koepokstof inge ënt. DE HOUDING VAN MOSLEY Londen, 23 Febr. (V.D.) Twee aanhan gers van Mosley, Strachcy en Forgan hek ben officieel medegedeeld, dat zij uit, de ar beiderspartij zijn getreden, omdat zij do te genwoordige politiek der .partij niet vol doende socialistisch achtten. Tegen de ver wachting van velen, is Mosley nog steeds niet uit dc partij gelreden, hoewel men dit elk oogcnblik verwacht. DE BIJZETTING VAN NELLIE MELBA. Melbourne, 25 Febr. 2 5 F o b r. (V D.) De gouverneur van Nieuw Zuul-Wale?, Sir Philip Game, lieeit van koning George ccn telegram ontvangen, met hét verzoek aan dc, familie van de overleden zangeres Nellie Melba de condoluties des konings ovel" tc willen brengen. De kist met hei stoffelijk overschot van de zangeres slaat opgebaard in de Presbyteriaansche Schot sche kerk, waar zij als meisje voor het eerst heeft gezongen. Dc teraardestelling zal morgen plaats vindon., DE PRAAGSCHE JAARBEURS Grocte inzending uit Nederland. Praag, 25 Febr. (V.D.) De directie van de jaarbeurs tc Praag deelt mede, dat op de voor jaarbeurs, die 2229 Maart wordt ge houden een groote inzending uit Nederland voornamelijk van groenten, fruit en bloe men te zién zal zijn. Hen skilooper bedolven. Boze, 2 3 F e b r. (V. D.) Twéé ervaren skiloopcrs uit Turijn, die dezer dagen een tocht in de Stubaier Alpen maakten, sneeuwden in bij.de Pechcr Hut bij dc Oos tenrijksch-Italiaanschc grens cn waren ge dwongen, ccnigc dagen in dc hut tc blijven Toen lïun levensmiddelen echter opraakten en het weer iets beter scheen- tc worden, be sloten zij te vertrekken. Echter op 200 Meter afstand van de hut werden zij door een lawine overvallen: Een hunner slaagde er in zich mt de sneeuw te werken, doch da ander bleef bedolven. Een gewaarschuwde hulpbrigade heeft zich paar do plaats van het ongeval begeven, dóch men beeft wei nig hoop het slachtoffer, rlr. Mrtzzalanan uit Turijn, die als schermer groote bekend beid beeft, nog 'levend le vinden. Tengevolge van den hcvlgen sneeuwval van de laatste dagen, zijn de plaatsjes Sul den cn Tra fa i in liet Ortler-gcbied geheel van dc buitenwereld afgesneden. liet Grand-hotel tc Suldcn werd door een lawi nc getroffen, waardoor dc eetzaal en een daarnaast gelegen rnagazijntje verniel werden. Ook de electrischc centrale werd getroffen, waardoor kort .'uiting ontstond cn dc machines gcdccltel: verbrandden. Verkeersmoeilijkheden. Genèvff, 2 3 Febr. II. NT.) Door den zwaren sneeuwval in dc;/ witsersclie Alpen zijn verscheidene plaatse en hoóger gele gen hotels van dc buitenwereld afgesneden Dc meeste hotels zijn cclper voldoende van levensmiddelen voorzien. ITet treinverkeer is op vele plaatsen ges oord, docli men tracht met alle kracht <T. weer op orde te brengen. De cxprestiefja-n van den St Gothard komen tengevolge van de sneeuw sléchts langzaam vooruit, niettegenstaande de krachtige electrischc sneeuwruimers van dc Zwitscrsehc spoorwegen voortdu rend in de weer zijn Qnj. de lijnen sneeuw vrij tc maken. Dc stations (iocschcncn en Briex zijn door de sneeuw bijna geheel ge blokkeerd. Van de Italiaansche grens wordt gemeld, dat ook in dc Dolomieten vele. plaatsen van de buitenwereld afgesneden zijn. De toestand wordt nog' verergerd, doordien in het geheelc Alpengebied do sneeuw aanhoudt cn voortdurend lawines naar beneden komen. De opstandelingen winnen terrein. New York, 23 Fcbr. (V.D.) Uit La Paz wordt medegedeeld, dat reizigers, die uit Peru in Bolivia zijn aangekomen, mededcc- Ion, dat liet geheelc Zuiden zich in handen der opstandelingen bevindt. Alle militaire garnizoenen uit het Zuiden hebben zich aangesloten en schijnen zelfs voornemens tc zijn naar liet Noorden le trekken om dj regeering van Sanchez Cerro ten val te brengen. Onderhandelingen met de revolutionairen, New York, 25 Febr. (V.D.) Uit Lima wordt gemeld, dat Kolonel Luiz Sanchez Cerro voornemens zou zijn aan het hoofd van een delegatie per vliegtuig naar Are- rjuipa te vertrekken, tot liet voeren van onderhandelingen met dc leiders der revo lutionaire beweging, teneinde te trachten overeenstemming tc bereiken. DOODELIJK ONGELUK IN EEN KALKGROEVE. Vier arbeiders bedolven. Gross Strehlitz, 25 1 «br. (V.D.) In een kalltgroevé geraakten lieden tengevolge van den neerslag cn de zwaro sneeuw plotseling steenmassa's los. waardoor vier arbeiders 'ijdens hun werk bedolven wer den. Ondanks alle krachtsinspanning is men er tot hedenavond nog niet in ge slaagd hen le bevrijden, zoodat er zoor weinig hoop op hun behoud bestaat. ITet rcudingswerk \ordert slechts langzaam, slechts 10 werklieden tegelijk eraan kun nen deelnemen. GANDHI HOUDT AAN ZIJN EISCHEN VAST Londen, 23 Febr. (V.D.) Nog steeds du ren de besprekingen van Gandhi met den onderkoning voort. Hoewel vast staat, dal de Mahatma alles in liet werk stelt om een vreedzame regeling te.vinden schijnt liet toch vrijwel zeker te zijn, dat hij van zijn principieele eischcn op geen enkel punt afstand wensclit te doen. Tiet schijnt dat do zekerheid van deze houding het congres comité ertoe heeft be wogen hem vrij mandaat tc geven omdat men dc zekerheid had, (lat geen der con- grcs-éischen cloor Gandhi is of zal worden losgelaten In zijn blad N'avnji Van publiceert Gan dhi thans weer een oproep aan zijn volge lingen, waarbij hij heil aanspoort den boy cot van Engelsche goederen onveranderd te hanclhuvén en ook het posten voort tc zet ten. Hij raadt aan de buitenlandschc goe deren te verbranden of ze te verzegelen tol dc hoyiot is opgeheven, zoodat de eige naars geen schade lijden. 25 gewonden Belgrado, 26 Februari (V.D.-), Bij Au ra ui hóeft Woensdag een ernstig auto busongeluk plaats gehad, tengevolge waar van 25 personen zwaar werden gewond. Op den straatweg naar Saniobor kwam een dich toezei le autobus ccn boerenwagen tegemoet rijden, toen bet paard plotseling op hol ölocg. De d> -cl van den wagon drong in de autobus, tengevolge waarw.i de Chauffeur ernstig word gewond cn hei stuur kwij", raakte. Dc wagen stortte, in een 3 meter diep" greppel en sloeg over den kop. Onder het puin riepen de passagiers wanhopig om hulp. De reddingswerkzaamheden duurden meer dan een uur. Alle 21 'passagiers, werden evenals de chauffeur zwaar gewoud in het ziekenhuis te Agram opgenomen. Vier van hen verkceren in levensgevaar. Debatten over de werkloosheids cvedielen. Parijs, 25 Febr, (II.N.) De Fransche Ka mer heeft op voorstel der sociaal-democra ten met 2S5 tegen 2GS stemmen besloten, een crcdiet van 100 mil hoen francs beschikbaar te stellen voor ondersteuning van werkloo- zén. Dc regeering had oorspronkelijk'een crediet van 13 inilliocn aangevraagd, welk bedrag door dc commissie van rapporteurs tot 25 millioeri was verhoogd. De socialisten stelden thans bij do behandeling voor, het bedrag op 100 rnilliocn tc brengen, terwijl dc communisten een bedrag van 200 rnil liocn verlangden. Van socialistische zijdo werd kritiek geoefend op d.2 officieele sta tistiek der werkloosheid en verklaard, dat ook ondersteuning, van de arbeiders, dio met verkorten arbeidstijd werken, noodig is. Minister-president Laval erkende, dat de tegenwoordige regeling herzien moet worden cn beloofde maatregelen tot werk verschaffing te zullen treffen, zoodra do Kamer cn de senaat het economische her vormingsplan aangenomen zullen hebben Echter achtte hij een bedrag van 25 rnil liocn voorloopig voor ondersteuning vol doende. IIij stelde echter niet dc kwestie van vertrouwen, waarop dc Kamer het so cialistische voorstel aannam. Tijdens de be raadslagingen kwam het nog tot ruinoirigo tooneclen, omdat een communistische spre ker wegens overschrijding van den spreek tijd tot de orde werd geroepen. De commu nisten begonnen daarop lawaai te maken, zoodat de zitting geschorst moest worden. Ook de tribuncbezockers schopten herrie en wierpen communistische propaganclalecaiur in de zaal. Dc herriemakers werden verwij derd en aan de politic overgeleverd. FELLE FABRIEKSBRAND TE ERFURT. Brandweerlieden zwaar gewond. Er flirt, 23 Fcbr. (V.D.) In een cellu- loidfabrick is vanmiddag ten gevolge van uitspringende electrische vonken een groo le hoeveelheid celluloid gexplodeerd. De brandweer trad krachtig op en drong met gasmaskers liet gebouw binnen. Op een ge geven moment had een tweede ontploffing plaats, gevolgd door een metershoogen steekvlam. Hierdoor werden vier brand weerlieden zwaar gewond, terwijl een brandmeester levensgevaarlijk letsel be kwam. Tenslotte was de brandweer het vuur meester, zonder dat het zich tot be lendende perccclen had uitgebreid. SPOORWEGONGELUK IN DEN KAUKASUS. Een rïoode, elf gewonden. Moskou, 2 5 F e h r. (V. D.) In de nabij heid van Soechum in den Kaukasus is een personentrein in botsing gekomen met een goederentrein, waardoor drie spoorwagens ernstig beschadigd werden. Een spoorweg beambte werd gedood, terwijl vier inzitten den ernstig en zeven licht gewond werden. Dc oorzaak van liet ongeval is nog niet bekend - - WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 772.3 to Toulóuse. Laagste Barometerstand: 73-i.S tc „Stockholm. Verwachting: Matige tot. krachtige Z. "W. w iïicl'betrokken of zwaar be wolkt met regenbuien, aan- vatiik olijk weinig verande ring in temperatuur. Langestraat 49-51 - Tel. 190 Wij ontvingen NIEUWE VOSSEN het groote artikel voor het komende seizoen. Commentaar der 7» aansche pers Rome, 25 Febr. (V.D.) Vanavond zijn Henderson, Alexander cn Cradgie met hun gavolg to Rome aangekomen om do vloot- besprekingen voort tc zetten. De Engelsche gasten werden aan het slation door den ltuliaanschen minister van buitenlandschc zaken Grandi verwelkom^, in wiens gezel schap zich tevens do minister van marine bevond. Het bericht van het Engclsch mi nisterieel bezoek werd te Rome zeer gun stig ontvangen. Do bevoegde instanties hebben evenwel de hun tot dusverre gcvolgdo politiek van terughoudendheid nog niet opgegeven. ITet is in het algemeen overdreven, in verband met het bezoek van Henderson te spreken van een geheel nieu we orienteering der Italiaansche buiten- landsche politiek. De „Giornale d Italia", die haar berich ten in hoofdzaak van het ministerie van buitenlandscho zaken betrekt zegt, dat te Rome de resultaten van dc te Parijs plaats gehad hebbende besprekingen nog niet iu details bekend zijn. De „Lavore Fascista" constateert met vol doening, dat de Romeinsche reis van dc Engelsche ministers de geruchten over een afzonderlijke overeenkomst tusschen Parijs en Londen ten stelligste weerleggen. Te vens zegt het blad, dat de besprekingen 19 Rome niets buitengewoons bcteekenen. Het woord „vlootpariteit", dat tot dusverre een belangrijke rol speelde in de pers, i6 se dert enkele dagen geheel uit de dagbladko lommen verdwenen, oogenscliijnhjk om het verkrijgen van overeenstemming niet te bemoeilijken. PRODUCTIE VAN GESLEPEN DIAMANT. Ook de Zuid-Afrikaansche dia mant-producenten beperken. A n t w c r p c n, 25 Fcbr. (V. D.) Tc Ant'n werpen is bericht uit Johannesburg ont vangen, dat de bij de werkgeversorganisa tie aangesloten producenten van geslepen diamant in Zuid-Afrika besloten hebben, vrijwillig toe te treden tot de bestaande overeenkomst inzake dc beperking van de productie. In België wordt deze regeling uitgevoerd door de cliamantfabrieken om de maand stop tc zetten, in Amsterdam door, het stopzetten der fabrieken om de week. HOUTFABRIEK AFGEBRAND. Keulen, 21 Fcbr. (H.N.) Te Mo erg is vanmorgen dc groote houtwaren fabriek cler firma Fr. Bartmann geheel afgebrand. Tal rijke kostbare machines en groote hout-, voorraden wérden een prooi der vlammen. Dc brandweer moest er zich toe bepalen de belendende gebouwen nat te houden, opdat de vlammen daarop niet zouden overslaan. LANGESTRAAT Tel. 341 Bij aankoop van 2.50 een kop en schotel. Bij aankoop van 25.een servies cadeau.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1