i JOH. DE HEER ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per DE EEMLANDEU PRIJS OER AOYERTENTIEN 1-8111-4 re«tls104 Vrijdag 27 Februari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnlumscliepoortwal 2a 29e Jaarganq No. 204 FRANSCKE BEGROOTING BEDREIGD De oorlogsbegrooting goedgekeurd TREIN IN HET WATER GEREDEN P.Nierop fortmann en hehenkamp WERELDVREDE-CONGRES Nederland vertegenwoordigd DE OORZAKEN VAN DE WERELDCRISIS GROENLAND VOOR HET HAAGSCHE HOF? SPOORWEGSTAKING IN SPANJE A L. J. LUYCX ZOON TEGEN DE WERKLOOSHEID Betoogingen in Oost-Europa AMER SFOORTS CU metlc (mei. gratis verzekering tegen ongelokEen) f 0.I71/* Binnen land franco per post per 3 aetndea i 3»-. Afzonderlijke nnmtner» f O.Of POtltEKENING 47910 TELEFOON INTEKC €15 it i n..fö.25 Ltêfdedigheids-advertectlèo voor 6$ helft van den prijs. Kleine Advertentlèn „KEIT1ES" bi) vooruitbetaling 3 re*— la Jö cent. alke regel meer 10 cent, driemaal plaatreo I.—. Bewijsnummer extra L.Ji De nieuwe president van Finland, Svinhufvud, Hei lieefr bij de jongste preêidcntsverkie zing m Finland wel gespannen, immers ging het er om of de Lappo-partij zou zege- v'erch, of dat zij plaats zou moeten maken voor de aanhangers van Stahiberg, radi calen m sociaal-democraten Hoewel mei de verkiezing van Svinhufvud, deze laatst genoemde fracties hun man niet aan het hoofd zagen, kan mon toch niet zeggen, dat de nieuwe president de Lappo-idee door dik en dun 2al \olgen Bekend is immers van hern, dat hij handhaving van de wet en het hewaren der orde, als de meest noodzakelijke principes aanvaardt. Natuur lijk is hij in hoofdzaak Lappo-aanhanger, d i. heftige vijand van het communisme. Dat typeert in de eerste plaats hét verschil met Stahiberg, al droeg deze in zijn pre- ;->iden'schap het. mom van ook anti-commu nist te zijn. Bij zijn ontvoering op hevel van den chef van den generalen staf Wal- ienius is deze minder rechtuitgaande houding nog eens in herinnering geroepen, terwijl ook de Lappo-bewcging dit feit niet san de vergetelheid heeft overgelaten. Zon der twijfel was de verkiezing van Stahiberg een uitdaging aan de lappo's geweest en het btaafc nog te bezien ot deze een vreedzaam verloop zou hebben gehad. Ongetwijfeld zou een pijnlijk optreden meermalen ge paard zijn gegaan aan de gelegenheid tot or. rust verwekken. Reeds ajieen daarom kan de verkiezing van Svinhufvud als een blijde politieke ge beurtenis worden begroet. En daar komt nog bij zoo voegt de Köln. Zoitung aan dit gebeuren toe dat Svinhufvud van Finland de meest populaire politieke voor vechter is. Hij was steeds op zijn post, waar het land maar gevaar dreigde, steeds in de "oorsio linieën, waar het gold een aanval te weren. Niet ten onrechte typeerde men tiem als een pijnboom, die wel in de stor men buigt, maar niet breekt, en van wie net uithoudingsvermogen en taaie krachten - preekwoordelijk zijn. Geboren uit een oud Zweedsch geslacht, dat sedert eeuwen in Finland burgerrecht verkreeg, en geen. V£i"S£ï7il tooniU: paei.iitó F machy landstype, deed Svinhufvud reeds bij zijn eerste politiek optreden, van zijn nu kenmerkende karakteruitingen blijken, streng rechtsgevoel, stipte eerlijkheid, gc- i-aard gaande aan een ongezien uithou dingsvermogen en stérke wil, karaktcrisee- ren in hom den man van de daad, niet van net woord. Zijn politieke loopbaan kan'glanzend fee- ten, rijk aan dramatische gebeurtenissen, welke een gevolg zijn van het wisselvallig lot dat Finland is de laatste decennia trof. in het jaar 1903 toen de Czaristische mach tigen niet nalieten Finland trachten te vevrussen" werd Svinhufvud van zijn bo- :,-ekk ng aan bij het Aboër Gerechtshof ont heven en toen hij kort daarna de verdedi ging van een Finschen «samenzweerder op zich nam, werd er in 't toenmalige Peters burg hard over gedacht hem gevangen te ne men. Reeds toen was hij een van de meest po pulaire mannen van het land. Van 1007— 1012 was hij president van de hervormde, uit vier standen in één Kamer herschapen Landdag. Toen de wereldoorlog uitbrak zend de Russische regeering hem kortweg naar een verlaten dorpje in Noo.rd-Siberié, aaruit hij pas in Maart 1917 naar Finland mocht terugkeerên. Hier stelde hij zich ter stond aan het hoofd van de inmiddels aandc beweging, welke absolute scheiding Tusèchen Ru-land en Finland cischtte. On der zijn leiding besloot de Landdag in De cember 1917 Finland s zelfstandigheid uit :e poepen, doch juist een maand later brak de communistische revolutie uit. De bur gerlijke regeering, door Svinhufvud ge- vormd,'begaf zich naar Waso; zelf bleef hij als hoofd daarvan te Hélsingfors' om nier het tegengaan van het schrikbewind voor te bereiden. lederen nacht moest hij zich in een andere plaats schuil houden, en toen het gevaar om te blijven voor hem te: groot werd, besloot hij tot een avontuur lijke vlucht Als Bolsjewiek vermomd, scheepte hij zich in met nog acht van zijn metgezellen, op oen ijsbrekër, waarvan de bemanning uit communisten bestond. In open zee werden deze overrompeld en Svinhufvud met de zijnen landden met het schip in Reval. Van hieruit ging hij naar Duitschland, waar hij zich verstond met in vloedrijke personen, die zijn program on dersteunden met Duitsche troepen. Dan zien wij hem door Zweden naar Wasa gaan, waar Mannerbeim zijn boerenleger organiseert Na het einde van den vrijheidsoorlog wordt Svinhufvud Rijksbestuurder en ijvert soor een zelfstandig Finland, om zich ver volgens terug te trekken in het particu-, l;ere leven. Zoo was het dan ook na tien jaar, dat lieze nieuwe president bij het begin van de Lappóbeweging weer op don voorgrond trad. Inderdaad men heeft een besta keuze gedaan en het schijnt dat Finland een rus- tigen tijd tegemoet gaat. althans onder de 6terke hand van Svinhufvud. Een deficit van 500 millioen francs. Parijs, 26 Febr. (H. N.) De "Fransclie-j begrooting, die met veel moeite en met be hulp van verscheidene millioen en uit de amortisatiekas.in evenwicht was gebracht, wordt wéér plotseling met een tekort van ongeveer 500 millioen francs bedreigd. Aan het ministerie van financiën is n.I. een ver keerde berekening opgemaakt bij. de ra ming van de uitgaven voor do uitkecringen aan oud strijders. Deze zijn oorspronkelijk op 480 millioen geraamd, doch gisteren moest de budget-minister in de Kamer ver klaren, dat deze uitgaven 1 milliard bedra gen, zoodat men voor een tekort van 520 millioen staaf. De beraadslagingen over de militaire begreoting. Parij s, 26 Febr. (V.DIn den afgeloopert nacht zétte de Finneche Kamer de beraad slagingen over dc militaire begrooting voort, waarbij het tegen een uur tot een heftig incident kwam tusschen de socialis ten en minister président. Laval. Vincent Auriol verlangde verdaging van dc zitting tot heden en verklaarde bij de toelichting op zijn voorstel, dat do afgevaardigden door de nachtzittingen te zeer vermoeid werden om bij de bohandeling der afzonderlijke hoofdstukken groote weerstand te bieden. Laval sprak zich beslist tégen verdaging uit en met 100 tegen 102 stemmen sverd beslo ten de zitting voort te zetten. Bij de goedkeuring van een crcdict van 45 millioen francs voor de gendarmerie stélde een communistische afgevaardigde v'oof de géheelè pósT tér ug te wijzen naar dè Commissie voor dc credietcn cn vast te stel len op een franc. Het voorstel werd ver worpen. Een ander afgevaardigde van links be sprak de toestanden in het Vreemdelingen Legioen en las een aantal brieven van sol daten voor, waarin ongeloofeiijke staaltjes worden verteld van dc misstanden, die in bet Legioen heerschen. De credietcn werden tensloottc met 330— 254 stemmen aangenomen. Vier spoorwegbeambten gedood New Y o r k, 26 Febr. (V.D.). Nabij Mo bile iu den staat Alabama heeft een eigen aardig spoorwegongeluk plaats gehad. Van een passagiers trein, die door een geopende brug was gereden, stortten de locomotief er le bagagewagen te water. Hierbij vindm vier spoorwcgemploye's den dood. Het on geluk is nog betrekkelijk, goed öfgeloopeu want indien niet de eerste personenwagen ïan bet einde van de draaibrug was blijven Langen, zou Ongetwijfeld de gcheele tre.n in het water zijn terechtgekomen. HEVIGE ORKAAN OP DE FIDSJI- EILANDEN. Honderdtachtig slachtoffers. Sidney, 27 Febr. (V.D.). Volgens berich ten uit Wellington zijn de Fidsji-eilandên de laatste dagen door een orkaan geteisterd die groote overstroomingen tengevolge had den. In de omgeving van do rivier Ba zijn onge veer 150 personen doo" het water omgeko men. Door den hëvigén storm is een vuur toren omgewaaid. OMGEKOMEN BIJ SLOOPINGSWERK. Parijs, 26 Februari (ïï.N.) In Noord Frankrijk zijn 6 arbeidors bij sloopingswerk verongelukt. Twee hunner werden op slar, gedood, terwijl de 4 andere, ernstig gewono werden. Vampyr, STOFZUIGERS Protos Miele en andere merken. UtMorsxrs. 90Jki~J88 uw matrassen worden In één dag opgemaakt en bijgevuld. vraagt prijsopgave. Het wordt van 59 Juli te Brussel gehouden. Op initiatief van het Uitvoerend Comité van het Internationale Vredes Bureau te Genêve zal van 5 tot 9 Juli a.s. te Brussel het 28e Wereld- Vredes Congres gehouden worden. De dagorde van het congres zal de vol gende drie onderwerpen bevatten: 1. Ontwapening. Besprokingen in ver band met de in Februari 1932 bijeenkomen de Ontwapeningsconferentie. 2. Federatie der Europeeschc staten. Haar betrekking tot bet ontwapeningsvraagstuk; organisatie eener internationale politie en de economische toestand. 3. Actualiteiten. Met het oog op dc huidige wereldcrisis Wórdt een* groote deelhame uit alle landen der wereld verwacht- Dc Nederlandsche vredesbeweging is. in den Raad van het In ternationale Vredes Bureau vertegenwoor digd door de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede en do Nóóit-Meer-Oorlog Federa tie. Bijeenkomst der economische deskundigen te Gerieve. Londen, 25 Febr. (V.D.). De bijeenkomst van de economische deskundigen in verband met het onderzoek vanwege den Volkenbond naar dc oorzaken van de economische we reldcrisis zal a.s. Maandag te Geneve aan vangen. Hoewel thans nog niet is vast te stellen, wanneer het rapport inzake het onderzoek gereed zal zijn, is reeds een aanzienlijke hoe veelheid materiaal verzameld. De Britsche gedelegeerden der laatste Vol- 'ke^bondsvergadering hebben den nadruk gelegd op de urgentie en het belang van het onderzoek en dc verwachting uitgesproken, dat het rapport voor de a.s. \ssembléc ge reed zal zijn. DIEFSTAL VERDOOVENDE MIDDELEN ONTDEKT. In plaats van narcotica, steenen Dortmund. 25 Februari. (V.D.) Einde Januari werd een groote diefstal van ver doovende middelen ontdekt, welke bij een hier ter stede gevestigde firma was ge plcegd. Bedoelde firma had een kist, in houdend, drie K.G. cocaïne, 500 gram mor fine en een K.G. opium verzonden naar d- fabrieken van een Berlijnsche firma. Toeu de kist op dc plaats van bestemming arri veerde, bleek zij slechts steen te bevatten. Het is. een beambte van de -crimineel* politie gelukt zicli in verbinding te stellen met eenige - personen, die hem de gestolen narcotica aanboden voor een prijs van 15,000 Mark. De partij is in beslag genomen.. Zes per sonen zijn gearresteerd. DE REGEERING VAN PERU TOT DEN STRIJD BESLOTEN. N e w Y o r k, 25 Febr. (V.D.) Volgons de laatste berichten uit Buenos Aires schijnt do revolutionnaire beweging in ZuiU-Peru suc ces to hebben. Dc rcvolutionnairen zouden in Arequipa een tegeuregeering hebben geves tigd onder leiding van dr. Bxistementa dc la Fuente. De invloedrijke politicus David Sa- manez Ocanip zou tot voorloopig president zijn uitgeroepen. GEEN CONCESSIES VAN HENDERSON. De bewapening te land en in de lucht. Londen, ,26 Febr. (II. N.) Dc Daily Herald ontkent, dat Henderson aan Frank rijk concessies voor de bewapening te land en in de lucht zou hebbeir/gedaan,:iiv ruil voor* de. Fransche concessies in' de kwestie van den vioolbouw. Volgens het blad is de plotselinge reis van Henderson veroor zaakt door een. artikel van- Perfinaxlin de Echo de Paris, -waarin deze aan een offi cieel bericht een ongunstige commentaar toevoegde. Henderson vreesdTe» dat hierdoor een perscampagne zou kunnen ontstaan, die .een orrgunstigen invloed op de openbare meaning zou hebben en besloot in verband hiermede, ten spoedigste zelf-een onder houd mei Briand te hebben. Meeningsverschillen tusschen Denemarken en Noor-- wegen. De Scandinaafsche Hbld.-correspondent schrijft: Reeds een paar maal heb ik gewezen op do toespitsing van het meeningsverschil dat tusschen Denen en Noren bestaat over de souvcrciniteit over Oost-Groenland. De No ren beschouwen dit deel van Groenland als niemandsland, terwijl de Denen van oordeel zijn dat Denemarken's souvereiniteit zicb over geheel Groenland uitstrek tl In de particuliere en perspolemieken had den zich reeds de minister-presidenten ge mengd en thans heeft dc Noorsche premier Mowinckol dc quaestie in het Storting zelf ter sprake gebracht. Het schijnt, dat dc aan kondiging van 'n nieuwe groote weten schappelijke expeditie van Laugc Koch, waarover ik hier reeds schreef dc Noren zeer geprikkeld heeft Mowinckel zelf ver klaarde, dat hij daarvan moeilijkheden voor ziet in verband met het feit dat Noorse be visschers en jagers in Oost-Groenland, ook in dat deel waar de Decnsche expeditie heen wil, groote bedrijvigheid aan den dag leggen on er reeds een kolonie van 80 hutten heb ben. Hij stelt zich op het standpunt dat de Denen daar nu nict-s meer te doen hebben en beroept zich op de overeenkomst van Groen land van 1924, welke zonder tc prejudici eeren op het geschilpunt over dc souvereini teit, een regeling treft ter waarborging van het vreedzaam naast elkaar arboiden, zon der zooals Mowinckel het vroeger reeds eens uitdrukte elkaar op do toenail te trappen. Hij schijnt nu te vreozen, dat dit toch gebeuren zal, als die Decnsche expedi tie komt. Dat'maakt het vraagstuk weer acuut en kan ten. slotte toch nopen dc prin ciple ?le quaestie, welke men in 1924 omzeil de, tot een oplossing te brengen; natuurlijk op vreedzame wijze en daarbij donkt hij aan Den Haag. Mowinckel's rede heeft natuurlijk in Dene marken groot opzien gewekt. Men ziet daar volstrekt niet in, waarom de nieuwe expedi tie tot botsingen zou moeten leiden cn be grijpt niét op welken grond Noorwegen Denemarken'» juridisch dooi alle andere staten erkend en moreel door .een eeuw lang cultuurarbeid gegrondvest recht be strijden kon. Toch schijnt men het door Mo winckel geopperde denkbeeld niet absoluut te verworpen. Hot regeeringsorgaan „Politi- ken" toont zich er niet afkccrig van, zoo het op die wijze gelukken mocht dit geschilpunt tusfichon de beide broedervolken uit den weg te ruimen en tc voorkomen dat het onzeker heid en onrust wekt en dc verhouding tus schen beide partijen verbittert. Het blad ver wacht dat beiden zich aan de rechterlijke beslissing zouden onderwerpen. Ook de Decnsche minister-president beeft het denk beeld niet van de hand gewezen: wij zouden hét oordeel met gemoedrust en goed geweten kunnen afwachten, zoo zei hij. P a r ij s26 I" e b r. (II. N.) Volgens een bericht uit Madrid heeft, het spoorwegper soneel dc algemeene staking afgekondigd, ónjdat de regeering de looneischen van het personeel slechts voor dc helft wil inwilli gen. De regeering heeft 2 regimenten ge nietroepen beschikbaar gesteld om den dienst te handhaven. WERKLOOSHEID IN HET „ZILVER." New-York, 26 Februari (H.N.) In Mexico moest een groote zilvermijn worden gesloten, daar het bedrijf wegens de sterke daling van den zilverprijs niet meer loonen*] was. Hierdoor zullen 1600 personen zonder werk komen. DE ENGELSCHE MISSIE NAAR HONKONG Londen, '25 Febr. (V.D.). Dr. Shiels, de onder-minister voor koloniën, verklaarde heden in het Lagerhuis, dat de missie, welke naar Hongkong zal vertrekken, ten einde een onderzoek in te stellen naar de valuta aangelegenheden, bestaan zal uit Clegg. den gouverneur van de Reservebank van Zuid Afrika Ezechiel, oen van de kroonagenten voor de koloniën, en Clauson van het, depar tement van koloniën. Ezechiel cn Clauson zullen morgen vertrekken; Clegg zal hen te Singapore ontmoeten. De commissie zal rapport uitbrengen aan den minister van koloniën, doch haar aan bevelingen zullen niet dan na.overleg met do regeering te Hongkong worden uitgevoerd Andere belanghebbenden zullen desge- wenscht geraadpleegd worden. NOG VIER SLACHTOFFERS VAN HET NOODWEER. Milaan, 25 Febr. (V.D.) Nog steeds ko men berichten binnen over door ovërsüoo- mingen aangerichte schade. Op Sicilië zijn meer dan 20 gemeenten onbewoonbaar ge worden. In Librizza werden 2 personen door een aardverschuiving gedood. Bij Bergamo werden verscheidene arbeiders door een lawine verrast. Twee hunner werden be dolven, de anderen konden worden gered. WEERBERICET Hoogste Barometerstand: 700.1 te Haparanda- Laagste Barometerstand: 745.0 te Memel. Verwachting: Zwakke tot matige, tijdelijk uog toenemende tot, Z. W. wind, aanvankelijk half bewolkt, later weer toene mende bewolking met waar schijnlijk regen, zelfde tem peratuur des nachts, latei- iets zachter. Langestraat 49-51 -- Tel. 163 Mooie keuze In ZWARTE WOLLEN en Z1JOEN STOFFEN en in zwart wit. De wereldstrijddag in Moskou. B e r Uj n, 2 6 Feb r. (H. N.) Volgens be richten uit Moskou is daar do woreld- stry.ddag. tegen dc werkloosheid met groot*- betooglngcn gevierd, waarbij de gebruike lijke redevoeringen tegen de bourgeoisie en het kapitalisme werden gehouden. Ook werd meegedeeld; dat binnenkort een nieu we strijddag zal worden georganiseerd. In Polen is de dag van gisteren over het atgjO meen kalm verloopen. Tot botsingen van beteeken is is het niet gekomen. Communis tische pogingen ora tc demonstreeren wer den door de politie overal spoedig onder drukt, Enkele raddraaiers werden in hech tenis genomen. In Sofia hebben jeugdig* communisten getracht barricades, op te wer pen, doch de politic wist daaraan spoedig een c-inde te maken. Ook nam zij in een drukkerij 500.000 exemplaren van oen op roep in beslag. Te Berlijn is gisteren in het geheel tegen 139 personen proces-ver baal opgemaakt. DE AANSLAG OP PRESIDENT VON HINDENBURG. De dader veroordeeld. Berlijn, 26 Febr. (V.D.) De Politierech ter veroordeelde heden den koopman Alori Rróll uit Kreuzburg die Dinsdag het Paleis van den Rijkspresident binnendrong en in de auii-chambro een geladen revolver yöoi* rlen dag haalde, onder vrijspraak van de beschuldiging van poging tot geweldpleging en rekening houdend met verzachtende om standigheden in verband met de geestelijk* minderwaardigheid van den beklaagde, we gens huisvredebreuk en overtreding van de desbetreffende voorschriften tot zes weken gevangenisstraf. ENGELSCHE STOOMSCHEPEN IN GEVAAR. Londen, 26 Februari. II.N.) Volgens'een bericht uit Ronstantinopel zijn de Engel sche stoomschepen Bermind én Fairfield in de Zwarte Zee bij den ingang van den Boi porus gestrand. Ook een derde stoomschn is ongeveer op dezelfde hoogte gestrand. De bemanning van de Bermind is in veiligheid gebracht. Pogingen worden in het werk ge steld om ook de bemaning van de Fair field te redden, doch deze worden bemoei lijkt door de hooge golven. NOG EEN AANHANGER VAN MOSLEY UIT DE LABOURPARTIJ. Londen, 27 Febr. (V.D.) De derde aan hanger van Mosley Oliver Baldwin de zoon van den leider der conservatieven is vol gens een bericht uit de bladen uit de arbei derspartij getreden. Het uittreden van Mos ley is nog niet gepubliceerd. Varkensmarkt. Tel. 1303 PIANO- EN ORGELHANDEL Wij leveren alle merken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1