DÉ EÉMLANDEU Beiteelaedsch Overzicht JOH. DE HEER AARDBEVINGEN TEISTEREN DEN BALKAN Maandag 9 Maart 1931 itgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhjmschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 212 Buitenland TREINONGELUK IN MEXICO PIANO- EN 0RGELHANDEL MAGAZIJNBRAND TE LONDEN Groote financieele schade GR00TE OVERSTROOMINGEN IN ZWITSERLAND fortmann en hehenkamp ERNSTIG VLIEGONGELUK BIJ MARSEILLE VERWARDE TOESTAND IN PERU KONDERDEN D00DEN TE BETREUREN Onberekenbare schade aangericht L. i. LUYCX ZOON EEN GEHEIMZINNIGE VONDST P.IMierop AMERSFOORTSCM DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 muodeo voor Amersfoort f 2.10. per maand 0.75. per week (met gratia verzekering ttgeo ongelukken) t O.lV/p Binnenland tranco per post per 3 maanden f Afzonderlijke nnmmera f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON IN TERG 411 PRIJS DER ADVERTENTIEN van I—4 regel» f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentie© voor da helft van den prijs- Kleine Advertentie© „KEITJES" bi) vooruitbetaling i —5 regeJa 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer estra 0.05 H! De roep om herziening der vredesverdragen. Een En- gelsche stem ten gnnsto der revisie. Lord Balfour of Burleigh, lid van den raad van toezicht der Standard Bank, en het lid der directie Robertson hebben een bezoek gebracht aan Zuid Afrika, waarbij zij ook Windhoek hebben aangedaan, waar zij contact zochten met de koop eden en farmers. De bevolking bereidde hun een hartelijke ontvangst. Er werd natuurlijk ook getafeld en bij deze gelegenheid hield lord Balfour een rede, waarin hij vooral tegenover de aanwezige Duitschers een vriendelijke houding aannam. Het was hem, naar hij verklaarde, een behoefte erop te wijzen, dat op Let oogen- blik heel de wereld zich bezig houdt met het vraagstuk van de herziening der vre desverdragen cn dat het probleem der ont wapening en de revisie der grenzen een steeds dringender karakter gaat dragen Hij gaf als zijn opvatting te kennen, dat ook in Engeland de meerderheid der bevol king volkomen overtuigd is van de belang rijkheid dezer kwesties. Engeland aldus betoogde Balfour lieeft drie grooto partijen en geen daarvan is ervoor te vinden, dat den Duitschers geen recht wordt gedaan. Onder de conservatieven, waartoe 6prp- ker behoorde, bevonden zich eveneens vele kopstukken, die voor herziening der vre desverdragen zouden zijn, wanneer zich niet telkens opnieuw een hindernis op den weg plaatste en wel in den verm van Frankrijk. Dat land heeft volgens spreker van den oorlog niets geleerd en Balfour was dan ook van oordeel, dat men Frank rijk eerst tot andere gedachten moet zien te brengen. Balfour had al met verschillende Duit schers gesproken en daarbij had het zijn aandacht getrokken, dat hij bij geen hun ner een werkelijk vertrouwen in den Vol kenbond kon vaststellen Deze gezindheid kon hij heel goed begrijpen, maai niette min moest hij er den nadruk op leggen, dat op het oogenblik het onmogelijke njet kon worden verwacht, maar dat men ge "'duld -dïehcfé 16 oefenen. Aan den anderen kant moest hij onmid dellijk toegeven, dat het reeds een lange, zeer lange tijd is elf jaren geduld te oefe nen, maar het stond bij lord Balfour vast. dat alleen, wanneer deze weg werd be wan deld, op den duur iets zou kunnen worden bereikt. Om deze reden spoorde hij dc Duitschers er dan ook toe aan het geduld niet te ver liezen. Balfour was optimistisch en uitte als zijn gevoelen, dat alles tenslotte terecht zou komen. Het behoeft geen uitvoerig betoog, dat de Duitschers ten zeerste ingenomen zijn met deze uitspraak van een invloedrijk En- gelschraan, die den wcnsch der Duitschers inzake herziening der vredesverdragen gerechtvaardigd acht. Zoo merkt de Deut sche Allgemeine Zeitung op. oat ieder Duitscher in binnen en buitenland het slechts kan toejuichen, wanneer lord Bal four uit naam van al zijn landgenroton beeft gesproken cn dit optimisme inzake een faire regeling van Duitschlands ge rechtvaardigde aanspraken op het gebied der koloniale aspiraties en der vredesver dragen door lord Balfour's politieke vrien den niet alleen wordt gedeeld, maar boven dien verwerkelijkt. Ruim tien personen omgekomen New York, 7 Maart (V.D) Bij Apasco, ongeveer 65 K.M. verwijderd van Mexico citv, heeft een ernstig spoorwegongeluk plaats gehad. Een met veldgeschut geladen goederentein ontspoorde door tot *iog toe onbekende oorzaak, waardoor vijf arb»: icn« en Z3S soldaten werden gedoo 1 terwijl zes personen zwaar werden gew ond. De meeste slachtoffers kwamen om h?t leven, doordat zij door de van dr omverge v-'ipen wagens vallende kanonnen werden verpletterd. DE AERO POSTALE IN MOEILIJKHEDEN. Parijs, 7 Maart. (V.D.) De Fransche kamer beëindigde in een nachtzitting de Varkenmarkt - - Tel 130J Koopt bij een vertrouwd adres behandeling van dc luchtvaartbegrooting, nadat de kamercommissie voor do lucht vaart reeds den geheelen dag had verga derd over het regeeringsvoorstel om door het overnemen van de grootste Fransche luchtvaartmaatschappij „Aero Postale" de voortzetting van den luchtpostdienst naar Zuid Amerika te garandeeren. Aangezien de luchtvaartmaatschappij echter niet meer in staat is ook nog slechts een enkele post vlucht naar Zuid Amerika te financieren, omdat haar zelfs de middelen ontbregen om het daarvoor benoodlgde personeel te beta Ion, werd voorgesteld haar een crcdiet van drie millioen francs te verleenen, opdat de diensten niet zullen worden onderbroken en de „Aero postale" allhans tot over eeniue weken het hoofd boven water zal kunnen houden. Meer dan 1100 brandweer lieden bestrijden het Lonnden, 7 Maart 'V.D.) Hedenavond heeft in een zes verdiepingen hoog maga zijngebouw, gelegen tegenover den Tower aan de overzijde van de Thames, een ge weldige brand gewoed, waardoor alle aan wezige voorraden, hoofdzakelijk bestaande uit teer en gummi, in vlammen opging. Er is een schade van enkele honderdduizenden ponden sterling. In korten tijd etond de bovendste verdie ping in vlammen. Meer dan 1100 brandweer lieden werden voor de bestrijding van het vuur ger*-.quireerd. Niettemin stortten sppè dig ile muren in. Door de aanwezigheid van het brandbare materiaal, was de geheele omtrek spoedig met dikke rookwolken over dekt. Verdieping na verdieping stortte in en het duurde verscheidene uren voor de brandweer de vlammen meester was. Op de brug over de Thames verdrongen zich'duizenden nieuwsgierigen, die het. oii gewone schouwspel gadesloegen. Gcnève, 7 Maart. (V.D.) Tengevolge van den hevigen regenval van de laatste twee dagen en van het smelten van de sneeuw komen op verschillende plaatsen overstroomingon voor, zoo hevig nis In de laatste 30 jaar niet meer het geval was. De rivier de Thur heeft haar hoogstcn stand van 1876 overschreden en groote opper vlakten bouwland rondom Frauenfeld over stroomd. In Oost Zwitserland is de schade op vele plaatsen nog grooler "en zijn spoorwegen en wegen weggespoeld, waardoor het spoor wegverkeer tusschen Matt en Elm onmoge lijk is geworden. REVOLUTIE IN PORTUGAL P a r ij s, 6 Maar t. (H.NVolgens berich ten uit Spanje, die echter van andere zijde nog niet bevestigd zijn, moet in Portugal een nieuwe revolutionaire beweging zijn uit gebroken. Onlangs zijn drie ministers we gens mecningsverschillen uit het kabinet getreden. Men vermoedt, dat de thans uit gebroken beweging hiermede verband houdt LOONSVERLAGING BIJ DE ENGEL. SCHE SPOORWEGEN. Londen, 6 Maart. (H.N.) Bij de En- gclsche spoorwegen zullen de looncn en de salarissen 2M tot 5 pet. verminderd .worden volgens dc gisteren bekend gemaakte uit spraak van dc commissie van arbitrage. De secretaris der vakvereeifiging van spoorweg personeel verklaarde, dat de vertegenwoor digers der vakvereeniging in het voorstel der commissie hebben toegestemd, om een ernstig loonconflict te vermijden. MUNITIEDEPOT VLIEGT IN DE LUCHT. Parijs, 7 Maart (H.N). In do buurt van Auxerres is vannacht door tot nu toe on bekende oorzaak een munitiedepot in de lucht gesprongen, waardoor veel schade werd aangericht. Mcnsclienlevens zijn ech ter niet te betreuren. DUITSCHE COURANT VERBODEN. Keulen, 7 Maart (V.D.) De „Nieder rheinischo Tageszeilung" te Geldern is door den Opperpresident van de Rijnprovincie voor den tijd van twee weken verboden, in verband met het publiceercn van een arti kei, waarin beleedigende woorden aan het adres van de Republiek gebruikt worden. AXEL GALLEN KALLELA. Stockholm. 7 Sept. (V.D.) Axel Gal len Kallela, een der bekendste Finsche schil ders, is vandaag in een hotel te Stockholm plotseling overleden. uw matrassen worden In één dag opgemaakt cn bijgevuld, vraagt prijsopgave. Parijs, 7 Maart (V.D). In dc militaire \lieghaven van Berre bij Marseille had gis teren een ernstig ongeluk plaats. Ken mi litair watèrvliegtuig, dat voor een korte oefenvlucht was opgestegen, sloeg bij het 'dalen oyer den kop. Weliswaar konden dc vijf inzittenden allen dadelijk door te hulp gesneld» motorbooten worden gered, dóch zij hadden zulke zware verwondingen op geloopen, dat men voor hun leven vreest. Het vliegtuig zelf werd geheel vernield. ERNSTIGE AARDBEVING GEREGI STREERD. Stuttgart, 8 Maart (V.D.) In den af- geloopen nacht werd door het scismogra- phisch station Hobenheim een buitenge woon hevige aardbeving geregistreerd, waarvan de haard op ongeveer 1200 K. M. gelegen is. De hevigheid van de aardbeving is van een zeer ernstig karakter, voor het geval de haard op een bewoond gebied is gelegen. Te Hohenheim werden do eerste schok ken geregistreerd om 2 uur 53. De seismo graaf werkte tot 3 uur 30. EEN JAPANSCH PRINSESJE GEBOREN. Londen, 7 Maart. (V.D.) Keizerin Nagaka van Japan is. naar gemeld wordt, van een dochter bevallen Voor het paleis van den Mikado had zich een enorme me nigte verzameld, die de blijde gebeurtenis afwachtte. Men had gedoopt, dat er een prinsje geboren zoti wórden Het bericht inzake do geboorte werd per radio verspreid DE ZIEKTE VAÏ^SNOWDEN. Hij zal longen tijd het bed moeten houden. Breslau, 7- Maart. (V.D) De kanse lier van de schatkist. Snowden. die zich heden aan een geneeskundig onderzoek heeft onderworpen, zal verscheidene weken het bed moeten houden. Hij blijkt lijdende te zijn aan een blaasontsteking, welke een langdurige behandeling noodzakelijk maakt Zal Cerro naar Europa vtrekken Londèn, 6 Maart (H.N.) Omtrent de ontwikkeling van den toestand in Peru zijn nog geen nadere berichten ontvangen. Voor zoover men den toestand op grond van de bekend geworden berichten kan beoordee len, is de jongste ontwikkeling een gevolg van het ingrijpen van de militaire expeditie, die op last van de rcgccring Cerro naar het Zuiden was vertrokken, doch op last van Cerro's opvolger tc Lima, Elias. weer terug geroepen is. Deze troepen zijn naar Lima teruggekeerd cn de bevelhebber der expedi tie. kolonel Jimenez, greep toen in bij de onderhandelingen, welke tusschen de voor loopige regeering te Lima en de revolutio naire junta, tc Arequipa gevoerd werden over de vorming van een definitieve regee ring. Deze onderhandelingen waren reeds ver gevorderd. Jimenez stelde aanvankelijk den eisch, dat Cerro weer voorloopig pre sident zou worden, doch na overleg met andere politici* liet hij dezen eisch vallen en verklaarde zich bereid, zelf tot de voorloo pige regeering toe te treden Volgens de laatste berichten verwacht men thans, dat Cerro binnenkort naar Europa zal vertrek ken. Jimenez onderhandelt thans met de op standelingen in hot Zuiden,' teneinde weer te komen tot een normalen toestand en een constitutionecle rcgccring. Het leger schijnt groot end eels met de plannen van Jimenez in te* stemmen,» terwijl de houding van dc marine nog onzeker is. New-York. 7 Maart. (V.D.) Uit Lima wordt gemeld, dat do leiders de opstande lingen in Zuid-Poru de voorstellen tot deelneming aan de nieuwe regeering on der leiding van Jiminez hebben aanvaard. De overeenkomst zou zijn tot stand geko men na een telegram men wisseling, waarbij dc laatste.misverstanden uit den weg zijn .geruimd. HEVIGE STORM IN HET KANAAL. L o iïd e n. 7 Maart. (V. D.) Een ijzig koude storm, volgens sommigen de hevig ste van dezen winter, woedt Sedert Vrij dagnacht boven het Kanaal. In vele plaats jes aan de kust 6loég de zee over de dijken en zette de straten blank Alle schepen in het Kanaal hebben zich gehaast hun haven op te zoeken. De Kanaaldiensten tusschen de Engelsche en Fransche kust ondervin den groote vertraging. Duizenden huizen ingestort. biet dorpje Pirava met den grond gelijk gemaakt Belgrado, 7 Maart (V.D.) In den af* geloopen nacht werd door den meteorolo- gischen dienst het begin van een catastfo- phale aardbeving waargenomen, waarvan de haard op 530 K. M. Zuidwestelijk van Belgrado gelegen was. De schokken duurden ongeveer een halfuur. Op tal van plaatsen in Macedonë, o.a. te Struma, Gwegheli, Demirkapoc, Legotin en Ka var na werd ernstige materiecle schade aange richt. Nadere bijzonderheden zijn nop niet he kend, aangezien de telegraafverbindingen grootendeels verbroken zijn. Uit de laatste berichten betreffende dc aardbeving blijkt, dat de aardschokken het hevigst zijn geweest bij Brilep en Jitolia. De bevolking bracht den nacht onder den blooten hemel door. Bij Skoplje verschoof een rotsblok en kwam terecht op de spoorlijn. Berichten uit Saloniki en Drama melden, dat beide steden schade hebben geleden. Onder de bevolking heerscht een paniek De inwoners durven nog niet in hun hui zen terug te keeren. Het aantal menschen- levens, dat te betreuren is. is nog niet ba kend Bij de aardbeving op de Ralkan. die In het bijzonder Joego-Slavië, Bulgarije en Griekenland heeft geteisterd zijn ongeveer 100 a 200 doóden en ongeveer 800 gewon den te betreuren. Duizenden huizen zijn verwoest. De telefoon- en telegraaflijnen zijn verbroken. Tn hel bijzonder hebben hei gebied tusschen Gjevgelue en Strumitza en het centrum van Joego-Slaviö van de aardbeving te lijden gehad. De koning van Joego-Slavië heeft proclamaties tot het volk gericht, waarin hij oproept openbare geldinzamelingen te organiseren; het Joego-Slavische Roode Kruis heeft een hulpactie ingesteld ten behoeve van de zper vele getroffenen. Te Saloniki zijn vele hui zen ingestort. Volgens berichten uit Sofia is tengevole van de aardbeving onbereken bare schade aangericht. Dc haard der aardbeving ligt in dezelfde streek, welke reeds Vrijdag 1.1. door een aardbeving is getroffen. Volgens de tot dusver ontvangen berichten heeft de laat ste aardbeving rampspoedige gevoigen ge had. De spoorweg- en telefoonverbindingen zijn volkomen verbroken. Verscheidene honderden personen zijn gedod of gewond, nauwkeurige cijfers ontbreken echter na tuurlijk nog. Volgens de waarnemingen van het hier gevestigde seismografische instituut ligt de haard van de 'aardbeving op 530 K. M ten Zuiden van Belgrado. De schokken wo ren zoo hevig, dat alle naalden van de in strumenten braken. Berichten uit Skoplje bevestigen het catastrofaal karakter van de aardbevingen in Zuid-Servië. Vooral het di strict Demirkapoe is het zwaarste gctiof- fen. Het dorp Pica va is met den grond ge lijk gemaakt, tot nu toe heeft men 19 doo- den geborgen. De koning heeft bevel gegeven, dal alle soldaten onmiddellijk naar huis moesten aan, voorzoover zij in het geteisterde ge bied wonen, teneinde hun familie bij te staan. H. N. meldt nader: Het aantal menschen- levens, dat te betreuren valt moet geschat worden op 150, terwijl er ook velen zwaar gewond zijn. Ook de dorpen Kara je wo, Udovo, Tra- gaz, Murowze hebben veel schade gekregen. Een spoorwegbrug over de Sardar is geheel verwoest zoodat het verkeer tusschen Skoplje en Gewgheli en daardoor niet Athene onderbroken is. De materieele schade is zeer groot. Ko ning Alexander is terstond met den minis ter-president Sfrikowitsj naar het geteis terde gebied vertrokken. Hulpexpedities zijn naar de terreinen van den ramp ge- requireerd. Ook in Sofia en Bulgarije zijn aardschokken waargenomen. ÏÏ-. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 775.8 tc Seydisfjord. Laagste Barometerstand: 716.3 te Marseille. Verwachting: Zwakke tot matige O. tot Noordelijke wind, gedeeltelijk sneeuw, matige vorst des bewolkt, wellicht eenige nachts, overdag temperatuur om het vriespunt. Langestraat 49-51 Tel. 190 Hebt U onzo WATERPROOF ZIJDEN KOUSEN al geprobeerd. Een uitkomst voor slecht weer Geen modder spatten meer f 1.60 por paar. En een gelukkige straatveger Donderdagmorgen ie^en zeven uur. zoo le zen wij in de Maasbode, deed een straatve ger. Max Engel, te Berlijn een zeldzame vondst. Hij was bezig de straat te vegen tusschen het „Schloss" en de Kurfürslonbröcke.ln de nabijheid van do Spree, toen hij in een muurnis een klein kistje vond, waarop een brief lag. Doze brief luidde als volgt: „Ik verzoek den vinder, dit op het politie- presidium af te geven; voor den vinder heb ik een belooning van 1000 Mk bij testamen taire beschikking vermaakt." De brief was niet onderteekend. Engel begaf zich met zijn vondst terstond naar het pnliticpresidium en gaf daar dert brief en het kistje of Waarschijnlijk had het kislje vroeger gediend, om juweelen te bewaren Hot begeleidend schrijven was ge dateerd van Maart. De recherche begaf zich terstond naar de plaats,Waar do vondst gedaan werd, maar kon niet vaststellen, waar ongeveer de per soon. die het geheimzinnige kistje daar neerlegde en die, naar zij veronderstelde, zich verdronken had, in ho.t water zou kun nen gesprongen zijn Het deksel van het kistje werd geopend cn men vond daarin een klein tafellaken en kleine servetten, zooals ze voor het ontbijt gebruikt worden Bovendien bevatte het een portret van Mussolini en eenige brieven. Uit den Inhoud van de brieven blijkt, dat de vroegere pigenares van het kistje een dame uit adellijke kringen geweest moet zijn. Haar vermogen van 12000 dollar zou bij een notaris in Dresden gedeponeerd zijn en de dame verzoekt de recherche, om twaalf jonge meisjes op te sporen, onder wi9 het geld verdeeld moet worden. Verschillende dingen wijzen er op. dat dc erflaatster ongeveer 18 jaar oud was en met haar familie een oneenigheid had. daar zij geen toestemming kon krijgen voor een hu welijk Men vermoedt, dat het meisje in do Sprce gesprongen is Een van de brieven uit hot kistje is on derteekend met den naam „Hildegard" Als adres van den persoon, die het geld :n depo sito heeft, is de naam opgegeven van den advocaat cn notaris, dr. Kaiser, Neumarkt 15, Dresden. NIEUWE DUITSCHE GEZANT IN BELGIË. Berlijn, 7 Maart. (V. D.) Dc Belgische regeering heeft haar door de Duitsche rijks- regeering verzochte goedkeuring gehecht aan de benoeming van graaf Lcrchenfeld, thans gezant te Weenen, tot gezant van Duitschland te Brussel. INTERNATIONALE LUCHTVAART CONFERENTIE. Londen, 6 Maart. (H.N) De 32e inter nationale luchtvaartconferentie is gisteren te Londen geopend. Opruiming HAARDEN JAARSMA 20 KORTING. /AVG£5r». 90Jbz^28U

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1