DEEEMLANDEü JOH. DE HEER Dinsdag 10 Maart 1931 ïtgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arniumsciiepoortwal 2a GR00TE SCHADE IN FRANKRIJK AANGERICHT 0NTSTUIMIG WEER IN DE VEREENIGDE STATEN SCHEEPSRAMP OP DEN D0NAU DE SCHADE OP MAURITIUS ZWARE SNEEUWVAL IN MIDDEN-EUROPA HOE DE AARDBEVING HUIS HIELD Niettemin een groot aantal slachtoffers B GEVANGENISBRAND IN N00RD-C AROLINA Verschrikkelijke tooneelen MEER DAN TWINTIG FERS0NEN GEWOND AMERSFOÖRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 ""ndtn vo°' Amersfoort f 110 per mwod f 0.7J. per 1 week (met gratis verzckcrlag tegen ongelukken) f 0.17*/* Binnenland franco per post per 3 mated» IJ.-. Afzonderlijke oommers f OOJ. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTEKG <13 PRIJS DER AOVERTENTIEN 1-4 "a"*1103 ">"*9np va* een bewi|snummer. elke regel mee* f 0 25 Llefdndighcids-adverteotiëo voor ós helft van den prijs. - Kleine Advertentie* „KE1TIES' bi» ^ooruitbetaling 1 —5 regel* 90 cent elk» regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.— Bewijsnummer eatr» 0.05 29e Jaargang Mo. 213 Vlootovereenkomst tusschen de sovjetunie en Turkijo. Geen bewapeningswedstrijd in de Zwarte en de naburige zeeën. Op het Russische radencongres heeft Mo- lotof, de voorzitter van den raad van volks commissarissen der sovjet-unie. Zondag medegedeeld, dat er een vlootovcreenkomst tot stand is gekomen tusschen den bond van sovjetrepublieken cn Turkije. Deze overeenkomst is reeds te Angora ondertee kend en geldt voor do wedcrzijdscho vloot sterkten op de Zwarte Zoo cn de naburige seeën. Onder meer wordt erdoor bepaald, dat geen der twoc mogendheden een slag 6chip op stapel mag zetten of anderszins de tegenwoordige sterkte der vloot mag uit breiden, als niet de tegenpartij daarvan minstens zes maanden van to voren over is ingelicht De publicatie van de overeenkomst valt samen met het maritieme verdrag, dat, dank zij Henderson's bemiddeling, tot stand is gebracht tusschen Frankrijk en Italië. Het is dan ook niet onmogelijk, dat het sluiten van het Fransch Italiaanscho verdrag in zake het Westelijke gedeelte van do Mid dellandscho zee het sluiten van het Rus sischTurksche verdrag eenigszins heeft bespoedigd. Vermoedelijk zijn do onderhan delingen dienaangaande ingeleid, toen Roesjdi bey, de Turksche minister van bui tenlandschc zaken, in September van het vorige jaar een bezoek aan Moskou bracht De beide vei dragen hebben nog een an deren trek gemeen. In de Londcrische vloot overeenkomst stelde Engeland het vast houden der daarin vermelde vlootsterkten afhankelijk v&n de vlootsterkte van Frank rijk. dat van zijn kant zich niet wilde laten binden, zoolang het niet met Italió tot over eenstemming was gekomen. Vrijwel dezelfde verhouding bestond or tusschen de unie van sovjetrepublieken, Turkije en Griekenland, waarbij in het mid den kan worden gelaten, welke van deze staten do rol van Engeland, Frankrijk of Italië speelt. Het is echter waarschijnlijk dat Rusland zich in de posilie van Engeland bevond en van zijn kant er belang bij had. dat do beide andere mogendheden het eens werden. -Dijt is in October van het. vorige jaar ge beurd, toen Griekenland en Turkije, ter go tegenheid van een bezoek van minister president Venizelos en den minister van buitenlandscho zaken MichalakopoeJos aan Angora, een vriendschapsverdrag en een ac- coord over de beperking van de bewape ning ter zee onderteekenden. Rij dit accoord diende de toenmalige sterkte tier vloten als grondslag. Daar heide vloten ongeveer ge lijkwaardig konden worden geacht, werd de overeenkomst feitelijk gesloten op de basis der pariteit. Het Grieksch-Turksche verdrag aan den eenen, het Turksch-Russische aan den nn- derea kant maken een einde aan den bewa peningswedstrijd in de Zwarte Zee en in het Oostelijke gedeelte van de Middelland- Fche Zee. Een eigenlijke vermindering van de bewapening ter zee vloeit er echter niet uit voort. Daar zich echter alle drie staten in een zoodanigen economlschen toestand bevinden, dat zij zich wel honderd keer moeten bedenken, voordat zij een nieuw schip op stapel zetten, bestaat derhalve de mogelijkheid, dat zij allo drie in den loop der jaren door veroudering en niet-vervan- ging der schepen tot een feitelijke vermin dering hunner eenheden geraken. Van belang In de overeenkomst acht de Kölnische Zeitung de vaststelling, dat de eenig zekere waarborg voor een duurzamen vrede gelegen is in een werkelijke vermin dering van alle vormen der bewapening. Turkije en de unie van sovjetrepublieken hebben hiermee een opvatting to kennen gegeven, dlc ook de teidendc gedachte moet zijn. wanneer het volgende jaar de inter nationale ontwapeningsconferentie wordt gehouden. DE ZIEKTE VAN PHILIP SNOWDEN Hij zal waarschijnlijk de be grooting niet kunnen verde digen. Londen. 9 Maart. (V D.) In verband met de ziekte van den kansolter van Ie Schatkist, Philip Snowdcn, die zijn kamer moet houden, twijfelt men of hij in de ge legenheid zal zijn zelf zijn begrooting in het Lagerhuis in te dienen, en '.e verdedi gen. Men heeft maatregelen get-offen om de begrooting op 14 April n.s. in het Lag.*r huis te brengen. Als Snowden dan nog ver hinderd is. Is het waarschijnlijk dat Mac- donald of de Minister van Mande» Graham de begrooting zal verdedigen Varkens-riarkt - - Tel '30j PIANO- EN 0RGELHANDEL Reeds 27009 instrumenten werden door ons geleverd. Zegt U dit niets. Het hooge water schept een lastigen toestand. P a r ij s, 9 Maart (V.D.) Het overstroo mingsgevaar, waardoor verschillende dee Ion van Frankrijk tengevolge van den bevi gen regenval van do laatste dagen worden bedreigd, heeft in de meeste provlnrvs toren zijn hoogtepunt bereikt Do sterke vorst, die op het oogenblik in vele deden van Frankrijk beerscht, heeft echter eer einde aan de regen gemaakt, zoadat mor hoopt, dat hot water langzaam zal zak'er Do aangerichte schade is op vele plaa'sei echter groot, vooral in do Provence. Bijtia overal moesten de bewoners van aan de ri vieren gologen plaatsen hun woningen met a-ht"] lating van a! hun have veraten Verscheidono huizen zijn door het water onderspoclrl en stortten geheel of gedeelte lijk In. Te Vitry lo Francois aan do Marne moest het gchee'e verkeer worden stop ge zet Alle wegen cn straten staan onder wa ter. In de omgeving van Ghrollais zijn vete hofsteden geheel van dn buitenwereld afge sneden. Do grooto straatweg in de nnbijheif van Ghampëry is over een afstand van ver scheidone honderden meters geheel ver zakt, zoodat ook hiei het verkeer moet wor den stopgezet Ook Saujon in do nabijheid van Rochefort staat voor het grootste dee' onder water, zoodot do bewoners hun toe vlucht hebben moeten nemen in do hoogs gelegen stadswijken New York, 9 Maart. (V D.) Na den hevigen sneeuwval in het midden en het westen der Vereenigde Staten zijn de weeromstandigheden daar eenigszins nor maler geworden In het Oosten woeden ch- ter hevige stormen, gepaard gaande nut sneeuw en regen. De voor dezen tijd van het jaar hevige stormen en ongewone storm vloeden hebben aan de kust groote ver woestingen aangericht, speciaal in de nabij hcid van New York. De «cbade langs" de ge hcele kuststrook wordt op verscheidene millfoenen dollar geschat. Ook heeft de storm vijf slachtoffers gemaakt: men vreest, dat spoedig zal blijken, dat-de verliezen nog grooter zijn. New York, S Maart. (H. N.) In het centrale Westen en het gebied van de groote meren hebben hevige snoeuw-dor men gewoed, waardoor 14 personen om het leven zijn gekomen, waarvan allepn te Chi cago 11. In deze stad werd het auto en spoorwegverkeer door de ontzaglijke sneeuwmassa's, die gevallen zijn. onmoge lijk gemaakt Ook de kust bij New-York is door hevige stormen bezocht, waardoor 8 personen om het leven zijn gekomen en 45 gewond. HET BRANDENDE PAKHUIS AAN DE THEEMS. Londen. 9 Maart. (V. D.) Hedenraor gen vroeg woedde de brand in het pak huis, waarin gisteravond vuur werd ont dekt en dat door de vlammen zoo gooi rils geheel is vernield, nog steeds voort De brandweer rekent erop, dat het nog twee dagen zal duren, alvorens het vuur is ge- bluscht. Tengevolge van de ingetreden vorst wordt het biusschingswerk ten zeerste bemoeilijkt. De krachtige wind dreigt nog steeds dichte rookwolken over de Theems en do nabij gelegen stadsdcelen. waardoor de bevolking groeten overlast ondervindt. VERDRAG TUSSCHEN RUSLAND EN TURKIJE. Over den bouw van oorlogs schepen voor de Zwarte Zee. Kof no. 8 Maart (V.D.). Volgens een be richt uit Russische officieelc kringen ie Zaterdag te Ankara door den sovjet-Hu» sLschon gezant een verdrag met de Turk sche regeering geteekend, waarbij beide landen zich verplichten, zich te verstaan over den bouw van oorlogsschepen voor de Z.varte Zee. Maandag zal het verdrag ge publiceerd worden SCHEPEN IN HET ZUIDERZEE-IJS BEKNELD Schokland, 9 Maart. Schokland lig' geheel in het ijs. Een drietal motorschepen die elkaar assisteerden om naar de haven te komen is op ongeeveer 2000 M. van hei eiland in hot Ijs vastgeraakt. Tot dusver zijn geen noodseinen gegeven. DE BRAND BIJ DE TOWER BRIDGE. Londen. 9 Maart. (V D.) De brand weer is nog steeds bezig het vuur te be strijden van den brand, die Zaterdag is ontstaan in het thee en rubb-jTnagazljn op Butlers Warf nabij de Tower Bridge Het felle, koude winterweer belemmerde de brandweerlieden ernstig bij hun a~be»d Zij, die in het gebouw bezig zijn. ztjn allen met gasmaskers uitgerust. Het gebouw fs herschapen in een ijspaleis, tengevolge van den vorst. U wilt een motor koopen? Prachtig! dochweest verstandig, laat U niet misleiden door schreeuwerige reclame Iet vooral op dó reputatie van den motor. Wij bieden de grootste keuze uit do beste merken, o-a.: Eyslnk, Harley-Davldson, Sunbeam en Francls-Barnett do motor die geen concurrentie kent. Compleet voor I 335. Amersfoortsche Motorhandel Lavendelstr. 9b 12 Tolel. 1093. NIC. BOVEE Weerren, 7 Maart (H.N.) Op den Dona*. bij Belgrado zijn vannacht twee passagiers stoomschepen met elkaar in hotsing goko men, waarhij elf personen verdronken zijn Men vreest, dat het definitieve cijfer dei slachtoffers grooter zal zijn. De kapiteins wegens nolo tlgheid gearresteerd Belgrado, 9 Maart (V.D) In op dracht van do commissie tot onderzoek naar de «cheepsbotaing 'óp den Donau tus schon de stoombooten ,.#.ii/reb' on „F ran chet d'Esperey"', arresteer In do polit.o do beide kapiteins en donstuurman van d> Zagreb". De stuurman van do Franchoi d'Esperey" is bij de botsing verdronken Den gearresteerden wordt «irove nalatighoj.1 bij hun dienstvervulling tun laste g-log'l waardoor zij oorzaak zijn van hot ongeluk Verscheidene duizendc personen dakloos Twaalf raenschenlev<*i8 le betreuren Londen, 9 Maart. (V D.) Een telogram van den gouverneur van Mauritius aan den Minister van Koloniën meldt, dat een voor loopig onderzoek' heeft uitgewezen, dat d<* schade, aangericht door den orkaan, aan zienlijk is. Een groot aantal kleine womn gen Is verwoest en verscheidene 'luizondon porsonen zijn dakloos. Do grootste 6ahade werd aangericht in Moca en de westelijkt- voorsteden van Port Louis. Het ziekenhuis van Moca is hevig beschadigd en zal moe ten worden ontruimd. Er zijn lijdelijke hulpmaatregelen gaande voor hei verschaf fen van levensmiddelen en onderdak aan do dakloozen. Tot dusverre zijn er 12 menschor,levens te betreuren, doch de berichten zijn niet vol ledig aangezien de wegen door de puin hoopen versperd zijn. Do 6chaie, f-oeize bracht aan de to velde staande gewassen is zeer groot. Bazel, 8 Maart (V.D.). In Zuid-Badon en Zwitserland is heden onafgebroken sneeuw gevallen. In het Zwarte Woud hebben tal rijke postautolijncn haar diensten moeten 6top zetten. Tc Sackingen kon heden Je jaarlijksche processie, waaraan ook uit Zwitsorland altijd talrijke personen deel nemen, niet plaats vinden. In Zwitserland heeft de Arth-Rigi-baan met het oog op la winegevaar het verkeer stopgezet. Te Vor arlberg is een groote lawine naar beneden gestort. 10.000 kubieke meter sneeuw werd meegevoerd, het geheele III bed ligt dicht. Ook te Kanisluh stortte een lawine van een lengte van "250 M. neer. DUITSCHER IN FRANKRIJK GEARRESTEERD. Pa rij s, 7 Maart (H.N). In een dorp in de buurt van Boulogne-sur Mer Is een Jonge Duitscher, Hermann Harras genaamd, in hechtenis genomen, die verdacht wordt van den moord, op een wisselagent te Antwer pen gepleegd. De verdachte ontkent ten stel ligste den moord te hebben gepleegd, geeft echter toe, dat bij eenige dagen te Antwer pen heaft vertoefd en wel in gezelschap van een anderen Duitscher, wiens naam hem echter onbekend is en die plotseling ver dwenen is. NIEUWE DUITSCHE GEZANT TE WARSCHAU. Warschau, 7 Maart (V<D.). Vanmid dag heeft de nieuwe Duitsche gezant te War schau Von Moltke zijn opwachting gemaakt bij den president der republiek en hem zijn geloofsbrieven overhandigd. De meest sensationeele berichten tegengesproken. Belg rad 0,9 Maart (V.D.) Te Belgrado worden de vanuit hot buitenland v. isprcid.- berichten, dat het aantal slachtoffers var. de aardbeving in Zuid Slavic 300 zou bc dragen, beslist tegengesproken. De berich ten, die in don afgoloopen nacht zoowel bt' het officieuso persbureau Avala als bij d. redacties der dagbladen waren binm-ngoko men, wezen zelfs niet bij benadering op eer '/.oo'n groot aantal iloodon. Men kwam hoogstens tot een cijfer vni 90 doodon; hoewel men rekening houdt mei de mogelijkheid, dnf dit aantal nog zal »tii gen. noemt men de ;n het buitenland ver ■■prpide berichten fantastisch Uit Gjewgell wordt gemeld, dat de aard schokken zich gisteren hebben herhaald \angfizien do bevolking «rhler het veld In \as getrokken, werd door deze schokke» sle^hls rnaterieelo schade aangericht Hei aantal dakloozen in Zuid Slavië bedrane' '1.000. Nieuwe aardschokken ir Grieksch-Maccdcuië Athene, 9 Maart t(V DOp veh plaatsen ii> Grieksch Maredon'ë hebber nieuwe aardschokken groote verwoestingen aangericht. In (alrijke dorpen stortten d» moeste hulzen in. IJlt Fiorina wordt gemeld, dat in Zuid Vlbaniö en speciaal te Ivoritza grooto scha le is aangericht. Niet meer dan drie-en-dertig dooden? Belgrado. 9 Maart. (V, IV, Volgen<- lo Joego-Slavlscho ochtendbladen zou hel totaal aantal dooden tengevo.ge van d< aardbeving in Zuid Servië dri.* en dertig het aantal zwaar gewonden onaeveer ze ventig, het aantal licht gewondeu honderd vijftig en het aantal ingestorte huizen zes honderd bedragen. De moeste echade i.- Idor de aardbeving, aangericht in een be trekkclijk klein gebied aan do Joego-Sla visch-BuIgnarsch Grieksche grens In den loop van gisteren konden de mees te telefoonverbindingen weer hersteld wor den. Ondanks het koude en regenachtig weer vertoeft de bevolking nog in het opei veld. Te Gjewgeli werden in tota-i tot g:* teren 24 aardschokken waargenomen. Oj vele plaatsen vormden zich. onde*- een do' gerommel als van een in de verte rollenden donder, groote scheuren in de aarde, waar uit op sommige plaatsen warme bronnen zijn ontsprongen Waargenomen te Hohcnheim en De Bilt. H o h e n h e 1 m, 9 Maart. (V. D.) De eerste 6chok van de aardbeving n Japan werd door het seismograf.sch instituut te tlohenheim in den afgeloopen nacht ie 5 3' uur Duitsche tijd (4.56 uur \mst. tijd), waar genomen met dé grootste kracht Te 5 0' uur had men reeds eenige lichte schokken waargenomen. Fn totaal duurde de golfbe weging twee uur. Do verwoestende aardbeving op den Bal kan in den nacht van 7,op 8 Maart werd aan het meteorologisch Ins'ituut U De Bil' om 1.54 (tijd van Greenwich), geregistreerd als een buitengewoon sterke aardbeving Een vóórboving van deze aardbevng werd den vorigen nacht opgeteekend om 0.20 uur Hedenmorgen om 4.01 uur werd een buiten gewoon 6terke aardbeving geregistreerd op een afstand van 9000 K.M Belgrado, 9 Maart. (V. D.) Volgens de hedenmiddag te Belgrado ingekomen be richten zijn bij de aardbeving in totaal 200 personen gedood en 600 zwaar gewond Het aantal Ingestorte huizen wordt op meer dan 1000 geschat. In een vergadering van Itet kabinet werd besloten de eerste hujDver leening aan de getroffen bewoners uit de staatskas te financieren. Koningin Maria, die een bezoek zou gaan brengen aan de steden in Dalmatic neeft haar reis ^uitgesteld. Hoewel het Roodc Kruis alle beschikbare middelen naar hel aardbeveingsgebied heeft gezonden, ont breekt het daar nog aan medische hulp middelen cn ook aan doctoren en vorple gend personeel. Do gewonden liggen groo tendeels op draagbaren in de open lucht. Nieuwe schokken. dooden. Geen Belgrado. 9 Maart. (V.D.) Uit Griekseh Macedonië wordt gemeld, dat aldaar he denmorgen te vijf uur nieuwe aardschok ken groote verwoestingen hebben annge richt. Te Doiran is de kerk ingestort. Te Kiltischa worden 70 hulzen volkomen ver woost. Het stationsgebouw on de spoorllin naar Salonlki werd beschadigd. Te Saloniki zelf ontstond een geweldige paniek onder de bevolking. De aardschokken hebben at daar evenwel geen ernstige gevolgen gehad In Zuid-?lavië is de dag kalm verloopen Het Rantal gevallen met doodclijkcn afloop heeft tot dusverre geen wijziging ondergaan. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 773.5 te Akuregri. Laagste Barometerstand: 717.9 te Toulouse. Verwachting: Zwakke tot matige, ver anderlijke wind, gedeelte lijk bewolkt, waarschijnlijk eenige sneeuw, lichte tot ma ligc vorst des nachts, over dag om het vriespunt. L. LUYCX ZOON Langestraat 49-51 -- Tel. 190 Onze STOFFËN AFDEELINQ is jotitiidend uitgebreid en omvat veel nieuws in WOE.LEN STOFFEN en MOUSSELENES. Twoalf gedetineerden omgekomen. Uit Goldsboro (Noord Carolina) wordt d.d. 7 Maart nan De Courant bericht: In do gevangenis alhier brak hedon een brand uit, die niet ülloon hot geheele ge bouw in do atsch logde, doch ook vorselroi- iene mntwchonlovenrt cischto. Do brand werd door ëón der bewakers ontdekt, '.lie in allerijl zijn colloca's waarschuwde. Vun ile In hun cellen opgesloten gevangenen maakte zich een ontzet tonde nngst meester Sommigen klemden zich vast aan de traite* hunner cellen, andoren hieven op hun brits ziften om in doffe wanhoop den dood af te- wachten. Zelf jn levensgevaar vjrkeerond, renden de bewakers door de gevangenisaangen om te trachten zooveel mogelijk celdeuren te openen. Door hun bnvenmensrhelijko po gingen slaagden zij er in 4') cellen te ope nen en daardoor evonzoovëel gedetineerden aan een anders gewisscn dood to ontruk ken. De gevangenon, die in do achterste eelten van h»t gebouw waren opgeslpten, moesten evenwel aan hun lot worden overgelaten. Wel werd nog getracht den brand te blus- schen, doch niets mocht baten. De twaalf ongelukkigen, die zich in deze cellen be vonden, kwamen levend in do vlammen om. Hun anestgeschrel was ontzettend om aan te hooron. Do' moeste slachtoffers waren ne gers. De oorzaak van den brand is onbe kend. Een autobus botst tegen een boom. P a r ij 6, 9 Maart (V.D» Gistermiddag vond op den straatweg bij F.pinal een ernstig autobusongeluk plaats Tonge.volge van don sneeuwval was dn weg zoo glad geworden, flat de chauffeur plotseling de macht ovgr zijn stuur verloor en met den geheel met nassaaiers gevulde.n wagen in volle vaart tegen een boom reed. De autobus werd ge heel versplinterd. Van de 25 inzittenden vver dpn 20 gewond, van wie de meesten zoo ern stig. dat zij naar een ziekenhuis moesten worden vervoerd F.cnigen hunner ver- keeren in levensgevaar. BESTRIJDING VAN DE VALSCHE MUNTERS. Genève, 7 Maart (H.N.) De i i,tern« 'ionale polltie-confercntie, die beraadslaag© over de bestrijding van valsche munters, is» vandaag geëindigd De conferentie heeft adviezen uitgewerkt voor een hetere samenwerking tusschen dë polities der verschillende landen. De raad van den volkenhond zal op grond van deze adviezen voorstellen doen voor een internationale overeenkomst tot bestrijding van do valsche munters en de stichting van een internationaal bureau, dat al het mate riaal op dit gebied zal verzamelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1