DE EEMLANDEU 3 TEVREDENHEID OVER 'T VL00TACC00RD JOH. DE HEER Vrijdag 13 Maart 1931 UitgaveVALKHCFF Co. Bureau: ArnhjmscLepoortwal 2a 29s Jaargam No. 216 INTERNATIONAAL ROTARY CONGRES TE WEENEN A ,t «I Huize NOENMAAL De Stick tsche Heuvel ?A I» fortmann en hehenkamp BALDWIN OPENT HET DEBAT TWEEHONDERD PERSONEN GEDOOD DREIGENDE CRISIS IN FRANKRIJK BEWAPENINGSWEDSTRIJD VOORKOMEN In 1932 komt de zaak opnieuw ter sprake L. LUYCX ZOON DENEMARKEN WENSCHT TE ONTWAPENEN PIANO- EN 0RGELHANDEL AMEtëSFQORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 Atwrfom, I 2.10 per maand I 0.71. par wttk (met gratis verztkertag tegen oogelokkea) f 0.171/» Bionemlaad franco per post per 3 sassdes f Afzonderlijke onmnura f 0X9* POTTtEKENlNG 47910 TELEFOON INT EEC «II PRIJS OER AOYERTENTIEN van 1—4 regels f 1.04 «act tnbegrip va» een bewijznumme*. elke regel oee» 10.24 Ltefdndlgheids-adverteotlto voor d« kalft van den pri)a Kleine Advertentie» ..KEITIES bfl vooruitbetaling —9 rtgela 90 aal elks regel mm 10 cent, drkanaal plaat*» t I.—. Bc«i)antunmer extra 0X19 Het Franscb-Italiaansche vloot accoord. Wereldpolitiek in de Middellandsche zee. Nu Woensdag do inhoud i6 openbaar ge maakt van het accoord, dat op maritiem gebied is gesloten tueschon Frankrijk en Italië, heeft het zin daarbij nog een oogun- blrk stil te staan. In de eerste plaata is het van belang, dat Frankrijk, na een langdurig verzet, erin heelt toegestemd, dat zijn over wicht ecnigszins werd verminderd, terwijl aan den anderen kant Italië zijn eisch beoft laten vallen inzake de vlootpariteit Van nog grooter gewicht is, dat de overeenstem ming de uitkomst was van de bemiddeling der Engelsohen, die gaarne den vrede in de Middellandsche zee wilden verzekeren. Zoo wel te Rome als te Parijs heeft men begre pen, dat de Britsche diplomatie aanstuurde op oen accoord, om niet partij hoeven te kiezen. Het zou haar moeilijk zijn gevallen de tradltiopcele goede betrekkingen mot Italië te verbreken. Daarom heeft zij inder- rijd op de Londënsche conferantic ook de Italiaahschë cièchen inzake pariteit ge steund. Ondertueschén wis er Engeland véél aan gelegen het geschil tusschen do heide naogend bed »n der Middellandsche zee bij te leggen. Engeland toch heeft in deze zee den vrede noécfig, omdat zich daar de sleu tel van zijn wereldmacht bevindt. Het moet daar alle posities behouden, die het na een lange worsteling in den loop der geschie denis heeft veroverd. Sinds langen tijd h.»eft het ervan afgezien het absolute over wicht van zijn aldaar 'gestationriéérde vlooi Ie handhaven. Maar daarvoor heeft het de vriendschap van Italië of Frankrijk noodig, of nog beter van beide. Het thans gesloten pact biedt dezen waarborg, althans in ze kere mate en tenminste tot 1936. Doch dit ia voor h3t oogenblik voldoende. Nog om een andere reden was hef voor Engeland van belang voor rust in de Middellandsche zee te zorgen. De Londensche vlootoveracn- komst, die met Amerika en Japan was ge- ploten, hing eigenlijk af van Frankrijk's en Italic'8 goeden wil, die niet tot het accoord waren toegetreden. Wanneer de beide sta- ^icn zich verder bewapenden» dan zou En geland automatisch ertoe worden gebracht ook nieuwe schepen té bouwen. In verband met een bepaling dar overeenkomst zouden 'dan ook Amerika en Japan het Engelsche voorbeeld, mogen vplgeh, hetgeen de ontwa pening ter zee volkomen te niet zou hebben gedaan. Er zijn enthousiasten gew?est, die in ver hand met het jongste vlootvergelijk een nieuw tijdperk van Fransch-Ualiaansche vriendschap zagen aanbreken. Er waren er zelfs, die het bestaan vaststelden van een Engelsch-Fransch-Italiaanscho groepeering die oen geweldige factor zou zijn in de Eiiropeeschc en de wereldpolitiek. Hoe dit ook zij: men krijgt den indruk, dat. de Fransch-Italiaansche overeenstemming slechts bij kan dragen tot den vréde. Onderfusschen kunnen natuurliik nog allerlei moeilijkheden rijzen. Frankrijk heeft eën geduchte vloot van onderzeeërs en wan neer het volgende jaar te Genève de groote internationale ontwapeningsconferentie wordt gehouden, zal Engeland ongetwijfeld ernaar streven, dat het aantal Fransche duikbooten aanmerkelijk wordt vermin derd. Sommige Duitsehörs vrcezen hiervan ongunstige gevolgen en achten het ni°tu;t- gesloten. dat Frankrijk, als belooning euner eventueels tegemoetkomendheid on lit Mok van zaken, verdere concessies van Eng dm <5 zal verlangen met betrekking tot 'de bewa pening te land. Dit zou voor 't succes der conferentie nu niet bepaald bevorderlijk zijn, omdat Dujtschland en nog meer s?tat m zich daar met man en macht tegen zouden kanten. Zeer terecht merkt bovendien de Frankf. Ztg. op, dat de regeling der vlootaangele- genheid nog geenszins een volledige vrede beleekent. Aan h:t accoord ontbreekt iets zeer belangrijks: de overeenstemming in zake het geheele complex der Afrika arisch e vraagstukken. Langen tijd had m.in don in druk. dat Mussolini zijn vlootsischen alleen maar stelde, om ze later weer te laten vallen, als Frankrijk'ziel» niaar bereid toon de tot concessies in Afrika. De Quai d'Orsay laat thans mjdedeelen, dat de besprekingen over de koloniale kwesties zullen worden hervat. Zal men thans, dank zij Engeland's bemoeiingen, verder komen dan tot dusver? Iu elk geval zal men van beid» zijden van goeden wille móeten zijn. Want zoowel in Tunis als in de Sahara wachten vraagstuk ken op een oplossing, die van zeer groot belang zijn voor de Afrikaanschè politiek der heide landen. In de Itallaansche eischen schuilt de expansicbehoefte eener ionge na tie, in het Fransche verzet het volhardings vermogen van een volk, dat de langzaam veroverde posities in Afrika niet kan prijs geven, zonder dat het m strifd handelt met de beginselen .lener politiek, die het een halve eeuw lang heeft gevoerd. Wij moeien nu afwachten, oi wcderziidsche concessies dén weg zullen effenen voor oen vergelijk tusschen Rome en Pariis. Men verwacht een zeer groote deelneming. W e e n c n12 Maart. (V. D.) In Juni a.s. zullen "te Woenen de gedelegeerden der Rotary Clubs van ruim zestig landen op het jaarhjksch congres der Rotary Internatio nal bijeenkomen ter behandeling van de statutenwijziging der organisatie en voorts om nieuwe banden van internationale vriendschap aan te knoopën. Van dc 155.000 Rotarians in de geheele wereld bevinden zich 20.000 fn Europa, die ie Weenen door groote delegaties vertegen woordigd zullén zijn. aangezien dit hot eer ste Rotary-congres in Midden-Europa is. De congreszittingen zullen weinig tijd in beslag nemen, zoodat de deelnemers gele genheid hebben om zooveel mogelijk van het verblijf te Weenen te genieten. In de week van den 21on Juni zullen verschillen de bijeenkomsten plaats vinden, terwijl den 22en Juni de officieele openingszitting ge houden zal worden. Voorgemeld zal o. a worden het ledental van het bestuur van de Rotary International te brengen van 12 op 14 en om de landen cn wcrclddeeien, die nog niet "in de leiding vertegenwoordigd zijn, een vertegenwoordiging te geven Voorzitter van hot congres is Almon E Roth van do Stanford University in Cali fornië. Na de plenaire zitting hébben ver schillende sectievergaderingen plaats. Uit Noord-Amerika zullen 2000 k 300Ö Rota rians aan het congres deelnemen, dio na afloop verschillende andere Europeescho steden zullen bezoeken. Den deelnemers wordt o. a. een symphonie-concert, een ope rette-voorstelling in de Burggarten en ver schillende andere uitvoeringen en excur sies aangeboden. NIEUW GERUCHT RONDOM OUSTRIC. Parijn. 12 Maart (V.D.) De Populaire verklaart uit dé beste bron té kuhncn mc- deCleelen, dat de bankdirecteur Oustric, hoewel hij zich reeds vèrscheidene weken in preventieve hechtenis bevindt op 3 Maart j.l. zou hebben deelgenomen aan een vergadering van een bij het Oustric-cciicem aangesloten onderneming, welke vergade ring twee uur zou hebben geduurd. Hot blad weet zelf3 te melden, wie in deze ver gadering van commissarissen aan weerszij den van Oustric liebhen gezeten. Een poli- tie-beambte, die Oustric naar dc plaats, waar de vergaciorinc werd gehouden, zou hebben begeleid, zou op straat tot het einde van de verga-dering hebben gewacht De zaak is ter kennis van den minister van justitie gesteld, die een onderzoek er naar zal instellen. DE INDUSTRIEELE ONDERHANDE LINGEN MET RUSLAND. B e r 1 ij n, 11 Maart, (V D.) In verband met de industrieele onderhandelingen met Rusland .verneemt de Bönsenk.irier, da. voor de Russische opdrachten ter waarde van 300 millioen Mark een rijKsgarantio wordt nagestreefd van 40 en een garan tie der landen van 30 De rijksregeerinq bezit voor een dergelijke garantie een ul- gemeene machtiging, die voor dil doel voi- dóende zou zijn. mits het bedrag njet groo ter is dan 200 millioen Mark. Amersfoortsche Berg TEL. 1290 TEL. 1299 «f fcf 99' Restaurant Theehuis ♦f ZON BAG 15 MAART 1931 «f, VAN 12A1_ URE 2.50 p. pers. 2.50 p. per;. Ar genteuil Soep of Bouillon «f Casserole van Tarbot met Joinville saus aardappelpuree *1 «f *1 H. a a s» r> 's* S* 'A A A jf* A 4» 'A A A I Steack van de Ossenhaas béarneesche saus Snijboontjes strooaardappelen 2T of IKalfssteack A Hongaarsche saus A Doperwten strooaardappelen Eierstruif met vruchtengelei 'A Keur van Fransche, Itallaansche en Ho'-'-andsche kaas A Mand met Californische en Kaapsche Vrachten A Thee concert van 3 tot 6 ure n.m. moderne slaapkamerameublementen vanaf f 140.—. Goede wil en wederzijdsch verlrow wen zijn noodig om het Indische vraagstuk op te lossen London, 12 Maart (H.N.). In het Lager huis heeft Baldwin vandaag het debat over de Indische politiek geopend, waarbij hij verklaarde, dat de pogingen om hot Iudl- scho vi ■■••'MuU op te losson, slechts dan een duurzaam resul taart kunnen hebben indien mo-n zich niet op ^cvvelu, doch op den goeden wil qn .iel. wederzijdsch vor uoiiw.cn tusschen ngofanden Indië kan" verlaten. Hij :-aclitrtiulde' aan dc vcjrc|ifin^en van den ii.mierkonirig, doch wcpB er op', dat niets r.a^ worden bereikt, roolang do kloof tüssclien Engeland en Indië niet is over U/iLDWiN. brugd. Baldwin kondigde aan dat hij het yoorzitttifecbap van do conservatieve partij zou neerleggen, indien zjj.n partij zich zou verklaren voor een kleingeestige politiek tegenuVcr Indië. Du houding der conserve tievc partij is dezelfde als verleden jaar De partij is gekant tegón eun overijlde deel neming aan eon round table conferentie. Na Baldwin nam ds minister voor Indie het woord, die rcfklaarde.'döT de régeering zich voorstelt vertegenwoordigers van Indiö o.a, Gandhi uit te noodigen om deel to nemen aan bet werk der commissie. NIEUWE PLANEET ONTDEKT. Rome, 12 Maart. (V.D.; Professor Lachi- ni van het Pino-Torineee observatorium tc Turijn heeft een nieuwe planeet in het zon ncstelael ontdekt. Voorloopig heeft hij hot nieuwe hemellichaam aangeduid met de be naming B.a, Noodlottige ontploffing op een Chineesche stoomboot. Londen, 12 Maart. (V.D.) Naar wordt gemeld, heeft op do rivier de Jangtse, 70 mijlen boven Sjanghai, op een stoomboot, waarop zich 320 personen bevonden, 'n ex plosie plaats gehad; 200 personen werden gedood, terwijl 120 opvarenden konden wor den gered. Daar zich ook troepen aan boord bevonden, neemt men aan, dat do explosie veroorzaakt is door het ontploffen van munitie. De zaak der Aéro Postale jaagt stof op. P a r ij s, 12 Maart (V.D.) In de wandel gangen van de Kamer spreekt men 6edert eenige dagen weer van de mogelijkheid van een aanstaande regeeringscrisis, die na de behandeling van dc bogrooling wordt ver wacht. Do socialisten zijn niet tevreden met do- verklaringen van den minister van finanqiën, Flandin. over zijn optrodon ftlö advocaat van de groote Fransche lucht vaartmaatschappij, speciaal van de Aéro Postale. Naar men in politieke krihgen van oordcol is, wachten zij slechts op de gele genheid om door een aanval op hem de re geering to treffen. Sommigen weten zelfs reeds medo te deelen, dat de leden van het kabinét drang, op Flandln hebben uitge oefend om zijn functie neer to leggen, wat Flandin echter zou hebben geweigerd. Te zijner rechtvaardiging zou hij zelf6 vier zij ner collega's, do ministers Reynaud, Du- mont,- Delligno en Piétri voor het bankrpet der Aéro Postale verantwoordelijk hebben gestcid. Men acht hot niet .uitgesloten, dat de regeering reeds heden, bij .de behande ling van hét uitgestelde artikel over de eubsidieéring van de Aéro Postale, in een zeer moeilijke positie za) geraken. SALARISVERLAGINGEN. Berlijn, 12 Maart. (II. N.) Het be stuur van de rijksbank heeft tot een alge meen© verlaging der salarissen van het per soneel besloten, terwijl het zelf tot een vrij willige verlaging van zijn eigen salaris is overgegaan. Nochtans een waarschuwing tegen te groot optimisme. P a r ij 6, 12 Maart (V. D.) De Parijsche pers toont zich in bet algemeen uitend te vreden met het voorloopig Fransch-Itali- aènschc vlootaccoord. Met bizondere vol doening wordt erop gewezen, dat aan den Fransch-Italiaan6chen bewapeningswed strijd een einde ri gekomen en men geeft toe, dat van het Fransche overwicht slechts weinig is te loor gegaan. Zelfs Pertinax ver klaart in de Echo de Paris, dat op de ósn Frankrijk toegestane tonnage geen kritiek raogeliik is. In principe "staat de overeen komst alles toe, wat voor de Fransche vei ligheid noodig is. Het Journal zie.t -als het eenige donkere £ont de Engelsche verklaring, dar. de aan Frankrijk toegestane duikboottonnage eigenlijk te hoog Is. Men 7.iot hierin een aanwijzing, dat deze kwestie bij de komen de ontwapeningsconferentie weer aan de orde zal worden gesteld. Daarvan zal Frankrijk dan echter te hopen hebben, dat tëzelfder tijd ook weer de tonnage der ove rige scheepscategorieén opnieuw geregeld zal moeten worden. Het. blad acht het. te be treuren, wanneer Amerika, Engeland en Japan den Duitschen vertegenwoordigers op de komende ontwapeningsconferentie he4, genoegen van een onderlingen ëlrijd tusschende voormalige geallieerden zou den gunnen. De Petii Parisian beschouwt als gunstig ste voorwaarde van het verdrag, dat het Frankrijk toestaat zijn vloot tot aan het jaar 1936 toe uit te breiden cn té vernieu wen. De links georiënteerde Oeuvre waar schuwt voor een te groot optimisme ten aanzien van de politieke uitwerking van een verdrag, dat door tu6schenkomst van Engeland tot stand is gekomen en dat twee staten betreft, waarvan de eene oor-repu blikeinsch en de diider fascistisch is. Dc ra dicaal-socialistische Républiquo wijst er eveneens op, dat Frankrijk geen concessios aan Engeland hééft gedaan. Het is welis waar niet gelukt, een werkelijke beperking j van de uitgaven voor do bewapening ter zee tc bereiken, doch ér is althans een ein de gekomen aan den wedstrijd in bewape ning fusschen Frankrijk en Italië. Dc socia listische Populaire is dezelfde meening toe gedaan. en verklaart, dat de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de komende ontwapeningsconferentie, waarop de defini tieve beperking van de bewapening te land en ter zee zal moeten worden vastgelegd. Hoe de Engelscho pers reageert. Londen, 12. Maar t. (V. D.) Algemeen neemt ook de Engelsche pers het Fransch- Italiaanschc vlootaccoord in gunstigeh zin op. I)e Times constateert, dat het verdrag de bevrediging rechtvaardigt, die de Engelsche regeering wegens haar houding heeft uit gesproken. Dc bepalingen inzake dc onder zeeërs kunnen echter nog groote moeilijk heden vormen. Op de komende internatio nale ontwapeningsconferentie zal deze zaak het volgend jaar evenwel zeker opnieuw ter sprake komen. Het orgaan van de Labour Party, de Dai ly Herald, betreurt, dat Frankrijk op den voor-avond van de ontwapeningsconferentie nog 6teeds gesteld blijft op een zoo groote onderzeeërs-vloot en op den bouw van twee linie-schepen. Niettemin verdienen Hen derson en Alexander dank voor hun op treden, waardoor de Fransche wenschen binnen bepaalde grenzen zijn gehouden. De marine-medewerker van de Daily Te legraph vreest, dat door den bouw van niéuwe linie-schepen door Frankrijk en Italië de geheele kwestie der slagschepen weer in een critieken vorm op de ontwape ningsconferentie zal komen. Ongetwijfeld zal er evenwicht gebracht moeten worden tusschen de hooge duikboottonnage van Frankrijk en het aantal Engelsche torpedo jagers. De diploma.tieke medewerker van het blad merkt op, dat de overeenkomsten werkelijkheid slechts twee jaar van kracht zai zijn. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 770.4 te lsafjord. Laagste Barometerstand: 739.0 te Hernösand en Stockholm. Verwachting: Zwakke, later matige, in het Noorden wellicht toene mende bewolking, weinig of geen regen, later iets zach ter. Langestraat 49-51 Tel. 190 Aardige wollen TWEEDS en FANTASIE STOFFEN. Het Folketing aanvaardt de voorstellen. Kopenhagen, 12 Maart (V.D.) Na uit voerige debatten heeft het Deensche Folke ting gisteravond laat dé z.g. ontwapenings voorstellen der sociaal-democraten aehgC" nomen. Iïet voorstel om hét Deensche logcr to varvangen door een wachtcorps \vei»d meft 77 tegen 64 stemmen aangënómen, het.' an dere voorstel om de Deensche marine to vervangen door een aantal politievaartui' gen met 78 tegen 62 stemmen. Beide voorstellen gaan thans naar het Landsting, den Deenschen Senaat, waar de regcerlng in de minderheid is, zoodat ver wacht wordt, dat oen schérpe botsing zal ontstaan tusschen régeering en Senaat, ter wijl do kans zeer groot is, dat de voorstel len in den Senaat verworpen worden. DREIGENDE MIJNWERKERSSTAKING IN FRANKRIJK. P a r ij s, 12 Maar t. (H.N.) De vergade ring van gedelegeerden van den Bond vai'i Fransche Mijnwerkers heeft vandaag, met algcmeene stemmen oen motie aangenomen waarin het reeds op 18 Februari genomer* besluit om tot staking over te gaan beves tigd wordt, aangezien de onderhandelin gen van de regeoring met de mijneigenaars over het intrekken van de onlangs inge, voerde loonsverlaging geen resultaat heb ben opgeleverd. De staking Zal 30 Maart ingaan, indien voor dien tijd geen overeen stemming met de mijneigenaars is bereikt. EEN BOVENPARTIJDIG ECONOMISCH PROGRAM? N o w-Y r k,11 Maart. (V D.) Tc* Washington is hedenmorgen een door vijf vooruitstrevende senatoren van beido par tijen bijeengeroepen conferentie, waaraan meer dan honderd deskundigen van han del en geldwezen, evenals socio.ogen en vokvereenigingsleiders deelnamen, geopend. Het doel van deze conferentie, die een un.- cum vormt in de geschiedenis der Ver. St., is de opstelling van'een bovenpartijdig li beraal economisch program, dat het vol gende congres ter ratificatie zal worden voorgelegd. In dit program zullen voorsteJ- ]f*n worden opgenomen inzake herziening der tarieven, bestrijding der werkloosheid etc. KONING ZOGOE NAAR TIRANA TERUGGEKEERD. Weenen, 12 Maart (V.D.) Koning Zo- goe van Albanië is van zijn verblijf te Wee nen incognito naar zijn hoofdstad Tirana teruggekeerd. In verband met den op hevn gepleegden aanslag werd de grootste vooi - zichtigheid in acht genomen. Hij zou do reis naar Tirana onder den naam van prins Avvalona hebben gemaakt. Varkensmarkt Tal 1303 Onze orgels en piano's zijn Juist lots beter dan andere en goedkooper.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1