MANSION POLISH FIRMA DUIM BURGER JOH. DE HEER DÉ EEMLANDEU Zaterdag 14 Maart 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemscliepoortwai 2a 29e Jaargang No. 217 ELEGANTE VOORJAARSJAPONNETJES IN STOF EN ZIJDE* VANAF f 13.- BOOMKRUIPERS Beiteelaedseli Overzicht Buitenland HERMANN MULLER WORDT GEOPEREERD HET SNEEUWT NOG STEEDS IN DUITSCHLAND CHURCHILL TEGEN DE REGELING MET GANDHI ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK «8 s» L. i. LUYCX ZOON AMER5FOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS ptr 3 m,indeo Aotrrfoort f 2.10. pir smd f 0.75, p«r week (met gratie wzekertag legen ongelukken) f 0.171/. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3L-. Afionderll)ke nummers I 0.0J. POSTREKENING 47910 TELEÏOON 1NIERC W PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regeii f 1.05 act Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdodighelds-advertentlën voor helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel* 10 cent, alka regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 door H. G. Canncgietcr. Gelijk hitte en kou den oceaan overste ken cn we, als er in Amerika een tijd van bizonderc droogte of vorst is geweest, den terugslag hier afwachten, plegen wij ook onze modes uit het Verre Westen tc ont vangen. Nu de kauwgom en de schoonheids- wedstrijden ook hier te lande zijn ingebur gerd, is het ecnigozins ondenkbaar, dat ook de-nieuwe besmettelijke ziekte, het boom kruipen, in het aanstaande zomerseizoen ten onzent haar intrede doet. In Amerika zijn den vorigen zomer tal van gezinnen door deze ziekte, die wij de paalziekte zouden kunnen noemen, onge lukkig gemaakt. Ouders en onderwijzers stonden er machteloos tegenover en zelfs de politie kon in vele gevallen geen uitredding geven. Wat deze ziekte is en hoe zij ontstaan is? In haar aard cn oorsprong levert zij een leerzaam voorbeeld van een algemcene af wijking, welke men in het geestesleven van gansch de moderne maatschappij kan waar nemen. Deze massa-psychose, hoe onschul dig zij lijkt, kan onder bepaalde gevallen tot de noodlottigsté uitkomsten leiden. liet zal zóó zijn begonnen. Een paar schooljongens verveelden zich en klommen uit landerigheid in een lantaarnpaal. Er stonden drie of vier lantaarnpalen bij el kaar en in iedere paal zat een jongen. Toen kwam een van dc kornuiten op de gedachte, er een spelletje van te maken en vroeg: Zullen we eens doen, wie 't het langst in den paal uithoudt?" Tot zoover een doodgewoon jongensver- maak. Volmaakt normaal en natuurlijk. Maar het spelletje vond navolging. Het werd een nieuwe sport onder de jongens: om 't langste in een paal te zitten. Zoolang het een spelletje bleef, alweer doodnatuur lijk. Dergelijke rages zijn onder kinderen nu eenmaal besmettelijk. Nu begon echter de pers er zich mee te bemoeien. Een plaatselijke krant gaf een plaatje van een jongen, die een ,,reuze"-re- cord op den paal lïad gemaakt. De jongen begrijpelijkerwijze de held van den dag! Den volgenden dag was het record ver beterd en dc kranten drukten het portret af van den nieuwen held en vermeldden met koeien van cijfers het aantal uren, mi nuten en seconden, dat hij 't op zijn onge rieflijke plaats had volgehouden. Met het record verbeterde het systeem. Groote 6lungels, die niets beters hadden te doen, nestelden zich in de hoornen, namen mondvoorraad mee en overnachtten soms weken lang op oen tak. Sensatie maakten zekere Pieter S. en Bob W. die twee cn een half uur. bleven zitten op de kap van een rookende kcukenschoorsteen. Ook meisjes mengden zich in de sport. Een Bostonsche krant bevatte een uitvoerige levensbeschrij ving van „de eerste vrouwelijke boomzitler in Nieuw-Engeland cn wellicht van de hcclc wereld". Getrouwde dames volgden de sport na cn er werden elegante boomtent jes voor ze gefabriceerd. Er kwamen be- rocps-boomzitters, die een centenbakje aan den voet van hun liooge woonplaats neer zetten. Soms verdrongen zich honderden be talende toeschouwers rondom een beroem de boom-„ster". De club van Sint Simeon den Styvliet stelde een reglement voor deze moderne pilaarheiligen vast. Goethe heeft 'een zijner romanfiguren la ten zeggen, dat men alleen van zijn waan zin genezen kan, zoo men ze tot in de uiter ste consequenties doorproeft. Zou deze boomkruiperij de apothese zijn van den .wedstrijdswaanzin onzer moderne wereld? Wat voor kinderen een spelletje is, ma ken groote men6chen tegenwoordig tot ernst. Niet in dc sport ligt het gevaar en zelfs niet in de overdrijving van dc sport. Maar in de gewoonte, om zaken, welke als spel zijn bedoeld en als spel een natuurlijke en noodzakelijke functie vervullen, op te blazen tot maatschappelijke belangen. De tijd, waarin wetenschappelijke genie ën en kunstenaars bij de gratie Gods de volkshelden waren, is lang voorbij. Profe ten en politieke hervormers leggen het in openbaar aanzien af tegen voetbalkam pioenen en schoonheidskoninginnen. Maar ook dezen hebben spoedig hun tijd gehad. Boven filmster en luchtacrobaat eert men in het toonaangevende land der moderne cultuur reeds den meester in 't gom-kau wen, den houder van het record op de lan ge baan in net schommelen, het dansen, liet paalzitten. De redder van de moderne cultuur zat straks de boomkruiper zijn. Hij is het die naar Goethe's woord, dan waanzin ten top voert, zoodat het slachtoffer haar inziet en hierdoor geneest. Met reiklialzendert blik turen ook wij hier naar telegraaf paal en schoorsteen, om de wereldbe roemdheid te groeten, die als tragische be^ lichaming van een systeem de hoogheid aanschouwelijk maakt, welke komt vóór 'den yal. De regeling tusschen lord Irwin en Gandhi. Be langrijke verklaringen van Baldwin. Er is enkele dagen geleden heel wat be roering gewekt, toen het bericht werd ver spreid, dat dc Engelsche conservatieven er niet voor te vinden zouden zijn deel te nemen aan de verdere oplossing van het Indische vraagstuk.' Gelukkig heeft do con servatieve leider Baldwin Donderdag in het Lagerhuis een verklaring afgelegd, die de gewekte ongerustheid weer grootendeels heeft weggevaagd. Hij gaf namelijk te ken nen, dat de conservatieven niet van zins waren de samenwerking met de beide andere partijen, die te Londen op de ronde tafelconferentie was begonnen, op te hef fen. De rechtsclie politieke groep in Enge land beschouwt het Indische vraagstuk dus nog steeds als een nationale aangelegen heid, die niet mag worden vertroebeld door partijpolitieke meeningverschillcn. Dat is een verheugende mededeeling, daar liet In dische waagstuk alleen door Engeland als een geheel kan worden opgelost. Het spreekt vanzelf, dat er een groote verwarring zou ontstaan, wanneer de conservatieven niet aan de tweede ronde-tafel-confcrentie deel namen en alleen Labour cn de liberalen de Indische grondwet zouden uitwerken. Door het verbreken der Engelsche solida riteit zou practisch de overeenkomst, die tusschen Gandhi cn den onderkoning is be reikt, te niet worden gedaan en dit zou kunnen leiden tot de ernstigste gevolgen. De aanvankelijke berichten over de ver dere afzijdigheid der conservatieven had den in Indiê reeds een zeer ongunstigen Indruk gemaakt. Baldwin heeft echter niet precies meegedeeld, waarom deIndische commissij der conservatieve partij dc on rust in het leven heeft geroepen. Men her innert zich wat er is gebeurd: genoemde commissie maakte bekend, dat de conser vatieve partij niet van plan was aan de voortzetting dn* conferentie aan de ronde tafel deel te nemen, wanneer deze binnen zeer afzienbaren tijd en bovendien nog in Indie zou worden gehouden. Donderdag verklaarde Baldwin, dat het hier slechts ging om een proccdurekwesti niet om het principe. De houding zijner partij toch met betrekking tot het vraagstuk der Indische constitutie was 'na den wapenstilstand, die te Delhi was gesloten, niet gewijzigd; alleen waren hij en zijn vrienden van oordeel, dat het geen zin had onmiddellijk naa»* Indiê tc gaan om daar verder te onderhan delen. Volgens hem was liet volstrekt nood zakelijk, dat de punten, waarover men het te Londen niet eens werd de kwestie van het kiesrecht, het vraagstuk der minder heden en de wijze, waarop Engeland de onafhankelijkheid van Indie wil beperken door de regeeriug-Macdonald in kleine commissies, zoo noodig ter plaatse en met medewerking der Indiërs, tot in de kleinste bizonderheden werden geregeld. M.a.w.: Baldwin probeerde duidelijk te maken, dat zijn partij bovenal veel gelegen was aan de wijze, waarop de zaak haar beslag kreeg. Het is echter de vraag, of Baldwin's be schouwingen, ofschoon zij voorloopig als een opluchting worden gevoeld, op den duur zullen bevredigen. Er mag toch niet worden vergeten Baldwin heeft het zelf erkend dat er in zijn partij een nog al invloedrijke groep i6, die tegen <le voorloopige regeling met Indie ten scherpste is gekant. In dit verband behoeft men slechts de namen Churchill en lord Lloyd te noemen. Gelijk de Londensche correspondent der Fr. Ztg. dezer dagen uiteenzette, staat deze groep reeds sinds de ronde-tafel-conferentie op het standpunt, dat Engeland zich met gebon den handen overlevert aan het Indische nationalisme; de overeenkomst tusschen Gandhi en lord Irwin wordt door haar dan ook voorgesteld als een Engelsche capitu latie. Men krijgt sterk den indruk, dat hij de conservatieven niet louter de kwestie der procedure een rol speelt, doch dat er in den boezem van hun partij ernstige mec- ningsverschillen bestaan. Dc voorstanders van de politiek <ler sterke vuist in Indië hebben een offensief geopend en kunnen nog voor menige onaangename verrassing zorgen. Daarbij komt nog, dat de radicale IIindoe-nationali6ten, waarvan Nehroe Jr. een bekend vertegenwoordiger is, van hun kant den wapenstilstand, die te Delhi werd o-esloten, beschouwen als een nederlaag van Gandhi. Er zijn dus nog wrijvingsvlak- ken tc over. Ondertussehen is het jammer voor Engeland, dat Churchill cn diens geestverwanten roet in het eten trachten te gooien, daar haast iedereen liet er over eens is, dat de gesloten overeenkomst op staatkundig gebied een meesterstuk is. Een groote groep conservatieven schijnt dit ech ter blijkbaar niet te willen of niet te kun nen inzien. (NADRUK VERBODEN) Een onjuist bericht omtrent zijn overlijden. B e r 1 ij n, 12 Maart. (V.D.) Op hét bureau van dc sociaal-democratische fractie van den rijksdag werd hedenmiddag te 17 uur een telefonische mededecling ontvangen, zoogenaamd van den behandelenden ge neesheer van den oüd-rijkskanselier Her mann Muller, volgens welken do patiënt zou zijn overleden. Toen de fractieleider daarop terug telefoneerde naar dc kliniek van geheimraad Borchardt, bleek echter, dat van daaruit ïiiet was getelefoneerd, zoo dat het hier dus een mystificatie betrof. Naar de Vorwarts verneemt, hebben de behandelende geneesheeren hedenavond consult gehouden cn zijn zij tot het besluit gekomen om Vrijdagmorgen een operatie te doen plaats vinden. Er bestaat kans op lo cal isatie van het gevormde abces. Do operatie uitgesteld. B c r 1 ij n. 13 Maar t. (V. D.) De behan delende geneesheeren van den oud-rijks- kanselier Hermann Muller hebben in hun consult van hedenmorgen besloten voorloo pig nog af te zien van een operatie van den patient. Hedenavond te zeven uur zul len zij opnieuw, een beslissing nemen. De toestand van Hermann. Müller is nog steeds zeer kritiek. Ernstige ontwrichting van het verkeer. Berlijn, 12 'Maart. In het gehcclc Duitsche rijk valt, volgens uit alle declen binnenkomende berichten, opnieuw veel sneeuw. 'Uit Stettin wordt gemeld, dat ge heel Oost-Pommcren door een sneeuwstorm geteisterd wordt. Op de landwegen is ieder verkeer onmogelijk geworden. De autopost diensten moesten op bijna alle lijnen wor den stopgezet. Ook het verkeer op de locaal- spoorwegen wordt belemmerd. Pogingen om de verkeerswegen sneeuwvrij te maken, bleken onuitvoerbaar. In het Ertsgebergte woedt eveneens een hevige sneeuwstorm. De weg Annaberg— Barenstein is volkomen ondergesneeuwd. Ruim 100 arbeiders en verscheidene sneeuwploegen trachten den weg weer bruikbaar te maken. De storm houdt echter met onverminderde kracht aan. Te Danzig en in de voorsteden moest het tramverkeer gedeeltelijk worden stilgelegd. Het postverkeer naar Mariënberg zal waarschijnlijk eveneens moeten worden stilgelegd. Het machtige Engeland is vernederd1 Londen, 12 Maart. (V.D.) Tijdens de de batten in het Lagerhuis over Indië zeide Churchill o.a., dat Engeland de overeen stemming tusschen Gandhi en den onder koning tot een veel tc hoogen prijs had ge kocht. Het machtige Engeland is vernederd. De oorspronkelijke overeenkomst der drie partijen ie ten gevolge van het volkomen «buiten beschouwing laten van het Simon- rapport veranderd, zoodat de conservatieven thans dc vrije hand hebben. Een politiek van toegeven zou tot bloedvergieten voe ren. De openbare mcening in Engeland en Indië moet er zich bewust, van zijn, dat ern stige botsingen aanstaande zijn. ZWARE REIS VAN DEN OCEAAN- STOOMER DEUTSCHLAND. Parijs, 13 Maart (VD.) De kapitein van den luxe-Oceaanstoomer Deutschland, die op de terugreis van New York gisteren te Cherbourg aankwam, verklaarde, dat hij nog nooit zoo'n zware reis had gehad. Op den Atlantischen Oceaan heerschte een storm, waardoor huizenhoogc golven de vaart inderdaad bemoeilijkten. Aan boord van de Deutscliland bevindt zich o.a. prof. Einstein, die _yan zijn reis naar Amerika terugkeert, w $9 Pc. u 1» «Sj Huize I* „DeStichtscheHeuvel" «8, Restaurant Theehuis }f» *Z' Amersfoortsche Berg «f s* ♦si «f Ov Luncli van 123 ure n.m. Thceconccrt van 36 ure n.m. Bel onder 1200 voor een tafel voor het Noenmaal van Zondag 15 Maart voor U vrij tc houden. i» f* iSXc) oXc) ïXè (^C5 6>R) Langestraat 49-51 Tel. 190 ZIJDE en KUNSTZIJDE Uni en Fantasie Mooie Collectie. Varkensmarkt PIANO- EN - - Te> 1303. 0RGELHANDEL Vakkundige reparatie. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 7G3.6 tc Akuregri. Laagste Barometerstand: 741.0 te Ilaparanda. Verwachting: Meest matige, Z. tot Z. W. wind, half tot zwaar be wolkt, aanvankelijk' met' wei nig of geen regen, iets zach ter. U wilt een motor koopen? Prachtig! dochwoest-verstandig, laat U niet misleiden door schreeuwerige reclame, let vooral op de reputatie van den motor. Wij bieden dc grootste keuze uit de besto laerken, o.a.: Eysink, Harley-Davidson, Sunbeam, en Francis-Barnctt de motor die geen concurrentie kent. Compleet voor f 395. Amersfoortsche Motorhandel Telef. 1093. NIC. BOVEE. Hond: Alweer voorjaarsschoonmaak. Alles weken lang overhoop, veronderstel /fc." Kat: „Niet zoo somber, oude jongen. k Heb zoo- even het dienstmeisje hooren zeggenda* het dit jaar niet lang zou duren. Ze ge bruiken Mansion Polish voor dc vloeren en meubelen Geeft met weinig moeite Vloeren en Meubelen een schitterenden glans Overal verkrijgbaar in groote en kleine doozen. DONKERE MANSION voor DONKERE HOUTSOORTEN N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ RECKITTS, ROTTERDAM BEZOEK VAN ITALIAANSCHE TORPEDOJAGERS AAN ALGIERS. Parijs, 12 Maart. (V. D.) Te Algiers is vandaag een Italiaansch torpedojagers eskader op bezoek geweest, bet-taande uit acht moderne bodems. In Fransche kringen kent men aan dit bezoek groote beteekenis toe, aangezien het onmiddellijk na de tot standkoming van de vlootovereenkomst plaats heeft. GEVANGENISOPROER TE TEHERAN. P a r ij s, 13 Maart (H.N.) Uit de Per zische hoofdstad Teheran wordt gemeld, dat daar in de gevangenis een oproer is uitgebroken. De gevangenen wisten zich in het bezit van de in de gevangenis bewaar de wapenen te stellen en overmeesterden de bewakers. Aan 130 gevangenen gelukte het te ontsnappen. Een groot aantal hunner is eohter weer gevangen genomen. VERZET TEGEN NIEUWE BELASTINGEN. B e r 1 ij n, 12 Maart. (V. D.) Naar 'dé D. A. Z. verneemt, hebben de rijksdagafge vaardigden der centrumpartijen, die heden door den rijkskanselier zijn ontvangen en met hem gediscussieerd hebben over econo- misch-politieke vraagstukken, verklaard, dat zij zich zullen verzetten tegen elke nieuwe belasting. UITKEERINGEN AAN FRANSCHE OUD-STRIJDERS. V' Par ij s, 13 Maart. (H.N.) De Fransche re-» geering heeft zich bereid verklaard de be- grootingspost voor de uitkeeringen aan de oud-strijders tot 739 millioen te verhoogen, teneinde alle verdere polemiek daarover te vermijden. Do Kamer heeft daarop dit ar tikel van de begrooting met algemeens stemmen aangenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1