DEEEMIANDEU JOH. DE HEER Donderdag 19 Maart 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a nr- 29e Jaargang No. 221 LIJK OF LEVEND MENSCH VERBRAND? „Zijn vrouw wist waarom het ging" PIANO- EN 0RGELHANDEL ENGELSCH STOOMSCHIP GESTRAND HET VONNIS VAN DEN KRIJGSRAAD TE JACA JM6 6 uur 39 min. L. J. LUYCX ZOON VERDEELDHEID ONDER DE ENGELSCHE LIBERALEN AMERSFÖ0R1SCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 ™ilnd" voor Amtrrfoort 2.10. per mund I 0.75. ptr week (met gratie vcrzekerlag legen ongelukken) 1 0.I71/* Binnenland franco per post per 3 maanden I 3.-. Afionderlljke nnmmere f0M. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC UI PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 rcgeli f 1.05 act Inbegrip va» een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentlén voor da helft van den prijs. Kleine Advertentlén „KEITJES" bQ vooruitbetaling 1—5 regel# 10 cast, eUce regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1,Bewijsnummer extra f 0.05 De handelsconventie van Ge< nèvo practisch vervallen. Co- lijn's wijze woorden in den wind geslagen. Voor hen, die droomen van een samen werking der Europeesche staten, is er geen aanleiding de vlag uit tc steken. Men her innert zich, dat gisteren te Gcnève een slotprotocol is onderteekend, waarin moest worden vastgesteld, dat de tenuitvoerleg ging der handelsconventie van 24 Maart 1930 op een mislukking is uitgeloopen, dank zij liet tekort aan samenwerking der Euro peesche staten. Een en ander beteekent natuurlijk ook een groote teleurstelling voor onzen landgenoot dr. Colijn, die voor zitter was van de economische Volken- bondsconfercntie, die zich had bezig te houden met bovenbedoelde conventie. Van een tarievenbestand, die het gevolg zou zijn geweest van de aanvaarding der conventie door de meeste Europeesche staten, komt dus niets en men kan aannemen, dat van nu af een geduchte protectionistische golf over Europa zal slaan. De thans feitelijk vervallen conventie, waartoe het initiatief was uitgegaan van Engelsche zijde mi nister Graham had er bovenal voor ge ijverd voorzag in de handhaving voor een bepaalden tijdsduur der bestaande han delsovereenkomsten en de staten, die er zich bij aansloten, zouden ernaar streven hun handelspolitiek zooveel mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen. Wel hadden een aantal landen de handelscon ventie parlementair bekrachtigd, maar het aantal van achttien, vereischt voor het in werking treden, was in de verste verte niet bereikt en omdat zij tot 1 April 1931 zou gelden, stond zij dus al bijna op het punt om te expireeren. Colijn, die zich bij voort during heeft uitgesloafd om de conventie Ie redden en die herhaaldelijk zeer welspre kend en nadrukkelijk heeft gewaarschuwd voor den fatalen tarievenoorlog, die het ge volg zou zijn van de traagheid der Euro peesche staten, heeft helaas voor doovemans ooren gepredikt. De eene staat wachtte op den anderen cn zoo bicven de ratificaties uit. Wel waren in de laatste dagen, na Co- lijn's energiek ijveren, een aantal stalen bereid do conventie voorloopig bindend <e verklaren in afwachting van de Fransche bekrachtiging de Duitsche ratificatie is zeer onlangs geschied maar Engeland kon zich met deze procedure niet verceni- gen, zelfs niet, toen tevens werd bepaald, dat zij het recht, hadden de conventie weer op tc heffen, wanneer Frankrijk al te lang mocht treuzelen. Natuurlijk is de houding van Engeland, dat aanvankelijk de groot ste stuwkracht was, tc betreuren, maar de weigering van dezen staat om zich op han delspolitiek gebied vast tc leggen, is toch wel eenigszins te verklaren. Immers: bet Engeland van Macdonald. dat de vrijlian- de.lsbeginselen huldigt, had een tijd gele den zich in verbinding gesteld met ver- schilcnde protectionistische staten en er bij ben op aangedrongen de tarieven te verla gen. Op dit verzoek wilden zij echter niet ingaan en Engeland behoudt zich nu het rcclit voor tot represaillemaatregelen over le gaan, waartoe 't zijn toevlucht niet zou kunnen nemen, wanneer het de handels- conventie volledig aanvaardde. Zoo is het dan ook te verklaren, dat de jongste economische Volkenbondsconferen tie niet bij machte was een datum vast te stellen voor het van kracht worden der conventie, die nog wel niet officieel dood is, maar aan den anderen kant nauwelijks nog leeft: zij bestaat alleen nog maar op papier. In elk geval staat het allen landen nu weer vrij de handelsverdragen op te zeggen, de. tarieven te verhoogen, enz., waardoor nieuwe voorwaarden voor een economischen chaos worden geschapen. De kans, om naderhand dc conventie nieuw leven in te blazen, is aanmerkelijk ver kleind. Elke staat is, populair gesproken, te bang voor zijn eigen hachje dan dat hij zijn toevlucht durft nemen tot het red middel, waarvan op den duur alleen heil kan worden verwacht: de economische sa menwerking der Europeesche landen. Het is echter te vreezen, dat de staten niet tij dig tot inkeer zullen komen en pas na schade cn schande wijs zullen worden. De vooruitzichten op economisch gebied zijn 'dan ook buitengewoon somber, doch dr. Colijn zal het zich steeds tot een eer kun nen rekenen tijdig voor de mateloos-groote gevaren te hebben gewaarschuwd. Zijn stem was echter die eens roependen in de woestijn. NOORSCH SCHIP VERONGELUKT. Oslo, 18 Maart. (H. N.) Aan de Noordkust van Noorwegen is een Noorscli vrachtschip gestrand. Van de bemanning zijn zes leden verdronken. HERMANN MüLLER'S TOESTAND ZEER ERNSTIG. B e r 1 ij n18 Maart. (V. D.) De toestand van den voormaligen rijkskanselier Her mann Muller is nog steeds zeer bedenkelijk. Verklaringen, die Tetzner ien zeerste belasten Regensburg, 18 Maart. (V. D.) Het moordproces Tetzner werd hedenmorgen voortgezet met het verhoor van den laat ster! gcuige. den arrondissementsrcchtcr dr. Schmitt, die als rechter van instructie Tetzner verscheidene malen een verhoor had afgenomen. Hij verklaarde, dat me vrouw Tetzner zeer verontwaardigd was gc weest, toen zij hoorde, dat haar man haar had aangewezen als diegene, die hem tot zijn daad had aangezet. Zij had naar aan leiding hiervan veiklaard, dat zij steeds ge weigerd had mei dc plannen van haar man mee te gaan, doch dat zij voor den invloed van haar man was gezwicht. Bij het ver hoor op 13 Maart 1930 had Tetzner gezegd, dat de arbeider, dien hij tegelijk met de auto had verbrand, uit Tsjecho-Slowakije afkom stig was, dut hij geen ouders meer had en dal hij als arbeider werkzaam was gewe >st in cci; houtzagerij. Toen dr. Schmitt hom gevraagd had, waarom hij den vreemdeling niet had gedood, alvorens hera te verblin den, had Tetzner geantwoord, dat hiervan geen sprake ken zijn, omdat hij niet iemand wilde doodslaan. Volgens prof. Kockel uit Leipzig was het echter zeer goed mogelijk, dat het slacht offer Erntner reeds van tevoren dood was geweest. Tetzner had echter hardnekkig volgehouden, dat hij niemand had willen dooden. Het toeval was hem daarbij te hulp gekomen, doordat zijn slachtoffer op den 6traatweg voor zijn auto had geloopen en door hem was overreden, waarna hij het lichaam van zijn slachtoffer in de auto had gedragen cn deze toen had verbrand. Vol gens deze verklaring zou Tetzner slechts veroordeeld kunnen worden wegens dood door schuld. De getuige dr. Schmitt achtte echter de verklaringen van Tetzner te zeer in legen- spraak met die van vijf maanden geleden, toen hij toegaf den man te hebben ver moord. Om thans den indruk te bevestigen, dat hij den man niet gekend had en hem dcor een ongeluk had gedood, beweerde Tetzner nu niets van zijn slachtoffer te witen, terwijl hij vroeger nauwkeurige mededeelingcn omtrent zijn identiteit wist te doen. Door de verklaringen van dr. Schmitt wordt Tetzner zwaar belast. Na de getuigen werden de deskundigen ge hoord. Als eerste deskundige werd gehoord de gerechtsarts dr. Bunz uit Regensburg, die een schildering gaf van het vreesclijke schouwspel, dat do verbrande wagen gebo den bad. Teekenen, die er op wezen, dat het slachtoffer van tevoren wa6 doodgeschoten of neergeslagen, heeft hij op het lijk niet kunnen vinden. Ten aanzien van mevrouw Tetzner verklaarde dr. Bunz, dat zij in het begin zeer zelfbewust wa6 geweest en tegen hem gezegd had: „Ik heb ook mijn deel aan de schuld cn wil daarvoor mijn straf onder gaan. Maar het plan voor den moord is van mijn man uitgegaan en niet van mij." Bijzonder intelligent acht dr. Bunz me vrouw Tetzner niet. Hij geloofde ook niet, dat Tetzner ecnige magnetische of hypnoti sche kracht bezat. Het plan voor den moord was tusschen beide echtgenootcn uitvoerig besproken. De vrouw had zich ertegen ver zet en andere plannen voorgesteld. Zij wist waarom het ging; aan willoosheid lijdt zij niet. Zij heeft zich laten overreden en heeft haar rol als treurende weduwe voortreffe lijk gespeeld. Moreel staat zij hooger dan haar man. Omtrent de mogelijkheid, of Tetzner een mensch levend of dood heeft verbrand, kan de getuige geen beslissende verklaring afleggen. Psychologisch acht hij den beklaagde in staat vooraf den moord te hebben gepleegd. Vervolgens werd als deskundige gehoord prof. dr. Kockel van de universiteit te Leip zig, die op 30 November de sectie op het lijk verrichtte. Het grootste gedeelte van het lijk was verbrand, zoodat de getuige voornamelijk slechts de rornp tc onderzoe ken had. Dc borstkas was doorgebrand, in de luchtpijpen was roet en in het bloed koolmonoxydfe gevonden. De doode moet klein en fijn gebouwd zijn geweest. Conclu- deerende gaf prof. Kockel als zijn meening te kennen, dat hier een lijk was verbrand en niet een levend mensch, waarvoor hij verschillende bewijzen aanvoerde. Prof. Molitoris uit Erlangen protesteerde tegen de verschillende mededeclingen in de pers over zijn verklaringen. In zijn ter plaa(6e opgemaakt proces-verbaal wordt de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de onbe kende man in de door beklaagde bijgeschil derde auto verbrand is. In tegenstelling tot prof. Kockel voert prof. Molitoris bewijzen aan, dat de man ook levend verbrand kan pijn. Een mensch kan levend verbranden, zonder dat koolmonoxyde in het bloed en in de longen gevonden behoeft te worden. Dc eerste verklaring van beklaagde behoeft niet waar te zijn, maar kan zeer goed waar zijn. Regensburg, 18 Maart, (V.D.) De vier de deskundige in het moordproces-Tetzner, Dr. Vierzigraann uit Regensburg bevestig de, dat mevrouw Tetzner geenszins willoos Varkensmark t. Tel. 1303 Wij bevredigen U in ieder opzicht. genoemd kon worden. Zij had bij de daad van haar man meegeholpen. Hij achtte de vrouw niet zwakzinnig, eerder intelligent. De laatste deskundige, dr. Lackcrhauer uit Regensburg, had evenmin bij mevrouw Tetzner eenige ziekelijke afwijkingen kun nen vinden. Zij heeft geen psychische de fecten, die op buitengewone zwakte wijzen. Zij was vlug van begrip en haar wijze van redeneeren was uitstekend. Zij was zeker niet kritiekloos, wel gemakkelijk te be ïnvloeden, doch niet hysterisch. Tetzner heeft zijn vrouw onder zijn invloed ge bracht. Mevrouw Tetzner wist, dat het om een moord ging. Ook bij het comediespel tijdens de zgn. begrafenis van haar man gaf zij een bewijs van haar doorzettings vermogen. Allo deskundigen zijn het erover eens, dat mevrouw Tetzner ton volle ver antwoordelijk geacht kan worden. Het requisitoir. Vervolgens hield de ambtenaar van het O. M. dr. Hebauer, zijn requisitoir. Hij noemde liet geval zonder voorbeeld in de geschiedenis der criminalogie. Uitvoerig schilderde hij het verloop van de misdaad en van de opheldering van de zaak. Ver volgens besprak hij de personen van de beide beklaagden, wier financieele positie niet slecht was. Het zonder moeite verkrij gen van het bedrag van tienduizend mark uit de verzekering van zijn schoonmoeder verleidde Tetzner tot meer van dergelijke zaken. Ook mevrouw Tetzner wist waarom het ging. Tetzner moest er zekpr van zijn, dat zijn vrouw met zijn plan accoord ging om het te kunnen uitvoeren. Zijn vrouw heeft dan ook nauwkeurig zijn aanwijzin gen gevolgd. Uit dc verhandeling i6 het volgende gebleken: 1. dat Tetzner reeds door een advcrlentio een op hem gelijkenden begeleider voor op reis had gezocht, waarin bij echter niet geslaagd was; 2. dat hij Ortner bij zich in de auto had genomen met het vaste voprnemen om hem te vermoorden. De poging tot moord was mislukt door den tegenstand die Ortner bood. 3. dat hij zijn vrouw ervan op de hoogte had gesteld dat hij zijn slachtoffer zou trachten te vermoorden. Vijf maandenlang had hij dazen moord bekend cn eerst later had bij zijn bekentenis harroepen. Wat hij thans meedeelde was dan ook niet le ge- looven. Het O. M. stelde vast dat Tetzner bij zijn eerste bekentenis da volle waarheid had gesproken, die hij eerst naderhand had in getrokken. Evenals Tetzner zelf, was ook zijn vrouw ten volle voor de misdaad ver antwoordelijk. De ambtenaar eischtte ten 6lottc tegen Erich Tetzner, wegens moord en poging tot moord cn poging tot verzekeringsbedrog de doodstraf cn een tuchthuisstraf van twaalf jaar, met levenslang verlies der burgerlijke eererechten. Tegen mevrouw Tetzner eischte hij we gens medeplichtigheid aan moord en poging tot verzekeringsbedrog zes jaar tuchthuis straf en tien jaar verlies der burgerlijke ecrerechten. Toen de ambtenaar van het O. M. zijn eisch had uitgesproken, zakte mevrouw Tetzner in elkaar. Hedmiddag te drie uur beginnen de pleidoooien. Uitspraak van de rechtbank. Regensburg, 18 Maart. (V.D.) De rechtbank te Regensburg heeft heden den koopman Erich Tetzner wegens moord en vcrzckcringsbedrog ter dood veroordeeld, alsmede tot twaalf jaar tuchthuisstraf. Bo vendien werd hij lot levenslang eerverlies veroordeeld. Zijn echtgenoote werd wegens medeplich tigheid aan moord en verzekeringsbedrog tot vier jaren tuchthuisstraf veroordeeld, te verminderen met een jaar preventieve hechtenis. Ook zij werd tot eerverlies ver oordeeld en wel voor den tijd van drie ja ren. De pleidooien. De advocaat Sauter uit München hield als verdediger van Erich Tetzner een uit voerig pleidooi, waarin hij sprak van een proces met onopgeloste raadsels. De kwes tie hoe de werkman het leven heeft gela ten en in hoeverre Tetzner schuldig is, is nog steeds niet opgehelderd. Tetzner heeft een schuldige vrouw, hetgeen moge blijken uit het feit, dat Tetzner Spr. eens heeft gezegd, dat indien hij haar niet tot vrouw had gehad, hij nu niet op de beklaagden bank zou zitten. De eerste toedracht van zaken, door Tetzner medegedeeld, -kan vol gens pleiter niet juist *ijn; veel waarschijn lijker is hetgeen Tctsner later heeft me degedeeld. Het O. M. heeft slecht6 niet waar schijnlijkheden gewerkt en geen bewijzen aangevoerd. Tetzner heeft een onbekende •overreden en het lijk verbrand. Deze bewe ring tracht pl. met tal van bijzonderheden waar te maken en als alleen juist voor te stellen. Tetzner zelf is volgens pl. een raad sel. Pl. stelt tenslotte voor Tetzner alleen wegens poging tot moord te veroordeelcn. Subsidiair is slechts spraJke van nalatig heid met verzekeringsbedrog. De advocaat Strauss, verdediger van me vrouw Tetzner, sprak er zijn verwondering over uit, dat zijn confrère mevr. Tetzner bijna net zoo sterk belast als de officier ge daan heeft. De man heeft zijn vrouw bij zijn eerste bekentenis valschelijik beschul digd, terwijl mevr. Tetzner van haar kant nimmer do waarheid heeft tekort gedaan. Nimmer heeft zij zich op een enkel punt tegengesproken. Tetzner is iemand met een misdadige natuur. Hij wilde niet werken, maar wel V2el geld verdienen. Zijn geld zucht heeft hem tot het plegen van mis- drijvon gebracht. Niet de vrouw, doch de man is hier de schuldige. Pl.'s cliënte is een naïeve persoon. In haar natieviteit heeft zij niet da draagwijdte begrepen van de plannen van haar echtgenoot. De man i6 de eenige drijfveer geweest. Mevr. Tetz ner, die gewend was met haar man op te treden, heeft moeten doen wat hij haar beval. Pleiter vraagt tenslotte vrijspraak. Hoogstens kan men volgens hem verzeke ringsbedrog in aanmerking nemen. De advocaat van Tetzner vraagt revisie. Regens burg, 18 Maart. (V.D.) Na het uitspreken van het vonnis tegen Erich Tetz ner, die, naar men weet, heden ter dood veroordeeld werd, verklaarde de advocaat Sauter, Tetzner's verdediger, dat hij voor zijn client bij het Rijksgerechtshof revisie van het vonnis zal aanvragen. Negen leden der bemanning verdronken. Londen, 18 Maart. (V. D.) Het kleine Engelsche stoomschip „Citrine" is tenge volge van den mist bij het eiland Man ge strand. Negen man zijn verdronken. Twee leden der bemanning konden zich zwem mende redden. Eén terdoodveroordeling gehandhaafd Madrid, 17 Maart. (V.D.) Na een be raadslaging, die 36 uur geduurd heeft, heeft de krijgsraad van Jaca met gesloten deur het vonnis uitgesproken tegen de 77 beklaagden. Kapitein Scdilez werd ter dood veroordeeld. De andere vonnissen bleken alle lager le zijn dan de eischen van den officier. In vier gevallen, waarin de dood straf was geëischt, veroordeelde dc krijgs raad tot levenslange gevangenisstraf. In 68 gevallen werden gevangenisstraffen van zes maanden tot 20 jaar opgelegd. Vier be klaagden konden worden vrijgesproken. De vonnissen moeten nog worden be krachtigd door den kapitein-generaal van Saragossa, waarbij eventueel hooger be roep mogelijk is. Algemeen verwacht men, dat de ter dood veroordeelde zal worden begenadigd. Kapitein Sedilez begenadigd. Onrust te Madrid. Madrid, 18 Maart. (V. D.) Het dood vonnis, dat te Jaca geveld is tegen kapi tein Sedilez, is ondanks de strenge geheim houding, waartoe do autoriteiten order hadden gegeven, reeds in de vroege mor genuren bekend geworden cn heeft in breedc kringen der bevolking opschudding veroorzaakt. Voor de universiteit te Ma drid kwam het tot ongeregeldheden. De studenten trokken de stad door met een groot bord, waarop onmiddellijke begenadi ging van den ter dood veroordeelden offi cier geëischt werd. De politie slaagde erin de demonstranten te verspreiden, waarbij zij van de blanke sabel gebruik maakte. Het verkeer in de stad lag geheel stil. Er hadden talrijke arrestaties plaats. De Exe cutieve Commissie van de Algemeene Ar- beiders-Unic en de Socialistische Partij had den vanochtend aan den minister-president, waarin zij een algemeene slaking aankon digden voor het geval, dat het doodvonni3 mocht worden voltrokken. Kort voor dc ont vangst van dit schrijven deelde de regse- ring mede, dat zij reeds gisteren besloten had den veroordeelde te begenadigen, doch dat zij ervan afgezien had haar besluit te publiceercn, daar eerst de telegrafische goedkeuring van den zich te Londen be vindenden koning moest worden afgewacht Deze is thans ontvangen. De rust is nu hersteld. DR. DOLLFUS OOSTENRIJKSCH MINISTER VAN LANDBOUW, Weenen, 18 Maart (H. N.) Tot op volger van dr. Thaler is, zooals verwacht werd dr. Dollfus, de directeur van dc Oos- tenrijksche bondsspoorwegen, tot minister van landbouw benoemd. Dr. Thaler is gelijk gemeld afgetreden, om rnet 400 boerenge zinnen uit Tirol naar Paraquay te vertrek ken, waar hij een Oostenrijksche kolonie wil stichten* WEERBERICHT Hoogste Barome torstand: 770.5 tc Wecnen. Laagst f Barometerstand: 718.0 to Valent.ia. Verwachting: Zwakke tot matige, Z. O. tot Z. wind, licht tot half bewolkt, waarschijnlijk droog weer, iets zachter. Langestraat 49-51 Tel, 190 BUIKBANDEN op maat en volgens voorschrift. Deskundige Bediening. Lloydf George lid van het Labounkabinet Lo n d c n 18 Maart. (II.N.) In de En« gelsche liberale partij dreigt het uitbreken van een crisis. In Engelsche parlementaire kringen verwacht men, dat liet in do partij - vergadering, die vanavond wordt gehouden, lot scherpe uiteen- zettingen zal komen, welke van beslissen-' Hen invloed zullen: zijn voor de toe komst van de partij en do ontwikkeling van den binnenland-: schen politieken toe-< stand in het alge-< meen. De vergade ring vindt plaats naar aanleiding van de stemming, die Maandag in het Lagerhuis over een artikel van de jiieuwe kieswet heeft plaats gehad en waarbij 19 leden der libe rale partij voor en 16 tegen de regeering hebben gestemd, terwijl zes leden afwezig waren. De speaker der liberale partij heefc naar aanleiding daarvan zijn ontslag inge diend. Reeds bij dc aanvaardingen van zijn' ambt had hij verklaard, dat hij zou aftre den, indien mocht blijken, dat een grooter aantal leden zich niet~zou houden aan de besluiten der partij. Volgens de ochtendi bladen heeft Lloyd George besloten een ein-- de aan den bcstaanden toestand tc maken en een ultimatum aan de partij te stellert", Volgens één der bladen kan men thans ver-< wachten, dat binnenkort een overeenkomst tot stand zal komen tusschen de regeering en die leden der liberale partij, die haar tot nu toe gesteund hebben, terwijl aan den anderen kant de leden van den rechtervleii' gel der liberale partij naar de conservatie ven zouden overloopen. Door de samenwer king der liberalen en der regeering zou dan' een omvangrijk werkprogram vastgesteld kunnen worden, waardoor het voortbestaan van de arbeidersregecring voor twee jaap verzekerd zou zijn. Volgens sommige ge ruchten zouden Lloyd George en misschien ook enkele andere liberalen dan in do regeering worden opgenomen. LLOYD GEORGE. BOTSING TUSSCHEN COMMUNISTEN EN POLITIE. Na u en, 17 Maart. (V.D.) Tijdens een communistische betooging voor het raad huis kwam het hedenavond tot ernstige botsingen met de politie. Daarbij werd de politiewachlmeester Chilla door een mes steek in den hals en werden drie verdero' ambtenaren van politie door steenworpen zwaar gewond. Hierop maakte de politie van de vuur* wapens gebruik, waardoor drie menscherï gewond werden. De politie arresteerde yerï schcidene personen. Laat in den avond werd de politie opnieuw aangevallen, zoo dat zij zich genoodzaakt zag met behvlp van aen gummistok de straten to ontrui men. i BRAND IN EEN KINDERTEHUIS. Drie dooden. Londen, 18 Maarï, (H. N.) In een gemeente in het Zuiden van Engeland ont stond brand op de slaapzaal van een te huis voor kinderen. Het gelukte de kindr ren te redden, doch drie hunner hadden zulke ernstige brandwonden gekregen, dot spoedig daarop stierven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1