EXPOSITIE FIRMA DUIM BURGER DÉ ÉÉMLANDEh NIEUWE MODELLEN JOH. DE HEER Zaterdag 21 Maart 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 223 ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK; GIRAFFENVANGST «8 *8 U KUNT... TREINBOTSING IN 00ST- VLAANDEREN HERMANN MüLLER OVERLEDEN Voorstander van vrede en verzoening L. J. LUYCX ZOON U wilt een motor koopen? AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS f" 3 voor Atn«rrfoort f2.10, per maand f 0.75. par week (met gratie verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden li.-, Afzonderll|ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INIERC III PRIJS DER ADVERTENTIEN vaD regel» M.05 «et Inbegrip vaa een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadighclda-advertcntlto voor d« helft vmin den prijs. Kleine Advertentiün „KEITJES" bg vooruitbetaling 1—5 regela 50 <ent, tik* regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I,—, Bewijsnummer extra f OM door H. G. CANNEGIETER. Het echtpaar Johnson is de binnenlanden \an ZuM-Afrika ingetrokken om het leven der wildernis te bestudeeren en heeft met ongelooflijke inspanning allerlei dieren, wel ke wij alleen uit de diergaarde kennen, i» hun eigen omgeving gefilmd. Wie de uit komsten van hun moedig en geduldig werk heeft aanschouwd, is een onvergetelijken in druk rijKer geworden. Niet alleen heeft hij op het doek de verschillende wilde beesten in hun eigenaardige, vaak zeldzaam mooie vormen en bewegingen kunnen waarnemen maar bovendien .heeft zich iets van de zioJ dezer vreemdsoortige maatschappij aan hem geopenbaard. Wij zijn zoo gewend bij het woord samen leving uitsluitend te denken aan onze be schaafde ontwikkelde menschengcmcen- schap, dat het bestaan van een rijk, waar nog het voorwereldlijke dier in volkomen vrijheid leefr, ons tot een openbaring wordt I>e volstiekt niet eenzame, maar door aller lei rassen en 6tammen dichtbevolkte wops- tenij kent evengoed haar eigen gevoelens, zeden en wetten als onze beschaafde raen- schenwercld. Ook daar lieerscht het massale over het individueele: men kent er stands begrippen en natuurlijke tegenstellingen en botsingen tusschen de groepen en klassen. Aan de drinkplaats, waar deze zoozeer uiteenloopende bevolking van zebra's, anti- iopen, giraffen, leeuwen en olifanten en tal van andere diersoorten gezamenlijk het schaarsche water moeten deelen,- uiten zich de kudde-instincten van de afzonderlijke groepen op treffende wijze. Aanhankelijk heid, naijver, heerschzucht maar vooral vrjdes zijn dc gevoelens, welke uit het be weeglijke uiterlijk van al deze wachtende dieren spreken. Ean van de merkwaardigste bewoners van deze wildernis is de giraffe. Het voorbijdra ven van een kudde dezer langhalzigé reu zen is een indrukwekkend gezicht. Ze zijn zoo hoog, dat ze, gelijk liet opschrift van de film het uitdrukt, van dc tweede verdieping eten. Terwijl het overige wild den grond kaalschecrt of daarbeneden in het stof zijn levende prooi bemachtigt, graast de giraffe de kruinen der boomen kaal. Een opmerking in de toelichting bij deze wonderlijke tafercelen heeft mij getroffen. De giraffe is het vrecsachtigsto dier, omdat luj zoo groot is. Want, omdat hij over alles heen kijkt, bespeurt hij liet gevaar, waan an de overige dieren beneden op den begancn grond nog geen vermoeden kunnen hebben. Hieruit blijkt, dat het niet altijd een voor recht is, groot te zijn. Ook onder de men- 6chen, die de wildernis, welke wij de be schaafde maatschappij plegen te noemen, bewonen, bestaan groepen, wier blik ver der reikt dan dc rest. Het zijn de vooruit ziende lieden, die door hun natuurlijke be voorrechting en door de hooge positie, wel ke zij in de samenleving innemen, de an dere bewoners der wildernis over het hoofd zien. Terwijl dezen rustig hun maatschappelij ke boterham van den beganen grond afgra zen, bespeuren de hooggeplaatstcn reeds on raad, dat hen met onrust en angst vervult. Zij aanschouwen malaise en oorlogen, revo luties en crisissen, waarvan hun genooten beneden nog niet het minste vermoeden heb ben. Niet altijd zijn deze menschelijke giraffen uit hoofde van hun maatschappelijke posi tie zoo hoog geplaatst. Ook een geestelijk verheven peil brengt deze eigenaardige ge voeligheid mee voor gevaar. Het onraad kon ook van zcdelijken aard zijn. Hoe vaak heeft men sinds onheuglijke tijden profeten be spot, die waarschuwden voor dreigende ont aarding en afval. Zij leden aan inbeeldingen zei men deze profeten die overal onraad be speurden en met hun vermaan de mensch- lieid zonder grond opschrikten. Wanneer hun woord in vervulling trad, was het ge woonlijk voor de menschheid tc laat. Het is niet uitsluitend een voorrecht, tot de hooggeplaatslen tc behooren. lloevcel ge makkelijker en prettiger is het, van niets te weten en ongestoord te kunnen grazen of te smullen van zijn levende prooi. Men be nijdt ze wel, de bevoorrechten, wier hals uitsteekt tot boven de boomen; die het on belemmerd vooruitzicht in dc toekomst ge nieten; die ingewijd zijn in de politieke, economische, maatschappelijke en geeste lijks geheimen van hunnen tijd. Een troost is liet voor de lager staanden. dat hun leven genoeglijk daarhecnrolt gelijk dat van den gorusten landman uit Poots gedicht, terwijl doodelijke gevaren hen dreigen en katastro- faal onraad zich tegen hen samenpakt. Is 't niet begrijpelijk, dat de giraffe een vreesachtig dier is? Hij heeft geen top bo ven zich, geen wachtpost, geen uitkijktoren, gelijk wij, die in ons tevreden plattegronds- hestaan, op zijn waakzaamheid teren. (Nadruk verboden). De bouw der Duitsche pantser» kruisers. De sociaal-democra- ten hebben ervoor gestemd. In den rijksdag is ook gisteren de be grooting van defensie (rijksweer en marine) behandeld, die tenslotte in haar geheel w?rd aangenomen met inbegrip van de bouwter- mijnen voor dc pantserkruisers A en B. Deze afloop is te danken aan de houding der sociaal-democraten, die voor het over- grootc nieerendeel slechts enkelen hun ner maakten inbreuk op de partij tucht zich van stemming onthielden en op deze wijze ervoor zorgden, dat dc regccring een nederlaag wérd bespaard. De sociaal-democraten sympalhiseeren nóch met hel denkbeeld der pantserkrui sers. nóch met de burgerlijke regeering van rijkskanselier Brüning. Wanneer zij des niettegenstaande nalieten tegen de bouw- termijnen voor dc pantserkruisers te stem men, dan moot er wel een zeer bijzondere aanleiding voor deze houding zijn geweest. Inderdaad bestond deze: de sociaal-demo craten vreezen niets meer dan dat de ultra's van rechts -u links in Duitschland do lakens gaan uitdeden. Dit is vooral duidelijk tot uiting gekomen in de rede van den sociaal-democralisehen afgevaardigde' Wels, die erop wees, dat door den exodus der roehtsche oppositie men herinnert zich, dat deze niet meer in den rijksdag verschijnt de stemming over don bouw der pantserkruisers een zaak was ge worden van buitengewoon grootc politieke beteekonis. Do extremisten koesterden de hoop, dat dc bou\i termijnen van dc hand zouden worden gewezen en dat daaruit de val van het tkabinét-Brüning zou voortvloeien, waardoor dc voorwaarden voor het instel len eener fascistische regeering zouden zijn geschapen. Hiervan verwachten dc sociaal democraten niets dan onheil, omdat zij de fascisten beschouwen als vijanden van het volk. die desnoods met misdadige middelen de arbeiders zullen bcroovcn van dc poli tieke en sociale rechten, die dezen in den klassenstrijd hebben verworven. Wanneer de sociaaldemocraten een vijandige hou ding tegenover de pantserkruisers zouden aannemen aldus dc strekking van een deel der beschouwingen, die Wels ten beste af zou dit uitloopen op den triomfanten terugkeer der fascisten in den rijksdag en het veroveren door dezen van de macht, hetgeen een fascistische dictatuur zou bc- teokenen. Dit willen de sociaal-democraten het koste, wat het kost. beletten, zoo- da t zij gisteren door hun stemonthouding het uitbreken van een crisis hebben voor komen. Zij lieten zich leiden door de over weging, dat dc sociaal-democraten, die mede het. aanzijn hebben gegeven aan de repu bliek en de constitutie en die Duitschland tot een socialen volksstaat willen ontwik kelen, hun eigen graif zouden graven, wan neer zij de staatsmacht overleverden aan de fascistische en terroristische vijanden der democratie. Zoo deed zich dan ook het eigenaardige verschijnsel voor, dat de sociaal-democraten practisch de zijde kozen van de burgerlijke regeering en alleen de communisten tegen het kobinet-Brüning stemden. Nu wij het toch over de Duitsche marine hebben, heeft het zin mede te deelen, dat de Duitsche minister van defensie, dr. Groe ner, inging op dc beweringen van sommige personen, volgens wie de bouw der Duitsche pantserkruisers een beletsel was voor de ontwapening ter zee. De minister achtte dit een volkomen onjuiste zienswijze. Ten be wijze verwees dr. Groener naar de jongste vlootoverccn-komst, die tusschcn Engeland, Frankrijk cn Italië is gesloten. Op grond van dit vergelijk zal Engeland op 31 De cember 1936 beschikken over een totale ton nage van 1137200 ton; de cijfers van Frank rijk en Italië zullen op genoemden datum onderscheidenlijk zijn: 670729 cn -111236 ton. Duitsohland zal dan echter slechts een scheepsruim te hebben van 161000 ton. Toen Groener deze cijfers mededeelde, merkte hij, ter verhooging van het effect, op: „Man wagt kaum, es auszusprcchen." Varkensmark t. Tel. 1309. PIANO- EN ORGELHANDEL Franco levering huis. Huize DeStichtscheHeuvel" Tel. 1290 *8 «f: Tel. 1290 Restaurant *1 e I «8 1 bAfc1 I Amersfoortsche Berg Theehuis De bekende keuken en OUDE WIJNKELDER Noenmaal 12-3 ure Theeconcert 3-6 ure 1* 8» s» fs» S» UT* i* Is» AARDVERSCHUIVING NABIJ BERN. Bern, 20 Maart. (V. D.) Hedenmorgen vond in het z.g.n. Fröhligebied bij Riischegg in het. kanton Bern wederom een groote aardverschuiving plaats. De grond bestaat in hoofdzaak uit leem, begroeid met bosch en heide. Nadat zich groote scheuren in den grond hadden vertoond, begon van morgen de aardmassa over een groote op pervlakte weg te glijden. De aardverschui ving beweegt zich in de richting van Schwarzwasser, zoodat de in de nabijheid gelegen dorp ernstig bedreigd worden. Incassokosten, tijdverlies en moeite vermijden, door ons te machtigen, uw abonne es mentsgelden automatisch en zonder kosten van uw giro rekening af te schrijven. U behoeft daartoe slechts een machiigvïgsfoftudier in- te vullen, dat wij U met ge noegen zenden. Het spreekt vanzelf, dat de machtiging vervalt bij de op zegging van het abonnement. Mogen wij U zulk een for mulier zenden Ook ons maakt U het daar mee gemakkelijker. Vriendelijk dank! Adm. Amersf. Dagblad Vier dooden en eemen-twintig gewonden. Brussel, 2 0 Maart. (V D.) Gister avond kwam nabij Bonsc in Qost-Vlaande- ren, een personentrein in botsing met een goederentrein. Naar verluidt zouden twee passagiers zijn gedood cn negentien ge wond, waarvan de meesten ernstig. Omtrent liet spoorwegongeval bij Ronse In Oost-Vlaanderen, waarbij gisteravond een-en-twintig personen werden guwqïid, waarvan, naar verluidt, inmiddels twee /ouden zijn overleden, wordt nader gemeld, dat het ongeluk veroorzaakt werd door een goederentrein, die met vrij groote snelheid op een voor een onveilig signaal wachten den reizigerstrein reed. Vier goederenwa gens en een personenwagen werden ver nield. Door de autoriteiten wordt een onderzoek naar de toedracht van het ongeval inge steld. DE DUITSCHE SCHEEPSBOUW TEN VOORBEELD GESTELD. Een rede van minister Alexander. L o n d e n, 2 0 M a a r t (H. N.) Alexander, de eerste lord der admiraliteit, heeft giste ren aan een diner der vereeniging van En- gelsche scheepsbouw-ingenieurs een rede gehouden, waarin hij zijn toehoorders aan spoorde, om vooral het oog te houden op den Duitschen scheepsbouw in verband met de nieuwigheden, welke op den nieuwen Duitschen pantserkruiser zijn ingevoerd. De Engclsche ingenieurs moeten er voor zor gen, dat Engeland niet ten achter geraakt bij de invoering van technische nieuwighe den. De nieuwe Duitsche pantserkruiser be vat nieuwigheden, die voor de scheepvaart van het hoogste belang zijn en hoewel het hier een oorlogsschip betreft, kunnen de machinale inrichtingen ook voor de han delsschepen van het hoogste belang zijn. Op buitenlandsch politiek gebied betoonde hij zich allereerst een Duitscher. B c r 1 ij n 2 0 Maart. (V. D.) Heden avond om kwart voor elf is dc oud-Rijks kanselier Hermann Muller overleden. Zijn vrouw en beide dochters waren aan het doodsbed. Hermann Muller werd op den achttienden Mei 1876 te Mannheim geboren en heeft dus bijna den leeftijd van 55 jaar bereikt. Als gevolg van ongunstige huiselijke omstandig heden zag hij reeds op jeugdigen leeftijd zich genoodzaakt als handelsreiziger den HERMANN MüLLER. kost te verdienen. Hij was nog maar zeven tien jaar oud, toen hij zich reeds bij de sociaal-democratische partij aansloot, maa/ vijf jaren later dus in 1898 keerde hij zijn koopmansberoep den rug to 3. Hij werd toen redacteur van de Görlitzer Volkszei- tung. Zijn journalistieke en politieke werk zaamheden sinds 1906 was hij ook lid van den gemeenteraad trokken de aan dacht van den tocnmaligcn voorzitter der Duitsche sociaal-democratische partij, Bcbel, aan wien het. te danken is, dat Hermann Muller naar Berlijn vertrok, waar hij in 't bestuur der partij werd gekozen. Betrekkelijk laat kwam Muller in den rijksdag; het was n.l. in 1916, dat liij tot af gevaardigde werd gekozen. Toen op 23 luni 1919 het kabinet-Bauer in liet leven werd geroepen, kreeg Miiller de portefeuille van buitenlandsche zaken. In Maart 1920 verdvveenen het kabinet- Bauer echter al weer van het tooneel, maar Muller werd toen tot een hooger ambt ge roepen: hij werd rijkskanselier, maar lang bleef hij niet in deze functie, omdat spoe dig een kabinet-Fehrenbach het zijne weg vaagde. In de jaren, die toen volgden, heeft hij vooral als fractievoorzitter een belang rijke politieke rol gespeeld. Het duurde tot het laatst van Juni 1928, dat Hermann Miiller opnieuw rijkskanse lier werd cn dc leiding op zich nam van een kabinet, waarvan ook Stresemann als minister van buitenlandsche zaken deel uit maakte. De uitslag der verkiezingen in 1928 was van dien aard geweest, dat het feitelijk voor dc hand lag, dat alleerecrst op een sociaal-democraat een beroep werd gedaan voor het vormen van een kabinet. De so ciaal-democraten waren tc eerder geneigd een leidende rol in het kabinet te spelen, omdat de ontruiming der bezette gebieden in het zicht wa6 cn tcrwille van hun pres tige was er hun veel aan gelegen, dat de bevrijding van Duitschland gedurende hun bewind een feit werd. Tijdens zijn regeering heeft Müllcr zich op buitenlandsch politiek gebied allereerst een Duitscher getoond, die ernstige bezwa ren had tegen het vredesverdrag, dat hij overigens zelf in de Spiegelzaal te Versail les had onderteekend, een handeling, die dc reden was, dat do Duitsche ultra-natio nalisten hem hartgrondig verachtten. Te Genève is hij meermalen nadrukkelijk ervoor opgekomen, dat Duitschland met be trekking tot de overwinnende staten op een voet van gelijkheid, zou worden behandeld. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 700.0 tc Warschau. Laagste Barometerstand: 748.7 te Ingö. Verwachting: Zwakke tot matige. Z. O. tot Z. W. wind, half tot zwaar bewolkt, mogelijk re gen of onweersbultjes, weinig v erandering in temperatuur. Langestraat 49-51 Tel. 190 CORSETTEN en CORSELETTES in de betere genres. Het aangewezen adres. Prachtig! dochwecst verstandig, laat U niet misleiden door schreeuwe rige reclame. Let vooral op de repu tatie van den motor. ij bieden de grootste keuze uit de beste merken o.n. Eysink, Harley-Davidsonf Sunbeam en Erancis-Barnett dc motor die geen concurrentie kont, compleet voor f 395. Amersfoortsche Motorhandel Lavendelstr. 9b 12 TelcL 1093. NIC. BOVEE. Nadrukkelijk heeft hij er o. m. tegen ge protesteerd, dat de zegevierende staten het voorbeeld van Duitschland, welks ontwape ning vrijwel een feit is geworden, niet heb ben gevolgd. Evenals Stresemann was Hermann Mul* lcr een voorstander van vrede en verzoe ning en hij ook is het geweest, die tegen den tijd, dat de wereldoorlog dreigde uit te breken, nog haar Frankrijk is gereisd om zich met dc Fransche partij genooten te ver staan over de mogelijkheid van 't voorko men der volkcrenbotsing. Zijn missie liep echter op een mislukking uit. Een groot politicus, die in 't buitenland indruk maakte, moge Hermann Müllcr nim mer zijn geweest, nochtans zal niemand ontkennen, dat hij voor zijn partij heel wat heeft beteekend. Voor de belangen der Duitsclic sociaal-democratie heeft hij, die aanvankelijk zich links orienteerde, maar later gematigder opvattingen huldigde, steeds met liefde geijverd. HET PROCES TE JACA. P a r ij s, 2 0 Maart. (H N.) Het proces tegen dc burgers van Jaca, die aan den op stand van December hebben deelgenomen, :s thans geëindigd. Van de 78 beklaagden zijn er vier in vrijheid gesteld. ZESTIG JAAR RIJKSDAG. B e r 1 ij n, 2 0 Maart. (H. N.) De rijks dag bestaat morgen 60 jaar, daar hij 21 Maart 1871 voor het eerst, is bijeengekomen, nadat 18 Januari 1871 het Duitsche keizer rijk was geproclameerd. Voorlooper van den rijksdag was de rijksdag van den Noord-Duitschen bond, die in 1867 voor het. eerst bijeenkwam. HET REVOLUTIE-PROCES TE MADRID. Tegen Alcala Zamorra vijftien jaar geëischt. Madrid, 20 Maart. (V. D.) Het heden tc Madrid begonnen proces tegen de leden van de revolutionnaire commissie wordt met den grootsten spoed gevoerd. Grooto afdeelingen politie patrouilleeren in hetj centrum van de stad. De straten rondom liet gerechtsgebouw zijn afgezet. De offi cier van justitie heeft een gevangenisstraf geëischt van 15 jaar voor Alcala Zamorra en van 12 jaar voor de overige 5 beklaag den.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1