PEEEMLANDÊÜ BRIEVEN VAN EEN 1 BRABANTSCHEN BOER JOH. DE HEER Maandag 23 Maart 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 224 fortmann en hehenkamp RAAD VAN VLAANDEREN GEVORMD PIANO- EN ORGELHANDEL BRUTALE BANKROOF TE PHILADELPHIA LABOUR NOG NIET REGEERINGSMOEDE STAHLHELM-DEMONSTRATIE TE BERLIJN U KUNT... Adm. Amersf. Dagblad Jllll A-V LICHT OP gL L. J. LUYCX ZOON DOOR A. A. L. CRAUMANS AMERSF0GRT3CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 """"dra voor Atmrsfoort 12.10. per maand t 0.75. per werk (mei gratie vtrzekeriag legen ongelukken) f O.lVf, Binnenland franco per post per 3 maanden IX-. Afaonderlijke nummers f 0,05. FOITKEKENING 47910 TELEFOON 1NÏERG ill PRIJS DER ADVERTERTIEN van f 1,05 bewijsnummer, elite regel mee* f0.25. Llefdodlghelds-advertentlèo voor helft van den prijs. Kleine Ad verten tién „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—9 regel* «et, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I,—Bewijsnummer extra I 0.05 De douane-unie tusschen Berlijn cn Weenen. Ongerustheid bij verschillende staten. Oostenrijk en Duitschland hebben voor een beetje beroering gezorgd: de beide Duitsch-sprekende staten hebben een doua ne-unie gesloten, hetgeen beteekent, dat zij na een korten overgangstijd de douane rechten zullen afschaffen, waardoor feite lijk Oostenrijk en Duitschland een econo mische eenheid zijn geworden. Het verdrag, waarvan de geldigheidsduur op drie jaren is bepaald en dat met een termijn van een jaar kan worden opgezegd, brengt mede, dat Oostenrijk en Duitschland gemeen schappelijke tarieven vaststellen. De Duitsche en Oostenrijksche pers, die kon voorzien, dat na het tot stand komen der tolunic een stormpje zou opsteken, heeft zich gehaast uit een te zetten, dat het gesloten accoord slechts bij kan dra gen tot de realisatie van het denkbeeld der Europeeschc samenwerking op het ge bied van het bedrijfsleven. Tevens wordt met betrekking der handelspolitieke over eenkomst opgemerkt, dat het douanebeheer der verdragsluitende partijen zijn zelfstan dig karakter blijft dragen en dat de on afhankelijkheid der beide naties onaange tast blijft. Van zekere Duitsche zijde wordt dan ook opgemerkt, dat de stap, waartoe Oostenrijk en Duitschland hebben besloten, de oplossing van het Europeesche econo mische vraagstuk ten goede zal komen cn in de lijn ligt van Briand's Pan-Europee- sche plannen. Verder, zoo wordt betoogd, staat niets aan het toetreden van andere landen tot de overeenkomst in den weg. Tsjecho-Slowakije moet reeds een desbe treffende uitnoodiging hebben ontvangen. In tal van andere landen beziet men de sensationeele gebeurtenis echter met ge heel andere oogen, hetgeen trouwens ook duidelijk blijkt uit het feit, da.t de Fran- sche, Engclsche, Italiaansche en Tsjecho- Slowaakschc gezanten reeds opdracht van hun regeering hebben ontvangen om aan ar. Schober, Oostenrijks minister van bui- tertlandsche zaken, naderen uitleg te vra gen. In laatstgenoemde staten huldigt men hier en daar de opvatting, dat douane unie tusschen Duitschland en Oostenrijk, vooral wat Oostenrijk betreft, zoowel in- druischl tegen het protocol van Genève d. d. 4 October 1922 als tegen den geest der vredesverdragen, o.a. omdat Weenen in een positie van afhankelijkheid zou zijn geraakt, hetgeen echter door do Oostenrijkers wordt ontkend. Vooral de Franschen volgen de ontwikkeling der gebeurtenissen met angst in hun hart, omdat h.i. de economische as similatie binnen afzienbaren tijd uit zal loopen op een politiek samengaan, d.w.z. op de verwerkelijking der Anschluss- ideeën. Volgens de Franschen is deze vrees te eerder gewettigd, daar de juridische en cultureclc éénwording van Oostenrijk cn Duitschland reeds een feit is geworden. Met andere woorden: in Frankrijk is men bezorgd, dat de jongste tolunie in aanmer kelijke mate zal bijdragen tot de uitbrei ding van Duitschlands economische en po litiek© macht. Inmiddels heeft reeds één der leden van het Duitsche kabinet, minis ter Dietrich, in een rede te kennen gegeven, dat er voor het buitenland geen aanleiding is zich door het accoord gekrenkt te voe len en daartegen een actie te beginnen; wan ner dit niettemin mocht geschieden, dan zou hieruit blijken, aldu3 minister Die trich's opvatting, dat den staten, dio zoo verstoord zijn, aan de „pacificatie van de volkeren" met al te veel gelegen is. Hoe dit ook zij, men kan aannemen, dat het niet louter liefdadighei is, die Duitsch land ertoe heft bewogen, de overeenkomst met Oostenrijk aan te gaan. Niet alleen zal Duitschland er politieke doeleinden door wijlen verwerkelijken, maar tevens onge twijfeld probeeren van het Duitsch-Oosten rijkscho economische gebied uit in Zuid Oost-Europa belangrijke markten te ver werven. Het is dan ook verre van onwaar schijnlijk, dat de douane-unie in Europa een punt van strijd zal worden. uw matrassen worden in één dag opgemaakt en bijgevuld. vraagt prijsopgave. Zelfstandigheid van Vlaanderen ook in staatkundig opzicht het doel De Vlaamsch-Nalionalistische „Schelde" bevat een manifest aan het Vlaamschc volk waaiTn medegedeeld wordt, dat onder voor zitterschap "van dr. August Borms een nieuwe Raad van Vlaanderen is gesticht. Hij stelt zich ten doel de zelfstandigheid van Vlaanderen ook jn staatkundig opzicht te verwezenlijken. De wetgevende, bestuur lijke en rechterlijke macht over Vlaande ren aldus het manifest moet geheel en uitsluitend in handen gelegd worden van eigen Vlaamsche volksgenooten. Vlaan deren dient zijn plaats in te nemen in de lij der vrije volken, om zijn betrekkingen met andere Volken en Staten zelfstandig naar eigen inzicht te regelen". KONING ALFONSO TE PARIJS. Parijs, 21 Maart (V.D.). Koning Alfonso van Spanje is gisteravond van Londen te Parijs aangekomen. Hij zal hedenmiddag in het Elysée de lunch gebruiken bij president Doumergue. Morgenochtend zal koning Al fonso de reis naar Madrid voortzetten. Varkensmarkt. - - Tel. 1309 Franco levering huis. New York, 21 Maart (V.D.). Elf gewa pende bandieten, voorzien van automatische geweren, een machinegeweer en revolvers, hebben kans gezien bij een overval op de Cily National Bank en Trust Company te Philadelphia twee politieagenten en acht bewakers en employés op te sluiten en de bank te bcrooven een bedrag van 40.000 dollar. Met vijf auto's, blijkens het nummer bord afkomstig uit den 6taat New Jersey, arriveerden zij voor het bankgebouw; vijf gewapende roovers hielden het publiek voor het gebouw op een afstand, terwijl de zes anderen het gebouw binnendrongen, de be wakers en politieagen opsloten en het be drag ontvreemdden. De roovei'S wisten met de buit te ontkomen. Londen. 21 Maart (VB.). In een gister avond te Ilull gehouden redevoering ver klaarde minister Henderson, dat de regee ring ondanks tegenslagen in liet Lagerhuis haar werk zal voorzetten. Reeds zijn de eer ste stappen gedaan voor de groote interna tionale ontwapeningsconferentie in Febru ari a.s. De regeering hecht er groote waarde aan, aan het bewind te blijven, totdat deze belangrijke gebeurtenis achter den rug is. Ten aanzien van Indie verklaarde Hen derson, dat de regcering voornemens is een nieuwe groote conferentie bijeen te roepen. TensloUe verklaarde hij, dat de regcering vast besloten was de nieuwe kolenwet on der alle omstandigheden cn ondanks de nieuwe moeilijkheden ten uitvoer te leggen on dat zij maatregelen zou treffen om de mijneigenaars te dwingen hun verplichtin gen na te komen. Ernstige botsingen tusschen politie en demonstranten B e r 1 ij n, 22 Maart .(V.D.) Hedenmid dag heeft in den Lustgarten een demonstra lie plaats gehad van de Stahlhclm voor het Volksbegehren „den Landdag te ont binden". Er waren 10.000 Stahlhelmers. De politie, die in grooten getale te voet en te paard aanwezig was, had bizondere orde maatregelen genomen. Talrijke arrestaties hadden plaats. De „Landesfueher", gepensionneerd ma joor von Stephani, inspecteerde de Stahl- helmtroepen en hield vervolgens een rede voering die door luidsprekers werd weer gegeven. Majoor Stephanio refcreerdo in zijn rede o.m. aan de herdcnkingsplechtig- heden in Opper-Silezie. Voorts verklaarde Stephanie dat Duitsch land geen gezag kan gebruiken, dat in Ro me zetelt. De katholieke geestelijkheid heeft niet het recht zich in de Duitsche binnen- landsche politiek te mengen. Spreker ein digde met de woorden: Wij willen ons niet buigen, wij willen geen slaven zijn. Do gehcelc vergadering slak de handen omhoog en riep: „Wij beloven dat Hierna werd het vierde couplet van het Deutschland lied gezongen. Vervolgens defileerden de Stahlhelmers voor majoor Stephani. Na afloop der de monstratie is het cenige malen tot ernstige botsingen tusschen de politie cn demon stranten gekomen. Honderden arrestaties werden verricht. Later beidden ook incidenten plaats in de straten in de omgeving van den Lustgarten. De winkeliers in deze buurt hadden de rolluiken neergelaten ten einde hun win kelruiten te beschermen. Incassokosten, tijdverlies en moeite vermijden, door ons te machtigen, uw abonne mentsgelden automatisch en zonder kosten van uw giro rekening af te schrijven. U behoeft daartoe slechts een machtigingsformulier in te vullen, dat wij U met ge noegen zenden. Het spreekt vanzelf, dat de machtiging vervalt bij de op zegging van het abonnement. Mogen wij U zulk een for mulier zenden Ook ons maakt U het daar mee gemakkelijker. Vriendelijk dank! WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 767.1 te Münchcn. Laagste Barometerstand: 745.3 tc Vardö. Verwachting: Zwakke tot matige Z. W. tot N. W. wind meest, zwaar bewolkt, waarschijnlijk en kele regen- of hagelbuien, kouder. L,angestraat 49-51 Tel. 190 CORSETTEN en CORSELETTES in de betere genres. Het aangewezen adres. Ecnige straten werden door dc politie ontruimd, waarbij de agenten in de lucht schoten hetgeen groote verwarring te weeg- bracht. De politie-presidcnt gaf te omstreeks ze ven uur hedenavond een rapport uit, waar in vermeld wordt dat, aangezien de demon- stranleA zich niet aan de voorschriften der politie hebben gehouden, herhaaldelijk moest worden ingegrepen. De politiebeamb ten werden eenige malen door de demoji- stranten beleedigd. Tot zes uur hedenavond waren in totaal 52 personen gearresteerd. De communisten hebben getracht de Stahlhelmdcmonstran- ten te molesteeren. Door het krachtdadig ingrijpen der politie konden evenwel ern stige botsingen worden voorkomen. KOOLZUURUITBARSTING IN EEN MIJN, Bochum, 21 Maart (V.D.) In de groeve „Engelsburg" van dc Vereinigte Stahlwcr- ke" heeft vandaag een koolzuuruitbarsting plaats gehad. Door de waakzaamheid van een controleur kon onmiddellijk alarm wor den gemaakt. Een reddingscolonne drong de mijn bin nen en slaagde erin 16 arbeiders, die reeds bedwelmd waren, boven te brengen. Medici wisten spoedig de levensgeesten op te wek ken. De toestand der arbeiders is bevredi gend. Ulvenhout, 17 Mèèrt 1931. Meilier, 't Is ieveraans zoo nog schraleke»6, ami- co. Scherpe noordoosters snijen deur de locht en strijken over d'èèrde, die droog en uilgepiclerd te verpoeiéren leet van al die droge kouw. Nog ginncn hraandnetel kan d'r groeien, terwijl da-d-ontuig aanders zolfs uit de haardsteenen keien opschiet. En toch, al zien mc-n-ct zoo nie, d'r zit werking in alles. Waant dc enkeld' uren da-rl-et zonneke per dag te schijnen staat, gebeurt er nog veul. 't Hout dat er zoow op 't oog uitzie as pinhaar, zoo haard en zoo dor lijk Trui d'r .vlechtje as ze 's avonds naar bed gaat die twijgskc6 waar de schrale, scherpe win den deurhenen rauschcn da-d-et allegaar krokt en fluit, kek, as ge ze in oew haan den nimt en goed beziet, ollce dan lach 't in oew. Waant dan ziede de knopkes op duuzenden plckskes tegelijk dijen en ier cn daar werendig al op barsten staan! Komen er gruune punteke6 uit de basjes loeren. Dan ziede 't leven daankbaar veur d'n dag kruipen naar 't zonneke toe en wa ge dan van binnen vuult, da-d-is 't zelfste as wanneer d'r 'n lekker zonneke oewen nek stooft. Dan vuulde 'n zonnestraaltje van geluk deur oew zielcmcnt. pieken. Dan klopt 'r zoowa van binnen; dan klok t in oew keel cn ge doe-d-oew oogen effekes dicht en mee 't zwangere twijgske in oew haanden ziede mee gesloten oagen, toch d'n grooten, tolaauwen hemel hoog boven oew welven, waarachter 't groote, 't wonderlijke geheim zit van de vruchtbaarheid van da Zwellende takske in oew baanden.sas# En wa verderop, laanks de slootcn, waar in 't water gruun te glaanzen en te rim pelen leet onder d'n klaren dag, die z'n eigen er in spiegelt, daar druipen de wil- genhlosscms, de katjes, van de takken af in bronze en goudgele tinten; daar wolkt gouwen poeier van dieën bloesem in 't blaauw van den dag. zóó schoon en zóó schatrijk, da ge gek wordt van plazier. 't Gaat weer schoon worren op d'n hui ten, jonk! 't Graslaand lee tc gruuncn of 't bruiloft worren mot in de natuur. En of 'r spik- splunternuuwe klcejcn gespreid worren over dc wèreld. Elk glaanzend spierke gras wor begoten mee d'n blaauwen dag, dat. dc graslaanden loggen te pinkelen van mul- jocncn kristallige lichtjes die op- en neer- flakkeren onder d'n Jagen wind die 'r ge durig deurhenen golft. En verdoken, hoog in z'n schouwerkc, staat cr ier cn daar 'n madelicveke, schuin gebogen mee z'n gele kopkc, omkraanst van 't. smettelooze kraagske, laag tusschen al da nu uwe gras in, as 'n zeldzaam sterreke aan d'n Mèèrt- schcn avondhemel. Laanks 't klare water van dc Mark, die. zulverig deur de Ulvenhoutsche velden kronkelt, waar 't. zonneke z'n 6tralen licht in ket6t tot op d'n witten bojem toe, daar barst .t. geel van botterblommekes al deur de strakgespannen bolsterblaaikes. Daar vouwt z'n eigen al 'n rosig 6tijfselblom- meke open, daar springt 'nen kikvosch mee z'n gruun-pèèrlmoeren jaske aan deur 't wèrme slibber, vlak laanks 't water. Schie ten er kleine, gouwe, zuivere en bronze vischkes cn sallemaanderkes deur T kris talheldere water, dat daar zoo rustigskes mee kolkskes wegsirrckelt in heel zacht lawijd deur de witte stilte van d'n vruugen veurs jaarsdag. 't Mag dan nog wa kouw zijn; dagen- laank d'n oostenwind soms deur 't. dürp en over de velden treiteren, de vrucht hce ieveraans geschoten, de kiemekes zijn aan 't dijen en.... 'k veurspel 'nen schoonen Paasch! Trui d'r graniejums, as-t-er maar effe 'n zonneke staat, dan haal ze z'uit de stal cn zet ze op d'n erft beginnen nuuw blad te krijgen, 'n Week gelcjcn stingen ze 'r nog hij, zoo dood as 'non pier. Gc zouw ze zoo d'n miesthoop opgesmeten em- men. Dorgele, kale stekkers, waar gin blad- luiske één teugske sap uit had kunnen zuigen. Maar nouw? Ze zijn gruun cn sap pig as peeren cn 't ronde gekartelde blaat- ke. da vouw z'n eigen ievers open. De kiepen tieren as bakvischkcs die naar dc kennis gaan. En icvens leggen ze d'r ei kes weg. Ze rollen soms zóów onder oew klompen, dat d'n dooier in oew broekspij pen spettert en 't geel in d'n wol van oew sokken krüpt. En vandaag'? Wa-d-'n wirke, wa-d-'n wirke, amico? Mee gin geweld kan 'k op m'nen 6toei blijven zitten, veur dit briefke. Iveb 't raam opengeschoven staan 'de vietraasje-gordijntjes aan de koperen rin- geskes opzij gedaan en de valgordijn opge trokken, tot aan dc zolderink toe. En as Trui nouw maar niet binnenkomt... waant ochirreko6, dan bedde de poppen aan 't daansen. „Zoow, zoozoow, sloddervos-van- 'ncn-vent-da-ge-daar-zit, zuldc nouw nooit 's 'nen mensch z'n werk rispekteeren? Hè'k daarveur schoongemokt? Daarveur m'n eigen de broerte staan strijken op m'n gordijntjes. En kek 's, óóóóch, neeëmaar, kek nouw toch 's ier. is 't gin ongeperme- tcerd schaandaal nouw kekt dan maar nie, al doe ze nouw net of r 'nen moord is gebeurd de moeite nie wèèrd, amico, wa-d-ik oew smoes! „kek nouw toch 's ier," en da zee ze net op 'nen toon en mee 'n geierrimereer of 'r 'nen plotse- lingen dooie in huis is, „maar is 't nouw nie om mee te schreeuwen; ia da nouw nie om 'non mcn6ch 't bloed uit z'n teenen te halen, kek me daar nouw toch 's die zaand- pooten op m'nen vloer, die vuile vette dui men op m'n geboende tafeld'r uit1 D r uit. zèk oew mee oewen smerigen schrijfrummel; d'ruit, uit m'n goeie kamer! En as ge zc dan bezig hcurt over „mijn" gordijnen, „mijn" rnooie kamer, „mijn" meu beitjes, „mijn" tafel, dan zouw'nen aantieren rnensch die 't beurde, haast gaan denken, da-d-ik ier kostgaanger ben! Dat Y ginnen 6toelpoot. in huis is, die 'k d'n mijnen kan noemen. Dieén schoonmaak, ollee, da-d-is me 'nen pinnctensie! Me zijn d'n nouw deurhenen. Maar ik heb 'r 'nen das aan. Ge mot dan weten, Trui wa6 deus week de groote magoniakast aan 't boenen, dat de zweetpèèrltjes aan d'r kaanten muts hongen, toen ze teugen me zee: „witte wa gij nouw 's doen moes?" „Zeg óp," foeterde-n-ik, waant man, keb toch zoo den duuvcl gezien aan al die baan tjes van Trui. Die hee-t-'r toch zo'n haandje van ee, om oew in zukke dagen tellekens tot werkvrouw aan te stellen, da ge'n spoor- kortje zouw koopen en zoolaank op ravot gaan. „Terwijl ik nouw de kast boen, moeste gij 't Heilig Huishouwen 's 'n sopke geven," zee ze. „As 't aanders nie is, veuruit dan maar, inzecpen zal nog wel gaan." „Maar veurzichtig horre! Ge wit, 't is nog 'n huivelijkskedoow van mijn thuis, 't ben d'n al die jaren zuinig op gewiest, da ge de boel nie moert." Toen haalde ze 't glazen stolpke d'r af, „aanders lot 't weer uit oew handen vallen, docht ze haardop („weer", amico. 'k Mot 't dink altij nog veur 't eerst brekenen gaat er nouw meer naar 't achterhuis. Zachtjesaan dan break 't lijntje nie!" As oew zo'n commandoow op die manier gegeven wordt, dan zoude zin emmen om beur in de magoniekast te werken zon der de kast eer6t open te doenge vuul me wel, ee! Affijn, ik bewaar d'n vrede nog zo'n bie tje, schoonmakende vrouwen motte nie te veul teugenspreken, dan zouwen ze gevaar lijk woren, maar toch wa-d-opgewonden ging ik mee 't Heilig Huishouwen naar de pomp, zette-n-'t in de gruune zeep en 'k docht: 'k zal oew 's wa laten zien, kapitein, Dochte gij da 'k nog gin beeldenstuk6ke 'n. sopke geven kon?, En *k borstelde as 'nen schoonpoetser. Toen 'k 't ievers had g'ad, zette-n-ik de pomp 's stcuvig aan 't loopen, om 'r 'n lek kere, forsche straal water over te laten spoelen. Maar ochirrekes, amico! Heel 't ding was verveloos geworden. Kad 't evengoed kunnen witten. 'k Gong naar binnen en zee: „Trui, 'fc is heelegaar schoon, 'k gaai nog effe wa gruuntes rooien veur m'nen wagel van mor gen" en ik weg, da snapte. Maar wa 'k daarvan eb motten keuren!? Of 'k 'nen kindermoord gepleegd had op z'u minst. „Mokt 'nen mensch dan ok nie zoo 'drif- tif", zee ik. „Zouw i k 't nouw haast gedaan emmen? Lammese vent, stuk onverstaand! Kèk toch' 's. Heel d'n maantel van d'n heiligen Josep is wit geworren." „Ja", zee ik: „tuurlijk, die drijft in d'n gootsteen." En bekaan6t begon ze te janken. Nouw, wa moes ik doen? 'n Nuuw Heilig Huishouwen beloven, 'da vuulde aan d'n teut van oewen klomp. Waant 'n mooie kast zonder 'n Heilig Huis houwen d'r bovenop, da's zooveul as Trui zonder muts; das gin gezicht! Bij ons thuis sting 'r zo'n Heilig Huishouwen op de kast, bij m'n grootvader hè'k 't nog gezien, bij Trui thuis en bij ons sta-g-et 'r nouw ok bekaanst al vijfendartig jaren. Dus! Daar koom ik nie vanaf. Maar ollee, van d'n aanderen kaant, as t nouw ok al zoolaank mee gegaan is, mee Mei krijg ze 'n nuuw. Dan... ja jonk, daar zulda meer van heurendan emmen de vijfendartigjarige! Dan hè'k vijfendartig schoonmaken 'deur- gestaan; vijfendartig jaren lief en leed ge deeld ('t „lief" is al laank opdan zura- men d'r '6 'nen steuvigen nemen op deuzen rit-op-d'n-laangen-afstaand Kom ik schei er af. 'k Gaai naar buiten, t schoone, nuuwe léven in. Briefkes schrij ven is nouw gin soort van 'n werk. Veul groeten van d'n kapitein en as altij gin horke minder van o^wen toet a voe. PRÉ.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1