DE EEMLANDEB JOH. DE HEER ABONNEMEWTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per week (met gratie verrekerlag tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maasden X-. Afzonderlijke nummers f 0jO9« POSTREKENING 47910 TELEFOON INT ERG (IS PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 aet inbegrip vaa een bewijsnummer, Donderdag 26 Maart 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 227 DE GEVECHTEN TE CAMP0RA ELLY BEINHORN TE TIMBOEKTOE PIANO- EN 0RGELHANDEL INDISCHE REBELLEN TERECHTGESTELD Ernstige onlusten het gevolg UITBREIDING VAN RUSLANDS THEECULTUUR? MADAME BESSARAB0 OVERLEDEN De dochter medeplichtig irrrarearyp. 6 uur 52 min. L. J. LUYCX ZOON LABOUR KRIJGT STEUN VAN LLOYD GEORGE'S PARTIJ AMERSFOORTSOi DAGBLAD elke regel meer f0.25. Llefdndighelds-advertcntléo voor da helft van den prijs. Kleine Advertentlën „K£IT]ES" bi) vooruitbetaling 1—5 regale 90 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f OjOS De Duitsch-Oostenrijksche tol. unie voor den Volkenbondsraad. Frankrijk en Engeland tot overeenstemming gekomen. Briand, de Fransche minister van buitcn- landsche zaken en Henderson, zijn Engel sche ambtgenoot, zijn, wat de houding hunner landen tegenover de Duitsch-Oos- tenrijksche tolunie betreft, liet eens ge worden. Groot-Bi itannic, zoo verklaren de Parijsche telegrammen, heeft besloten on verwijld handelend op te treden. De Engel- schc ambassadeur te Berlijn en de Britsche gezant te Weencn hebben reeds vertoogeu tot dc Duitschc en Oostenrijksche regeering gericht cn tc kennen gegeven, dat de aan gelegenheid aan den Volkenbondsraad moet worden voorgelegd. Laatstgenoemd instituut, onder welks auspiciën het protocol van 1922 tot stand is gekomen, zal moeten na gaan, of de tolunie, zooals zij thans is ont worpen, niet indruischt tegen de ver plichtingen, die dit protocol Oostenrijk op legt. Vandaar, dat Henderson de hoop heeft geuit, dat de beide staten met het defini tieve sluiten der tolunie nog een oogenblik zullen wachten. Waaraan is Engclands houding toe te schrijven? Het is, naar men in sommige Duitsche kringen van gevoelen is, uitge gaan van de overweging, dat. door den Vol kenbond bij de zaak tc betrekken, op de meest effectieve wijze de opwinding, die vooral in Frankrijk en Tsjecho-Slowakije in 't leven is geroepen, bezworen zal kun nen worden Te Berlijn en te Wecnen staat men bovendien op het standpunt, dat de richtlijnen, die Oostenrijk cn Duitschland zijn overeengekomen, zorgvuldig zoo zijn geredigeerd ,dat de onafhankelijkheid van Oostenrijk zoowel naar den vorm als naai den geest volkomen wordt gehandhaafd, zoodat de beide staten met een gerust hart het onderzoek van den Volkenbondsraad tegemoet kunnen zien. Het is nog niet ze ker hoe de Volkenbondsraad dc kwestie zal behandelen, doch een blad als de Kölni- scbe Zeitung acht het niet uitgesloten, dat de raad zal worden ingeroepen van het Permanente Internationale Gerechtshof. Voorloopig- hebben zoowel te Berlijn als te Weencn de bevoegdeinstanties aan de diplomatieke vertegenwoordigers van En geland laten weten, dat juridisch dc Duitsch-Oostenrijksche overeenkomst on aantastbaar is en dat er in geen enkel op zicht ccn schending heeft plaats gehad van het Geneefsclie protocol van' 4 October 1922. Hoe dit ook zij, het accoord tusschen Henderson en Briand is een compromis tus schen dc strakke houding van Frankrijk, dat liefst terstond zeer. kordaat tegen de beide Duifsch-sprekende staten zou zijn op getreden, cn de Engclsche opvatting, die het Duitsch - Oostenrijksche douane - -v erdrag klaarblijkelijk niet als zoo'n erge misdaad beschouwt als Frankrijk. Zelfs is het niet onmogelijk, dat Engeland met het accoord sympathiseert, omdat het feitelijk een be gift maakt met het sloopen der onzinnige tolmuren in Europa. Overigens leggen de Duitsche bladen er 'den nadruk op, dat, nu de beide staten ju ridisch zoo sterk staan, 't eigenlijk wel pret tig is, dat do volkenbondsraad de aangele genheid te behandelen krijgt, omdat daar door voorkomen wordt, dat Oostenrijk het slachtoffer wordt van ccn door Frankrijk gewenscht dictaat, Ondcrtusschen is Duitsch land bij het geschil slechts middellijk be trokken, daar dc stap van Frankrijk cn Engeland bij den Volkenbond alleen ge richt is tegen een eventucele schending van het Geneefsclie protocol, waarmee Duitsch land niets heeft uit te staan. Oostenrijk, zoo luidt het oordeel der Kol nisclie Zeitung, kan zich met Henderson's stap geluk wenschen, omdat het, evenals Duitschland, er belang bij heeft, dat vast wordt gesteld, wie aan de kwestie van de voorgenomen tolunie, die het begin is van de verwerkelijking der pan-Europeesche ideeen in den geest \an Briand's plan, een politiek karakter heeft gegeven. „Beide hebben er bovendien belang bij, dat de we reld duidelijk wordt gemaakt, in welke mate achter het pan-Europeesche plan van Briand het-streven van Frankrijk staat om louter en alleen zijn eigen machtspolitiek te dienen." ARRESTATIE VAN LUTHERSCHE GEESTELIJKEN. In het Duitsche Wolgagebied. B e r 1 ij n, 25 Maart. (V.D.) Naar gemeld wordt zijn van de in het Wolgagebied ver toevende Lut.hersche.geestelijken opnieuw 8 gearresteerd. In totaal zijn cr dus reeds 10 geestelijken in het Duitsche Wolgagebied "uit hun ambt ontzet. ONGEREGELDHEDEN TE CORDOBA. P a r ij s, 25 M aart. (H.N.) Volgens een bericht uit Madrid is het te Cordoba tot ernstige botsingen gekomen, daar werk- loozen op de markt begonnen te plunderen en ook bakkerswinkels bestormden. De po litie greep in en arresteerde verscheidene personen, terwijl er ook een aaptal gewond werd. GENERAAL SMUTS OVER DEN „GEWAPENDEN VREDE". Londen, 25 Maart. (H.N.) Generaal Smuts heeft gisteren te Kaapstad een rede gehouden over den volkenbond cn de ont wapening, waarin hij verklaarde, dat dc wereld zich nog steeds in een toestand van een gewapenden vrede bevindt Zoolang hierin geen verandering komt, blijft het ge vaar voor een nieuwen oorlog bestaan. Van dc onderhandelingen over de ontwapening mag men voorloopig nog niet te veel ver wachten. Het zal nog wel enkele jaren du ren, voordat een noemenswaard succes is behaald. Thans dertig dooden en 100 gewonden Londen, 25 Maart. (V.D.) De bloedige straatgevechten te Campore tusschen poli tie en menigte, die demonstreerde tegen de terechtstelling van dc drie ter dood ge brachte revolutionnaircn. duren nog steeds voort. Het aantal dooden bedraagt op het oogenblik dertig en het aantal gewonden i6 gestegen tot over de honderd. Aangezien de politie alleen den toestand niet meester kon worden, zijn militaire versterkingen ge vraagd. De onlusten vonden hun oorsprong in een twist tusschen Mohammedanen en Hindoes. Gedurende de demonstraties voor de te- rechtgestelden zouden volgens afspraak alle winkels gesloten blijven. De Mohammeda nen hielden zich niet daaraan, waarop de Hindoes eenige ,Mohammedaan6che winkels plunderden. Betoogingen tegen Gandhi. Londen, 25 Maart (V.D.). Gandhi werd bij zijn aankomst te Karatschi, waarheen hij zich begeven had om deel te nemen aan bet nationalisten-congres, door een groote mcnschcnmenigtc opgewacht, die tegen hem demonstreerde. De betoogera verweten Gan dhi, dat hij met de Indische regeering sa menwerkt, welke de moordenaars van La hore heeft laten ophangen. Toen Gandhi per auto van het 6tation vertrok, volgde de me nigte hom onder geroep van: „Gandhi is een verrader! Weg met Gandhi!" Uit tal van deelen van Indië worden berichten ontvan gen ov^r bloedige demonstraties en botsin gen tusschen nationalisten en politie. Na een marsch van vijftig kilometer. Timboektoe, 2 5 Maart. (V. D.) Na een voetreis van vier dagen is de Duitschc vliegster Elly Beinhorn, die met haar toe stel aan een wetenschappelijke expeditie in Midden-Afrika heeft deelgenomen, te Tim boektoe aangekomen. Verleden week Don derdag arriveerde zij te Bammako in den Franschen Soedan. Sedert vier dagen ver keerde men in onzekerheid omtrent haar lot. Thans heeft zij medegedeeld, dat zij on geveer vijftig kilometer voor Timboektoe een noodlanding moest maken wegens het breken van een buis van den olietoevoer. De landing liep vlot van stapel, doch de terreingestcldheicl was zoodanig, dat een start onmogelijk was. Met achterlating van liaar bagage begaf Elly Beinhorn zich te voet naar Timboektoe, welke stad zij na vier dagen en na een moeilijke voetreis bereikte. Thans zal getracht worden een startbaan voor het toestel op. het landingsterrein te maken of het toestel te vervoeren naar een ander geschikt terrein. Indien men hierin niet slaagt, kan het vliegtuig als verloren worden beschouwd. DE NAUTILUS GEDOOPT. N e w-Y ork, 24 Maart. (V.D.) De onderzee boot Nautilus, waarmede Wilkins een Pool expeditie wil ondernemen, werd heden door mevrouw Wilkins gedoopt. De plechtigheid werd bijgewoond door den kleinzoon van Jules Verne. Wilkins is voornemens de eerste groote tochten in het begin van April te beginnen: EEN „GOLDEN BOOK OF TAGORE". Ter gelegenheid van den 70stcn verjaar dag van den Indischcn Dichter Wijsgeer Rabindranath Tabore op 8 Mei a.s. zal te Calcutta een „Golden Book of Tagore" ver schijnen, waarvan dc uitgave verzorgd zal worden door Ramananda Chatterjee. In de Commissie van Redactie van dit boek hebben zittingProf. Dr. Pagadis Chunder Box, Mahatma M. K. Gandhi, Ro- main Rolland, Prof. Dr. Albert Einstein en Costos Palamas. Naar wij vernemen is o.m. ook de Indo nesische dichter Raden Mas Noto Soeroto aangezocht om voor dit officieel gedenk boek voor zijn vriend Tagore een bijdrage af te staan. Varkensmarkt - - Tel. 1309 Reeds 27000 instrumenten werden door ons geleverd. Zegt U dit niets. EEN AUTO TE WATER GEREDEN. Parijs, 25 Maart. (V.D.) Gisteren vond nabij Toulouse een érnstig auto-ongeluk plaats. De graaf van Artois begaf zich met vier leden van zijn personeel, n 1. zijn huis bewaarder en diens dochter, een kamer meisje en een bediende, per auto naar het slot van zijn schoonvader bij Toulouse. De graaf zat zelf aan het stuur en toen .de auto een der bruggen over het Ganal du Midi passeerde, reed de wagen dbor tot nog to<} onbekende oorzaak door de brugleuning heen cn kwam in het kanaal terecht. Alty inzittenden verdronken. Ondanks de in Fielt werk gestelde pogingen zijn de lijken nog niet gevonden. f De executie heeft een zeer om gunstigen indruk gemaakt. Londen, 25 Maart (V.D.) Op verschillen de wijze doet zich de invloed gelden van de executie der drie revolutionairen, dié in verband met dc samenzwering te Lahore ter dood werden veroordeeld. De stemming van het nationaal congres, dat te Karachi bijeen komt ter bespreking van de resultaten der ronde-tafel-conferenlie is er zeer ongunstig door beïnvloed, wat rcedb gebleken is uit de uitlatingen var» Gandhi cn de 6Cherpe vcr- oordeeling van liet besluit door Jawaharlal Nehroe. In congres-kringen is groote verbit tering gewekt, doch öok in de meer gema tigde Indische kringen is men ontstemd. De vertegenwoordigers der nationalisten verlieten uit protest de zitting van de Wet gevende Vergadering te New Delhi, zoodat de debatten over dc financieele wetsontwer pen geschorst moesten worden. Te Bombay was de boycot gedeeltelijk verscherpt en de katoenbeurs gesloicn. In verscheidene dis tricten van Calcutta is de boycot eveneens verscherpt cn op vele plaatsen zijn prac- tisch alle winkels cn de meeste markten gesloten. Londen, 25 Maart (V.D.) Na het bekend worden van de executie der samenzweer ders van Lahore ontstonden tc Cawnpore ernstige onlusten, waarbij tevens gevechten tusschen Mohammedanen en Hindoes plaats vonden. In totaal werden negentien perso nen gedood en vijftig gewond. Eenige mos keecn en tempels werden in brand gestoken. De overheid heeft strenge maatregelen ge nomen en een plaatselijken staat van beleg afgekondigd. Er wordt overleg gepleegd met Engelsche planters Londen, 25 Maart. (V.D.) Na voorberei dende besprekingen heeft thans een defini tieve bijeenkomst plaats gevonden tusschen voormalige Britsche theeplanter6 en verte genwoordigers van de Russische handcïsle- gatie te Londen en wel speciaal van de Centroeoyuz, de inkooporganisatie der sov jet-unie. In genoemde bijeenkomst zetten de sovjet-vertegenwoordigers uiteen, dat bij een goede financiering de theecultuur in sovjet-Rusland, die thans reeds in Georgië en in andere doelen van Zuid-Rusland een vrij liooger. trap van ontwikkeling had be reikt, binnen een tiental jaren een zoo danigen omvang zou kunnen aannemen, dat Rusland geheel in eigen behoefte zou kunnen voorzien. Over tien jaar gelooft men bij een goede uitvoering van het plan een productie van 30.000 ton tc kunnen be reiken, wat voldoende is voor het binnen- landsch gebruik der sovjet-unie. De sovjet- regeering wil achttienduizend acres land voor de theeeultuur beschikbaar stollen en zou met de Engelsche theeplanters in on derhandeling zijn over de vorming van een z.g.n. „gemengde" onderneming, waarin ge meenschappelijk kapitaal gestoken zou worden. Een deel der conservatie\e pers, o.a. de Daily Mail, oefent scherpe critiek op de planters, die blijkbaar bereid zijn om op de Russische plannen in te gaan, aangezien zij daardoor de Britsche belangen en speciaal die van de theeplanters op Ceylon benadee len. In 1922 tot 20 jaar gevangenis straf veroordeeld wegens moord op haar In liet hospitaal van de gevangenis te Rcnnes is mad. Bessarabo overleden, die in 1922 tot 20 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens moord op haar man. Mad. Bessarabo heeft, aldus schrijft Dc Telegraaf, de treurige reputatie voor het eerst op de gedachte te zijn gekomen zich van ccn lijk te ontdoen, door liet in een kof fer te stoppen en tc verzenden cn na dien hebben nog vele moordenaars dit voorbeeld gevolgd. In 1920 bemerkte een spoorwegbeambte tc Nancy, dat uit één der koffers, die in het depot waren opgeslagen, ccn eigenaardige lucht opsteeg. ITij waarschuwde de politie cn bij opening bleek zich in den koffer het lijk van een man te bevinden. liet onder- zok wees uit, dat dj koffer van het Gare de l'Est tc Parijs door twee dame6 was ver zonden; reeds spoedig kon de identiteit van hel slachtoffer worden vastgesteld cn de verdenking viel op mevrouw Bessarabo en haar dochter Paule Jacques. De verdachte was een eigenaardige per soonlijkheid, die in het Parijsche society- leven een groote rol speelde cn zich doör het publiccercn van cenige gedichten en boeken ccn litterair tintje had gegeven. Zij had landen tijd in Mexico gewoond niet haar eersten echtgenoot, den heer Jacques, die aldaar een groot fortuin bad vergaard. Spoedig na zijn terugkeer werd dc heer Jacques dood op zijn bed aangetroffen met een kogel in het hoofd en de medische des kundigen kwamen tot de conclusie, dat hij dc hand aan zichzelf had geslagen. Mevrouw Jacques hertrouwde, omgaf zich met het aureool van dichteres cn had een drukbezochte salon. Onder liet pseudoniem Hera Mirtel verschenen eenige gedichten en aan den vooravond van haar arrestatie publiceerde zij ccn bock „De la patrio ïi la mairie ou du bagne a réden". In dien titel zat ccn zekere omgekeerde profetie, want ondanks baar ontkenning word mad. Bes sarabo van het paradijs barer luxueuze woning naar het bagno gebracht, tezamen met haar dochter mile. Jacques. Met groot e energie verweerden de beide vrouwen zicli tegen de vrceselijke aantij ging. Zij ontzagen zich niet dc meest ont zettende verdachtmakingen aan het adres van den vermoorde te richten, dc politie had betrekkelijk weinig bewijzen en toen onder groote belangstelling van elegant Pa rijs het proces begon, scheen het weinig waarschijnlijk, dat cr een veroordecling zou volgen. Bijgestaan door me. Moro-Giafferi, ver scheen mme. Bessarabo voor haar rechtei-s, tegelijk met haar dochter, die verdedigd werd door mc. Raymond Hubert. Door al lerlei incidenten, steeg de spanning tot liet uiterste, maar duidelijk zag men, dat de heide vrouwen elkaar spaarden cn groote moeite hadden niet meer te vertellen, dan zij wel wilden. De laatste dag van de zitting bracht eindelijk de ontspanning. Dc doch ter kon het vrceselijke geheim niet langer bij zich houden, onder een stroom van tra nen kwam de bekentenis: dc moeder had haar man doodgeschoten en zij, de dochter, had geholpen om het lijk in den koffer te pakken en te verzenden. Als belooning voor haar bekentenis werd de dochter vrijgespro ken, doch mme Bessarabo, de schitterende society-figuur, verdween achter de muren van de gevangenis, die zij niet meer levend zou verlaten. Trouw bezocht mmle Paule Jacques haar moeder gedurende dc acht vreeselijke jaren; verleden jaar deed zij een poging gratie te verkrijgen wegens den zwakken gezondheidstoestand van haar moeder, doch liet verzoek werd niet inge willigd. Nooit hqeft mme. Bessarabo haar daad bekend, stil cn eenzaam zat zij in haar gevangeniskleeren in een hoekje, in stilte hopend op de bevrijding, die thans door den dood is gebracht. ROTTERDAM EN HET RUSSISCHE GRAAN. Interpellatie in de Belgische Kamer. Het socialistische Kamerlid voor Antwer pen heeft gisteren in de Belgische Kamer geïnterpelleerd over de beteekenis cn de ge volgen van het Kon. Besluit van 13 Maart betreffende in- cn doorvoer van graan in België. Vooral wenschte dc minister van land bouw, Baels, te verklaren, dat het besluit van 25 October j.l., waarin alle invoer van graan en andere producten uit Rusland aan een systeem van consenten en certificaten van oorsprong werd onderworpen, tot mis bruiken aanleiding gaf. Het te Rotterdam opgeslagen Russische graan werd langs de binnenwateren naar Antwerpen gebracht. Wij konden deze la dingen niet tegenhouden, daar wij de cer tificaten van herkomst moesten eerbiedigen, aldus de minister. De in Rotterdam aanwe zige voorraad Russisch graan schatte de mi- Dister op 200.000 ton. (Vaderland).^ WEERBEBICHX Hoogste Barometerstand: 777.6 te Ilannover. Laagste Barometerstand: 73U.9 te lngó. Verwachting: Zwakikc tot matige, ycv- anderlij'kc meest Z. O. wind, helder of lidht bewolkt, droog, nachtvorst, iets zach ter overdag. Langestraat 49-51 Tel. 190 De nieuwste KRAAGJES en PASJES. Turqoise, Geel en Coratlle. Kiesrechthervorming in den geest der liberalen. Londen, 25 Maart. V.D.) In een ver gadering van de liberale Lagerhuisfractie, die ruim vijf uur duurde cn waar vijftig personen aanwezig waren, werd met 17 te gen 33 stemmen het door Lloyd George in gediende voorstel inzake de door dc libe rale fractie tegenover de regec-ring aan te nemen houding aangenomen. Hoewel de in houd streng geheim wordt gehouden, is thans reeds bekend, dat de liberale partij officieel haar parlementaire zelfstandig heid zal bewaren, doch dat zij de regoering op een aantal punten zal steunen, waarvan de voornaamste zijn: een krachtige werk- looshcidspolitick, bevordering van den uit voer, bestrijding van het misbruik maken van werkloozen-steun; handhaving van het vrijhandelsbeginsel: uiteindelijk zelfbestuur voor Indië en bevordering van de ontwape ning. Als voorwaarde wordt echter van Labour tenuitvoerlegging van de nieuwe kieswet gccischt. De liberale chief whip, sir Archibald Sinclair, die verleden week zijn ontslag had ingediend, omdat een deel van de liberale fractie tegen dc afschaffing van de parle mentaire vertegenwoordiging der universi teiten had gestemd, heeft zijn ontslag-aan vrage ingetrokken. De Engelsche bladen zijn algemeen van meening, dat het meeningsgeschil in de li berale partij te groot is om niet tot een splitsing te leiden. Men verwacht, dat de groep van sir John Simon daar dezer da gen wel naar buiten blijk van zal geven. FRANSCHEN IN MAROKKO BU EEN RELLETJE GEDOOD. Parijs, 25 Maart. (II.N.) In Marokko ontstond op een voorgeschoven post strijd tusschen de manschappen van een Marok- kaansche scherpschutterscompagnie. Een Fransche luitenant en twee Fransche on derofficieren, die de orde wilden herstel len, werden door de manschappen gedood, waarop alle manschappen uit vrees voor straf gevlucht zijn in het gebied van de niet onderworpen stammen, INCIDENTEN TE HANKAU. Londen, 25 Maar t. (H.N.) Volgens een bericht van de Times zijn de Chineesche troepen, die naar noordelijk Hoepeh zijn gezonden om den opstand te onderdrukken, de Fransche concessie te Hankau binnenge drongen, waar het tot incidenten is geko men, die echter door de Fransche troepen, bijgestaan door het Chineesche garnizoen, spoedig onderdrukt konden worden. Een bende van ongeveer 300 man eischte toe gang tot een theater en toen dit geweigerd werd, maakten zij aanstalten om met revol verschoten en handgranaten alles te ver nielen. Zij werden echter teruggedrongen door de Fransche bewakingsposten. DE STABILISATIE VAN DE SPAANSCHE PESETA. Parijs, 25 Maart. (V.D.) De onderhan delingen, die in het afgeloopen najaar zijn gevoerd tusschen de bank voor internatio nale betalingen, de Banc de France cn de Bank of England over de stabilisatie van de Spaansche peseta, schijnen, naar van welingelichte zijde wordt vernomen, thans tot een bevredigend resultaat te zullen ko men. Men hoopt de stabilisatie te kunnen bereiken, zonder een leening ten behoeve \an Spanje te moeten uitschrijven,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1