MANSION POLISH EXPOSITIE Buitenlandsch Overzicht Buitenland JOH. DE HEER NIEUWE MODELLEN PËl-EEMIANDÊR Zaterdag 28 Maart 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 229 TAAL DE GROOTMEESTER DER MALTHEZER ORDE t ARSENAAL ONTDEKT IN EEN HOENDERPARK DE STABILISATIE VAN DE PESETA VERF ZELF UW HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN A. v. d. WEG LANGESTRAAT 23 TEL. 217 DE STRIJD OM DE VL00T- 0VEREENK0MST Huize „DeStichtscheHeuvel" 1» f» f» Noenmaal 12-3 ure Theeconcert 3-6 ure s» s» I» PIANO- EN 0RGELHANDEL L. J. LUYCX ZOON U wilt een motor koopen? FIRMA DUIM BURdi^ ARNHEMSCHE WEG 26: DAMESMODEZAAK AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandaa voor Amtrafoort f 2.10. per maand f 0.75. per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f O.lP/p Binnenland franco per post per 3 maanden f 3»-. Afzonderlijke nnmmer» f 0.00. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC «U PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regel» f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadlghclda-advertentlto voor da helft van den prlji. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regela 10 cent, «Um regel meer 10 cent, driemaal plaatem f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 door H. G. CANNEGIETER. Men klaagt over taalverbastering. En zoer zeker is het een nobel streven, de taal zui ver te houden. Toch dient men zich hierbij te hoeden voor overdrijving. Zoo licht legt men de taal verkeerde maatstaven dan cn behandelt haar als een levenloos ding. Op school hebben wij geleerd, dat er levende cn doode talen bestaan. Onder de laatste, ook klassieke talen genoemd, ne men bet Griekscb en het Latijn de voor naamste plaat6 in. Nog tegenwoordig onder wijst men deze talen aan de gymnasia cn men vindt, inzonderheid in de zoogenaamd gestudeerde kringen, geestdriftige bewon deraars van die doode talen. Sommige men- sclien beminnen die doode talen als een kostbaar kleinood en zijn er in allen ernst diep bedroefd over, dat de moderne maat schappij deze onmisbare middelen om dc cultuur tot haar recht tc doen komen, ver waarloost. Wanneer men zich afvraagt, wat deze hartstochtelijke beminnaars van de doode talen daarin zoo aantrekt, komt één factor in aanmerking, welke niet terstond in het oog valt. Zeker de letterkundigo voort brengselen uit dc oudheid onderscheiden zich vaak door een buitengewoon wcllui- denden klank, door een bewonderenswaar dige technische vaardigheid, door een uiter lijke bevalligheid cn door een inncrlijkcn lijkdom aan diepe en wijzi gedachten. Maar zou dit het eenige zijn, wat voor de 'doode talen inneemt? Velen van hun be minnaars zijn buiten het terrein van hun bizondere liefde hartstochtloozc naturen en kenmerken zich door een behoudzucht, welke voortspruit uit hun behoefte om het eenmaal als eerbiedwaardig geijkte onaan getast te bewaren ten overstaan van eon op beeldstormen belustcn tijd. llun levens houding is aristocratisch: zij vreezen de massa en haar ondermijnenden invloed op de bestaande opvattingen cn instellingen in staat en maatschappij. Want huns inziens is de massa niet bevoegd tot een zelfstandig oordeel en optreden. Dc doode taal nu is tegen dezen vulgari- seerenden invloed beveiligd. Zij is het eeuwig zichzelf gelijk blijvende, waaraan niet te veranderen valt. Zich in haar voort brengselen te verdiepen* geeft zielsrust door het kalmeerend besef, dat er onder al het werken en woelen van den tijd een domein bestaat, waar liet eenmaal geliefde en ge wettigd? zich bestendigt. De doode talen trotseeren den tand des tijds. En dit kan men van de levende talen niet sscggcn. Aljes wat leeft, wijzigt zich elk oogenblik. Schenkt de doode taal rust, de levende taal vermoeit. Morgen is zij anders dan gister; men kan haar niet bijhouden, zoo men zelf r^iet midden in 't leven staat. Nieuw-Zuid-Wales wekt beroe ring. Het is niet meer bereid de schulden aan Engeland te be talen. Een eigenaardige toestand hecrscht in den Australischen bondsstaat Nieuw-Zuid- Wales. De socialistische ministerpresident van dezen staat, Lang, heeft Londen een zeer onaangename verrassing bereid. Hij heeft gewoonweg te kennen gegeven, dat Nieuw-Zuid-Wales, dus een staat, die lid is van hot Britsche imperium, niet van zins is nog langer dc rente tc betalen van de leeningen, die het in Engeland heeft opge nomen. Do rebelschc Australische bonds staat heeft aan de regeering van het ge- meenebcst te Canberra al weken lang de noodzaak van een staatsbankroet voorge houden en levens laten uitkomen, dat het betalen der rente en het delgen der schul den stop dient te worden gezet. Scullin, dc premier van dc Australische bondsregcering, hoeft, na langen parlemen tairen strijd gedaan weten te krijgen, dat deze radicale politiek, waarvoor Nieuw- Zuid-Wales opkomt, niet in daden wordt omgezet. De bondsregeering heeft besloten, dat liet beter is zijn toevlucht te nemen tot inflatie. Dc gouden standaard zal worden afgeschaft en het Australische bezit aan goud zestien milliocn pond moet des noods aan Londen worden verkocht. De oppositie tegen deze vcrheimelijking van het in werkelijkheid bestaande staats bankroet heeft ertoe geleid, dat de bonds staat Nieuw-Zuid-Wales Donderdag heeft verklaard, dat dc rentccoupons der Engcl- sche leeningen, welke vervallen, niet zullen worden gehonoreerd. liet gaat om een be drag van 729250 pond. waarvan drie vierde aan de Westminster Bank en de rest aan de Bank van Engeland moeten worden be taald. In de Australische hondsconstitutic komt echter een bepaling voor, behelzende dat, wanneer Nieuw-Zuid-Wales met zijn rentebetaling in verzuim is, de bondsregee ring er-voor heeft te zorgen, dat de verschul digde sommen worden afgedragen. Lang heeft Scullin zoodoende een leelijkc poets gebakken, omdat het Australische gemee- nebest nu de interest moet betalen. De fi nancieel© toestand van den bond is echter zóó précair, dat Australië onmogelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen. Alsof dit allemaal nog niet genoeg was, heeft Nieuw-Zuid-Wales Engeland op nog een andere wijze ten diepste beleedigd. Im mers, terwijl de bondsstaat de Engclscho rcntc-coupons niet honoreert, zal het wel de Het leven is voortdurend in wording, hel interest betalen van do coupons der Ameri werpt verschrompelde hulsels af en kweekt nieuwe loten. Het leven gaat onophoudelijk verbindingen aan; terwijl de mummie in de pyramide zich voornaam afzondert, en canailleert de werkende mensch zich met dc omstanders van alledag. En zoo kan men oen levende taal nim mer zuiver houden alsof het een doode was. Woorden en, uitdrukkingen, in de nieuwste uitgave van het woordenboek samengi- Iczen verouderen soms onmiddellijk nadat ze door de taalgeleerden geijkt zijn cn wie zich in geschrifte niet buiten het woorden boek wagen durft, ziet zich beroofd van dc teekenachtige uitdrukkingen, welke dc éénc Idag na de andere schept. Er zijn onder die ongeijkte woorden en uitdrukkingen vele, welke de taalzuiveraars niet aanvaarden, omdat ze hun buitenland- bchen oorsprong of een andere bakermat 'dan de studeerkamer verraden. Termen, op het sportveld, in de fabriek of het laborato rium, in de kringen van studentikoos doen de jongelieden ontstaan, of ontleend aan nieuwo in algemeen gebruik geraakte in stellingen als radio of bioscoop, kunnen Luns inziens niet door den beugel. Maar bij het eerbiedwaardig streven, om 'dc taal zuiver tc houden, mag men toch nooit uit het oog verliezen, dat de taal uit drukkingsmiddel is en als zoodanig dienst doet voor het oogenblik waarop men haar gebruikt. De taal is een functioneerend or gaan en derhalve een stuk leven, dat in al zijdige verbinding met heel het bestaande verkeert. De aanraking met het leven be perkt zich niet tot de natie; in tegenstelling met de doode talen, waarin buitenlanders barbaren cn heidenen heften, stelt de leven de taal innig verkeer met ganscli het menschdom op prijs. Dc internationale ge dachte zal een aan het buitenland ontleen den term niet steeds als bederf laken, maar soms als verrijking verwelkomen. Ook in dc taal kan een al tc streng protectionisme noodlottig zijn. (Nadruk verboden). eens op 31 Maart vervallen. En 't is waar lijk geen nietig sommetje, dat aan de Ame rikanen ter hand zal worden gesteld; bet bedraagt namelijk 125400 pond. Het feit, dat New York wel betaald wordt en Londen naar de „centen kan fluiten", lieoft alom in Engeland een algemccne ver bittering in het leven geroepen. De regee ring te Londen kan onder deze omstandig heden niet dadeloos toezien en men kan dan ook wel aannemen, dat Engeland met man en macht ernaar zal streven Australië tot. rede tc brengen. Op de Londcnschc beurs, waar de Austra lische leeningskoerscn dc laatste weken al geducht afbrokkelden, zijn zc gisteren, naar wij in dc Vossischc Zeitung lezen, volkomen gekelderd. Vooral de leeningen van Nieuw- Zuid-Wales waren onverkoopbaar en de no minale waarde der Niéuw-Zuid-Wales-lee- ningen van 150 milliocn pond hebben nog steeds een koerswaarde van ongeveer 80 milliocn pond. In het geheel werden voor 526 millioen portd Australische leeningen op de beurs genoteerd, die alle zeer sterk waren gedeprecieerd. DE LEENING VOOR DE BONDS- SPOORWEGEN. Bern, 26 Maart (V.D.) De 4 leening voor de Bondsspoorwegen van tweehonderd milliocn franc6 i6 buitengewoon geslaagd. Er zal slechts 4 op de vrije inschrijvin gen kunnen worden toegewezen. DE PORTUGEESCHE BANKBILJETTEN- AFFAIRE. Londen, 26 Maart (V.D.) Het hof van appèl, waarbij door de bekende Londensche drukkersfirma Waterlow Sons verzet was aangeteckend wegens de veroordeeling tot betaling van een schadeloosstelling van 569.421 aan de Bank van Portugal wegens nalatigheid, waardoor deze bank ernstig be nadeeld werd door een gefingeerde order en in welke zaak, zooals men weet, ook de Nederlander Marang van Ysselveere een groote rol hoeft gespeeld, heeft deze schade loosstelling verminderd tot 30.000 Prins Galezzo von Thun und Hohenstein bracht de orde tot nieuwen bloei R o ui e, 26 Maart. (V.D). De grootm3ester van de souvercine orde van Malta, prins Galezzo von Thun und Hohenstein, is in den ouderdom van 81 jaar overleden. Do overledene werd in 1850 1 Triëst geboren en heeft te Innsbruck en Praag gestudeerd. Zijn loopbaan in de Malthezcr orde ving in 1875 aan. ITij werd destijds door het groot-prioraat van Bohemen in dc ord» aan genomen. Reeds tien jaren later werd hij als vertegenwoordiger van het groot-prio raat van Bohemen cn Oostenrijk naar den orderaad te Rome afgevaardigd, waarbij hij een begin maakte met de reorganisatie van de orde. In 1905 werd hjj tot grootmeester gekozen. Hij zette toen het werk van zijn voorganger voort. De Malthezcr orde kwam toen tot nieuwen bloei. Prins von Thun und Hohenstein slaagde erin nieuwe afdeelingen van do orde te stichten in Nederland. Polen. Hongarije en de Ver. Staten. Hij was alom bekend door zijn liefdadig werk. Sedert vele jaren liet zijn gezondheid te wenschen, zoodat hij zich practisch uit bet ordewerk moest terugtrek ken. In Maart van het vorige jaar vierde hij zijn jubileum a)6 grootmeester der orde. De rouwplechtigheden zullen op 30 Maart in de Malthezerkapcl op den Aventino te Rome plaats hebben. Berlijn, 26 Maart (V.D.) Dc politic heeft heden in samenwerking met de gendarme rie te Floeha in een klein hoenderpark een wapen vondst gedaan. Aangetroffen werden een mitrailleuse, vier legergeweren model "98. twee infantericsabels. een handgranaat, ISO infanteriepatronen. 13 springstofpatro nen en 21 Meter lont, die alle in beslag zijn genomen. Al het materiaal was op deskun dige wijze verpakt en verkeerde in goeden staat, met uitzondering van de munitie, de handgranaat en het lont. Do wapens wer den onder een hoop stroo ontdekt, terwijl de rest in den kelder begraven was. De eigenaar, die toegaf van de aanwezigheid van dit kleine arsenaal te hebben geweten, is geen lid van een politieke partij, doch heeft wel communistische sympathieën. P a r ij s, 27 Maar t. (H.N.) De Spaansche minister van financiën heeft met betrekking tot dc stabilisatie van de Spaansche peseta verklaard, dat dc regeering de stabilisatie onvoorwaardelijk noodig acht tot bevorde ring van het economische leven van het land en het herstel van normale interna tionale betrekkingen. De regeering heeft een crediet van 60 millioen dollar ter b^schikkng gekregen van buitenland- sche banken, in hoofdzaak Amerikaansche, voor den tijd van VA jaar. Omtrent den koers, waarop de stabilisatie zal plaats hebben, is nog geen besluit genomen. De regeering is van oordeel, dat de koopkracht van de peseta grooter is dan de wisselkoers aangeeft en verwacht daarom een verbete ring van den kocr3 bij verbetering van den economischen toestand van Spanje. De sta- bilisatiekoers zal door het parlement wor den bepaald en dan zal Spanje tot invoe ring van den gouden standaard overgaan. RUBENS verven maken U dit gemakkelijk, per pond 40 ct. ELCO waterverf is de beste, pakken vanaf 25 ct. Japansche bezwaren tegen de duikboottonnage Parijs, 27 Maart. (V.D.) De Britsche minister van buitenlandsche zaken Hender son, zal waarschijnlijk hedenmiddag uit Parijs naar Londen terugkeeren. De laat ste 24 uur van zijn bezoek aan Parijs wa ren voornamelijk gewijd aan de Fransch- Italiaansche vlootoverecnkomst en de in- lassching daarvan in de drie mogendheden- ovcrcenkomst, waaraan, naar gebleken is, nog ernstige moeilijkheden verbonden zijn. Van Fransche zijde wordt verklaard, dat deze moeilijkheden van zuiver technischen aard zijn. Het schijnt in werkelijkheid ech ter om meer essentiecle kwesties te gaan en wel om het zeer hooge tonnagecijfer voor onderzeebooten, namelijk 83.000 ton, terwijl ook het tonnage-cijfer voor groote kruisers een rol speelt. De Italiaansche ge volmachtigde is naar Rome teruggekeerd om nieuwe instructies van zijn regeering te ontvangen. De Fraiische deskundige Mas- sigli, die uit Londen naar Parijs is geko men om de besprekingen aldaar bij te wo nen, zal waarschijnlijk nog in den loop van deze week naar Londen terugkeeren, waar de onderhandelingen worden voortgezet. Het schijnt twijfelachtig, of de besprekin gen tiisschen Briand en Henderson tot een oplossing van dc moeilijkheden zal leiden, te meer waar Japan hardnekkig weigert de óndcrzceboot-tonnage van Frankrijk goed te keuren, terwijl Amerika protesteert te gen dc bedoeling van Frankrijk om een aantal oude kruisers in het program op te nemen, die later door moderne slagsche pen vervangen kunnen worden. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 775.3 te Reykjavik. Hoogste Barometerstand: 755.4 tc Heraasand. Verwachting: Zwakke tot matige, in het Noorden meest matige, N. tot N. O. wind, gcdeelclijk be wolkt, weinig of geen neer slag, kouder overdag. Tel. 1290 Tel. 1290 Amersfoortsche Berg Restaurant De bekende keuken en OUDE WIJNKELDER Theehuis *3 «ï1 *8 «3 m 8* Gedurende het morgen koffieuurlje van I1--1 uur dc nieuwste Krontjong muziekuitvoering. 3» Varksnsmarkt. - - Tel 1309 Kwalitoit wint altijd. Langestraat 49-51 Tel. 190 Onze nieuwe zijden ONDERJURKEN zijn 10 a 15 c.m. langer dan vroeger, prima charmeuse en ZEER GOEDKOOP. Prachtig! dochwcest verstandig. laat U niet misleiden door schreeuwe- rigo reclame. Let vooral op dc repu tatie van den motor. Wij bieden de grootste keuze uit de beste merken o.a. Eysink, Harley-Davidson, Sunbeam en Francis-Barnett de motor die geen concurrentie kent. compleet voor f 395.—. Amersfoortsche Motorhandel Lavecdelstr. 9b 12 Telef. 1093. NIC. BOVEE. ,,Dcse kamer ziet er buitengewoon keurig uitMarie. Wat heb je er aangedaan Mevrouw gaf me een doos Mansion Polish cn vroeg mc het eens te probeeren. Ik heb er den vloer en de meubelen mee gedaan cn die zijn er werkelijk heel moodoor geworden DE WRIJF WAS MET WERELDREPUTATIE. GEBRUIK DONKERE MANSION voor DONKERE HOUTSOORTEN. Overal verkrijgbaar in groote en kleine doozen. N. V. HANDELMAATSCHAPPIJ RECKITTS, ROTTERDAM

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1