DE EEMLANDEU JOH. DE HEER Dinsdag 31 Maart 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. «8» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 231 GUNSTIGER KANSEN VOOR GANDHI DE MISDAAD ZONDER FOUTEN Uwilt een motor koopen? DE NIEUWE NOODVER ORDENING L. J. LUYCX ZOON AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 5 m"niStB Atntrafoort I2.10 pe mui' f075. pa wetk (met gratie verzekeelag ttgeo ongelukken) f 0.17*/* Binnenland franco per post per 9 meende» f 3»-. Afzonderlijke aummere f 0.09. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC «IJ PRIJS DER ADVERTENTiEN van 0-4 regel» f I 04 met inbegrip vaa een eewijinommcr, elke regel meet f0 25 L»efdndlghe»ds-adv*rtentlëo voor de helft van den prijs. Kleine Ai «rtentftn „KEITIES' bö vooruitbetaling —9 regel» 90 «at elke regel meet 10 cent, driemaal plaatsen C Bewijsnummer est/» 0.09 Tegen de politieke buitenspo righeden In Dultschland. De rijksrcgcering vaardigt een desbetreffende noodverorde ning uit De regoering van rijkskanselier Brüning heeft plotseling een noodverordening uitge vaardigd, die heel wat opzien heeft gewekt Hindenburg, dc rijkspresident, heeft echter, toen hij dc verordening toekende, overwo gen, dat zij volstrekt noodig was om den binnenlandschen vredo te bewaren. Deze laatste werd al Binds geruimen lijd voort durend verstoord; wij hebben te dezer plaat se al eens eerder uitvoerig uiteengezet, dot Duitschland zich in dc oogen van het bui tenland compromitteerde, omdat do bloedi ge politieke kloppartijen, die er dagelijks plaats vinden, bijna het karakter dragen van een burgeroorlog. Do uiterst rochtsche en uiterst linkschc partijen zijn niet kioseh keurig, wat de argumenten betreft, waarvan zij zich bedienen om elkaar te bestrijden: de revolver speelt maar al tc vaak een hartig woordje meo en in verloop van tijden zijn reeds tientallen personen om politieke rede nen vermoord, zoodat dc Balkantoostanden zich, zelfs in nog verergetde mate. naar Midden-Europa hebben verplaatst. Om aan dezen ongezonden toestand, die het politie ke leven in Duitschland hoe langer hoe meer vergiftigde, een einde tc maken, is -Ie jongste noodverordening uitgevaardigd, die het nemen vön talrijke buitengewone maat regelen meebrengt. Natuurlijk worden daar door de burgerlijke vrijheden beperkt, doch j slechts van degenen, die zich aan buitenspo rlghedcn tc buiten gaan Geoorloo'dc kri I tick is ook in den vervolge toegestaan en ieder, die niet tegen do grondwet handelt, kan blijven profiteeren van de constitutie I neelo waarborgen. Natuurlijk hangt veel van dc foepassng der noodverordening af* de verschillende landsregeeringen hebben er angstvallig voor tc waken, dat zij geen mis bruik maken van dc nieuwe bevoegdheden, dio haar worden verstrekt. Het doel ervan is niet de vrijheden aan te tasten, maar op effectiever wijze aan dc barbaarschc daden I van terreur paal cn perk tc stellen. Het spreekt eveneens van zelf dat do noodver ordening slechts een tijdelijk karakter mag dragen-m* dat zij moet worden opgeheven, -zoodra de toestanden weer normaal zijn ge worden. Ondortusschen hebben de communisten en nationaal-socialisten niet het recht om togen de noodverordening zoo hevig te keer te gaan, al3 thans door hen geschiedt. Zij zijn het geweest, dio de openbare veiligheid cn orde al sinds langen tijd hebben be dreigd en zij vormden oen zeer groot gevaar voor den Duitschen staat zoodat een nood verordening, die zich tegen hun buitenspo righeden richt, alleszins op haar plaats is. Hun optochten, hun vergaderingen cn hun ophitsingen in de pers lokten herhaaldelijk bloedige botsingen uit, zoodat de regecring eindelijk het tijdstip aangebroken achtte niet slechts tegen dc excessen zelf op te tre den, maar ook de voorbereiding ervan min der makkelijk te maken. Dc Duitscho staat handelt op het oogenblik inderdaad uit noodweer cn artikel -LS van de grondwet biedt hem de gelegenheid onder buitenge wone omstandigheden buitengewono maat regelen te nemen. Zelfs de Duitscho sociaal-democraten, die steeds zeer gevoelig zijn, wanneer het de in krimping van de rechten der staatsburgers betreft, juichen de maatregelen toe. maar vreezen ondortusschen tevens, dat rcaction- naire landsregeeringen in de verleiding kunnen komen misbruik te maken van de nieuwe machtsbevoegdheden, dio haar wor den toegekend. Ook-andere democratische en liberale kringen, ofschoon erkennend, dat de uitvaardiging der noodverordening volkomen gemotiveerd is, uiten dezelfde be duchtheid. Londen, 28 Maart (V.D.). De leiders van de linksche oppositie van het nationa listisch congres hebben Gandhi voor de ko mende constitutioneel? besprekingen de vrije hand gegeven, onder voorbehoud, dat hij niet zijn goedkeuring zal verleenen aan veiligheidsclauBuIes. die de nationale be langen van Indïö zouden kunnen benalee- len. De kans op een gunstig verloop van het volgende week te Karachi aanvangende nationallstencongres Is dus vrij groot ge worden De oppositie tegen Gandhi basta at hoofdzakelijk uit vertegenwoordigers van de Noord Westelijke grenzen De extrems ten eischen de invoering van het Russische 60 v jot-systeem en leggen allerlei commu nistische neigingen aan den dag. Met het oog hierop heeft de onderkoning Gandhi te verstaan gegeven, dat hij een bezoek van Gandhi aan de Noord Westelijke grensge bieden niet gaarne zou zien plaats hebben. Een oplichferstruc, waarvan een juwelier het slachtoffer werd. Een buit van 300.000 peseta'» Er heeft zich in (1e afgcloopen maand In Madrid een zonderlinge geschiedenis afge- spceld, die tot dusverre door do autoriteiten is doodgezwegen, om van de betrokkenon maar niet te spreken, maar die bij hen aan wie de bizonderheden bekend zijn ge worden, grooto stof tot vrooiijkhcid heeft geschonken. Tenslotte is de affaire ter oore gekomen van een buitenlandsche journa list. die er een verhaal van gemaakt heeft dat hij naar zijn blad zond: Ongeveer vior weken geleden verscheen er bij een van de grootste juwelierszaken to Maurid een in de puntjes gekleeden heer dio enkele sieraden wilde knopen. De heer zocht verschillende dingen uit en vestigde daarbij door zijn vakkennis en zijn goeden smaak voïkohien den indruk iemand te zijn die zeer veel verstand van edelsteencn had en die er waarschijnlijk een kostbare ver zameling van op na hield Tenslolto zoch' hij een sieraad van ecnige duizenden peso la's uit. die hij liet inpakken. Hij betaalde met een chèque, doch verklaarde zien be reid om te wachten totdat een bediende aan de bank deze chèque had geïncasseerd. Nou geen kwartier later telefoneerde de bedien de uit de stad. dat de chèque uitbetaald was en dat het 6ieraad kon worden meegegeven De heer vertrok cn liet zich niet weer zien Een veek later verscheen hij weer in d«' juwelierszaak, waar hij natuurlijk iire.ci door den patroon zelf werd geholpen. Ook nu weer zoent hij met zorg tusschen var schillende sieraden cn koos er tenslotte oer. van ongeveer 7000 peseta's waarde, die hij ook nu weer met een chèque betaalde Ooi; deze tweede maal werd het zelfde spelletje uitgehaald als de vorige maai: de bediende werd met een chèque naar de bank gozon den cn kwam prompt met het geid terug De juwelier putte zich natuurlijk uit in br leeidhecfen, blij' een zoo rijken klont gevpn den te hebben die in dezen tijd nog zulke dure juweekn kon koopen. Bank gesloten. Weer een week later verscheen de heer ten derde male, ongeveer twaalf uur op een Zaterdagmiddag. Hij moest, zoo vertelde hij voordat hij vertrok een duur sieraad heb ben voor een van zijn familieleden en klaarblijkelijk was daarom de keus ook bui tengewoon moeilijk. Meer dan een uur was hij al aan het zoeken, totdat eindelijk zijn keus viel op een prachtig halssieraad dat niet minder dan 20,000 peseta's kostte De juwelier liet het inpakken, maar toen bleek dat de heer weer met een chèque wilde be talen. Nu rezen er echter moeilijkheden, daar de banken juist gesloten waren en de chèque dus niet meer voor Maandag kon worden verzilverd. De juwelier dorst het echter, niet aan om den rijken klant tot Maandag te laten wachten. Ofschoon de heer aanbood het 6ieraad te laten nazen den, verzekerden hij hem dat dat niet noo dig was; de betalingen waren beide vorige malen zoo goed geschied, dat men over tuigd wae, dat deze chèque ook nu wel go- dekt zou zijn. Een uur later telefoneerde een andere ju welier uit Madrid naar den eersten juwe lier, dat hij zooeven van een heer een sie raad voor ettelijke duizenden peseta's haJ gekocht, dat klaarblijkelijk, zooale men uit een merkje ontdekt had, was gekocht bij den eerste. Doodelijk verschrikt overlegde do juwelier met zijn collega. Waarschijnlijk was hij het slachtoffer geworden van een handigen truc: de chèque was natuurlijk niet gedekt en hij kon naar zijn geld flui ten. Goeden raad was duur, daar er voor Maandag geen gelegonheid was om zich daarvan te overtuigen. Teneinde raad be sloot hij naar de politie te gaan. De ohéque was goed. Toen de politie aan de woning van don heer kwam, vond men dezen op het punt van vjrtrek. Maar welwillend als hij zich altijd getoond had, yerklaarde hij zich ge heel bereid om den juwelier opheldering te geven. Hij kon zich indenken zoo verklaar de hij, üat de winkelier ongerust was ge worden. Dj kwestie zat echter zoo: bij zijn thuiskomst had er een telegram gelegen uit Parijs, waarin zijn dringende overkomst werd gevraagd Er was een kwestie >ver een transactie van een stuk land waarbij hij honderdduizenden kon verdienon en daarvoor moest hij kom an. Maandagochtend zou de verkoop plaats vinden. Om onmid dellijk aan geld te komen, had hij het sie raad maar even verkooht. Het telegram werd getoond en alles scheen in orde. Toen verzocht de politie aan den heer om wen tot Maandag te blijven, de risico was te groot 's Maandagsmorgens was de bankbedien de de eerste die aan da bank stond. Hij kreeg de chèque uitbetaald Direct spoedde zich zijn patroon naar do gevan genis, waar men voorloopig den rijken heer had opgesloten, om hem geen gelegenheid t3 geven te ontvluchten, en liet hem in Prachtig! dochweest verstandig laat U niet misleiden door schreeuwe rige reclame. Let vooral op de repu tatie van den motor. Wij bieden de grootste keuze uit de beste merken o.a. Eysink, Harley-Davidson, Sunbeam en Francis Barnett de motor dio geen concurrentie kent compleet voor f 395.—. Amersfoottsche Motorhandel Lavondclstr. 9b 12 Telef. 1093 NIC. BOVEE VarkensnarXt - - fa' 30 i PIANO- EN 0RGELHANDEL Vakkundige roparatio. vrijheid stellen. HIJ putte zich uit in ex cuses, dio echter tegen den ijzig kalmen gevangene weinig resultaat hadden. Nu komt dn grap Tweo dagen Inter werd de juwelier voor zijn verdachtmaking een aanklacht gedagvaaord orn 300.000 peseta's schad.'vergoeding te betalen Zijn rijke klant had dc transactio in Parijs misge- loopen en had deze som daardoor verlo ren. De moeilijkheden is dat alle gegevens betreffende deze transactie voorhand jn zijn en dat er geen speld tusschen tc krijgen is. Dc klant heeft alles gedaan wat hij doen kon, er is hem niets ten laste tc 1 \ggen, en de juwelier zal hoogstwaarschijnlijk tnoo- ten betalen. En toch er Is in heel Madrid geen mensen die niet heilig overtuigd is dat dit alles slechts een geniaal in elkaar gezette coup is gewjest om den juwelier 300 000 peseta's lichter te maken! Maar wie be wijst het? WEER EEN POLITIEKE VECHTPARTIJ. Lüdenscheid, 28 Mrt. (VD) Na afloop van een nationaal-socialistischo vergadering werd een groep van ruim 100 nationaalso- cialistcn door communisten aangevallen. Er ontstond een bloedig gevecht, waarbij twin tig personen gewond werden, die allen naar bet ziekenhuis moesten worden vervoerd. Een poging, om het stadhuis te bestormen, mislukte. B u n z 1 a u (Silezië). 29 Mrt. (V.D.) Ln den Thiergartcn (district Bunzlau) is het heden tusschen nat.-soc. en communisten tot een hevige botsing gekomen. Er werd een ware veldslag geleverd De nat.-soc. had den twee gewonden, terwijl 13 communisten werden gewond. Tevons^werd dc aanwezige landjager in het gezicht geblesseerd. DOOR ZIJN VERLOOFDE VERMOORD? Dortmund, 30 Maart. |V.D.) Terwijl gistermorgen de 26-jarige bakker Walter Veldlïaus te Dortmund zicb stond te sche ren. werd hij neergeschoten. Uit de deur opening zijn twee schoten op hem gelost, waarvan de eerste in, het plafond terecht kwam, terwijl de tweede Veidhaus in het voorhoofd raakte. Korten tijd na over brcng6t naar een ziekenhuis overleed hij. zonder bij kennis te zijn geweest. Veldhous had op het punt gestaan mor de tweede maal ip het huwelijk te traden, doch was van dit voornemen teruggeko men, omdat hij ongunstige mededeelin/m had ontvangen omtrent de persoon en net \erleden van zijn verloofde. In verband hiermede richt de verdenking zich tegen de verloofde van Veldhaus. EENHEID DER CONSERVATIEVEN HERSTELD. Londen, 30 Maart. (H.N.) De eenheid in de conservatieve partij is hersteld. Tus schen Baldwin, den officieelen leider, en lord Beaverbrook zijn brieven gewisseld, waarin Beaverbrook van de conservatieve partij de verdere ontwikkeling van den vrijhandel tusschen de verschillende deelcn van het rijk en een conservatieve polP'ek van bescherming van den Engelschen land bouw verlangde, welke voorwaarde door het officieele bestuur aanvaard. ERNSTIG AUTO-ONGELUK. Twee dooden. PI au e n, 30 Maart. (V.D.) Gisteren vond bij Totsfeld een ernstig auto ongeluk plaats De 37-jarige leeraar Max Frotscher zou met zijn hospita, de weduwe Heinsmann cn het echtpaar Rammler naar een feest te Mittweida gaan. Nabij Totsfeld slipte de auto, die door den leerbar bestuurd werd. in een bocht tengevolge van de versch ge vallen sneeuw, met het gevolg, dat de wa gon in volle vaart tegen een boom reed De inzittenden werden uit den wagen ge slingerd. De vrouw van Rammler was on middellijk dood. terwijl de weduwe Hains- mann ernstig, gewond naar het ziekenhuis te Plauen werd overgebracht, waar zij spoedig na aankomst overleed. Ook Frot scher on Rammler liepen yerwosdingen op. Een verklaring van de rijks* regeering. BerllJ-n, 30 Maart. (V. D.) De Rijks regeering deelt officieel mede: Vertegen woordigere van dc rechtschc oppositie heb ben in een op 29 Maart te Neurenberg ge houden bijeenkomst een resolutio aangeno men, die zich op onjuiste gronden tegen de op 28 Maart afgekondigde Noodverordening ter bestrijding van politieke excessen richt Dc verordening van den Rijkspresident richt zich niet tegen het Volksbegehren van Stahlhelm. Do jongste conferentie van ministers van Binnenlandscho Zaken heeft eenstemmig besloten in het belang van den staat cn dc beschaving met krachtige juridische wi pens op te treden tegen de hetze, ontketend door do rechts en links radicale onpositiep Deze hetze vormt den voedingsbodem voor talrijke politieke moorden en excessen. De bewering van het Congres van Nou renberg, als zou de Rijksregeering In h*t laatste jaar in het geheel geen opbouwen den arbeid hebben gepresteerd is even on juist als die betreffende de volledige nfhan kclijkheid van het kabinet-Brüning van de sociaal democratie. De president der republiek, die overigens geregeld vertegenwoordigers der rochtsche oppositie in autdiöntio ontvangt en van hun opvattingen op de hoogte wordt ge houden. hoeft de Noodverordening, volkc men rekening houdende met hnar bepalin gen inzao hnar uitvoering cn uitwerking, afgekondigd. De cisch inzake opheffing van de verordening is derhalve een persoonlijke aanval op den Rijkspresident. Het fa ten zeerste te betreuren, en moet ten stelligste van de hand worden gewezen, dat thans van Duitsch-nnfionale zijde ge tracht wordt door misleiding en het ver spreiden van valsche beweringen, bij het volk het vertrouwen in de persoon cn on partijdigheid van den president der repu bliek te ondermijnen." De Pruisische staatsraad heeft zich heden bezig gehouden met de voorschriften van den Pruisischcn minister van binnenland- sche zaken betreffende de uitvoering van de Noodverordening van den Rijkspreslderit ter bestrijding van de politieke excessen. Bezwaren werden niet gemaakt DE NIEUWE NOODVERORDENING. Een affiche van Stahlhelm verboden Berlijn, 30 Maart. (V D.) Stahlhelm. bond van frontstrijders, publiceert een me dedeeling, blijkens welke de politiepresi dent van Dortmund een affiche van Stahl helm, die reeds geruimen tijd overal Jiige hinderd had gehangen, op grond van dc nieuwe noodverordening (ter bestrijding van politieke excessen), verboden heeft. De affiche heeft betrekking op het Volksbe ge h ren. Het verbod wordt door de politie gemo tiveerd met de medcdeeling, dat de affiche voor den Pruisischcn landdag beleedigcnd is, aangezien het landdaggebouw, versier! met een roode vlag, is afgebeeld. DE INTERNATIONALE ONTWAPENINGS CONFERENTIE. Een nota van Six Eric Drummond. G e n v e, 30 Maart (V.-D.) De secretaris generaal van den Volkenbond heeft aan de li leden van den Volkenbondsraad een nota doen toekomen, waarin de aanbiedingen van verschillende steden voor het houden van de in 1932 bijeenkomende internatio nale ontwapeningsconferentie worden 6a mengevat. De Raad had in Januari besloten de conferentie te Genève te doen houden indien vóór de Mei-bijeenkomst van den Raad gebleken zou zijn, dat Genève aan de verschillende technische vereischten vol doet. De nota behandelt de aanbiedingen van de 6teden Lausanne, Barcelona, Biar ritz, Cannes en Aix-Ies-Bains. In het bizon der verdient het aanbod van Barcelona de aandacht, welke stad de onkosten der con ferentie op zich wil nemen De plaats waar de conferentie zal worden gehouden, zal in Mei vastgesteld worden. DE FRANSCHE BEGROOTING DOOR DEN SENAAT AANGENOMEN. P a r ij s, 30 Maart. (V. D.) De Fransche senaat heeft hedenmorgen de bogrooting, met enkele wijzigingen, goedgekeurd met 230 tegen 80 6temmen. Kr zullen nog eenige besprekingen plaats hebben tusschen de leden der begrootings commissie en den senaat In politieke kringen wordt er op gewe zen, dat êinds het jaar 1870 geen enkel ka binet zoo vlot de begrooting heeft zien aan genomen als de huidige regeering-Laval. De premier heeft alle conflictmogelijk- heden voorkomen en tijdens de behandelin gen 6lechts twee maal de vertrouwenskwes tie gesteld. GEEN VERDERE OPVOERING VAN „DE AFFAIRE-DREYFUS" P a r ij s. 3 0 Maart (V, D.) Na de nieuwe heftige incidenten bij de opvoering van het tooneelstuk „De affaire Dreijfus" heeft de directie van het Theater Ambigu besloten, hot stuk van het speelplan af te voeren. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 775.7 te Kinn. Laagste Barometerstand: 719.1 te Isafjord. Verwachting: Zwakke tot matige, O. tot Z. O. wind, licht tot half bewolkt, droog weer, nacht vorst, iets zachter overdag. Langestraat 49-51 Tel. 190 WASCH SUcDE 2,95 MODERNE GLACé'S Zwart/Wit en Gekleurd fantasie. PILSOEDSKI TE WARSCHAU TERUG. Warschau, 29 Maart (V.D.) Maarschalk Pilsocd9ki is ZQndagmorgen aan boord van den torpedojager Wichcr to Gdingen aan gekomen, waar bij door 'den minister Sla- wek cn vijf andere ministers, zoomede door ecnige ambtenaren werd begroet. Pilsoeds- ki wordt hedenavond nog te Warschau ver wacht Maandag reeds zal een commissie bijeenkomen, welke beraadslagen zal over een eventueele wijziging van do administra tic. BETERE DOUANE-BEHANDELING VOOR VREEMDELINGEN. New-York, 28 Maart (V.D.) In verband met de vele klacht^ over dc behandeling van passagiers cn bagage tè New York bij aankomst van dc trans atlantische sche? pon cV>or de Amerikaanscho douane, beeft de regeering tc Washington nieuwe maat regelen bevolen, waardoor men hoopt de oorzaak van de klachten weg te nemen. BELANGENGEMEENSCHAP IN DE JAPANSCHE SCHEEPVAART. Tokio, 28 Maart (V. D.) De beide groot ste Japansche scheepvaartmaatschappijen de Nippon Yuson Kaisha cn de Osaka Sho- s»m Kaisha, in wier bezit zich meer dan 260 stoomschepen bevinden met een totale tonnasro van meer dar.- anderhalf mfllioetx bruto registerton, hebben gisteren bekend gemaakt, dat zij een overeenkomst hebben gesloten tot vermindering van de concur rentie op de overzeesche scheepvaartdien sten. Klaarblijkelijk zijn beide maatschap pijen het eens geworden over de voorwaar den voor het sluiten van een belangenge meenschap. BANKROOF TE CHICAGO. New-York, 30 Maart. (V. D.) Te Chi cago drongen zeven bandieten een bankge bouw van do Weeboldt-onderneming bin nen, forceerden een safe cn wisten te ont snappen met 30.000 dollar. VLIEGONGELUK IN SPANJE. Madrid, 28 Maart (VD). Op het vliegveld van Seville heeft heden een ernstig vlieg ongeval plaats gehad. Ken militair toestel kwam in aanraking met een toren van 30 Meter hoogte cn stortte neer. Een kapitein vlieger werd gedood, terwijl de mecanicien ernstig gewond werd. DE GRAF ZEPPELIN WEER THUIS. Friedrichshafen, 30 Maart. (V.D.) Het luchtschip Graf Zeppelin is hedenmor gen vroeg van zijn vlucht naar Boedapest teruggekeerd en tegen zos uur vlot te Frie drichshafen geland. VLIEGRAMP BOVEN HET KANAAL. Londen, 28 Maart. (H.N.) Gisteren le een F.ngelsch mill'air vliegtuig dicht bij de Engelsche kust boven het Kanaal neerge stort. De twee inzittenden zijn verdronken. Sedert het begin van het jaar hebben thans 31 militaire vliegers ten gevolge van vlieg ongelukken het leven verloren. SPRINGSTOFFEN IN EEN AUTO ONTDEKT. Bres 1 au,, 31 Maart. (V.D) De politie to Breslau heeft dezer dagen in een auto van eon communistisch dagblad, die ge stald was Jn een garage, een voorraad springstoffen ontdekt, die voldoende zouden zijn om grootc huizenblokken in dc lucht te doen springen. Dc politie weigert verdere mededeelingen, omdat deze ontdekking in verband zou staan met een reeks ontdekkin gen van andere communistische springstof- fendepóts. De chauffeur van de auto ia gearresteerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1