DÉ ÉEMLANDEh BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER JOH. DE HEER Dinsdag 7 April 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 235 LANDBOUWCONGRES TE PRAAG GENERAAL MAGLINSE OP PENSIOEN GESTELD Kiest hij in de pers partü tegen Galet? ZWEEDSCH STOOMSCHIP VLIEGT IN DE LUCHT WOLKBREUKEN IN ZUID-FRANKRIJK L. J. LUYCX ZOON U wilt een motor koopen? EEN MOEDIGE JONGEN NAAR PRESIDENT HOOVER HEVIGE AARDBEVING IN ARGENTINIË AMERSFOORTSCK DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 v«» Ammfoort f2.10. p» mund f 0.75. |MT week (met gratie verzekcrlag tegen ongelukken) f 0.I71/* Binnealend franco per post per 3 mende» f3»-» Afzonderlijke nummers f 0j09. POSTREKENING 47910 TELEFOON INT ERG US PRIJS DER ADVERTENTIEN VM 1-4 rt9,u'•°3 tDb»9«p MwiunumMr, elke regel met* f 0.25. Liefdadigheids-advertentie» voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiü» «KEITJES" b$ vooruitbetaling 1—9 regale SO cent, eflrn regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f L—Bewijsnummer otra OjOS Regceringscrisis ln Roeme nië. Titulescu zal trach ten een nieuwe regeering te vormen. De telegrammen hebben er rjeds over ingelicht, dat te Boekarest een kabinets crisis is uitgebroken, waardoor aan bet be wind der regeering-Mironescu een einde is gekomen. De berichten stemmen hierin overeen, dat de 'diepere oorzaak van de crisis is gelegen in het l'eit, dat koning Carol er prijs op stelt, dat het aanzijn zal worden gegeven aan een nationale concen- tratieregoering, hetgeen beteekent, dat ook de liberalen in het kabinet zouden moeten worden opgenomen. Om zijn doel tc bereiken, heeft de koning zich telegrafisch in verbinding gesteld met den Roeraeenschen staatsman Titulescu, die gezant is te Londen en die de opdracht, om een nieuw ministerie samen te stellen, heeft aanvaard. Morgen kan hij te Boeka rest zijn en het spreekt vanzelf, dat hij on middellijk besprekingen zal beginnen met dc leiders van alle partijen. Ondcrtusschen is het nog zeer de vraag, of de samenstelling eener nationale con- centratierégeering vlot van stapel zal loo- pen. Veel zal in dezen afhangen van de houding, aan te nemen door Maniu, wiens partij, de nationaal-tsaranisten, in de eerste plaats op liet standpunt staat, dat zij al leen tot het concentratiekabinet kan toe treden, wanneer het tegenwoordige parle ment wordt gehandhaafd. De andere par tijen daarentegen en do kroon schijnt deze opvatting evenzeer te deelcn zijn voorstandsters van nieuwe verkiezingen. Algemeen wordt, dan ook aangenomen, dat de ontbinding van hot parlement niet zal kunnen worden voorkomen. TITULESCU Het. is niet louter toevallig, zooals dc Frankfurter Zeitung vanochtend ook op merkte, dat Titulescu door den koning be last is met de vorming van het nieuwe kabinet. Hij heeft zich de laatste, jaren slechts met de buitenlandsche politiek beziggehouden en in deze positie heeft hij ook te Geneve de aandacht der politieke wereld op zich weten te vestigen. De koning heeft te eerder juist op hem een beroep gedaan, omdat hij van geen enkele partij deel uitmaakt cn dus in be ginsel een geschikte persoon kan worden geacht voor de samenstelling eener concen- tratieregeering. Reeds sinds eenigen tijd was aangekondigd, dat hij naar Boekarest eou terujkeeron en men motiveerde zijn vertrek uit Londen met de mededeeling, dat er zich in Roemenië een ommekeer zou voltrekken op het gebied der buitenlandsche politiek. In elk geval kan dc terugkeer van Titu lescu het begin beteekenen eener meer actieve, Roemeensche buitenlandsche poli tiek. Bovendien heeft Titulescu vele relaties met de buitenlandsche kabinetten en dank zij deze omstandigheid hoopt Roemenie de crcdieten te verwerven, welke het land vol strekt noodig heeft. Overigens i3 de positie van de nationaal- tsaranisten. de boerenpartij, aan welker hoofd Maniu staat, die zich bij de plannen van den koning niet heeft willen aansluiten op de wijze, die deze wenschte, niet meer zoo stevig als zij twee jaar geleden nog was. Een aantal tusschentijdsche verkiezin gen, dio in Januari worden gehouden, heb ben voor de partij van Maniu verliezen op geleverd, zoodat het twijfelachtig is, of Ma- niu's aanhangers, wanneer nieuwe verkie zingen plaats vinden, wel hun alles beheer- schendo positie zullen kunnen handhaven. Vele blijken van bet langstelling Praag, 3 April. (V.D.) Het vijftiende in ternationale landbouwcongres zal te Praag worden gehouden van 5 tot 8 Juni a.s. Het staat onder de tiooge bescherming van den president der Tsjecho-Slowaaksche repu bliek, T. G. Masaryk. De belangstelling voor het congres is buitengewoon groot cn nog steeds groeiende, wat o.a. blijkt uit de vele rapporten cn mededeelingen, ontvangen van landbouwdeskundigen en specialisten uit verschillende landen. Den congres-deel nemers zullen verschillende faciliteiten verleend worden, o.a. een reductie van 25 tot 50 procent op de spoorwegtarieven, waaromtrent men overeenstemming heeft bereikt met de spoorwegen in Algiers, Duitschland, België, Bulgarije, Denomar- ken, Estland, Frankrijk, Ilohgarije, Zuid- Slavië, Italië, Lithaucn, Nederland, Noor wegen, Oostenrijk, Portugal. Roemenie, Spanje, Tsjecho-Slowakije, Turkije eh Zwit serland. Behalve vele deskundigen op landbouw gebied zullen ook verschillende regeerin gen vertegenwoordigd ziju, alsmede het In ternationaal Arbeidsbureau tc Genève. Er zullen zeven secties worden gevormd, waar in de discussies zullen plaats vinden. Na afloop der discussies zullen dc deel nemers in de gelegenheid worden gesteld verschillende excursies te maken, zoowel in de omstreken van Praag als in de ver schillende streken van de republiek. Voor het organiseeren van de deelneming aan het congres zijn speciale comité's gesticht in Duitschland, Hongarije. Denemarken, Nederland, Oostenrijk, Zuid-Slaviè, Frank rijk, Italië, Luxemburg, Polen. Portugal, Roemenië, België en Zwitserland. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het congresbureau, Praag II. DIazdëna 2, Tsjecho-Slowakije. DE MIJNWERKERSSTAKING IN NOORD-FRANKRIJK. Parijs, 3 April. (H.N.) De stakingsbewe ging in het mijngebied van Noord-Frank rijk is vandaag iets in omvang verminderd. Op sommige plaatsen is het aantal stakers echter nog toegenomen. Dc stakers blijven voortgaan met hun pogingen om do werk willigen te terroriseeren. Minister-presi dent Laval heeft opnieuw een poging tot bemiddeling ondernomen. Voorstander eener sterke defen= sielinie langs de Oostgrens Men meldt uit Brussel aan do N.R.C.: Luit.-gencraal Maglinsc, gewezen chef van den gcnoralen staf, die in 1920 met maarschalk Foch en generaal Buat het Fransch-Belgisch militair accoord in orde bracht en onderteekende, is met ingang van 1 ch^er op pensioen gesteld. Tijdens den wereldoorlog en tot op het oogenblik der bezetting van het Rijnland was gene raal Maglinse chef der afdeclmg krijgsver richtingen van den generalen staf. Als zoo danig was zijn invloed dan ook zeer groot. Hij was het feitelijk, die het Belgische of fensief in Sept. en October '18 voorbereidde en leidde. In 1920 werd hij benoemd tot chef van den .staf. Generaal Maglinse was steeds een beslist voorstander van hot versterken der Oos- tergrens cn het geheel of gedeeltelijk opge ven der vestingen Luik, Namen cn Ant werpen. De meeste generaals cn ook de parlementsleden, die fitting hadden in de gemengde commissie, belast met de studie van het dcfensievraagstuk, wist hij van de degelijkheid zijner opvatting te overtuigen. Ook generaal Galet was het daarmede eens, maar veranderde plotseling van opi nie in 1926, toen hij op zijn beurt tot chef van den generalen staf werd benoemd cn generaal Maglinsc, die om een verlof van 5 jaar had verzocht, opvolgde. In politieke en militaire kringen ver wacht men, dol generaal Maglinsc, nu hij het. actieve leger heeft verlaten, evenals generaal Hellebaut in dc pers cn door mid del van het gesproken woord tegen de aan vaarding van het defensieplan van gene raal Galet positie zal kiezen. Het blijkt trouwens al meer en- meer, dat nagenoeg alle in actieven dienst gebleven generaals eveneens tegen het plan-Galet zijn gekant cn een sterke defensielinië'langS de Oostér- grens tot stand willen zien komen. M.alm.ö, 4 April (V.D.) Volgens een tele gram uit Constantinopel is het Zweedsche s.s. Abandon gister voor den Bosporus in de lucht gevlogen. De ramp zou zijn veroorzaakt door een gashouder, die zich in het benedenruim van het schip bevond. Men vreest, dat zoowel het schip als de geheele bemanning zijn verloren. EEN ZELDZAME OPERATIE. Door een Zweedsch chirurg. Stockholm, 3 April. (H.N.) Een hoogst zeldzame operatie is dezer dagen door een jongen chirurg dr. Ernst Bergenfeldt, ver richt. Twee schooljongens van 15 jaar hadden in een gang van de school voor den grap geduelleerd, doch daarbij van scherpe messen gebruik gemaakt cn door Varken smarkt. - - Tel. 1309 PIANO- EN 0RGELHANDEL Wij leveren allo merken. eon ongelukkig toeval was een der knapen in de borst getroffen, zoodat het mes tot de hartkamer was doorgedrongen. De ge wonde werd in stervenden toestand naar het hospitaal gebracht, waar men zijn toe stand als hopeloos beschouwde. De jonge chirurg wilde nog een laatste poging doen om het leven te redden cn ging daarom terstond tot de operatie over, waarbij hij twee ribben verwijderde en do hartwonde toenaaide. Hij slaagde er in de operatie tc volbrengen voordat de jongen doodgebloed was; 24 uur lang zweefde dc patiënt in doodsgevaar, doch thans bevindt hij zich op weg naar beterschap. Slechts zeer enkele soortgelijke operaties zijn bekend. Enkele jaren geleden heeft ook de Zweedsche chi rurg Einar Key een dergelijke operatie ver richt bij een patiënt, die door een schot uit een flobertgeweer in het hart was ge troffen. Het water richt groote schade aan P a r ij s, 4 April. (V.D.) In Zuid-Frankrijk hebben wolkbreuken buitengewone schade aangericht. De rivier Orfye is huiten haar oever getre den. Verschillende huizen in den omtrek zijn ingestort, terwijl bruggen door het neerstroomende water werden vernield. Vele personen zijn met het reddings werk bezig. Tot nu toe is nog niet bekend, of er ook menschenlevens tc betreuren zijn, daar verschillende inwoners uit hun huizen dc vlucht hebben genomen. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 701.3 te Frankfort. Laagste Barometerstand: 731.7 te Reykjavik. Verwachting: Zwakke tot matige, O. tot Z. wind, toenemende bewol king, aanvankelijk weinig of geen regen, iets zachter. Langestraat 49-51 Tel. 190 Mooie keuze Nieuwe Zijden SJAALS Wiener Chic. MOEDER EN KIND OVERREDEN EN GEDOOD. Neurenberg, 3 April. (V.D.) Toen he denmiddag een moeder met haar kind do Ticrgartenstrasse wilde oversteken, geraak te zij onder een tramwagen. Het kind werd onmiddellijk gedood. Dc vrouw overleed kort, na in het ziekenhuis te zijn opgeno men. Prachtig! dochweest verstandig laat U niet misleiden door schreeuwe rige reclame. Let vooral op de repu tatie van den motor. Wij bicden de grootste keuze uit de beste merken o.a. Eysink, Harley-Davidson, Sunbeam en Francis Barnett d€ motor die geen concurrentie kent compleet voor f 395. Amersfoortsche Motorhandel Lavendelstr. 9b 12 Telef. 1093. NIC. BOVEE. W ashington, i April (V.D.). Wegens liet feit, dat het grootendeels aan hem te danken is geweest, dat de levens van zeven tien kindereu, die in een verblindenden sneeuwstorm in Colorado met een autobus waren blijven steken, behouden bleven, is zekere Bryan, een dertienjarige jongen, uit- genoodigd tot een bezoek aan president Hoo ver in het Witte Huis. Op het oogenblik ligt de jonge held nog in bed om te hcretellen van de gevolgen der ontstane ontberingen, doch zoodra hij genezen is, zal hij zich naar Washington begeven. President Hoover was buitengewoon ge troffen door den heldenmoed van dezen jon gen, die, toen de chauffeur de autobus ver laten had om hulp te gaan zoeken hij kwam daarbij om bet leven de kinderen op allerlei wijze bezig hield om ze voor be vriezen te behoeden. Buenos Aires, 4 April (V.D.) Naar wordt gemeld, heeft in de Argentijnsche provincie Tucuman een hevigo aardbeving plaats gehad. De steden Graneroe en Tucu man zouden zwaar zijn geteisterd. BISSCHOP OVERLEDEN. P a r ij s, 4 April. (V.D.) Mgr. Gibier, sinds 1906 bisschop van Versailles, is gisteren overleden. DOOR A. A. L. CRAUMANS Ulvenhout, 31 Mèèrt 1931. Nouw, z'eramen mijn dan ok aan m'nen slip getrokken, amico. En nie zoo zuinig. Keb 'n goeie douw g'ad, van dieën griep. En wilde wel gelcuven, hij zit nog in m'n beenen. Elk been weeg me honderd kilo's en as ik over d'n weg gaai, dan vuul ik mc-n-as 'nen olifant-zonder-slurf, mee die zware becncn. Griep? As ze d'n lesten Zondag mijn alleen teu gen die Belzc rooie duuvels hadden laten speulen en ze hadden op d'n bal mee dui delijke letters „griep" geschilderd, dan had Ollaand gewonnen mee 100. Kad d'n bal aan flarden getrapt om m'n gemoed te koe len op dieën griep. Ik wijt 't aan d'n schoonmaak! Keb 't heur dan ok vlakaf gezeed. 'k Zee: „ge mokt 'nen mensch nog dood mee oew gekledderde-kladder!" Toen hadde ze motten zien kijken, amico! Of ze 'n kommeke van 't mooie 9ervies ge broken had. „Dus dan zal ik 't nog gedaan emmen?" vroeg ze ongeloovig. „Gij, en niemand aanders. En as ik 't er niemeer bovenophaal, dan bedde gij 't mee oewen froteschen schoonmaak op oew ge weten." En of 't nouw daardeur kwam, ik weet 't niet, maar 'n haalf uur later sting 'r 'nen mensch veur m'n kokkerd mee 'n valieske in z'n haanden. Kad sjuust 'n oogenblikske geslapen. „Zoo Dré", zec-t-ie: „hoe is 't er mee?" En wat da was weet ik nie, amico, maai 'k had gewoon gin lust om antwoord te geven, 'k Dee net of ie loclit was cn keek naar 't plafond van de bedstee mee de juu in. 'k Was zoow kwaad ee' Daar buiten sting dc zon te schijnen of 't. muziek was; dieen kérel mee z'n koffarke zag er uit of ie naar 'n fiest moest; Trui was geluk kig omdat ze d'ren zin gekregen had en d'n schoonmaak achter d'ren rug was: op d'n erft was 'r 'n lavvijd van de kiepen of ze fiestvergadering hadden van de „Vrije Vrouw"j in de 6tallen sting -er ééncn te fluiten da-d-ct oew deur merg en been gong en ikik lag mee de griep in m'n knoken en mee 'nen bonk koorts in de bedstee as 'nen stiefzeun. „Hoe is 't 'r mee, Dré?" vroeg 'l valieske weer. „Reusachtig!" zee ik. ,,'k Vuul me zoow lekker as de Kop van Jut na de kermis; 'k vuul me voos-geslagen." Toen deed ic z'n valieske open, haalde-n- 'r 'nen soortement van katteprul uit en stopte de uiteinden daarvan in z'n ooren. Toen draaide-n-ik m'n eigen om cn gong slapen, 'k Liet 'm douwen, trekken, roepen en schudden, maar 'k liet me niet „wak- ker"-makcn. Misschient niot aarig van me, toegegeven, maar zooas ik al zee: 'k had zóów de pee in m'n zielemcnt, om in deuzen veurjaarstijd as 'nen haalfbakken prulleman in bed te motten leggen, da'k 't oew nie zeggen kan. Toen d'n dieën mee dieën katteprul in z'n ooren mijn nie „wakker" kon krijgen, toen riep ie T Trui bij. „Perbeerde gij 'm 's tot rede te brengen, Trui," zae-t-ie: „hij houw z'n eiges slapen de cn 'k mot 'm toch effe onderzoeken." Trui gooide de dekens van me af en blèrde: „Dreee, hier is d'n doktèèèr „Gif me maar 's 'n kommeke koud wa ter," zee de valies toen teugen Trui. Maar (laar was ik zeivers bij, amico. 'k Bukte m'n eigen onder de bedstee, pakte d'n poo en 'k zee: „ollee, dan allebei tegelijk!" Wa-d-emmen toen gelachen. „Biest!" riep Trui: „is le me daar meer dood a6 levend en wil ie gaan duwe- lrercn ophoppopopop.,.1" en ze wier pèèrs van d'n lacli. D'n dokter gong er ok zoo zoolaank bij zitten en stak z'nen katteprul zoolaank in z'nen zak. „Kommeke koffie veur d'n 6chrik menier d'n dokter?" vroeg Trui zoetsappig. En na 'n menuut of tien, wa6 ik weer aan de beurt. „Zuchten," zee-t-ie en dan hiew ie d'n katteprul op m'n gloeiend vel. „Zuchten." Kek, amico, da's nouw één van de dmgs- kes waar ik zoo de smoor aan gezien eb, ce; as ge ziek verklaart zijt, dan hedde maar te zuchten en te ditten en te datten da-d-'n aander allegaar kommandeert. Toen die heksersieties klaar waren, zee ie: „Dré, 't is griep!" „Kek nouw," dee ik verwonderd; „griep; ge zou toch zeggen ee?" Amico, wa-d-emmen toch nog 'n plazier g'ad. Trui lachte en schold. D'n dokter lach te mee z'n gezicht omlaag cn ik lachte mee 'n effen gezicht, waant eigenlijk was ik te beroerd om haardop te lachen. Maar ondertusschen was ik de segaar. In bed blijven, koorts opnemen mee zo'n gla zen hüskc, vuile poeiers slikken, en stoomen dat de daampen uit de bedstee sloegen. 'n Li?f baantje, da beloof ik oew. En a6 ge daar dan netjes opgeborgen legt achter de bedsteegordijnen en ge ziet dan deur 'n splitje 'n scheut goud naar binnen stralen van de nuuwe veurjaarszon, ge heurt de veugeltj^s in d'n notelèèr 'n bom barie maken of 'r 'n muljoen zuiveren klokskes in de takken hangen; ge ruukt nouw en dan d'n lekkere miestlocht, die er van oew akkers naar binnen golft; kek, dan zoude razend worren. Zoo gaauw as 't maar efkons kon ben 'k dan ok d'n koffer uitgekropen. Maar 't wirke is nie datte! 't Is maar te schraal, veur mensch en plaant. 't Gewas, teer nog, staat te kwij nen de leste weken. De èerde leet 'r bij, wit van schraalte cn kouw. Rengel motten me- n-emmen. Lekkere, wèrmc veur Ja ars rengel. April schrijven me nouw; grasmaand! Maar 't is nog niks horre, wa-d-ik 'm smoes. Niks groeit er op, niks en 't mot gaauw veraanderen. In ieder geval: 'nen gruunen Paasch van 't jaar? Louw! En as 't nie gaauw omslaat dan zijn me weer gaauw 'n volle maand ten achteren. Deur de late vorst emmen laat gezaaid en nouw mee 't schrale weer, doe-g-et zaaisel nikske nog. D'r zit wel werking, horre. 'k Zouw lie gen as 'k da nie zien wouw, maar 't is to prullig. As nadenmiddag 't zonneke zakken gaat, dan vaalt 'r 'nen kouw over de èèrde of 't Januari is en da's kepot. De wind mot uit dieën oosten-hoek. Eer der deug 't nie. Affijn, 'k ben nouw in de vettig en 't ie heel m'n leven terecht gekomen, 't zal van 't jaar weer wel terechte komen, zoo nouw nie, maar da-d-'nen mensch ongeduldig worren zouw mee da getreiter van kouw, griep, onvruchtbaarheid en da-d-allegaar mee de Paasch veur do deur, 't is te be grijpen ee? Ollee, ik gaai er maar afschelen. De lests griepnesten tempteeren m'n luchtpijp nog en schrijven zonder pepke, is maar haalf werk. Volgende week *n velleke meer motte maar denken. Veul groeten van Trai en as altlj gin horke minder van 03wen toet a voe DRÜ,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1