DE EEMIANDEU JOH. DE HEER Woensdag 8 April 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 236 j BOMBARDEMENT VAN FUNCHAL? MARITIEM GESCHIL DUURT VOORT fortmann en hehenkamp DE MOHAMMEDANEN STELLEN E1SCHEN NA DE AARDBEVING IN NICARAGUA FELLE RUZIE ONDER DE NAZI'S TITULESCUZAL EEN NIEUW KABINET VORMEN L. J. LUYCX ZOON DOOR ELECTRICITEIT GEDOOD GLEN KIDST0N HEEFT HET RECORD VERBETERD AMERSFGORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f X-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC UJ PRIJS DER ADVERTENTIEN I-W inbegrip vu ra (xwljuumaar. elke regel mee» f0.25. Liefdadighelds-advtrtentlfa» voor da helft van den prijs. Kleine Advertenttéa „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 SO cent, aike regel meer 10 cent, drkaaal plaatacs f L—Bewijsnummer eztrn 0J0S Henderson noodigt Duitsche mi nisters uit. Ontstemming in r Fransche kringen. Nieuweberoering is gewekt, nu bekend is gemaakt, dat de Engelsche regeering twee Duitsche ministers, tc weten rijkskan selier Brüning en den rijksminister \an buitenlandsche zaken. dr. Curtius. heeft uitgenoodigd een bezoek tc brengen aan Krig eland. waar zij de gast zullen zijn van Macdonald, den premier. De invitatie is aanvaard, maar de datum van het bezoek schijnt tot dusver nog niet te zijn vastge steld. daar rekening moet worden gehouden met de talfooze verplichtingen, waardoor dc verschillende politici in beslag worden genomen. Over liet algemeen neemt men aan, dat het daarom wel einde Mei zal worden, voordat de Duitsche staatslieden in Engeland verschijnen, waar zij natuur lijk oen groote reeks vraagstukken met hun Engelsche ambtgenooten zullen behandelen, liet vraagstuk der internationale ontwape ning, dc kwestie der Üuilsch-Oostenrijk- schc tollinie, het probleem der herstel schuld en vermoedelijk nog meer aangele genheden zullen ongetwijfeld het onder werp zijn van menig onderhoud. Sommige berichten stellen het voor, dat de bijeen komst te Londen een nog uitgebreider in ternationaal karakter zal dragen, daar naar verluidt ook Fransche cn Italiaan- sclie kopstukken zijn uitgenoodigd, maar volkomen zekerheid hieromtrent bestaat nog niet. Wel staat echter nu reeds vast, dat de Franschen weinig zijn ingenopren met de uitnoodiging der Duitschers en de invita tie beeft menig Franscli blad er reeds toe verleid een scherpen aanval te onderne men op de Engelsche staatkunde, die men ervan verdenkt aan te sturen op schikkin gen, waarvan de Franschen het slachtof fer zullen worden. Terwijl de Duitsche pers dc ontmoeting toejuicht, omdat het contact der Duitsche en Engelsche staats lieden aanmerkelijk kan bijdragen tot de verzoening der volkeren, meent men aan de overzijde van het Kanaal, dat de Engel- schen zullen optreden als pleitbezorgers voor de Duitsche en Oostenrijksche belan gen en stellig hun best zullen doen de douane-unie voor tc stellen als iets. dat een onschuldig karakter- draagt en waarover men zich dus niet behoeft op te winden. Ook komen de Franschen met allerlei insinuaties voor den dag. Zoo wordt door sommigen hunner beweerd, dat bet den Eu- gelschen minister van buitenlandsche za ken er om is te doen tot voorzitter van de internationale ontwapeningsconferentie te worden benoemd. Van zijn onpartijdigheid in deze functie zijn zij verre van zeker en zij koesteren de vrees, dat do Éngelschen zich hij de Duitschers zullen aansluiten, wat het radicale standpunt der laatsten op het gebied der ontwapening betreft. Ook verdenken dc Franschen dc Éngelschen er van, dat dezen alles op haren en snaren zullen zetten om tc bereiken, dat Londen wordt gekozen als conferentie-oord. Dit al les vinden dc Franschen ontstellende din- gen cn reeds nu beschouwen zij de En- gelsch-Duitsche samenkomst als een soort samenzwering, waarbij de conspirators het beliben gemunt op Frankrijk en zijn pro tege's. Men ziet dus, dat de stemming nog al geprikkeld is. De Franschen voelen zich van verschillende kanten belaagd en zien zich plotseling door vijanden omringd. Met Italic liggen zij overhoop in verband met liet ontworpen vlootvergelijk, waarvan de redactie tot allerlei moeilijkheden aanlei ding heeft gegeven. Duitschland en Oosten rijk hebben de „grande nation" verstoord, omdat zij plannen voor een douane-unie hebben ontworpen, plannen, die tot over maat van ramp niet, zooals Frankrijk had gewenscht, door Italië nadrukkelijk zijn veroordeeld. En nu doet het feit, dat de Engelsche regeering vooraanstaande Duit sche politici tot een bezoek uitnoodigt, de rnaat overloopen. Deze Britsche hoffelijk heid vinden zij ongepast, vooral omdat zij beducht zijn, dat achter die hoffelijkheid het voornemen der Éngelschen schuil gaat, om Frankrijk op politiek gebied dwars te zitten. Ondertusschen is liet te hopen, dat al deze meeningsvérschillen en ontstem mingen spoedig zullen verdwijnen, daar een politieke sfeer al^ de tegenwoordige een ernstig beletsel zou zijn voor het welsla gen der internationale ontwapeningsconfe rentie, die in 1932 zal worden gehouden. Een dreigement van de Portus geesche regeering. Lissabon, 7 April. (V.D.) Het Portu- geesche oorlogsschip Pedro Gomez is giste ren naar Madeira vertrokken om de regce- ringstrpepen aldaar te versterken met een bataljon jagers en een mitrailleur-afdeeling. In totaal bevinden zicli S70 man versterking aan boord. Indien de onlusten niet eindi gen, zal de regeeering een tweede kruiser cn een torpedojager naar Funchal zenden Ook een eskader vliegtuigen wordt gereed gehouden voor transport. De Portugeesche regeering heeft den op porbevelhebber der troepen op Madeira be vel gegeven Funchal te bombardeeren, in dien de opstandelingen zich niet zouden overgeven. In dc Portugeesche pers wordt weinig of niets omtrent den toestand op Madeira ge meld, aangezien een strenge perscensuur is ingesteld. Het bezoek van den Spaanschen koning aan Lissabon is uitgesteld tot 12 Mei a.s. REORGANISATIE IN DE CONGO? Brussel, 7 April. (V.D.) De gouverneur- generaal van de Congo, generaal Tillens, is onverwacht naar Brussel ontboden in ver band met belangrijke reorganisatieplannen ivan minister Jaspar. ERNSTIG VERKEERSONGEVAL. B e r 1 ij n, 7 April. (V.D.) Nabij Giessen in Boven-Hessen werden op den straatweg naar Lich de lijken gevonden van twee jon gelieden, die, op een motorrijwiel gezeten, door een tegenkomende transportauto tegen don grond waren geslingerd. De chauffeur had niets van het ongeluk bemerkt. Moeilijkheden van zeer ernstigen aard. Londen, G April. (V.D). Dc moeilijkhe den, welke worden ondervonden bij de formuleering van het vlootverdrag, zijn volgens een mcdedecling van den Parij- schen correspondent van de Morning Post aan zijn blad van ernstigen aard. In Parijs heeft Henderson kennis genomen van den vvcnsch der Franschen de oudere kruisers en torpedojagers in de komende jaren te vervangen door nieuwe schepen. In Rome zou Henderson hiervan evenwel geen me- dedeeling hebben gedaan aan de Italianen, hoewel Craigié hem in het bizonder op dit punt opmerkzaam zou hebben gemaakt Henderson zou evenwel van meening zijn geweest, dat het een detail betrof, dat van ondergeschikt belang is. Eerst toen de experts te Londen bijeen kwamen om het ontwerpverdrag in defini tieven vorm te'gieten, hebben de Italianen kennis gekregen van de Fransche wen- schen en de houding van Engeland te dier zake. De bevreemding zou zeer groot zijn geweest, aangezien het een verschil betreft van 60.000 tot 80.000 ton. DE ONRUST IN VENEZUELA. Uitbreiding der revolutionnalre beweging. N e w Y o r k, G April. (V.D). Dc revOlu- tionnaire beweging in Venezuela breidt zich steeds meer uit en heeft zich reeds over het gcheele Zuid-Westelijke gedeelte van den staat verspreid. De leider der op standelingen, generaal Aravelo Cedeno. heeft na hevige gevechten tegen de troe pen der bondsregeering verschelde groote plaatsen in het gebied Apure veroverd. In een langen oproep tot het Venezuelaansche volk verklaart generaal Cedeno den oorlog aan de regeering. AANSLAG 'OP EEN SPOORLIJN. Londen, 7 April. Nog tijdig is een aanslag ontdekt en voorkomen op den Dclhi-Simla-Express. Uit dc rails was een stuk verwijderd en hoewel dc machinist het gevaar zag en met alle kracht remde, ontspoorden, de locomotief en ze6 wagons Slechts eenige passagiers werden licht ge wond. Men hecht aan den aanslag echter vrij groote betcekenis, omdat de Indische regeering gedurende het warme jaargetijde haar zetel gewoonlijk naar Simla ver plaatst, zoodat men aanneemt, dat de aan slag tegen haar of tegen eenige règeerings- pensonen was bedoeld. DE LUCHTVERBINDING ENGELAND— AUSTRALIË. Londen. 4 April (V.D.) Het eerste post vliegtuig van de lijn Engeland—Australië is heden van Croydon vertrokken met 50 000 blieven voor Indië en Port Darwm -(Australië), alwaar het op 19 April zal aan komen. De distributie van de post in Austra lië zal eveneens per vliegtuig geschieden, SLACHTOFFERS EENER MIJNGAS- ONTPLOFFING. Bergen (Mons), 5 April (V.D.) Tenge volge van een mijngasontploffing heeft in e°n kolenmijn te Noirchain een instorting plaats gehad. Twee mijnwerkers, een Belg en een Pool, Kwamen daarbij om het leven. KONING GEORGE ONGESTELD. Londen, 6 April. (V.D). De koning, die Donderdag met de koningin zijn intrek heeft genomen in Windsor Castle, heeft een lichte koude gevat. Hij zal gedurende enkele dagen zijn kamer moeten houden dressoirs en buffetten in prijzen van f 32.- tot f 175.-. Protest tegen de relletjes te Cawnpur. Londen, G April (V.D). De Al-Indische Moslem-conferentie, welke te New Delhi gehouden wordt, heeft eenige resoluties aangenomen, waarin o.ra. geprotesteerd wordt tegen de ongeregeldheden te Cawn pur en andere plaatsen, zoomede tegen, de vijandige houding der Hindoes. Geëisoht wordt, dat dc daden van geweld zullen worden gestaakt. De conferentie eischt voorts, dat alle bevoegdheden zullen wor den overgedragen aan dc provinciale raden die voor elk geval afzonderlijk zullen heb ben te beslissen, welke aangelegenheden ter behandeling aan de centrale regeering zullen worden voorgelegd. Zij eischcn verder gescheiden verkiezin gen voor de onderscheidene godsdiensten en een derde van het aantal zetels in het centrale parlement. Deze resoluties zijn op vele punten in strijd met de besluiten der congresleden De toestand eenigszins verbeterd. Managua, 6 April. (V.D.). De 6itualle in de door do aardbeving geteisterde stad is iets verbeterd. Amerikuansche en Nice- raguaansche troepen zorgen voor de hand having der orde. Het geheele net der wa terleiding en der gas- en elcctriciteitsvoor- ziening i6 gestoord. 1-Iet grootste deel der bevolking is naar Granada en Masyas gevlucht. De regeering bevindt zich thans eveneens te Masyas liet aantal dooden wordt thans geschat op 1800. Een zeer gering aantal huizen is zoo weinig beschadigd, dat zij nog voor bewo ning geschikt zijn. De plunderijen zijn thans door dc scher pe maatregelen der regeering opgehouden Dc groote banken en kantoren zijn thans tijdelijk ondergebracht te Granada. ERNSTIG AUTOBUS-ONGELUK BIJ ST. ETIENNE. Acht en twintig personen gewond Pa rij 6, 7 April. (V. D.) Een ernstig autobus-ongeluk vond gisteren bij St Etienne plaats. Een autobus, waarin acht en-twintig personen gezeten waren, kwam in botsing met een tramwagen en werd ge heel vernield. Alle inzittenden werden ge wond, waarvan sommigen door hout- en glassplinters tamelijk licht, doch anderen zóó ernstig, dat zij in levensgevaarlijken toestand in een ziekenhuis moesten wor den opgenomen. ERNSTIG ONGELUK OP EEN ONBEWAAKTEN OVERWEG. Senf tenberg, 7 April. (V. D.) Gis teren heeft zich op den onbewaakten over weg bij Senftenberg van de spoorlijn LauchhammerFriedrichstal een ernstig ongeval voorgedaan. Een auto van den bak ker Probst werd door een trein gegrepen opzij geslingerd en geheel vernield. De zes inzittenden bleven langs dc spoorlijn lig gen, de meesten met ernstige verwondin gen. De toestand van de bakkersvrouw is zeer ernstig, terwijl drie anderen zwaar gewond zijn. ZEVEN BRANDWEERLIEDEN BIJ AUTO- ONGEVAL GEWOND, Stuttgart, 7 April. (V. D.) Gisteren raakte in een straat te Stuttgart een auto in brand. Toen de brandweer het vuur zoo goed als gebluscht had, sloeg plotseling een groote steekvlam uit den brandenden wa gen, waardoor de benzinetank geraakt werd en ontplofte. Zeven brandweerlieden wcr den aan gezicht en handen vrij ernstig ge wond. zoodat zij in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Varkensmarkt. - - Tel. 1309 PIANO- EN 0RGELHANDEL Ook voor Piano's het goedkoopst adrSs Stennes kritiseert de houding van Hit Ier. B e r l ij n, 7 April (II.N.) In verband met het conflict in de nationaal-socialistische partij heeft Hitier den rijksdagafgevaardig de Gochring tot politiek commissaris voor het geheele gebied van de groep Oost met uitzondering van net gebied van Berlijn met buitengewone volmachten benoemd. Stennes van zijn kant heeft een varklaring gepubliceerd, waarin hij o.a. zegt, dat do beschouwingen, die de laatste dagen in de pers over zijn mceningsverschillen met Adolf Hitler verschenen zijn, op onkunde van de feiten cn den achtergrond daarvan berusten. Hij zal er voor zorgen, dat Münchcn gelegenheid zal krijgen de bewe ringen voor de rechtbank te bewijzen Dan zai er tevens gelegenheid zijn den achter grond van Stennes' rebellie voor de partij- genooten en het Duitsche volk te belichten. Stennes oefent verder scherpe kritiek op de personen uit de omgeving van Hitier, die volgens hem onbekwaam zijn en reeds thans niet meer in staat om den toestand an het Duitsche volk duidelijk te beseffen en de partij dienovereenkomstig te lelden. Hieraan en ook aan het feit, dat de leiding der partij te Miinclien zetelt, is het te wij ten, dat de verhouding tusschen de bur gerlijke partijkringen en de kostbaarste krachten in de beweging steeds losser is ge worden. Hierdoor komt het ook, dat de lei ding zich nu eens voor, dan weer tegen het particuliere eigendom verklaarde, nu eens voor cn dan weer tegen het socialisme. Ten lotto verklaart Stennes, dat hij met zijn aanhangers, onverschillig hoe groot deze aanhang is, op zijn post zal blijven om als vermanend geweten voor de partij dienst te doen. Londen, 6 April. (V.D). Na het aftre den van de regeering-Mironcscu is den Roemeenschen gezant te London, Titulescu. opgedragen een kabinet te vormen. De koning heeft alle besprekingen ver daagd tot Dinsdag of Woensdag. Alsdan wordt Titulescu te Boekarest verwacht. Boedapest, 7 April. (V. D.) De Do- naupost meldt uit Boekarest, dat men daar van meening is, dat de regeeringscrisis vrij 6poedig opgelost zal kunnen worden, aangezien Titulescu zoowel in het geval, dat Maniu de concentratie goedkeurt, als in het geval, dat hij medewerking afwijst, zijn plannen gereed heeft. In het laatste geval zal waarschijnlijk een kleine concen tratie gevormd worden. Maniu, die te Ge nua het telegram van den koning ontving met het verzoek, om naar Boekarest terug te keeren, is eerst naar Parijs doorgereisd, om zich op de hoogte te stellen van dc stemming in politieke kringen aldaar. Hij zal waarschijnlijk pas Vrijdag te Boekarest aankomen, terwijl Titulescu daar Donder dag verwacht wordt. In politieke kringen gelooft men, dat ondanks het verzet van Maniu nieuwe verkiezingen niet onmoge lijk zijn. Het is echter twijfelachtig, of in dat geval Titulescu de leiding der zaken in handen zal houden. KANONNENVERVOER PER VLIEGTUIG. N e w-Y o r k, 7 April. (H. N.) De legerlei ding der Vereenigde Staten heeft een proef genomen met het vervoer van veldgeschut met vliegtuigen. Vier veldkanonnen wer den in vliegtuigen geladen en begeleid door bombardecrvliegtuigen naar de plaats van bestemming vervoerd. In het geheel was voor het vervoer en in stelling brengen der kanonnen twee uur noodig, terwijl men anders vier dagen noodig zou hebben ge had. Het inladen en opstellen der kanon nen verliep zeer vlug. EEN DRAMA. Neurenberg, 7 April. (H. N.) Gister avond hoorden wielrijders, die zich op den straatweg van Neurenberg naar de voor fetad Leli bevonden, plotseling schoten val len. Kort daarop vonden zij op den weg twee personen, een man en een vrouw, in hun bloed badende liggen. Do vrouw was door een schot in het achterhoofd, de man door een schot in den mond gedood. Do man hield het wapen, een repeteerrevol- ver, nog in zijn hand. Klaarblijkelijk ls do vlo uw eerst door den man doodgeschoten en heeft deze daarop zich zelf het leven be nomen. De politie stelt een nader onder zoek in. NIEUW-ZUID-WALES WIL ZICH AFSCHEIDEN. Londen, 7 April. (H.N.) Uit Sydney wordt gemeld, dat de afscheidingsbeweging in Nieuw-Zuid-Wales zich snel uitbreidt. Vanmorgen zijn op het stadhuis van Mait- land 150 gedelegeerden bijeen gekomen uit de districten, die de afscheiding wenschen. Zij hebben een ontwerp-grondwet door den nieuw te stichten staat „Nieuw Engeland" aangenomen." WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 767.2 te AbiSko. Laagste Barometerstand: ?2S.l te Reykjavik. Verwachting: Meest matige, O. tot Z. wind, liekler tot licht be wolkt, droog weer, waar schijnlijk lichte nadhtvorst, iets zadhter overdag. Langestraat 49-51 Tel. 190 Mooie keuze Nieuwe Zijden SJAALS Wiener Chic. Misdaad of toeval Kof no, 7 April. (V. D.) Te Kof no zijn drie vrouwen gedood door het aanraken van een draad, die door een onbekende over de hoogspanning6leiding was geworpen. De draad werd het oerst aangeraakt door een jong meisju, dat dcu .olg-nden do.g Iri het huwelijk zou treden. Zij was op slag dood Twee vrouwen, die het meisje zagen neer vallen en haar hulp wilden verleenen, werden bij het aanraken van het lijk even eens door den stroom gedood. Aangezien in den laatsten tijd dergelijke gevallen va ker zijn voorgekomen, wordt door de auto riteiten een gestreng onderzoek ingesteld. Londen, 6 April. (V.D). Commander Glen Kidston, die Dinsdag j.l. uit Engeland vertrokken is, vergezeld van luitenant Cathcart Jones als tweede piloot cn John son als radiotelegrafist, voor een vlucht naar Kaapstad, is hedenmiddag te Kaap stad aangekomen. Hij heeft het record, dat op SA dag 6tond, verbeterd, doch in ver band met een noodlanding, welke gisteren bij Lichtenberg gemaakt moest worden, is hij er niet in geslaagd het nieuwe record op zes dagen te brengen. Kidston en zijn metgezellen werden bij hun aankomst te. Kaapstad op buitenge woon hartelijke wijze verwelkomd. Do vlucht duurde zes dagen cn tien uur. ONTPLOFBARE STOFFEN GEVONDEN. E 6 c h w e i 1 e r, 4 April (V.D.) In de mijn Eechvveiier Reserve zijn op do 600 Meter verdieping van afdeeling 12 vijf nobelit- patronen en in de afdeeling 10 nog een aantal andere dynamietpatronen gevonden Bij nader onderzoek kwamen op allerlei andere plaatsen tezamen nog wel 50 spring- stof patronen voor den dag. Blijkens de boe ken waren deze pationen reeds in 1929 aan bevoegde employés uitgereikt. De zaak ifl in handen van de justitie. COMMUNISTISCHE RELLETJES. Flens b u r g, 4 April (V. D.) Heden kwam het bij een communistische betoo ging in het Noorden der stad tot ernstige botsingen tusschen communisten en politie. Daar de deelnemers zich niet gedroegen naar de voorschriften der politie en den in specteur, die den stoet begeleidde, aanvie len, voerde de politie een charge uit en ont bond dc betooging. Verscheidene comiüii- nisten, waaronder de rijksdagafgevaardig de Heuck, werden wegens schending van de noodverordening gearresteerd. ROTSMASSA NAAR BENEDEN GESTORT. L u z e r n, 7 April. (H.N.) Bij het Alpna- chermeer, een uitlooper van het Vierwoud- 6tedenmeer, is een rotsmassa van 30.000 kubieke meter naar beneden gekomen en in het meer 'gestort. De beweging in het water was geweldig. Nog op een afstand van 1A K.M. sloegen de golven hoog op. Transportschepen van 60 ton inhoud wer» .den stukgeslagen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1