DËEEMIANDEU Donderdag 9 April 1931 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1-4 «9^.I M mbepnp vu m t*wii«nu Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 237 MISLUKKING VAN HET VL00TVERGELIJK Uwilt een motor koopen? EEN ARRESTATIE, DIE OPZIEN WEKT OPSTANDIGE BEWEGING IN VENEZUELA ONGEREGELDHEDEN IN NOORWEGEN Een commissaris ernstig gewond L. J. LUYCX ZOON GROOTE UITSLUITING IN NOORWEGEN PRESIDENT DOUMERGUE NAAR TUNIS AMERSFOÖRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10, per maand f 0.75, per week (met gratie verzekering tegen ongelukken) f O.IT1/^ Binnenland Iranco per post per 3 maanden 3.-. Afzonderli|kt nummers f OjOf. POSTREKENING 47910 TELEFOON IN TERG UI elke regel meer f0.25. Liefdndlghelds-advertentlëo voor helft van den prijs. Kleine Advertentiëo „KEITJES" b(J vooruitbetaling 1—5 regain 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f LBewijsnummer extra 0j05 Het Romeinsche vlootpact loopl gevaar. Engelsche en Ita- liaansche bezwaren. Toen een tijdje geleden Henderson en Alexander, onderscheidenlijk Engelsch mi nister van huitenlandsche zaken en van marine, een bezoek brachten aan Parijs en Rome, slaagden zij erin een vergelijk tot stand te brengen tusschcn Engeland, Frankrijk on Italic op het gebied der ma ritieme ontwapening Bij deze gelegenheid zijn vele juichkreten geslaakt, ómdat de schikking, die werd getroffen, beteekende. dat de Fransch-Italiaansche tegenstellin gen op maritiem gebied uit den weg waren geruimd en het drievoudig vlootpact tus schcn Engeland, Amerika en Japan kon worden uitgebreid tot een vijfvoudige over eenkomst. Definitief zou liet nieuwe pact geredi geerd worden te Londen, maar op het laat ste oogcnblik rezen plotseling moeilijkhe den, daar de concessies, waarop Frankrijk stond, onmogelijk door Italië konden wor den aanvaard. In de praktijk zou, wan neer de ontworpen regeling werd toegepast. Frankrijk zijn bouwprogram op Poolge bied in de jaren 1934, '35 en '36 onge- sloord kunnen uitvoeren, liet. gevolg hier van zou zijn, dat in het begin van 1936 Frankrijk, vergeleken bij Italië, een voor sprong zou hebben van negentigduizend ton. Naar aanleiding van een en ander maakt 'de Vossische Zeilung dc opmerking, dat men stellig dc plank niet mis slaat, wan neer men aanneemt, dat de mislukking van het tc Rome gesloten pact niet voortvloeit uit het feit. dat men naderhand tot het in zicht is gekomen, dat men tegenover Frank rijk te toegeeflijk is geweest. In werkelijk heid liceft men vermoedelijk te maken met een Itaiiaansche teleurstelling; de politieke gevolgen van het accoord, die de fascisten verwachtten, zijn namelijk uitgebleven en om deze reden is het belang, dat Itali«* bij het vlootpact heeft, aanmerkelijk kleiner geworden. Voor deze opvatting pleit ook een bericht uit Parijs, volgens hetwelk aanvankelijk op 9 April tc Villefranche een Italiaanscb.-Frans.che samenkomst zou worden gehouden, die echter tc elfder ure „om zekere redenen" is afgezegd. Dat de berichten omtrent de toenemen de moeilijkheden bij het sluiten van het vlootpact in den laatsten tijd meestal uit Engeland komen, is overigens niet toeval lig. De Engelsche politiek had van het Ro meinsche pact eveneens meer verwacht dan het werkelijk schijnt te brengen. Bo vendien heeft men in Engeland technische bezwaren, die verband houden met de bui tengewoon groote duibootentonnage, die aan Frankrijk is toegestaan. Op de ont wapeningsconferentie in 1932 zou Hender son gaarne tastbare resultaten bereiken, maar zijn verwachtingen hebben weinig kans werkelijkheid te worden in verband met de enorme duikbootenvloot van Frank rijk, die in het geheel meer dan 80 000 ton meet. Er moet rekening mee worden gehou den. dat Frankrijk zich elke duikboot, waarvan het afziet, duur zal laten betalen op het gebied van de bewapening te land. Daar echter het" verschil tusschcn de En gelsche en de Fransche duikbootenvloot bij na 30 000 ton ten gunste van Frankrijk be draagt, zal het Henderson wel duidelijk zijn, dat Frankrijk alleen bereid zal wezen afstand tc doen van dit overwicht, wan neer Engeland het Fransche standpunt in zake de ontwapening te land volkomen steunt. To Londen weet men echter ook zeer goed, dat op dezen grondslag de ont wapeningsconferentie onmogelijk een suc ces kan worden. HET VOLKSBEGEHREN VAN „STAHLHELM". Een propagandafilm verboden. Berlijn. 8 April (V D.) De D.N.-propa- gandafilm voor liet Stahlhelm-Volksbegeh- rèn inzake ontbinding van den Pruisische» Landdag is door de Filmkeuringscommis sie van Binnenlandsche Zaken verboden. De protesten van de D.N. Volkspartij tegen de ze beslissing zijn niet ontvankelijk ver klaard. Het betreft hier blijkbaar een oude verkiezingsfilm, die al bij vroegere gelegen heden heeft dienstgedaan, en die nu eenigs- zins veranderd is. DE OPSTANDIGE BEWEGING OP MADEIRA. Een hongerblokkade in voor bereiding. Londen, 8 April (V.D). De Britsche kruiser „London", die de Engelsche belan gen op Madeira zal behartigen, is aldaar aangekomen. Door het Portugeesche mini- tcrie van Marine wordt bekend gemaakt, dat de regecring niet voornemens is geweld dadig in te grijpen. Zij wil veeleer de op etandelingen door middel van een honger blokkade lot overgave dwingen. De Fransche houding gegispt. Londen, 8 Apr. 1. (V. D.) Bijna een stemmig 6telt de Engelsche pers Frankrijk verantwoordelijk voor de moeilijkheden, waarop nu plotseling het tot stand komen van dc Europeesche vlootovereenkomst stuit. De Daily Herald en andere bladen verklaren, dat Engeland en ook Italië on der geen omstandigheden dc laatste eischen van Frankrijk kunnen accepteeren. Frank rijk zal zijn standpunt moeten wijzigen. In Engeland ziet men de zaak zoo, dat, toen Henderson zich ging mengen in de onderhandelingen tusschcn Frankrijk en Italië, hij daarmede 6lcchts beoogde te be reiken, dat deze beide landen tot dc over eenkomst zouden loetreden, opdat de toe passing in dc praktijk van de z.g. veilig hoidsclausule, die inhoudt dat Engeland zijn tonnage mag verhoogen. wanneer an dere Eropcucsche mogendheden met nieu wen vioolbouw voorgaan, zou kunnen ver mijden. De Londensche vlootovereenkomst is van kracht voor Engeland, Amerika en Japan tot 1936, dus zes jaar. Frankrijk maakt zijn toetreding tot deze overeen komst afhankelijk van de voorwaarden dat het reeds van het jaar 1935 af, dus over vier jaar, de vrije hand zou hebber, om nieuwe schepen bij te bouwen. Frankrijk motiveert zijn eischen door erop te wijzen, dat het in 1936 vier en tachtig duizend ton verouderde tonnage zou hebben. Aangezien ook Engeland op dat tijdstip een aantal verouderde schepen za' bezitten, heeft de Britsche admiraliteit den Franschen eisch afgewezen. NA DE AARDBEVING IN NICARAGUA. Londen, 7 April. (IT.N). In Managua zijn gisteren twee jongens levend geborgen, die een weck lang onder de puinhopen be graven waren geweest. Men vreest echter dat de kinderen ten gevolge van de door gestane 6Chrik krankzinnig zijn geworden Tot nu toe zijn ongeveer 1000 slachtoffers van de aardbevingsramp begraven. Hat parlement van Nicaragua is thans bijeen gekomen om te beraadslagen over d? vraag, of een wederopbouw van de hoofd stad mogelijk is. UNAMUNO VAN MAJESTEITSSCHENNIS BESCHULDIGD. Parijs, 7 April. (H.N.). Volgens een be richt uit Madrid werd de linksche politicus prof. Unamuno, rector der universiteit van Salamanca, op Paasch-Zondag door de po litie verhinderd een politieke rede te liou den. Het manuscript van de rede werd in besiag genomen. Unamuno zal zich waar schijnlijk wegens majesteit6beleediging moeten verantwoorden. Indertijd werd Una muno door Primo de Rivera wegens zijn politieke propaganda verbannen. Hij wist naar Parijs te ontsnappen, van waar hij verleden jaar naar Spanje terugkeerde. DE „BERENGANIA" OP EEN MODDER- BANK GELOOPEN. En weer vlot gesleept. Londen, S April (V.D.). De Oceaan- 6toomer „Berengaria" van de Cunard Lijn is gisteren bij liet naderen van Southamp ton op de terugreis van New York nabij het eiland Wight op een modderbank geloopen tengevolge van den mist. Met lichters en andere vaartuigen werden de pasagiers naar lancl gebracht, terwijl sonimigen er de voorkeur aan gaven aan boord te blij ven tot het schip was vlot gesleept. Dit is hedenmorgen vroeg, toen liet tij gunstig was, geschied. De mist was echter nog niet opgetrokken en voorloopig stoomde het schip nog niet op naar Southampton. OM HET BURGEMEESTERSCHAP VAN CHICAGO. Burgemeester Thompson ver pletterend verslagen. N e w-Y o r k, 3 A p r i 1. (V. D.) Dc groote overwinning van den democraat Anton J. Cermak bij de verkiezing tot burgemeester van Chicago wordt beschouwd als een vlammend protest der bevolking tegen de corruptie en liet ongelooflijke wanbeheer onder leiding van den verslagen burge meester William Thompson, bijgenaamd Big Bill, die gedurende drie perioden zes tien jaar lang burgemeester der stad was. Cermak is tc Praag geboren en was als jongen ezeldrijver in een kolenmijn in Bo- hemen, terwijl hij later als straathandelaar in een karig onderhoud kon voorzien. Wat daarom zijn overwinning beteekent, begrijpt men des te beter, als men weet, dat Thomp son een zoon is van een welgestelde fami lie uit Boston, een z.g. 100 Amerikaan en een voormalige voetbal-ster van de Yale universiteit. De cijfers geven een duidelijk beeld van de stemming. Cermak behaalde 6?2,6S9 6temmen en Thompson ongeveer 200,000 minder, n.l. 479,187 stemmen. Cer mak heeft reeds aangekondigd, dat hij den Augiasstal zal reinigen en verscheidenen der corrupte ambtenaren van het Thomp son-regime zal ontslaan. Prachtig! dochweest verstandig. laat U niet misleiden door schreeuwe rige reclame. Let vooral op de repu tatie van den motor. Wij bieden de grootste keuze uit de beste merken o.a. Eysink, Harley-Davidson, Sunbeam en Francis Barnett d£ motor die geen concurrentie kent compleet voor f 395. Amersfoortsche Motorhandel Lavcndclstr. 9b 12 Telef. 1093 NIC. BOVEE. Vervalschingen door een Finsch oudtminister. H e 16 i n g f o r s, 8 April. (V. D.) Groot opzien is gisteravond te Helsingfors ge baard door de arrestatie van den directeur der sociale verzekeringsbank Itkonen, we gens wisselvcrvalsching ten bedrage van ongeveer 76.000 Finsche mark De vervalschingcn werden ontdekt, door dat op eenige wissels protest kwam Itko nen was een der vooraanstaande leiders der Finsche sociaal-democratie. Hij was voor zitter van liet partijbestuur, verscheidene malen lid van den Finschen rijksdag en minister van binnenlandsche zaken in het kabinet-Tanncr. Gistermorgen verscheen hij als gewoonlijk op het raadhuis, waar hij in den namiddag werd gearresteerd. Alge meen is bekend, dat Itkonen zeer ecnvou dig leeft, doch in de huidige moeilijkheden is geraakt door ongelukkige grondspecula- tie6. Een combinatie van personen had hem overgehaald om mee te doen aan een grond speculatie in de provincie in een stadje, waar de grondprijzen snel zouden stijgen. Hij had de verantwoordelijkheid voor deze transactie aanvaard, doch de verwachte prijsstijging bleef uit Tegelijkertijd had hij een aantal wissels voor in moeilijkheden verkeerende familieleden moeten betalen en toen de vervaldatum van zijn eigen wis sels naderde, had hij zich uit de moeilijk heden gered door de vervalschingcn te be gaan. Nieuwe successen der opstandelingen N c w Y o r k, 8 April (V.D.). Naar uit Bo gota wordt gemeld hebben de opstandelin gen in Venezuela nieuwe 6ucessen behaald De geheele bevolking van den Venezolaan- schen 6taat Apure heeft zich bij de revolu- tionnairen aangesloten. Dc beweging breidt zich thans ook tot de nabuurstaten uit. De leider der insurgenten, generaal Cedeno, is voornemens op de kust aan te rukken, zoo dra de verwachte munitiezendingen zullen zijn aangekomen. De gevechten met de Ve- nezolaansche regeeringstrocpen hebben aar» beide zijden vele slachtoffers gekost. NOTA VAN DUITSCHLAND AAN LITHAUEN. Uitwijzing van Duitsche on derdanen. Berlijn, 8 April (H.N.). De Duitsche zaakgelastigde te Ivowno heeft aan de Li- thausche regeering een nota overhandigd, waarin wordt mededegedeeld, dat de Duit sche regeering op grond van artikel 33 van het tusschcn Duitschland en Lithauen ge sloten handels- en scheepvaartverdrag een beroep zal doen op de comissie van arbitra ge, in verband met het feit, dat 5 Duitsche onderdanen uit Lithauen zijn uilgewezen, wat volgens de Duitsche opvatting ten on rechte en in strijd met het verdrag is ge schied. De Lithausclie regeering heeft ge weigerd de uitzetting ongedaan te maken DE STAPELLOOP VAN HET PANTSER SCHIP „PREUSSEN". B e r 1 ij n, 8 April (V.D.). De stapelloop van het pantserschip „Preussen" zal op 19 Mei a.s. op de werf van de Deutsche Werken te Kiel plaats hebben. COMMUNISTISCH LEIDER IN RUSLAND VERMOORD. Moskou, 7 April. (V. D.) Te Suchum werd de leider der communistische organi satie van de Zuid-Russische communisti sche partij, Patsjoelia, in den rug aangeval len en neergeschoten. De daders wisten te ontkomen. De Gepcoe heeft in verband hier mede achttien verdachte personen gear resteerd Drieduizend visschers tegen drie man politie. Men meldt uit Stockholm aan de N. R. C In het Noorsche visschersplaatsje Svolveer hebben Donderdagavond ernstige ongere geldheden plaats gehad. Ter gelegenheid van de feestdagen lagen er ongeveer 12,000 visschers. De meeste liooren niet in het plaatsje thuis, maar zij waren er heen go- gaan, omdat Svolveer sedert eenigen tijd een bioscoop heeft, waar geluidsfilms ver toond worden. Dc vangst is tot nu toe zeer slecht geweest, belooft voorloopig ook niet veel op tc zullen le'veren en daarom heer6chte er een ontevreden stemming on der de visschers. De aanleiding tot de relletjes was vrij on- beteekenend. Een dronken visscher maakte in dc bioscoop zoo'n spectakel, dat hij er uit gezet werd. Op straat gedroeg dc man zich onbehoorlijk en de eenige politieagent van Svolveer vond het 't beste den man op te brengen. Dit geschiedde zonder inciden ten. Maar eenige vrienden van den man waren hier niet mee tevreden. Zij trokken schreeuwend naar het politiebureau en eischten, dat de arrestant onmiddellijk in vrijheid gesteld zou worden. Spoedig was hier een joelende bende van ongeveer drie duizend visschers verzameld. Behalve den commissaris van politie heeft Svolveer nog één agent. Volgens de voorschriften moesten drie man van de vtèscherij-inspectie in het plaatsje zijn, nu de visschers binnen waren, maar twee van hen hadden verlof gevraagd. De derde was een jongeman van ongeveer 23 jaar. De visschers namen spoedig een dreigen de houding aan. Toen de commissaris naar buiten kwam, werd hij van alle kanten met steenen gegooid, zoodat hij zich moest terug trekken. De woedende bende bekogelde daarop het bureau van politie met steenen en sintels en stukken ijs. De drie politie mannen deden herhaaldelijk uitvallen en trachtten de menigte uiteen te drijven, maar zij konden niet tegen de duizend maal 6terkere overmacht op. Do commissaris ver zocht daarna telefonisch aan de brandweer om hem hulp te verleenen, door eventueel de menigte weg te spuiten en tenminste door naar het bureau te komen. In dit ver zoek werd echter niet getreden. Een der belhamels kondigde toen aan, dat men het politiebureau zou bestormen, in dien de arrestant niet binnen vijf minuten vrij gelaten zou worden. Daarop ging do commissaris naar buiten om te trachten do menigte tot kalmte te brengen. Hij was nog niet op de stoep van het bureau, of van allo kanten vlogen steenen door de lucht. De commissaris werd ernstig aan het hoofd ge wond en viel bewusteloos neer. Onder licvij gejoel bleef men doorgaan met het steeni- gen, tot de politieagent er in slaagde den commissaris naar binnen te halen. De vis schers trachtten nu het bureau binnen to dringen. Intusschen kwam de commissaris weer bij. Hij gaf last den arrestant vrij te laten, waartegen deze eerst overwegende bezwaren had, daar hij zoo rustig sliep. De agent heeft den man toen de deur uit gezet. Nog tot diep in den nacht was het on rustig te Svolveer. Van hot politiebureau zijn alle ruiten verbrijzeld. Ook enkele hui zen in dc buurt hebben geen raam meer heel. Vrijdagmorgen zijn uit verschillende plaatsen in totaal 20 man politie naar Svol veer gezonden. Ook op Goeden Vrijdag was het er zeer onrustig en vooral 's avonds vreesde men nieuwe relletjes. DE EGYPTISCHE REIS VAN DE ZEPPELIN. Friedrichehafen, 8 April (V.D.). Dc „Graf Zeppelin" zal morgenochtend vroeg, te ongeveer 5 uur, onder commando van dr. Hugo Eckener, die gisteren uit de Vereenig- de Staten is teruggekeerd, opstijgen voor den tocht naar Egypte. Aan deze reis zullen 24 passagiers deelnemen. De aankomst te Cairo zal naar alle waarschijnlijkheid Za terdag a.6. des morgens te acht uur plaats hebben. Na uitwisseling van passagiers en post zal de „Graf Zeppeiin" onmiddellijk weer het luchtruim kiezen voor een tocht van acht uur boven Egypte en Palestina. OP ZOEK NAAR PROF. WEGENER. Kopenhagen, 8 April. (H.N.) Naar de goeverneur van Groenland meldt, wordt een hulpexpeditie uitgerust om een onder zoek in te stellen naar het lot van de expe ditie van prof. Wegener, waarvan men se dert den vorigen herfst niets meer heeft ge hoord. EEN RUS DOOD GEVONDEN. P a r ij s, 8 April. (H.N.) Gisteren werd een te Rijssel wonende Rus hier dood gevonden. Het onderzoek luidde tot de ontdekking van een helsche machine en de vondst van een groot aantal schriftelijke stukken in de Duitsche en Russische taal. Beweerd wordt, dat deze zaak in verband zou etaan met die van den verdwenen Russischen gene raal Ko6tiepoff. WEERBEBICBT Hoogste Barometerstand: 772.6 te Vardö. Laagste Barometerstand: 738.0 te Isafjord. Verwachting: Z wallek e tot matige Z. O. tot Z. W. wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, weinig verande ring in temperatuur. Langestraat 49-51 Tel. 190 Wij ontvingen weder NIEUWE VOSSEN en BONT SJAALS. Mooie exemplaren. Ongeveer 100.000 man erbij betrokken. Oslo. 8 April. (V. D.) De laatste pogin- gen van den tijksbemiddelaar om het groo te arbeidsconflict in Noorwegen te vermij den, zijn mislukt, zoodat thans de groot3 uitsluiting in Noorwegen een feit zal wor den. Morgenavond worden drie en veertig duizend arbeiders uitgesloten. Sedert drie weken zijn reeds twaalfduizend arbeiders uitgesloten. Verdere uitsluitingen treden over acht dagen in werking. Bij de totale uitsluiting zijn negentig A honderdduizend arbeiders betrokken. In vele kringen be schouwt men dit arbeidsconflict als een economische catastrophe voor Noorwegen. Parijs, 7 April. (H.N). President Don mergue vertrekt morgen uit Parijs om zijn voorgenomen bezoek aan Tunis te brengen, dat ongeveer tien dagen zal duren. Reeds vroeger heeft hij bezoeken aan Algiers en Marokko gebracht. Tijdens zijn verblijf in Tunis zal ook het feit worden herdacht, dat 50 jaar geleden het eerste protuctoraats- verdrag tusschen Frankrijk en den bey van Tunis werd gesloten. In Mei 1881 werd n.l. het Fransche protectoraat over Tunis bij verdrag geregeld. Volgens de tegenwoor dige grondwet is de hoogste Fransche be stuursambtenaar opperbevelhebber van al le strijdkrachten in Tunis, voorzitter van den ministerraad en tevens minister van huitenlandsche zaken. De bey ontvangt een jaargeld van Frankrijk. President Douraer- gue wordt op zijn reis vergezeld door de ministers van justitie en van marine. Aan vankelijk zou ook Briand de reis meema ken, doch deze heeft daarvan afgezien, daar hij te zeer met werkzaamheden is overladen. NIEUWE ONLUSTEN IN BRITSCH-INDIë. Londen, 8 April. (V.D.) Na een politieke vergadering in de Mohammedaansche wijk te Bombay ontstond een vechtpartij, waar hij een Mohammedaan werd gedood en ne gen ernstig werden gewond. Te Midnapoer in Bengalen werd een aanslag gepleegd op een Engelsch ambtenaar bij de rechterlijke macht. Toen deze een tentoonstelling be zocht, werd door een onbekende vijf maal op hem geschoten, waardoor de ambtenaar zwaar werd gewond. De dader wist te ont komen. BERLIJN SPAART WEER. B e r 1 ij n, 8 April. (V.D.) Volgens mede deling van do directie der stedelijke spaar kas zijn in het afgeloopen jaar in totaal 15 miiliocn mark op de spaarbank ingelegd. De inieggelden zijn voor het raecrendeel „penningbedragen*, een bewijs dat bij den klunen Berlijner de drang tot sparen Is teruggekeerd. Ook in dit Jaar blijk' op be hoorlijke wijze geld naar de spaarbank U zijn gebracht,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1