EXPOSITIE FIRMA DUIM BURGER DÉ EEMLANDEU NIEUWE MODELLEN Zaterdag 11 April 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 239 JAS EN HOED ONTMASKERING VAN EEN OPLICHTER TITULESCU BIJNA MET ZIJN KABINET GEREED OVERSTROOMINGEN IN PERU IS DE STER VAN BRIAND VERBLEEKT? BLOEDIGE ONLUSTEN TE MADRID L. J. LUYCX ZOON U wilt een motor koopen? HET UNIFORMVERBOD HERNIEUWD ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK AM ER SFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 vo°' An«r«foort f 2.10. p« mud 1 0.75. VU 1week (mei gratl* verzekeriag legen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maasden f X-. Afzonderlijke nummers f 0.01. POSTREKENING 47910 TELEFOON INT ERG IIJ PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Liefdadighclds-advertcntlën voor da helft van den prijs. Kleine Advertenties „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, cUte regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.—. Bewijsnummer extra t 0.05 Door H. C. CANNKGIETER. Dc Engelsche humor weet de dingen zoo aardig te zeggen. Zoo las ik onlangs hoe een redenaar in een toespraak verklaard heeft: Wij nemen onzen hoed af voor het verleden en trekken onze jas uit voor de toekomst. Jas en hoed, deze twee kledingstuk ken kenmerken hier ieder een levenshou ding. Het is volstrekt niet hetzelfde, of men zich van den eerste dan wol van de laatste ontdoet. Waarom nemen wij den hoed af? Uit louter beleefdheid. Het afnemen van den hoed brengt geen praktische consequenties mee. Het. liaet, dat dit gebruik ontleend 5s aan de oudheid, waarin de slaaf met ge schoren haar moest loopen, gelijk thans nog in dc studentenmaatschappij de nieuw aan gekomen groen. Door zijn hoofd te ontbloo- ten toonde de slaaf dus zijn dienstbaarheid. Wie den hoed afneemt, wil uw dienaar zijn! Hij biedt.zijn hulp aan, hij wil de min ste wezen, ge kunt over hem beschikken. Maar hoe weinig mcnschen zouden inder daad de 6laaf willen zijn van dengene voor wie ze beleefd het hoofd ohtblooten! Als zoo i email d hen aan hun woord hield en hun het een of andere nederige karwei op droeg, zouden zo. dit gedrag niet hegrijpen en, wanneer men lien op hun betuiging van dienstbaarheid wees. zouden ze verbaasd staan en zeggen: Maar zóó is het toch niet gemeend: u weet evengoed als ik, dat mijn groet, slechts een b.eleefheidsvorm is! Men neemt dus den hoed uit beleefdheid af. Men denkt er verder, niet bij. Degene, voor wieri men hem afneemt, kan ons vaak bitter weinig schelei). Zelfs wanneer men bij een plechtige gelegenheid als bijv. een begrafenis, zijn hoofd ontbloot, blijft men er vaak innerlijk koud bij. Het is een vorm, meer niet. Wie een woning betreedt, neemt zijn hoed af. De bewoners zouden raar opkijken wan neer de bezoeker den hoed ophield. Maar nog grooter zou hun ontsteltenis zijn wan neer een bezoeker begon met zijn jas uit te trekken- Ik bedoel hier geen overjas, want hiervan ontdoet men zich binnens huis begrijpelijkerwijze, maar het gewone colbertje. Wanneer de bezoeker eensklaps in zijn hemdsmouwen zou staan, zou de eerste g?- (lachte van dc bewoners zijn: Wat gaat hij doen? Want wie in zijn hemdsmouwen éaa* staan, gaat iets doen. In tegenstelling met het afnemen vbii' den hoed heeft het uit trekken van de jas praktische consequen ties. Wie zich van zijn kleeren ontdoet, Is voornemens aan den arbeid te gaan'. IliJ trekt zijn jas uit, om des te harder tc kun nen werken. Dc hoed: symbool van eerbiedige onthou ding; de jas: zinnebeeld van een werkzaam heid, welke zich zelfs door gevoelens van hoffelijkheid niet laat terughouden. Het slaat niet gekleed, in een salon in zijn hemdsmouwen te loopen. Maar nood breekt de wetten, ook der beleefdheid en zoo zal iemand, die in een*salon een noodzakelijk karwei heeft te verrichten, zich niet aan de regelen der welvoegelijkheid storen en kalm zijn gang gaan, wanneer de jas hem bij zijn arbeid zou hinderen. En nu de uitspraak van don Engelschen humorist. Wij nemen onzen hoed af voor het verleden en trekken onze jas uit voor de toekomst. Openbaart deze zegswijze niet een aanbevelenswaardige levenshouding? Eerbied voor het verleden past den wcl- opgevoeden mensch. Maar praktisch doet dit verleden hem even weinig als de voor bijganger. voor wien hij zijn hoofd ontbloot. Zijn betuiging van slavernij is niet opricht gemeend. liet is slechts een beleefdheids vorm. Als het verleden ons aan ons woord wil de houden en tot ons zeide gelijk die voor bijganger: Toon nu metterdaad, dat ge uw gaven en krachten als een slaaf geheel in mijn dienst stelt, dan zouden wij raar staan kijken. Mens'chen, die steeds hun mond vol hebben met betuigingen van bewondering, vertecdering en liefd% voor het verleden, spelen te goeder trouw een beetje komedie. Men kan niet de slaaf van '1 verleden zijn, omdat het verleden immers niet meer be staat. Jegens het verleden is slechts de beleefd heidsvorm mogelijk, na welken men over gaat tot de orde van d?n dag. Zooals men na 't lichten van den hoed bij dc groeve weer tot zijn arbeid terugkeert. Maar tegenover dc toe-komst komt men er niet af mst een beleefdheidsbetuiging. Aan de toekomst moet worden gewerkt. Hier moet de jas er bij uil! De toekomst nadert ons als een brok ruw materiaal, dat wacht op den greep onzer handen, die het moeten pletten, boetseeren of snijden lot sen bruik baar en sierlijk voorwerp. Ilocvelen volstaan tegenover de toekomst rnet plannen en praatjes! Met hoffelijken zwier nemen zij den liocd af en laten het ruwe materiaal, zonder dat ze hun hand omdraaien, passecren. Laat het woord van den Engelschman hun levensspreuk wor den. (Nadruk verboden). Ernstige onrust in Portugal. De beweging blijkbaar niet tot Madeira beperkt. Generaal Carmona. die sinds 1927 presi dent i6 der Portugeesche republiek, ziet zich thans weer eens voor een minder pret- tigen toestand geplaatst. Tijdens zijn be wind zijn revoluties schering en inslag ge weest. maar aan al dc opstanden, die te gen zijn gezag waren gericht, wist tij tel kens met succes het hoofd te bieden. Thans echter is opnieuw een revolutionaire be weging uitgebroken, die op Madeira is be gonnen, waar de toestand zeer gespannen hebt te zijn. Het eiland moet geheel in dc macht der rebellen zijn en do regcering tc Lissabon heeft dan ook al oorlogsschepen uitgezonden, terwijl tevens vliegtuigen aan dc actie deelnemen. Tot botsingen is het echter tot dusver blijkbaar nog niet geko men. Men krijgt den indruk, dat generaal Carmona liever door een hongerblokkadc dan door een bombardement dc opstande lingen tot rede wil brengen. Velen zullen het. vreemd vinden, dat een rev olulionairc actie zijn oorsprong vindt op een eiland, doch men moet niet. vergeten, dat juist vele vijanden van dc rcgeci'mg, 'die zich tegen haar hebben gekant, als ban nelingen op Madeira leven. Ook ditmaal draagt de opstand weer een militair ka rakter. CARMONA. Omtrent den ernst van liet verzet is het niet mogelijk volkomen betrouwbaar inge licht tc worden. Te officieclcr plaatse in Lissabon wendt men wel optimisme voor, maar het is zaak hier een beetje nuchter tegenover tc 6taan. Aan don anderen kant is evenmin de juistheid te controleeren van dc telegrammen, volgens welke militairen, die tegen de rebellen zijn uitgezonden, met dezen gemecnc zaak hebben gemaakt. Het zelfde geldt met betrekking tot dc berich ten, welke het voorstellen, alsof de gar nizoenen van de Azoren zich bij de onte vredenen hebben aangesloten. Dat het in Portugal in elk geval niet pluis is, kan inmiddels worden afgeleid uit het feit, dat er een uitgebreide censuur is ingesteld, dc troepen alom zijn gecon signeerd en een speciale bewakingsdienst voor de gebouwen der regcering, dc post en telegraafkantoren, enz., is ingesteld. Niet alleen zijn verschillende-ouu-ministers veiligheidshalve in verzekerde bewaring ge steld, maai- te\ens houden do leden van het kabinet voortdurend contact met el kaar; ook moet het voornemen bestaan in (le Portugeesche hoofdstad de staat van van beleg af te kondigen. De belangrijkste spoorwegstations zijn* eveneens door mili tairen bezet. Dc regecring zelf erkent ge noodzaakt te zijn bizondere maatregelen te nemen, teneinde te beletten, dat dc ver schillende vormen \an verzet het karakter gaan dragen van een uitgebreide revolu tie. Generaal Carmona schijnt op liet oogen- blik nog op het leger te kunnen bouwen, doch de toekomst zal moeten uitwijzen, of alle onderdeden werkelijk betrouwbaar zijn. COMMUNIST ONTVLUCHT DE GEVANGENIS. K 1 iilgenth a I, 9 April. (V. D.) Dc eenigen lijd geleden bij Markhauscn tege lijkertijd met dc communistische agente Schiehaucr gearresteerde comniunistenlei- der Roelz is gisteravond uit de gevangenis van lvlingenthal ontvlucht. Verscheidene communisten, die op straat de ontvluch ting van Roelz stonden af te wachten, wis ten te verhinderen, dat hij opnieuw gepakt werd. Twee hunner werden gearresteerd. GANDHI ZIEK. Londen, 9 April. (II. N.) Volgens een bericht uit Nieuw-Dehli is Gandhi ziek. Men gelooft echter, dat zijn ziekte slechts van lichten aard is. In Indische kringen hoopt men, dat hij binnen enkele dagen weer her steld zal zijn. Hamburg, 10 April. (V.D.) De politic tc Hamburg heeft een geraffineerd oplichter ontmaskerd door dc arrestatie van uen di recteur der ..loscf Funkcn Vliegtuigc-ncon- tsü ucticfabriek". Josef Funken maakte mis bruik van een Uitvinding van een te Ham burg in vakkringen algemeen bekend en geacht technicus,' Volpert, die een manier had gevonden om dc propeller van vlieg tuigen te vervangen, welke uitvinding ook van wetenschappelijke zijde serieus werd genomen. Door het gebruik maken van Volperts idee wist Funken van geldschie ters vrij hooge bedragen los te krijgen on bij de maatschappij tot exploitatie van het llainburgschc vliegveld huurde Funken twee groote hangars, waarin hij zijn „on derneming" vestigde. Talrijke portiers !n uniform werden aangesteld om den toe gang tot de hangars streng te bewaken. Omtrent het eigenlijke bedrijf hoorde men slechts geruchten, die door Funken zelf werden uitgestrooid. Op het bogenblik, dat de schuld van de nieuwe onderneming 51.000 mark bedroeg, die Funken voor het overgroote deel voor zichzelf heeft ge bruikt, heeft de politic ingegrepen cn den man gearresteerd. Boekarest. 9 April. (V. D.) Vanmidr dag heeft Titulescu rapport uitgebracht aan- den koning. Hij wees op den criticken toe stand en verklaarde zich bereid een kabi net der nationale unie to vormen. De be sprekingen van Titulescu verloopcn gunstig en zullen weldra geëindigd zijn. Maniu zal morgen aankomen. Indien geen onverwachte mocilijklieder, zich voordoen, zal Titulescu nog morgen zijn kabinet gereed hebben. Duca treedt toe tot het kabinet. Boekarest, 10 April (V.D.) Op uitnoo d'.ging van Titulescu heeft Duca. de leider van de liberale partij, er in toegestemd te zamen mot. Titulescu een kabinet van dé nationale unie te vormen, althans aan een regcerins van d? nationale unie deel te nemen. AARDVERSCHUIVING IN CALABRIÉ. Rome, 9 A p r i 1. (H N.) In de provincie Calabrië zijn tengevolge van een aardver schuiving twintig gebouwen, o. a. de kerk, ingestort. IIcl reddingswerk is in vollen gang. ALI'S KONINGSCHAP TEGEN- GESPROKEN. P a r ij s9 A p r i 1. (V. D.) Aan den Quai d'Orsay worden de geruchten tegengespro ken, volgens welke de Franschc regeering met emir Ali een overeenkomst zou hebben gesloten, op grond waarvan Ali koning van Syrië zou worden. Te bcvoegder plaatse wordt verklaard, dat er geen desbetreffen de onderhandelingen hebben plaats gehad cn dat dc Franschc regeering evenmin voornemens te dien aanzien koestert. FASCISTEN CONTRA VLAAMSCHE NATIONALISTEN. Brussel, 9 April. (V. Tijdens een meeting van Vlaamsche nationalisten tc St. Picter Voluwe bij Brussel ontstond een vechtpartij tusschen de Vlaamsche nationa listen cn fascisten. Verscheidene personen liepen lichte verwondingen op. Een viertal herriemakers werd gearresteerd, doch later weer in vrijheid gesteld. GEKNOEI MET VALSCHE ARBEIDSCONTRACTEN. Brussel, 9 April. (V. D.) Sedert de bepaling in werking is. dat vreemde ar beidskrachten slechts tegen overlegging van hun arbeidscontract België kunnen bin nenkomen. blijkt, dat er vegl geknoeid wordt met valschc contracten, die zooge naamd door Belgische kolenmijnen zijn ver schaft. Deze papieren schijnen te worden vervaardigd door een in Nederland verblij- venden Serviër, Frangois gehecten. Ver schillende personen, die in het bezit van deze valsche contracten waren, zijn over de grens gezet. Dertig personen het slachtoffer? New-York, 10 April. (V.D.) In Peru is het district Cuzco door ccn groote over strooming geteisterd, waarbij dertig perso nen om het leven zouden zijn gekomen. Doumergue is het niet met hem eens Parijs. 10 April (H.N.) De rede wc.lkc staatspresident Doumergue gisteren te Nice heeft gehouden, wordt door dc Fransche rechtóchc bladen algemeen beschouwd als ccn bewijs, dat er tusschen Doumergue cn Briand sterko mccningsverschillen over de buitenlandschc politiek bestaan. De rede bc\at volgens hen een vernietigende kri tiek op en een ernstige waarschuwing te gen do Locarno-politick van Briand. Dou mergue heeft alle Franschen tot waak zaamheid en nadenken aangespoord cn die partijen, welke Doumergue gelukwenschten met zijn waakzaamheid over dc Franschc politiek, moeten uit- deze rede de noodigo gevolgtrekkingen maken. Sommige bladen zien in deze rede een duidelijke wending in de buitenlandschc politiek van Frankrijk en zeggen, dat de ster van Briand aan liet. verbleek en is. Per- linax zegt in dc Echo de Pari6, dat de rede van Doumergue als ccn veroordoeling van de volkenbondspoliliek cn een verwerping van de ontwapening, zooals men die op het oog heeft, moet worden beschouwd of dat anders zijn woorden absoluut zonder betee- kenis zijn. Dc bladen van links cn van de middenpartijen laten zich over de Tcdc nóg niet uitvoerig uit. Bankoverval te Barcelona M a d j' i d, 10 April. (V.D.) Tc Madrid heb ben vanmiddag bloedige botsingen plaats gehad tusschen wcrkloozcn en studenten cenerzijds cn Spaansche legionairs ander zijds. Ónder communistische leiding trok ken werkloozcn cn studenten door de bin nenstad van Madrid naar het Tehuis der Nationalistische Legionairs, waar het tot wanordelijkheden kwam. Een wcrkloozc werd doodelijk gewond. Men \reest, dat deze gebeurtenissen zullen worden gebruikt als motief voor dc afkondiging van een al gemeens staking. Te Barcelona hebben syndicalisten dc Bank van Catalonië overvallen Het aanwe zige personeel werd met revolvers in be dwang gehouden, terwijl dc kassa wer.l leeggeplunderd. Dc daders wisten te ont komen rnet een buit van 150.000 Peseta's. De geruchten over de vermeende aanwe zigheid van majoor Franco nemen steeds va6tereh vorm aan. Dc politie heeft uitge breide veiligheidsmaatregelen getroffen. Op het vliegveld zijn mitrailleuses opgesteld. EEN INTERNATIONAAL PERSHUIS. Geneve, 10 April. (V.D.) In de laatste Volkenbondsvergadering opperde de Roe- meenschc politicus Titulescu het denkbeeld, dat elk der aangesloten staten duizend dol lar zou storten voor de oprichting van een internationaa. perslniis ten behoeve van da Volkenbondsjournalisten. Op het oogenblik hebben li staten een bijdrage gestort, zoo dot het totaal-bedrag op het oogenblik 66,000 Zwitsersche franc bedraagt. KONING GEORGE BLIJFT VOORUITGAAN Londen. 10 April. (V.D.) Medegedeeld wordt dat de toestand van den koning steeds ooruitgaande is. Voor het. eerst deze weck heeft Lord Daw son of Pcnn Z.M. heden niet bezocht. Als voorzorgsmaatregel zal do koning do ko mende dagen nog zijn kamer moeten hou den. Het is nog niet vastgesteld of de koning zijn voorgenomen bezoek aan de New Mar ket-races, welke aan het eind der maand gehouden zullen worden, zal houden. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 769.5 tc Calais cn Vlissingen Laagste Barometerstand: 736.0 te Scydisfjord. Verwachting: Meest matige, Z. tot AV. wind, zwaar bewolkt of be trokken, aanvankelijk weinig f>f geen regen, later iets koeler. Langestraat 49-51 Tel. 190 Wollen MOUSSELENES zijn dit jaar GOEDKOOP Wij Hebben een mooie sorteering. Prachtig! dochweest verstandig laat U niet misleiden door schreeuwe rige reclame. Let vooral op de repu tatie van den motor. Wij bicden de grootste keuzo uit de beste merken o.a. Eysink, Harley-Davidson, Sunbeam en Francis Barnett d€ motor die geen concurrentie kent compleet voor f 395-—. Amcrsfoortsche Motorhandel Telef. 1093. NIC. BOVEE. Lavcndelstr. 9b 12 Berlijn, 9 April. (V. D.) Dc politie- president deelt mede, dat op grond van paragraaf 8 der noodverordening wederom verboden is gesteld liet dragen van scmi- militairc partij-uniformen of bondsklecding van de nationaal-socialistischc Duitsche ar beiderspartij of haar ncvenqrganisaties, in zonderheid dc Sturmmabteilungcn (S.A> Schulzstaffel (S.S.) cn de Hitler Jugend. Tot bedoelde uniformen of bondsdracht worden gerekend alle voorwerpen, die daartoe be stemd of geschikt zijn cn afwijken van de gebruikelijke burgcrkleeding en waardoor het lidmaatschap van genoemde organisa ties uiterlijk blijkt. De regccringsprcsidcnt van de provincie Westfalen cn dc oppcr-prcsident van dc provincie* Hannover hebben uniformverbo den uitgevaardigd, die geheel overeenstem men met dat, hetwelk heden door den Bcr- lijnschen poliliepresidcnt werd afgekondigd. Ook dc opper-president van Opper-Silczië heeft een dergelijk verbod uitgevaardigd. DE REGEERINGSCRISIS IN ROEMENIE. Een spoedige oplossing ver wacht. Boekarest, 9 April (V.D). De onder handelingen over de regecringsvcrrning du ren voort. De Koningin heeft vanmiddag na elkaar de belangrijkste partijleiders, n 1. Jorga, Duca, Lupu, Averescu, Pop en Maniu ontvangen. Aangezien dc ontvangst slechts kort geduurd heeft meent men te mogen «aannemen, dat dc onderhandelingen spoe dig zullen eindigen en dat de nieuwe regce ring reeds morgen gereed zal zijn. Geschiedt dit niet, dan kan de definitieve regeerings- vorming niet eerder plaats hebben dan Dinsdag of Woensdag a.6., in ieder geval eerst na Rocmeensch Paschcn. RAZZIA TE PARIJS. Par ij s, 10 April (V.D.). De Parijsche po litie heeft gisteren een razzia gehouden in de wijk achter dc B.astille Er werden 206 personen gearresteerd, waarvan het mcc- rcndeel, na verhoord tc zijn, weer op vrije voeten werd gesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1