PEUGEOT WILL GO RIT EEN OPZIENBAREND PROCES MORGEN BEGINT DE DÉ^EMIANDEB ZIE ANNONCE VAN GISTERAVOND Dinsdag 14 April 1931 j Uitgave: VALKHOFF Co. «g» Bureau: flrnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 241 BERICHT 26000 K.M. NON STOP START 9 UUR V.M. WILLGO PETER KURTENVOOR DEN RECHTER Belangstelling uit heel de wereld L. J. LUYCX ZOON U wilt een motor koopen? MUITENDE TROEPEN IN PORTUGAL AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 aaandtn v°0' Am.rtfoort f 2.I0. pa mand 0.75, - week (met gratia vtrttkarlag tagea ongelukken) I 0.171/,, Blnoenlnnd franco per post per 3 naandeo f 3.-. Afionderlljke nummert f 00». POSTREKENING 47910 TELEFOON INT ERG til PRIJS OER ADVERTENTIEN v®°'~4 "-os mbegnp van eca bewijsnummer, ellcc regel meer f 0.25. Llefdodlghelds-advcrtcntiiin voof idê Wlft van den prijs. - Kleine Advertentie .KEITJES" bij vooruitbetaling 1-5 regelt J0 ctat, tikt tegel meer 10 eat, drieman! plantten I 1.—. Bewijsnummer earn I OM Onze abonné's worden beleefd verzocht adreswijzigingen niet aan den bezorger van de courant op te geven doch schriftelijk of telefo nisch aan ons adres. Het komt voor dat zij een wijziging, wanneer die in hun wijk ligt, uitvoeren, zonder ons te waarschuwen. Bij verwisseling van personeel komen dan fouten in de bezorging voor. DE ADMINISTRATIE. Bewogen dagen in Spanje. Zal koning Alfonso zich kun* nen handhaven? Ook de aanvullende berichten uit Spanje bevestigen, dat bet votum voor de repu bliek een gespannen toestand in het leven heeft geroepen en dat dc mogelijke troon afstand van koning Alfonso een aangele genheid is, die op het oogenblik de geesten algemeen bezig houdt. Er heerscht op het Pyrencesche schiereiland momenteel een zenuwachtige stemming en de geruchten, die omtrent den toestand worden verspreid, zijn niet alleen legio, maar ook zoo uitccn- loopend, dat het moeilijk is waarheid en verzinsel terstond van elkaar te onderschei den. Er is al gemeld, dat niet alleen het kabi- net-Aznar is afgetreden als gevolg van den stembusstrijd, maar dat ook de koning iccds het veld heeft geruimd. Op het oogen blik, dat wij dit overzicht schrijven, hebben wij noch van het. eene bericht, noch van het andere oen-bevestiging ontvangen; on- dertusschen behoeft het geenszins te verba zen, wanneer vandaag of morgen èn de con- servatief-liberale regeering aftreedt èn de koning dit voorbeeld volgt, daar het feite lijk een dwaze toestand is. dat in een land met een belangrijke ropublikeinsche meer derheid zoowel een monarchistische regce- ring als een vorst, van wicn men niets meer wil weten, worden gehandhaafd. Terwijl sommige berichten het laten voorkomen, dat do koning van zins is afstand te doen van den troon ten behoeve van één zijner zoons, suggeroeren andere telegrammen, dat de koning er in de verste verte niet aan denkt zijn hooge positie op te geven. In elk geval zijn er in Spanje belangrijke gebeurtenissen op til. Er zijn namelijk twee mogelijkheden: of de regeering en de ko ning trekken zich vrijwillig terug en dan voltrekt, de politieke ommekeer zich zon der wrijving, öf de tegenstanders van de re- publick doen een wanhopige, poging om het terrein, dat zij hoe langer.hoe meer verlie zen, te behouden of terug te winnen. In het laatste geval, dus wanneer de monarchie zich tegen de meerderheid van hel land ver zet en door een nieuwe dictatuur poogt, zich staande te houden, breekt, in Spanje zoo goed als zeker een revolutie uit met al -de noodlottige begeleidende verschijnselen, die nu eenmaal aan een burgeroorlog vast zitten. Zoowel de socialisten als de repu blikeinen van andere schakeering beschou wen den slembusuitslag niet slecht^ als een volksstemming in den gewonen zin van het woord, doch tevens als een veroordeeling van den hoogsten vertegenwoordiger der monarchie. De consequentie hiervan is, dat zij binnen den kortst mogelijken tijd Spanje lot een republiek willen rnaken. Het liefst zien zij deze langs vreedzamen weg verwer kelijkt, maar wanneer de koning en zijn aanhangers do teekenen der tijden niet willen verstaan, zullen zijn blijkens dc door hen uitgevaardigde manifesten er niet voor terugdeinzen via een revolutie hun dool te bereiken, een revolutie, waarvoor zij de verantwoordelijkheid eventueel zullen la den op de schouders van koning Alfonso en diens raadslieden. Hoe ernstig de regeering den toestand be schouwt, kan blijken zoowel uit het feit, dat de censuur blijkbaar weer is ingesteld, als afgeleid worden uit de omstandigheid, dat op bevel van den minister van oorlog alle officieren ziin geconsigneerd, opdat dezen terstond op hun post kunnen zijn, wanneer er troebelen uit mochten breken. Natuur lijk bestaat steeds de mogelijkheid, dat de koning zich laat raden door eerzuchtige po litici, die in de veronderstelling leven, dat zij met behulp van het leger tegen den golf slag van het rcpublikanisme kunnen op tomen. Wanneer inderdaad dergelijke ad viseurs hun zin krijgen, is de kans groot, dat Spanje binnenkort in diepe ellende wordt gedompeld. EEN ECHTPAAR VERMOORD. Praag, 13 April. (H.N.) Te Bockau is Zaterdagavond een echtpaar vermoord. Dc moordenaar heeft klaarblijkelijk eerst den man vermoord en daarna de vrouw, die er een café op na hield, opgewacht en even eens om het leven gebracht. De politie vond de beide lijken raet ingeslagen schedel in den tuin voor het huis liggen. Een ijzeren buis, waarmede de moord is gepleegd, werd éveneens gevonden. Eert reeks afschuwelijke misdaden Heden begint, naar wij in liet Vaderland lezen, te Dusseldorp het proces tegen Peter Kürten, den moordenaar en brandstichter. Ongeveer 200 getuigen zijn opgeroepen en meer dan twintig deskundigen zullen hun rapport uitbrengen Kürten zal zich te verantwoorden heb ben wegens zeven pogingen tot moord, waarbij .zijn slachtoffers, meest vrouwen, mjn of meer ernstige kwetsuren hebben opgeloopen, en wegens negen moorden. Eén dezer moorden Is reeds acht jaar geleden gepleegd op een tienjarig meisje uit Keu len- Mülheim. De overige acht moorc'.en zijn tusschcn Februari en November 1929 ge pleegd. Negen maanden lar.g heeft Kürten Dusseldorp in rep en roer gebracht. Steeds Weer werd de politie versterkt, doch ook de politié-ambtenarcn uit Ber lijn stonden voor een raadsel. In elk geval 'had de politie reusachtig veel werk te doen. Ongeveer tienduizend brieven zijn in den loop van den tijd ontvangen. Deze kwamen alle in een karthotheek en moes ten bewerkt worden. Duizenden sporen, door het publiek aangegeven, moesten wor den nagegaan en honderden menschen ge arresteerd worden. Tenslotte is het toeval tc hulp gekomen. Een jonge vrouw, die door Kürten over vallen was, had een brief aan haar vrien din gericht. Door verkeerde adresseering kwam deze blief in andere handen. Hier door is de politie op het spoor van Kür ten gekomen. Op 24 Mei van diet vorig jaar is hij eindelijk gepakt Tijdens zijn verhoor heeft hij omvang rijke bekentenissen afgelegd. Teekenen van berouw heeft men bij hem n.iet ontdekt. Op grond van hun waarneming verkla ren de psychiaters, dat hij voor zijn daden verantwoordelijk is. Kürten beweert uit wraak jegens de menschheid te hebben ge handeld, daar hij jarenlang in een tucht huis heeft gezeten Om het aantal getuigen niet nog grooter te maken, is n> ongeveer 45 gevallen van brandstichting geen aanklacht ingediend. De straffen, die hem hiervoor zouden wor den opgelegd, zouden daarenboven loch in het niet zinken bij die voor de moorden. Het proces zal gehouden worden in de groote zaal van de politie-kazerne, daar de eigenlijke rechtzaal voor zulk een proces veel te klein is. Baltengewoon groote belang stelling. De belangstelling voor het proces is uiter mate groot, wat reeds blijkt uit de tallooze aanvragen van de pers, zoowel uit alle dee- len van Duitschland als uit liet buitenland. Amerikaansche, Engelschc, Italiaansche en Fransche journalisten hebben om toegang tot de rechtzaal verzocht en de Duitsche autoriteiten hebben hun best gedaan om hun zoo veel mogelijk ter wille te zijn en hebben de zaak dan ook prachtig georgani seerd. Voor de pers werden ongeveer 90 plaatsen ingericht. Het sprak wel vanzelf, dat daarvoor in de gewone zittingzaal van het Landesgericht geen plaats was en zoo hQOft men gebruik gemaakt van de groote turnha! .an de Poiizei-Unterkunft Dussel- dorf-Nord. Voor de verschillende toegelaten journalisten zijn de stoelen aan de pers tafels gereserveerd, terwijl is gezorgd voor een speciale perskamer met extra telefoon lijnen en een speciale cantine. Een ontzaggelijke menigte verdrong zich hedenmorgen voor de groote manege, waar achter de politie-sporthal gelegen is. Wie echter niet voorzien was van een plaats bewijs. hetzij voor publieke, hetzij voor ge reserveerde tribune, kon alle hoop laten varen om door bet cordon van de Schupo heen te breken, dat het gebouw aan alle kanten bewaakte. De rechtzaal zelf is tot 1 de laatste plaats bezet. Gereserveerde en publieke tribunes zijn stampvol. Vele advo caten, leden van de rechterlijke macht en cenige bekende criminologen zijn aanwezig. Tegen half tien zal het proces aanvangen. Het geroezemoes in de overvolle zaal ver stomt. Een zijdeur gaat open en onder adern- looze, gespannen stilte leidt een wacht meester Peter Kürten hinneu. Hij ziet er goed uit en maakt een indruk, dien men bijna frisch zou kunnen noemen, als'van iemand, die langen tijd met vacantic is ge weest en geheel uitgerust is. Hij kijkt rus tig en gelaten om zich heen. Hij draagt een blauw costuum met een helder-witte boord en een lange das. Zijn gezicht is glad geschoren en in zijn haar ligt een zorgvul dige scheiding. Eenige minuten Ia Ier treedt het gerechts hof binnen. President is de voorzitter van het Landesgericht Dr. Rose en rechters zijp Dr. Wender en Dr. Lennarz liet Openbaiiv Ministerie is vertegenwoordigd door den Oberstaatsanwalt Dr. Eicli en den St'aats- anwaltsrat Dr. Jansen. De jury bestaat uit zes personen, een stadsarchitect, een ambtenaar bij de spoor wegen en vier personen uit arbeiderskrin gen en uit den kleinen middenstand. Küï'ten wordt verdedigd door advocaat dr. Wehner uit Dusseldorf. Als de rechtbank zich gezet heeft, wordt begonnen met de voorlezing van de acte van beschuldiging, die 217 getikte pagina's omvat. Kürten vertelt van zijn jeugd. Nadat de dagvaarding is voorgelezen, verzoekt de voorzitter Kürten een beschrij- vinig te geven van zijn jeugd en de toe standen in zijn ouderlijk huis Kürten verklaart, dat zijn ouders, toen hij nog jong was, herhaaldelijk van woning moesten veranderen, omdat zijn vader drankzuchtig was cn in zijn dronkenschaj) zooveel burengerucht maakte, dat het ge zin na korten tijd bijna elke woning moest verlaten. Bij hem thuis werd dan ook altijd getwist. Zijn vader mishandelde zijn moe der en sloeg het huisraad stuk. Op 8-jarigen leeftijd had Peter Kürten voor de eerste maal het ouderlijk huis verlaten Drie we ken lang zwierf hij rond en leefde grooten- deels van de opbrengst van kleine diefstal len cn straatroof. Zijn vader had verschil lende misdaden begaan en moest dan ook dikwijls gevangenisstraf uitzitten, zoodat zijn moeder met tien kinderen thuis dik wijls de bitterste armoede leed. Op de vraag van den voorzitter of het juist was, dat zijn vader wegens het plegen van bloedschendige handelingen met zijn eigen dochter tot tuchthuisstraf was ver oordeeld, antwoordde Kürten bevestigend. Kürten verklaarde verder, dat hij onge veer op zijn 15e jaar wegens het verduiste ren van hem toevertrouwd geld voor de eerste maal twee maanden gevangenisstraf kreeg. Bij deze gelegenheid kwam hij in de strafgevangenis voor de eerste maal in contact met ernstige misdadigers. Als ..melkmuil" werd hij daar over verschillen de dingen, waaromtrent hij tot nog toe geen idee had gehad, ingelicht. Later kreeg hij wegens huisvredebreuk en bedreiging voor dc tweede maal gevangenisstraf. Van kwaad tot erger. Na ongeveer een uur stelt de ambtenaar van het O.M. voor, dit gedeelte van het ver. Lioor rnct gesloten deuren te doen plaats vinden, omdat bij de bespreking van den achtergrond van Kürten's daden dc zede lijkheid in gevaar zou kunnen komen. Als Küiten echter verklaart, dat hij de drijfvee- ren van zijn daden kan schilderen, zonder nader op se.xueele kwesties in te gaan, be sluit de rechtbank voorloopig het verzoek niet in le willigen. Uit het verdere verhoor blijkt dan. dat Kürten vele jaren in gevan genis en tuchthuis heeft doorgebracht. Na zijn ontslag begint hij stevds weer nieuwe diefstallen, waarvoor hij steeds weer hoo- gere straffen kreeg. In het jaar 1904 werd hij voor het eerst gestraft wegens eenige brandstichtingen met zeven jaar gevange nisstraf. In 1912 kwam hij weer vrij, doch zijn moeder wilde hem niet meer in huis nemen. Hij moest du6 weer zijn toevlucht nemen tot stelen. In den zomer van 1930 sloop hij een huis binnen met dc bedoeling er te 6telen. In een kamer zag hij een 17-ja- rig meisje. Hij had toen al het andere ver geten, zich op het meisje gestort en het langzaam gewurgd. Hij was toen snel ge vlucht. Naderhand was het hem net zoo ver gaan. In een herberg te Köln-Mühlheim wilde hij inbreken, doch was in een slaap kamer terecht gekomen, waar hij een meisje van tien of elf jaar in bed vond liggen. Ook hier vergat hij zijn doel, den diefstal, doch het meisje had hij gewurgd en door een steek in den hals gedood. Hij was naar bui ten geloopen, had de deur achter zich ge sloten, onder een pomp zijn handen gewas- schen cn was naar het station gegaan. Op een vraag van den voorzitter naar het motief van zijn handelingen antwoordde Kürten, dat op dergelijke oogenblikkcn zijn voornomen om te 6telcn verdrongen werd door een 6tcrke 6exucolc geprikkeld heid, die de voornaamste drijfveer van zijn daden vormde. Geleden onrecht eveneens motiol van zijn daden. Uitvoerig sprak Kurten over zijn straffen in de Pruisische gevangenissen, met opslui ting in donkere cellen van Kerstmis tot Paschen, insluiting in zware kettingen, slechte kribben en hongerstraffen. In de twee-en-twintig jaren, die hij in totaal in gevangenis en tuchthuis had doorgebracht, was hij vcerLigmaal gestraft wegens disci plinaire vergrijpen. Hij verklaarde, dat be halve zijn 6cxucele drift ook de herinnering aan het door hem geleden onrecht bij vo rige straffen één der sterkste drijfveeren voor zijn daden was, waar zonder hij mis schien niet tot het plegen der diverse mis daden was overgegaan. Toen de voorzitter nadere bijzonderheden vroeg omtrent deze 6e^ueele drift tot moor den stelde het O.M. wederom voor, dit ge deelte van het proces met gesloten deuren te behandelen, wat echter na Kürten's ver klaring. dat hij hieromtrent geen schok kende dingen had mede te deelen, door de rechtbank werd afgewezen. Nadat Kürten verschillende door hem ge pleegde moordaanslagen had geschetst, ver klaarde hij, dat zijn sadistische aard hem steeds weer tot dergelijke daden bewoog. Wegens eenige groote diefstallen was hij als recidivist tot zware tuchthuisstraffen veroordeeld, die wcgcn6 nieuwe wandaden verlengd werden. In April 1921 kwam hij uit de gevangenis en trouwde met zijn tegenwoordige vrouw. Hij kreeg werk als metaalarbeider, deed ac tief mee in zijn vakhond en leefde cenigen lijd eenigszins tevreden Niettemin had hij inmiddels verscheidene malen kennis met meisjes gemaakt, die hij mishandelde en trachtte te wurgen. Te beginnen met het jaar 1928 hoopen zich zijn gruweldaden op, overvallen, moor den en brandstichtingen. Kürten schildert den moordaanslag op vrouw Ivühn in 1929 te Gerresheim en verklaart, dat hij toen zoo opgewonden was, dat hij zich op het eerste het beste dier zou hebbón geworpen, dat hem in den weg was gekomen. Met een schaar, die hij voor dit doel van huis had meegenomen, had hij vrouw Kühn gestoken. Tusschen de menigte voor haar huis had hij zich verheugd in de opwinding van de daar verzamelde menschen. Kürten beschrijft vervolgens cle verschil lende door hem in het begin van 1929 ge pleegde moorden, waaruit blijkt, dat steeds een abnormale sexueele drang hem tot den moord aanzette. Dat was o.a. het. geval hij den moord op het 8-jarig schoolmeisje Rosa Ohliger, die hij op straat had aangetroffen cn met een 6chaar had omgebracht. Het lijk je had hij met petroleum begoten cn deze aangestoken. Hij had bij dc vlammen staan kijken die hem een gevoel van genoegen ga ven. Vier dagen later had Kürten den machi nist Rudolph Scheer door tien messteken in het gezicht, een aan dc 6laap en vijf in den rug, vermoord. Ook dc 22-parigc dienst bode Maria Halm had hij, gedreven door dcnzelfden drang, vermoord door talrijke steken in hoofd, hal6 cn borst. In antwoord op een vraag van den president verklaarde Kürten, dat deze moorden hem 6teeds een sterk sadistisch gevoel van bevrediging had den geschonken. Kürten bekende voort6 in den nacht van 21 Augustus 1929 in een half uur tijds niet minder dan drie menschen te hebben aangevallen en zwaar verwond. Drie dagen later vermoordde hij dc 6-jarige Gertrud Hamacher cn de l-i-jarige Louise Lenzen. Op 25 Augustus trachtte hij de 22- jarigc Gertrud Schulte te vermoorden. Het meisje dankt haar leven slechts aan het feit, dat hij gestoord werd door voorbijgan gers. Toen trad een onderbreking in van ongeveer vier weken. Op 30 September wa pende Kürten zich voor dc eerste maal met een hamer. Hij verklaarde dat de opwin ding van de door hem ondervonden sen satie door deze afwisseling vergroot was. Dien avond was hij gaan wandelen met de 32-jaripje Ida Reuter. Plotseling had hij haar overvallen en 13 krachtige slagen met den hamer op het hoofd gegeysn, zoodat zij kor ren tijd later stierf. Eerst had hij echter de stervende vrouw 70 meter verder het bosch ingeslcept en niet nader te noemen handelingen met haar gepleegd. Op 11 Oc tober had hij de 22-jarige Elisabeth Doer- rier eveneens met hamerslagen gedood. Kürten schilderde nog eenige moordaan slagen en verhaalde tenslotte uitvoerig den moord op de 5% jaar oude Gertrud Alber- mann. Aangezien de beklaagde verklaarde uitge put te zijn en het proces niet meer te kun nen volgen, werd de zitting verdaagd tot morgenochtend. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 772.7 tc Scilly. Laagste Barometerstand: 749.3 te Memel. Verwachting: Matige tot zwakke, N. W. tot Z. W. wind, afnemendo bewolking, weinig of geen regen, mogelijk nachtvorst, iets zachter overdag. Langestraat 49-51 Tel. 190 CEêPE DE CHINE FLAMENGA SOIE ARTIFICIELLE. Prachtig kleurassortiment. Prachtig! dochwoest verstandig laat U niet misleiden door schreeuwe rige reclame. Let vooral op de repu latie van den motor. Wij bicden de grootste keuze uit do beste merken o.a. Eysink, Harley-Davidson, Sunbeam en Francis Barnett de motor die geen concurrentie kent compleet voor f 395.—. Amersfoortsdie Motorhandel Lavendelstr. 9b 12 Telef. 1093. NIC. BOVEE. Opstandelingenkabinet op Madeira Londen, 13 April. (V. D.) Volgens betrouwbare berichten van de Portugee- sche grens zijn verscheidene regimenten in de provincie aan het muiten geslagen. Te Barreira en te Caldas da Rainha zijn re- geeringsgetrouwe troepen geconcentreerd. To Oporto vonden Zaterdag en Zondag te gen de regeering gerichte betoogingen plaats. In de straten van alle groote steden wordt door troepen gepatrouilleerd. De be kende Portugeesche vlieger Aragao heeft in talrijke grooto steden propaganda tegen dc regeering gemaakt. Bij deze gelegenheid kreeg do commandant van het vliegveld tc Arnadora van het ministerie van oorlog be vel Aragao tc arresteeren. In plaats van dit bevel op te volgen, sloot hij zich bij Aragao aan en vergezelde hem op zijn verdere vlucht. Do opstandelingen up Madeira deelen in hun informatieblad mede, dat zij een kabi net hebben gevormd met aan het hoofd als minister-president den overste Preiria en als óppers-bevelhebber overste Mendes de Reis. Zij hebben een oproep gericht tot de voor Madeira liggende kanonneerboot Iboa, om zich bij de revolutionaire beweging aan te 6luiten. Een antwoord hebben zij tot nog toe echter niet ontvangen. De berichten, dat de voor de Azoren liggende kanonneerboot Tamao naar de opstandelingen zou zijn ovcrgeloopen, schijnen onjuist te zijn. Van Engelschc zijde zou men voornemens zijn, indien de regeeringstroepen tot een blok kade van het eiland zouden overgaan, de Britsche bevolking te doen evacueeren. De opstandelingen zouden den Britschen con sul hebben verzocht bemiddelend te willen optreden tusschcn hen en de regeering ia Lissabon. ENGELSCH MINISTER NAAR PARIJS. P a r ij s, 13 April. (H.N.) Do Engclsche minister van mijnbouw is gisteren te Pa rijs aangekomen, om met de Fransche re- gcering tc onderhandelen over den arbeids tijd in den mijnbouw. Zooals bekend heeft hij onlangs voor dit doel ook een bezoek gebracht aan minister Stegerwald to Ber lijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1