IN SPANJE GEEN KONING MEER DE EEMIANDEU „PEUGEOT WILL GO" RIT SPANJE WERD ZICHZELF BEWUST JOH. DE HEER ALFONSO IS AFGETREDEN Woensdag 15 April 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargano No. 242 BERICHT IS DE MONARCHIE TE NIET GEDAAN? De bevolking opge wonden 26000 K.M, NON STOP Aankomsten vertrek eiken avond en ochtend 9 uur bij WILLGO AMERSFOORT UIT ALFONSO'S LEVEN Koning bij zijn geboorte B L. J. LUYCX ZOON fortmann en hehenkamp flANO- EN 0RGELHANDEL AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe' Q"atki> va°' 12.10 po muid 075. p» week (net gratie wzek«rtag cegeo otsgelokkea» f 0.!7%> Binnenland franco per pos» per 3 «aasde© 6 3b-. Afronderlijke oummers f OM, POtTlEKENINC 47910 TELEFOON INT ERG III PRIJS OER AOVERTENTIEH va© 1—4 regelt 1 05 «et tobegrtp va» ret> oewiisnomroer. e])^ regel meo f0.25 Liefdndigheids-adverreottte voor és kalft va© deo prijs - Kleine Advartentite „KEITJES' fcü vooruitbeidlinp —5 rtwcla Jft cat «tea regel ene» 10 cast, értoaaal pleawso 0 6,— Beadjuoramer eatt» OM Onze abonné's worden beleeïd verzocht adreswijzigingen niet aan den bezorger ve.c de courant op te geven doch schriftelijk of telefo nisch aan ons adres. Het komt voor dat zij een wijziging, wanneer die in hun wijk ligt, uitvoeren, zonder ons te waarschuwen. Bij verwisseling van personeel komen dan fouten in de bezorging voor. DE ADMINISTRATIE. Koning Alfonso balling gewor den. Spanje in een republiek veranderd. In onze beido vorige overzichten lieten wij reeds uitkomen, dat elk oogenblik de troonsafstand van koning Alfonso kon wor den verwacht. Inderdaad is do abdicatie van den Spaansehcn koning gisteren een feit geworden. Zeer uitvoerige berichten hebben er reeds over ingelicht, dat do repu blikeinen thans, zonderdat er bloed is ver goten, de macht in handen hebben geno men. In de worsteling tusschen twee staats concepties heeft de monarchistische het on dei,*spit moeten delven; met andere woor dep: de Spaansche intellectueelen en de Spaansche arbeiders, twee bovoikingsgioe- pen, die eenerzijds door hun ontwikkeling, anderzijds door hun contact met do wereld beweging van het strijdend proletariaat be scffen, dat de wereld grooter is dan Spanje hebben zich nadrukkelijk uitgesproken to gen een conservatisme, dat de laatste jaren in Spanje zich hardnekkig op de been trachtte te houden door middel van een dic tatuur, die steeds de vrijheden der staats burgers in belangrijke mate aantastte. In verband met wat wij hierboven noteerden, spreekt het dan ook haast vanzelf, dat voor al van de groot* Spaansche steden, waar het moderne leven het makkelijkst door drong, het omwcntelingsmitiatief is uitge gaan. De provincie, waar de monarchisti sche denkbeelden nog het meest worden gehuldigd, zal zich hij den gewijzigden staat, zij het noodc, wel moeten neerleg gen: fel-actieve tegenkanting van deze zijde zal. nauwelijks kunnen worden verwacht, nu koning Alfonso, die>een bloedige revolu tie heeft willen vermijden, althans naar den vorm zich vrijwillig heelt teruggetrokken. Ondcrtusschen is de vraag, hoe Spanje zich in de toekomst zal ontwikkelen, nu de staatsvorm is gewijzigd, uiterst moeilijk te beantwoorden. Dat in den vervolge alles naar wensch zal gaan, is nog geenszins z» ker en zal voor 'n niet gering deel afhangen van de omstandigheid, of de republikeinen van verschillende schakeering erin zullen sla gen hun eensgezindheid te bewaren. Wel zijn zij het er allen over eens geweest, dat de monarchio een brok verleden behoordt» te worden, maar nu komt het erop aan de republiek een stevigen grondslag to bezor gen. Zal dit lukken? De meeningsverschil Ion onder de republikeinen, zooals deze tot dusver aan den dag zijn getreden, openen geen bemoedigende perspectieven, maar wanneer de nieuwe minister-president Za- mora een politicus van groot formaat blijkt te zijn, in staat met groot gezag leiding te geven, kan Spanje inderdaad een blljder toekomst tegemoet gaan. De goede tijd zal echter leeren, of de verwachtingen zullen worden verwerkelijkt van degenen, dio thans een gelukkiger tijdperk voor Spanje zien aangebroken, nu Alfonso van het too- neel is verdwenen en zijn conservatieve raadslieden niets meer in de melk hebben te brokken. Een beiangrijk feit is inmiddels, dat in de nieuwe regeering verscheidene sociaal democraten zijn opgenomen, zoodat het zeer achterlijke Spanje, waarin nog grootendeels middeleuwsche toestanden heerschen, niet is overgeleverd aan de syndicalisten en anarchisten, die tot dusver wel een zeer le vendige, maar nog al onvruchtbare actie hebben gevoerd, die Spanje niet bepaald tot heil strekte. Dc Spaansche sociaal-demo craten vormen een organisatie, waarin een stevige partijzucht heerscht, zoodat zij doelbewust zullen streven naar den finan cieelen, econornischen en geestelijken op bouw van Spanje, waar b.v. het analpha- betisme nog welig tiert. De sociaal-demo cratie kan in het nieuw Spanje een belang rijke regelende factor worden en vormt wel licht een waarborg, dat Spanje niet zal worden gebalkaniseerd en vervallen tot een staat, waar voortaan do revolutie een ge beurtenis is, die door zijn periodiciteit nau welijks meer iets schokkends heeft zooals in Mexico en andero Midden- en Zuid-Amc- rikaansche steden. Overigens wordt het hoe langer hoe dui delijker, dat koning Alfonso het verlies van zijn kroon grootendeels aan zich zelf heeft te wijten, daar hij, over welke handigheden hij overigens ook beschikte, óén groote po litieke fout heeft begaan; bij dc drie minis ter-presidenten, die na den val van Primo do Rivera met de leiding van 's lands zaken waren belast, heeft hij er niet nadrukkelijk genoeg op aangedrongen geleidelijk de die tafuur weer te vervangen door het const! tutionalisme Aan de republikeinen is bet thans de grondwettige toestanden weer vol komen te herstellen Af te wachten valt, of de economische, militaire en kerkelijke kringen, die den krachtigsten steun der mo narchie vormden, den nieuwen bewin6lie den al dan niet moeilijkheden in den weg zullen leggen. Reeds een nieuw republikeinsch kabinet gevormd, met Alcata Zamora als minister president. Madrid, 14 April. (V.D.) Koning Allon- so XIII heeft, ook voor zijn familie, afstand gedaan van den troon. Een nienw kabinet is gevormd onder Alcala Zamora. Groote menschenmassa's trekken door de straten. Er heerscht volkomen rost. De laatste oren der Spaansche monarchie. In de morgenuren trok een groote de monstratie langs het paleis van den minis- ter-presidmt. De. politie was bevreesd, dat de demonstranten zich naar het in.de na bijheid gelegen Engelsche gczantschapsge- bouw zouden begeven, waar de koning zich op dat moment bevond. Daarom maakte zij van de wapenen gebruik, tengevolge waar van vijf personen zwaar en talrijke ande ren licht gewond werden. In di middaguren stelde de minister-president koning Alfonso voor met dc constitutionalisten in onder handeling te treden in verband met het oyernemen van de regeering. Do Republiek uitgeroepen? Volgens een bsricht van „Exchange" zou te Barcelona dc republiek zijn uitgeroepen. De republikeinsche vlag wappert van het raadhuis en de andere openbare gebouwen. Te Barcelona heerscht groote geestdrift. Be vestiging van dit bericht uit Madrid ie nosr niet ontvangen. De koninklijke familie moet het land verlaten. De voorloopige republikeinsche regeering heeft aan den koning en dc verdere ko ninklijke familie den eisch gesteld, dat zij hedenavond te acht uur Madrid zullen heb ben verlaten. Tot aan de grens stelt de nieuwe re-geering zich bore voor de veilig heid van de leden van het koninklijk huis, Tallooze officieren doorkruisen de stad met automobielen, welke met republikein sche vlaggen getooid zijn. De dag van mor gen zal tot Nationale Feestdag worden verklaard De koers van de peseta is aanmerkelijk gedaald. Bet voorspel van de abdicatie. Naar de Madrileensche correspondent van de Evening News meldt, zou koning Alfon so naar Portugal gaan, om zich vandaar over zee naar Engeland te begeven. Van andere zijde wordt weer vernomen, dat de koning allereerst naar Parijs zou gaan. De republikeinsche leider Gregorio Ma- ranon heeft verklaard, dat de koning onder de navolgende voorwaarden tot abdicatie heeft besloten- Hem moet worden toegestaan het land te verlaten. Bovendien moet hem tijd ges- ven worden voor het afwikkelen van per soonlijke aangelegenheden. Bij het vertrok zullen hem militaire eerbewijzen worden gebracht. Naar cl 2 Star verneemt, is het nieuwe Spaansche kabinet onder voorzitterschap van Zamorra reeds bijeen gekomen. De ko ning heeft eerst willen aftreden ten gunste van zijn zoon, doch Zamorra moei to?n verklaard hebben, dat dc republikeinen slechts genoegen namen met abdicatie van het geheele koninklijk huis. Hierna heeft de koning zich in het onvermijdelijke ge schikt. Uit Spanje vertrokken. De koning en zijn gezin zijn hedenavond te 20.30 uur per auto in de richting van de Portug-icsche gren6 vertrokken. Vermoe delijk zal hij zich te Lissabon of Oporto aan boord van een Engelsch oorlogsschip begeven. Alle gevangen officieren en burgers, wel ke bij de laatste revolutionnaire woelingen betrokken waren, werden vanavond door de nieuwe regeering op vrije voeten gesteld. De minister-president Aznar heeft aan do pers verklaard, dat het oude kabinet in den nacht op Woensdag voor het laatst bijeen zal komen, om de staatszaken for meel aan het nieuwe kabinet over te dra gen. De Catalaansche Republiek uitgeroepen. Naar uit Barcelona gemeldt wordt, wordt het bericht bevestigd, dat de bekende sepa ratist Macia aldaar de Catalaansche Repu bliek heeft uitgeroapen. Groote verwarring te Barcelona De telefonische verbinding tusschen Bar celona en Madrid is, naar uit Barcelona gemeld wordt, sedert het middaguur .*r- broken. Op de meeste gebouwen te Barce lona wappert de republikeinsche vlag Hot postkantoor is gesloten, daar de romigte het gebouw met steenen bekogelde, toen men zich tegen de verwijdering van het koninklijk wapen verzit te. Afbeeldingen van den koning werden uit do vensters gewor pen en verbrand: Êr heerscht te Barcelona een groote chaos en do politie weet nut welke regeering zij eigenlijk gehoorzamen moet. De voorloopige regeering te Bnrc»- lona heeft nieuwe ambtenaren aangesteld. Het telegraafkantoor staat voorloopig on der bewind van een zoon van een leger- kapitein, die lid is van de provision sele re geering ie Barcelona. O Io de hoofdstad heerscht rust. Nadat bekend was geworden, dat de koning had afstand gedaan van don troon, werd op het postkantoor de republikeinsche vlag geheschen. Een groote menigte bewoog zich geestdriftig door de straten met repu blikeinsche dundoeken De koninklijke fa milie heeft zich onmiddellijk reisvaardig ge maakt en zal spoedig Madrid verlaten. In de hoofdstad des lands is alles tot dusverre vrij rustig. De politic beheerscht op het oogenblik volkomen den toestand en het is dan ook nergens tot botsingen gekomen. De monarchisten zijn door het plotseling be sluit van den koning om af te treden bui tengewoon verrast, aangezien men hoopte, dat de kroon nog op het laatste oogenblik zou kunnen worden gered. Men behoeft niet meer te rekenen op een tegenbeweging van de zijde der monarchisten. De monarchie is thans na een 1500-jarig be staan gevallen. Het eerste republikoiusche mi nisterie. Catalonië onafhan kelijk? Madrid, 14 April. (V. D.) Naar ver luidt zal het eerste republikeinsche ministe rie als volgt zijn samengesteld- Minister-president: Alcala Zamora. Buitenlandschc zaken: Dr. Lerroux (repl radicaal) Justitie: Prof. De Los Rios (soc.-dem.). Binncnlandschc zaken: Dr. Maura (dem.- rep.). Arbeid: Caballcro (soc.-dem) Financiën: Prieto (soc.-dem.l Openbare werken: Dr. Albornoz (soo dem.). Onderwijs: Domingo (rep. soc.-dem.). Verkeerswezen: Dr. Barrios. Oorlog: Dr. Azana (republikein). Economische Zaken: Bofill (Catalaan). Wordt het buitenlandsch kapi taal over de grens gebracht? P a r ij s14 A p r 11. (H N.) De berichten omtrent den toestand in Spanje zijn nog niet zeer overzichtelijk. Aznar, do minister president van het monarchistisch kabinet, verklaarde aan de pers, dat zijn kabinet vannacht voor het laatst zal bijeenkomen, om de definitieve formaliteiten voor de overgave van het regeerlngsgezag af, te doen. Feitelijk bestaan er dus op het oogen blik twee regeeringen. Ook de berichten omtrent het verblijf van den koning luiden tegenstrijdig. Som mige berichten melden, dat de koning me{ zijn gezin vanavond om half acht in vier auto's Madrid heeft verlaten, die in de richting van de Portugeesche grens ver trokken en men vermoedde, dat hij zich te Lissabon of Oporto op een Engelsch oorlogs schip zal begeven. Aan den anderen kant waren vanavond te Madrid geruchten in omloop, dat de koning weigert het land te verlaten en in den loop van den nacht den staat van beleg wil laten afkondigen. Het is mogelijk, dat deze geruchten door anarchistische elementen verspreid zijn, om de bevolking tot ondoordachte daden aan te zetten. De betoogingen op straat duurden den geheclen avond voort. De arbeiders te Madrid hebben de fabrieken verlaton, om in lange optochten door do straten van de stad te trekken. Muziekkorpsen trekken eveneens door de stad onder het spelen van de Marseillaise. Verder doen er geruchten de ronde, dat tot een verdeeling van het groot-grondbezit zal worden overgegaan. Buitenlandsch geld is te Madrid bijna niet te krijgen en het schijnt dat reeds op groote schaal kapitaal naar het buitenland is overgebracht. Bij de installatie van den hieuwen burge meester van Madrid, den socialist Saborit, Een monarch, die veel voor zijn land heeft gedaan. Koning Alfonso XIII van Spanje was al koning, toen hij geboren werd. Zijn vader. Alfonso XII stierf eenige maanden voor zijn eenige zoon op 17 Mei 1386 het levens licht aanschouwde. Zijn moeder. Maria Christina, aartsher togin van Oostenrijk, werd regentesse voor haar zoon. Na een strenge opvoeding werd de ex-koning op 17 Mei 1902 meerderjarig en nam toen de regeering over. In 1906 huw de hij met prinses Victoria Eugénie van Bat'tenberg. een kleindochter van koningin Victoria van Engeland. Op den bruidstoet van het koninklijk echtpaar werd een bom aanslag gepleegd, waardoor 15 personen werden gedood. De koning gaf hierbij, even als trouwens bij andere gelegenheden, blijk van groo.'e onverschrokkenheid. Uit het huwelijk van Don Alfonso -werden zes kin deren geboren, waaronder vier zoons, die echter lichamelijk niet gehee" gezond zijn. Toen de meerderjarige Alfons XIII in 1902 gekroond werd, stond Spanje op een der belangrijkste keerpunten in zijn ge schiedenis. Het had den oorlog met de Ver een igde Staten ver oren, en daarmee het grootste deel van zijn overzcesche bezittin gen: de Antillen en de Phi'ippijnen. Het bleek 6poedig,- dat deze nederlaag en dit verlies Spanje hadden wakker geschud, het had zichzelf weergevonden, en wilde een nieuw leven beginnen. Om dat te bereiken moest het land twee wegen inslaan: zich op zichzelf concentreeren en daarbij zich aansluiten bij de Europeesche Staten. Het was koning Alfons toevertrouwd zijn land voor te gaan bij deze Ieven6vernieu wing. Door on door Spanjaard zijnde heeft Alfons, 6teunende op het heden, vroegtijdig genoeg ingezien, dat Spanje's toekomst lag in Spanje zelf, en hij heeft de hand aan de ploeg geslagen, in plaats van treurend te gaan neerzitten bij do ruines van het ver leden. Zoo heeft hij met volie overtuiging de ontwikkeling van zijn land In velerlei opzicht weten te bevorderen. Landbouw, in dustrie, scheepvaart, onderwijs, handel, kunst en sport, voor alles heelt hij zich le vendig geïnteresseerd, en een opwekkend voorbeeld gegeven. Er is wellicht geen Span jaard, die zijn land. zijn problemen cn zijn mogelijkheden zoo goed kent als Alfonso En tegelijkertijd toonde hij zich hiervan overtuigd, dat het isolement van Spanje doodelijk moest werken. In die overtuiging heeft hij, de ontwikkeling van de andere Europeesche naties volgend, de oogen van zijn land op Europa gericht, opdat het 't leven van Europa zou meeleven, totdat het verzuim geheel en al zou zijn ingehaald Zoo is het hem ook gelukt, in het bizonder door zijn kloeke cn humane politiek tijdens den wereldoorlog de aandacht van geheel de wereld op Spanje tc vestigen. Mede dank zij zijn beleid is Spanje weer gaan meetel len in de rij der volkeren. Thans oogst hij den ondank, die dikwijls 's werelds loon is. Zonder twijfel heeft Al fonso in zijn energiek streven fouten ge maakt, en ten 6lotte kan worden gcconsta teerd, dat zijn bekende minachting voor het parlementaire stelsel in het algemeen.» cn een volksvertegenwoordig ng in het bij zonder, de directe aanleiding is geweest tot zijn impopulariteit in hreedo kringen. In Git systeem paste de ailituire dictatuur, die zooveel kwaad bloed heeft gezet Hoe het zij, met koning Alfons verdwijnt een krachtige, energieke figuur van het tooneel, die voor zijn land veel heeft betee- kend. De buitenlandschc politiek van Alfonso werd in hoofdzaak door zijn Marokkaanscho politiek beheerscht. In 1912 werd een Fransch-Spaansch verdrag gesloten, waarbij Marokko in twee deelen verdeeld werd. De ze Marokkaansche politiek des konings heeft herhaaldelijk geleid tot uitingen van ontevredenheid van de zijde van het volk. De krijgsverrichtingen van Spanje in Ma rokko duurden tot 1926, toen het eindelijk, met behulp van Frankrijk, gelukte in het Spaansche gebied de orde te herstellen. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 770.6 te Brest. Laagste Barometerstand: 750-1 tc Memel. Verwachting: Zwakke tot matige, \V. tot Z. W. wind, gedeeltelijk be wolkt, weinig of geen regen, iets zachter. Langcstraat 49-51 Tel. 190 Cretonnes in moderne dessins. Bedrukte katoenen stofjes genre Vlisco Tobralco. fantasiekussens, schoorsteenranden dressoirloopers,, ronde en ovale kleeden Varxens narXt 5 - lel 130ö Een goede raad; eerst even bij ons komen kijken. werd een stilte van tweo minuten in acht genomen, ter herdenking van kapitein Ga- lan, die wegens zijn deelneming aan den December-opstand te Jaca gefusilleerd is. Zijn portret werd in de vergaderzaal opge hangen, terwijl dat van den koning verwij derd werd. Geen bevestiging van het bo« richt door de Spaansche lega tie te 's-Gravenhage. Van de Spaansche legatie te 's-Graven- hagc vernemen wij, dat deze legatie heden avond half negen een telefonisch onder houd had met het ministerie van buiten- landscho zaken tc Madrid. Volgens door de legatie ontvangen inlich tingen had de koning van Spanje heden avond nog een onderhoud met den minis terraad cn kan omtrent eventueelc aftre ding nog niets officieel worden medege deeld. De legatie is verder in afwachting van nadere berichten uit Spanje. Zoodra cenig officieel bericht Inkomt, za! hiervan mede- deeling worden gedaan. Geen Catalaansche republiek? Londen, 14 April. (V.D.) Volgens alhier ingekomen pcrstelegrammen, hseft Zamora een telefonisch onderhoud gehad met do hoofden der voorloopige regeering te Bar celona. Kolonel Macia, de Catalaansche lei der, heeft verklaard, dat het niet in d* be doeling ligt een afzonderlijke CatalaansVne republiek in tc stel Lm, aangezien de ni >uwe beweging moet bijdragen tot een grooter en oendrachtiger Spanje. De koning vertrekt naar Engeland Londen, 14 April. (V.D.) De koning is uit Madrid vertrokken, uitgeleid door Za morra. De ex-koning begeeft zich naarCar- thagena waar hij aan boord van een Britsch stoomschip naar Engeland zal vertrekken. Ofschoon dc buitenlandsche Spaanse.f- le gaties het bericht over de abdicatie nog niet bevestigen, is dit officisel door het Fran- sche ministerie van buitenlandsch-» ziken bekend gemaakt. Doet do koning goen afstand van zijn rechten? Madrid, 15 April. (V.D.) De laatst.) be richten melden, dat koning Alfonso welis waar zich bereid heeft verklaard het land te verlaten, maar dat hij geen afstand heeft gedaan van zijn rechten. Om 9 uur hedenavond heeft Alcala Za mora, vanaf het balcon van het ministerie van buitenlandsche zaken, de uitroeping der republiek bekend gemaakt Op het laat ste oogenblik vóór de uitroeping, kondigde ds kapitein-generaal van Madrid den staat van beleg over geheel Spanje aan.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1