NA DEN VEERTIENDEN APRIL DË EEMIANDEU Overzicht PEUGEOT WILL GO" RIT Donderdag 16 April 1931 j Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 243 GROOTE BRAND IN EEN PETROLEUMGEBIED WEER DOODENDE MIST IN HET MAASDAL? 26000 K.M. NON STOP Aankomsten vertrek eiken avond en ochtend 9 uur bij WILLGO AMERSFOORT KUERTEN WEER VOOR DEN RECHTER DE KONING DEMOCRAAT Lastige gevolgen voor Frankrijk? L. LUYCX ZOON U wilt een motor koopen? AMERSFOORTSCH ABONNEMENTSPRIJS t*' 3 m,aadM '00' Antrafoort 12,10. per m.ud 10.7J, per —lweek (met gratie verzckvtag legto ongelokken) f 0.1P/+ Blaata lapd franco per post per 3 ainda 1-. Ahonderlijke oummer» f OXJi. rOCTKEKENING 47910 TELEFOON 1NTERG «11 PRIJS OER AOVERTENTIEN vao 1—4 regels I 1.0) met inbegrip va» ets DcWijsaummer, elke regel meeir f 0.25 Liefdadlgheids-advertentlSn voor de helft van den prijs. Kleine Advertenties „KEITJES'' bij vooruitbetaling —5 regels 90 ceat, elk» regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer extra 0.05 Koning Alfonso hooft geenszins van zijn rochtcn afstond gedaan. Er is. wel reden nog even terug te komen op de .groote politieke wijziging, dio zich in Spanje heeft voltrokken. De aanvanke lijke geruchten, als zou koning Alfonso raet zijn vertrek naar het buitenland geenszins tc kennen willen geven, dat hij voorgoed afstand doet van den troon, worden thans bevestigd. Er valt tc beschikken over be richten, behelzende, dat koning Alfonso onder geen enkel desbetreffend stuk zijn handteekening heeft gezets Bovendien heeft hij, een manifest achtergelaten, waarin be langrijke passages voorkomen. Onder meer stelt hij daarin vast, dat hij vrijwillig heeft afgezien van de uitoefening der koninklijke macht, maar hij voegt hieraan toe, dat hij voorloopig" zijn land heeft verlaten „in af wachting van het moment, dat de natie ge sproken zal hebben". Met dit laatste zins gedeelte bedoelt de koning natuurlijk, dal hij naar zijn land zal terugkeeren en wel in de hoedanigheid van koning wan neer de wisselende volksgunst hot rcpuDli kcinsche bewind tc ceniger tijd -weor mocht wegvagen.Uit Alfonso's manifest kan te vens worden afgeleid, dat hij bij zijn heen gaan zich alleen heeft laten leiden door Je overweging, dat Spanje ten prooi aan bloe dige troebelen zou vallen, wanneer hij op dit moment in Spanje was gebleven en hij en zijn aanhangers zich had den verzet -tegen den volkswil, zoo als deze reeds bij do gemeenteraadsverkie zingen van Zondag j.l. tot uiting is geko men. Eerlijk geeft Alfonso dan ook toe, dat de feiten aantoonen, dat hij-op het oogon- blik de liefde vap zijn volk heeft verloren, maar hij spreekt bovendien de verwachting uit, dat dc vervreemding slechts een lijdelijk karakter zal dragen. Het manifest van don vroegeren heerscher over Spanje bestaat voorts grootcndeels uit een zelfverdediging. W^l erkent hij af en toe fouten te hebben begaan, maar volgens hem lag daaraan niiupier kwaadwilligheid ten grondslag. Afforiso Iaat in het .merk waardige document uitkomen, <lat het alge- tno.éne befahli Steeds het richtsnoer zijner daden is gewéesf en da'-bij cr steeds op mt is geweest'een trouw dienaar van zijn va derland te zijn. M'.n.'w.: do koning betoogt steeds het goede te hebben gewild en orn deze redenen meent,hij dan ook to kunnen verklaren, dat hij onder geen beding zijn rechten voorgoed wil laten varen, omdat zij meer dan zijn rechten zijn, ii.1, „een door de geschiedenis 'vergaard goed." Hierover wil hij blijven wakën.orhdat hii daarover eens „strenge rokenschap" moet afleggen. Terwijl dus aan den eencn kant dc mo narch, die zijn land den rug toekeerde, aan zijn oude rechten vasthoudt, publiceert het nieuwe republikcinsche bewind ziju voor loopig statuut, Ook de mannen, die thans "9 lands zaken lolden, rechtvaardigen hun houding en laten uitkomen, dat het de wil van het volk is, dien zij uitvoeren; tevens stellen zij op den voorgrond, dat de niemve rcgeeringscoalitio niet alleen de uitkomst is van.het feit, dat'dc verschillende mcenin- gen omtrent de bevrijding der na lie van den monarchistischen staatsvorm zijn „sa mengevloeid", maar tevens hef gevolg van het inzicht, dat het noodzakelijk was. over eenkomstig het volksverlangen, bepaalde rechtsregels op tc stellen als basis voor do staatsorganisatie. Na duidelijk te hebben ge maakt, dat het tot de bevoegdheid der Con- stitueerende Vergadering behóórt clc rech ten der staatsburgers vast. te stellen, wijst het voorloopig bewind er op, dat het geens zins voornemens is willekeurig te regeercri, maar al zijn handelingen, die een democra- tischen geest zullen ademen, zal onderwer pen aan dc goedkeuring der Constitueercn- de Vergadering, zoodra het tijdstip is aan gebroken om ain dit instituut de macht over tc dragen. De regeering Zambia is eveneens yan plan de verantwoordelijkheid to onderzoe ken, welke rustte' op de overheden, die aan 't bewind waren, toen in 1923 het par lement werd ontbonden. Dc regeeringsmaat- regelen, waartoe sindsdien werd besloten, zullen eveneens een punt van nauwgezet onderzoek uitmaken. Er verluidt dan oók ïeeds, dat de eerste volledige ministerraad bestoten heeft drie processen te begin-.ien, waarin de verantwoordelijkheid der monar chie aan de ordo zal worden gesteld. Het eersteproces zal dc catastrofale militaire nederlaag in Marokko (1921) behandelen, waarbij vele duizenden SpaanSeho levens verloren gingen. Het tweede proces dient om licht te verspreiden over de handelingen van allo leden der rcgcering-Berenguer on zal vermoedelijk uitloopen op een felle ver oordeeling van .deze dictatuur. Tevens zal worden aangestuurd op een herziening van het vonriis, dat "door den krijgsraad is ge veld naar aanleiding van den opstand te Jaca, die een mislukte pogiilc was om aan liet monarchistische regime een einde te maken. In het officieele manifest der regcering- Zaraora wordt, verder tót uiting gebracht, dat de individueele gewetensvrijheid zal worden gerespecteerd, terwijl de staat zich op geenerlei wijze mag inlaten met de gods dienstige gezindheid der burgers. Het par ticuliere bezit zal door de wet Worden ge waarborgd en wanneer er al eens onteige ningen zullen plaats hebben, dan geschie den deze alleen, wanneer het algemeen be lang zulks gebiedend eischt on nadat de be trokkenen schadeloos zijn gesteld. Daar de mogelijkheid ochter zeer groot is, dat de te genstanders van don republikcinschën re- geeringsvorm een poging zullen doen om het terrein, dat zij hebben verloren, terug to winnen, behoudt dc regecring, welke dienaangaande later verantwoording zal afleggen, zich hot recht voor do indivi dueele vrijheid in bepaalde ge\ allen cenigs- zins te beperken. Zij stelt zich op het stand punt, dat zij in haar plicht tc kort zou schieten, wanneer zij-geen maatregelen nam ter bescherming van de jonge republiek. Berlijn. 15 April. (V.D.) Volgons een be richt in de Berlijnsche bladen uit Boeka rest zijn te Campina de petroleumleidin- gen in de raffinaderijen van de maatschap pij Steaua Romana gesprongen. De ont ploffing veroorzaakte een geweldigen brand, die zich sterk uitbreidde en ten slotte een oppervlakte van een vierkanten K.M. besloeg. Giftige gassen doen vele personen onwel worden. Brussel, 15 April. (V. D) ln de omge ving van Tilleur. Ougrée en Sellissin in bet Maasdal, zijn hedenmorgen opnieuw talloo- ze, personen onwel gcraukt, :engevolge van ontsnappende fabricksgasscn Een kindje van aebt maanden verkeerde in zoo ernsti- geh toestand, dat hot hog ternauwernood wafn den - c&ocM* o n Wordc n gered. 'Onder dc bevolking is een paniekstemming ontstaan en de meeste menschen zijn naar andere plaatsen, vertrokken. Ook zijn eenige koeien door gas gestikt Een brief, die hem nood lottig werd D ussr ldórf, 15 April. (V. D.) He denmorgen werd het Kürten-proees, dat thans weer gedeeltelijk openbaar was, voort gezet. Voor den aanvang van het getuigen verhoor verklaarde Kurten in antwoord op een vraag van den president, dat hij weinig medelijden met zijn slachtoffers voelde, doch zijn daden dejd uit een 6oort drang, die hem cr altijd genot van verschafte. Ook na het begaan van zijn daad voelde hij geen medelijden voor het slachtoffer. Ver volgens begon men de getuigenverhooren en het verhoor der deskundigen. D u 3 s c 1 d o r f, 15 April. (V. D.) De eerste getuige, die gehoord werd, was dr. Plempcr, die eenige inededeclingcn deed inzake een door hem onderzochte moord zaak, namelijk op de jeugdige Christine Klein. Dc districtarts van Köln-Muhlheim, dr. Meerbeek, verklaarde, dat uit het on derzoek van het lijkje gebleken was, dat met het kind geen ontuchtige handelingen waren gepleegd. Nog verschillende andere getuigen, die mededeeling omtrent deze moordzaak weten te doen, worden gehoord. Uit de talrijke verbalen, die worden voorge lezen, blijkt, dat men aanvankelijk een familielid van het kind verdacht. De volgende getuige is de rechercheur Momberg, die uitvoerige mededeeling doet omtrent de laatste opzienbarend misdaad van Korten en zijn arrestatie. Naar men weet, had een jong meisje, dat dooi Kiir- ten was aangerand, een brief aan een vriendin geschreven, waarin zij vertelde, dat zij een ontmoeting had gehad met een man, die misschien wel de Düsscldorfsche moordenaar kon zijn. Deze brief kwam per toeval aan ccn verkeerd adres cn werd in handen van dc politie gesteld. Daardoor kwam de politie op het spoor van Kör- ten's vróuw cn deze vertelde, dat haar man haar onlangs iets gezegd had van eenige moorden en moordaanslagen, die hij zou hebben gepleegd. Zoo slaagde dc politie er tenslotte in Kuiten voor de Rochus- Kirche te Dösseldorf te arresteeren. Getuige Momberg legde voorts nog ecnigc verkla ringen af betreffende de anonyme brieven, die de moordenaar had geschreven. DE PRODUCTIE DER FORDFABRIEKEN. Detroit, 15 April. (H. N.) De Ford fabrieken hebben hun 20 milliocnstc auto afgeleverd. l£ Ernstige onlusten in Barcelona en Madrid. Verschillende diplo malieke mutaties. Madrid. 15 April. (V.D) Volgens de jongste berichten is dj overgang van mon archie in republiek te Barcelona, waar de revolutionaire generaal Lopez Ochoa. het commando over het militaire district van den voorloopigen voorzitter du- Catalnan- sche republiek Macia heeft overgenomen, niet zoo kalm gegaan als tc Madrid. To San Andres hebben groepen revolutionnai- re arbeiders, fabri jkseigenaan* gearresteerd en gevangen gezet, zonder dat hiertegen werd opgetreden. Te Barcelona heeft een menigte de gevangenis bestormd, de deu ren open gebrand of ingelagcn cn meer dan zeshonderd gewone misdadigers bevrijd. In de vrouwen-gevangenis geschiedde hetzelf de. Bij een overval op »ci> magazijn zag de politic zich genoodzaakt van de vuurwa pens gebruik te maken, waardoor vijftien personen ernstig gewond of gedood werden. Gedurende den gehcelen nacht werden in de stad standbeelden beschadigd en voor werpen in brand gestoken. Ook op het post kantoor te Barcelmffr werd een overval ge pleegd, dio door dc politie ufgcslagen kon worden, waarbij twee personen werdjn ge dood. Do radicaalste politieke organisatie van Cataloniö, het Syndictitos Unicos heeft een verklaring gepubliceerd, waarin gezegd wordt, dat zij' weliswaar niet enthousiast is voor dc republijk. doch niettemin wil mee helpen om elke reactie te onderdrukken. Naderhand zal zij dc republiek wel haar cischen stellen. Do verklaring eindigt met een oproep tot algenicene staking cn een „leve de revolutie". De 14e April nationale feestdag in Spanje. Uit Madrid wordt gemeld, dat. de nieuwe Spaanscke ooderstaats-secrctaris official heeft medegedeeld, dat in do toekomst de 14de April de Spaansche nationale feest dag zal zijn. lijden zou deze, ditmaal op den loden, voor liet eerst gevierd worden. Het door Alfonso getcekende document geen acte van troonsafstand. De rcchlsche pers cn spjciaal bet katho lieke dagblad KI Debate vestigen er de aandacht op, dat koning Alfonso XIII vóór zijn vertrek geen enkel document meer heeft onderteekend, zoodal hij ook in de toekomst koning van Spanje blijft. Wan- njer de republiek niet in staat zou blijken het land duurzamen vrede en welstand te schenken, zou Spanje naar de mccning der conservatieven don koning altijd weer kun nen terugroepen. Toen de koning liet paleis tj Madrid ver liet, leek hij volmaakt kalm. Toen de pa leiswacht voor de laatste maal de geweren presenteerde cn „leve de koning!" riep, sprak hij enkele woorden: „Ik heb te bewijzen, dat ik democrati scher ben dan degenen, die zich democraat noemen. Toen ik het resultaat der verkie zingen vernam, was het mij duidelijk, dat ik slechts het land kon verlaten of een ge welddadige actio provoceeren. Het laatste kon ik niet doen, omdat ik te zeer van Spanje houd. Leve Spanje." De toestand te Madrid. De nieuwe minister van oorlog Azana heeft oen bezoek gebracht aan de militaire kazernes in Madrid en de troepen opgewekt hun plicht te doen tegenover het vader land en dc republiek. Tegenover de hooge officieren verklaarde hij, de behoeften van het leger zeer goed te kennen. Het diende echter belangrijk ingekrompen te worden. De nieuwe minister van blnnenlandsche zaken Miguel Maura deelde den journalis ten mede, dat de bevelen der regeering met alle scherpte uitgevoard zullen moeten worden. Hij garandeerde de pers echter vol ledige vrijheid, met dien verstand», dat op zettelijk tendentieuse berichten zwaar ge straft zullen worden, aangezien do consoli deering van het nieuwe regim» er door in gevaar gebracht zou kunnen worden. De leiding der sociaal-democratische par tij publiceert een oproep aan haar led»n, die worden opgewekt om de jonge repu bliek met alle beschikbare middelen te steunen. De nieuwe regeering heeft den gisteren op het laatste oogenhlik door de monar chistische regecring nog afg ikondigden staat van beleg, weer opgeheven. De ge meenteraad van Madrid heeft nog gisteren een burgerwacht georganiseerd, die ken baar is aan een rooden band om den arm, en die de politie zal helpen bij het hand haven van de orde. In talrijke provincie plaatsen heeft men soortgelijke maatrege len genomen. De bekende vlieger majoor Franco en de revolutionaire generaal Qucipo d» Lano zijn vanmorgen uit Parijs in Madrid aan gekomen, evenals de nieuwe minister van financiën Prieto, de minister van onderwijs Domingo en de minister voor economische zaken. Parijsche persstemmen. De Fransche rechtsche pers is bij de bc- oordeeling van de gebeurtenissen in Spanje nog niet van haar terughoudendheid afge weken. De Intranssigeant schrijft, dat men in Frankrijk nimmer zal vergeten, dat de Koning zich Juist in een tijd, toen in Spanje niet veel vrienden worden gevonden, zich een goed vriend getoond heeft. Indien de nieuwe rpubliek dezelfde goede betrekkin gen met Frankrijk blijft onderbonden, zal dit land dc ontwikkeling der gebeurtenissen met belangstelling volgen. Ook de Temps herinnert aan de francophiele gevoelens van den koning gedurende den wereldoor log, op grond waarvan hij recht heeft op achting en erkentelijkheid. De door de re publikeinen zoo gemakkelijk behaalde over winning mag niet dc groote moeilijkheden over het hoofd doen zien, waarmede do nieuwe regeering te kampen zal hebben, teneinde het land tot bloei te brengen. Hot Journal des Débats merkt o. a. op, dat het moeilijk met het oog op de naaslo toekomst van Spanje, edn zekere bezorgd heid te onderdrukken. De nieuwe republi kcinsche minister-president Zamora is on getwijfeld oen man, die het bcsto met zijn vaderland voor heeft. Of het hem gelukken zal den toestand meester te blijven, is nog dc vraag In tegenstelling hiermede ho toont de Soir zich optimistisch ten opzichte van dc toekomst. Het socialistisch orgaan meent, dat dc Spaansche republiek levens vatbaar is en groote dingen tot stand zal kunnen brengen. De gevolgen voor Frankrijk. In Parijsche politieko kringen lieerscht naar aanleiding van de omwenteling ln Spanje eenige bezorgdheid. Er wordt op go wezen, dat de Spaansche revolutie het prijs geven van het Marokkaansch gebied in l>o ginsel in haar program heeft opgenomen Door dc consequenties hiervan zou Frank rijk zich voor ernstige politieke en militaire moeilijkheden gesteld zien. Het was juist door dc gemeenschappelijke verhouding in de Marrokkaansche kwestie, dat de betrek kingen tusschcn Frankrijk en Spunje den laatsten -tijd bijzonder vriendschappelijk werden Diplomatieke mutaties Londen, 15 A p r i(V. D.) Volgens te Londen ontvangen berichten houdt men te Madrid rekening met de mogelijkheid, dat Ortega Y Gasset tot Spaansch ambassade»»* tc Berlijn zal worden benoemd. De Spaansche ambassade te Londen be vestigt, dat de Spaansche ambassadeur markies Merry del Val bij het Spaansche ministerie van buitenlandsche zaken zijn ontslag heeft gevraagd Hij was doyen van het corps diplomatique cn fungeerde IS jaren lung als ambassadeur te Londen. De ambassadeur te Parijs biedt ziju ontslag aan. De Spaansche ambassadeur tc Parijs Qui- nones dc Leon heeft aan de rcpublikeinsche regeering telegrafisch zijn ontslag aange boden. Hij ;.al dc loopende zaken afwikke len, totdat zijn opvolger te Parijs zal zijn aangekomen. Infant Juan blijft voorloopig te Gibraltar. Volgens te Parijs ingekomen berichten uit goede bron blijft de infant van Spanje Juan te Gibraltar. Omtrent zijn vertrek naar Frankrijk of Engeland staat voor het oogenhlik nog niets vast. Muiterij onder gevangenen. Madrid, 15 April. (H. N.) In dc ge- \angenis van Madrid is het vandaag tot muiterij gekomen, toen republikcinsche ge delegeerden zich daar bevonden, om aan de politieke gevangenen hun vrijheid aan te kondigen. De gevangenen wisten zich mees ter te maken van wapenen en namen de republikcinsche gedelegeerden als gijze laars vast. Het gebouw werd door de poli tie omsingeld, die ook van traangasbom- rcen gebruik wilde maken, waarvan men echter afzag uit vrees, dat ook de republi- WEER BERICH? Hoogste Barometerstand: 773.3 te Valencia. Laagste Barometerstand: 751.8 tc Seyddisfjord. Verwachting: Zwakke tot matige winden uit Noordelijke richtingen gedeeltelijk bewolkt, aanvan kelijk weinig of geen regen iets zachter overdag. Langestraat 49-51 Tol. 190 SHANTUNG Zon en Waschecht TOILE DE SOIE. Prachtig! dochweest verstandig laat U niet misleiden door schreeuwe rige reclame. Let vooral op de repu tatie van den motor. Wij bieden de grootste keuze uit de beste merken o.a. Eyslnk, Harley-Davidson, Sunbeam en Francis Barnett cU. motor die geen concurrentie kent compleet voor f 395.—. Amersfoortsche Motorhandel Lavendclstr. 9b 12 Tclef. 1093 NIC. BOVEE. kcinsche gedelegeerden daarvan nadeel zou- don ondervinden. De directeur van dc ge vangenis stede zich tenslotte in verbinding met dc regeering, die goed vond dat dc ge vangenen vrijgelaten werden, aangezien de meesten zich in voorloopige hechtenis be vonden. in verband met een hangend pro ces. Nadat, degevangenen hun wapenen hadden neergelegd, werden zij op vrije voe ten gesteld. In Barcelona dooden en gewonden Londen, 15 April. (V.D.) Volgens berich ten uit Madrid werden tijdens de ongere geldheden in Barcelona 6 personen gedood cn ruim 100 gewond. Dc trein, die de ko ningin en haar kinderen van Madrid naar de Fransche-grens bracht, is tc Avila en Valladolid door een groote menschenmc- niglc stormachtig toegejuicht. Incidenten in Tetoean. Parijs, 15 April. (H. N.) De Spaan sche minister van binnenlandsche zaken heeft medegedeeld, dat de regeering zich voorbehoudt dc vermogens van die perso nen onder curateele te 6tcllcn, die den op bouw van den nieuwen staat belemmerin gen in den weg leggen. Do regeering zal dan aan het parlement verantwoording over het beheer dezer vermogens afleggen. Ook vandaag hebben dc bctoogingen van de be volking tc Madrid aangehouden. Lange op tochten trokken door dc 6tratcn onder het zingen van spotliederen op den afgetreden koning. Het paleis van den koning wordt bewaakt Dc kroon bij het hoofdportaal is afgedekt met een vlag. De opperbevelhebber van de vloot deelde mede, dat op alle sche pen van dc vloot de Spaansche vlag is ge- heschcn. Ook in Afrika is het nieuwe re gime erkend. In Tetoean heeft zich daarbij een bloedig incident voorgegaan. Een afdee- ling soldaten schoot op dc menigte, toen deze voor de republiek betoogde. Acht per sonen werden gewond, van wie drie ern stig. Omtrent het vertrek van de koninklij ke familie wordt nog gemeld, dat de trein, waarmede de kinderen van den koning ver trokken, bestuurd werd dom den hertog van Saragossa, Jie herhaaldelijk, als machi nist heeft gereden. Onderweg liep een as van den trein warm, tengevolge waarvan een vertraging van drie uur ontstond. Vol gens ten bericht uit Gibraltar zet de Spaan sche kruiser, aan bpord waarvan de afge treden koning zich bevindt, koers naar Mar seille. Een manifest van den koning. P a r ij s 16 April. (V. D.) Naar gemeld wordt, heeft koning Alfonso, bij zijn vertrek uit Madrid een manifest achtergelaten, waarin o. a. het volgende vervat is: „Tótdat het volk zich heeft7 uitgesproken, onthoud ik mij van nu af aan, uit vrijen wil, van de uitoefening van de koninklijke macht, en vertrek uit Spanje, dat in zijn verdere toekomst alleen moet beslissen."

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1