TAXI MOLENAAR DÉ EEMLANDÊU „PEUGEOT WILL GO" RIT JOH. DE HEER Maandag 20 April 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e jaargang No. 246 26000 K.M. NON STOP Aankomst en vertrek eiken avond en ochtend duur hij WILLGO AMERSFOORT NA DE OMWENTELING IN SPANJE TEL. 1210 (3 LIJNEN) DE FRAAIE FIAT-LIMOUSINES fortmann en hehenkamp HET M00RDPR0CES TE DUSSELD0RF HERINNERINGEN AAN ALFONSO De aanslag te Parijs L. J. LUYCX ZOON VERDCCVENDE MIDDELEN VERHANDELD Uit Nederland afkomstig? DUITSCH-00STENRIJKSCHE T0LUNIE AMERSFOOMStH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f O.IT1/^ Binnenland franco per post per 3 maanden f 3*-. Afzonderlijke nummert f 0.05. fOiTREKENlNG 47910 TELEFOON 1NTERG UI PRIJS DER ADVFRTENTIEN vaD 1 l-05 inbegrip bewijsnummer. elke regel meer f0.25. Llefdadlghclds-advertcntlëo voor da helft van den prijs. Kleine AdvertentHh» „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—3 regela 10 cent, «Uce regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i 1.—Bewijsnummer extra OM Een overwinning van de regee- ring-Macdonald. Men herinnert zich, dat dc conservatieve motie van wantrouwen, clie het karakter droeg van een kritiek op dc werkloosheids- politiek der Engelschc Labourregecring, Donderdag in het Lagerhuis is verworpen. De voorstellers bleven met niet minder dan 5i stemmen in de minderheid Het gi*oote succes, dat de regeerine-Macdonald heeft behaald, was een verrassing voor iedereen; in de kringen der arbeiderspartij zelf had men slechts op een meerderheid van enkele stemmen gerekend. De conservatieven hadden den laalsten tijd extra hun best gedaan de liberalen er toe te bewegen om eveneens voor dc motie van wantrouwen te stemmen. Zelfs do Ti mes had oen uitvoerig hoofdartikel gepu bliceerd, waarin er bij dc liberalen op werd aangedrongen steun te verleenen bij het ten val brengen der rcgecring. Lloyd George, dc leider der liberalen, is op dit artikel van de Times erg ironisch ingegaan en noem de de motie unfair en onrechtvaardig. De regeering is den liberalen op zeer royale wijze tegemoet gekomen. Haar woordvoerder sloeg tegenover de liberalen niet alleen een uiterst verzoeningsgezinde» toon aan. maar bovendien kondigde de nieuwe lord zegelbewaarder, Johnston, wiens taak het is de werkloosheid te be strijden, een aantal maatregelen ten gun ste van werkverschaffing aan, die in menig opzicht overeenkwamen met de voorstellen van de liberalen. Groote verwachtingen koestert men in En geland van het winnen van benzine uit ko len en het stemde daarom tot algemeen© voldoening, dat dc minister het spoedig in dienen van voorstellen te dezer zake in uitzicht stelde. Bovendien zal de regeering op groot- scheepschc wijze propaganda, maken, op dat een groot aantal buitenlanders Enge land bezoekt, waardoor de bedrijven, die met het verkeer in verband staan en waar- hij 350.000 mcnschen emplooi vinden, can nieuwen prikkel krijgen. Aandacht heeft eveneens getrokken de mededeeling, dat in dc laatste dagen be sprekingen waren gevoerd tusschen de En gelschc regöering en de Russischo handels delegatie te Londen over een uitbreiding der credietverleening ten gunste van Rus- land.De regeering hoopt op grond van nieu we overeenkomsten dc moeilijkheden der Kngelsche firma's, om „vaste opdrachten' te verkrijgen, uit den weg te kunnen rui men. Tenslotte somde dc minister een. aantal plannen der rcgecring op. waarvan Lloyd George feitelijk dc geestelijke vader is. Zij betroffen de electrificatie der spoorwegen, de uitbreiding van het telefonisch net, het opnieuw bebosschen van terreinen in Wa les, het bouwen van bruggen in Schotland, enz. De regeering en vooral de lord zegelbe waarder, die tot dusver nog weinig op den voorgrond is getreden, kregen blijkens den Londenschen correspondent den Kölnische Zeitung van Lloyd George dan ook een pluimpje. De rede van laatstgenoemde, die de leden der liberale partij met betrekking tot 't uitbrengen van hun stem volkomen vrij had gelaten, maakte 'n bizonder diepen indruk en had dan ook tengevolge, dat maar tien liberalen, die aanhangers zijn van sir John Simon, tegen de regeering stemden. Vijf liberalen onthielden zich van stemming en 37 hunner schaarden zich met Lloyd George achter de regeering-Macdo- nald. Dc groote overwinning der regeering, die niemand had verwacht en die door de arbeiderspartij met gejuich werd begroet, heeft de positie van het arbeiderskabinet dermate versterkt, dat het zonder zorg de beraadslagingen over de begrooting tegen liet einde van deze maand tegemoet kan zien. BOTSING TUSSCHEN CjOMMUNISTEN EN POLITE. Ha mm, 19 April. (V.D.) Een door dc Communisten georganiseerde demonstratie- ven optocht naar het kerkhof te Pelkum was door de politie verboden. Slechts 150 personen mochten de begraaf plaats, der in dc maand Maart gevallen slachtoffers bezoeken. Het kwam evenwel tot een botsing met de politie, waarbij de agenten in den begin ne van den gummistok gebruik maakten, doch later werd van de vuurwapenen ge bruik gemaakt, waarbij drie demonstranten werden gedood en vier gewond. Vijf agenten werden gewond. De "optocht werd door de politic ontbon den. De Baskische provincies wenschen autonomie Majoor Franco bepleit een krachtig optreden Parij s, JS April. (H.N.; Ook de regeeiiii- gen van Bulgarije, Zuid-Slavië en Guatemala hebben de nieuwe Spaanschc republiek er kend. De Engelschc gezant heeft minis ter-president Zamora zijn bezoek tegen he denavond aangekondigd. Het is echter nog niet bekend, ol hij daarbij don minister president zal mecdcelcn, dat Engeland de nieuwe republiek erkent. Dc staat van beleg te Scvilla is opgeheven. Het leven begint langzamerhand weer zijn normalen gang te gaan. Aan alle universiteiten zijn de voorlezin gen hervat. De procureur-generaal zal Berenguer in staat van beschuldiging stellen wegens dc terechtstelling van dc officieren, die deel hebben genomen aan den opstand te Jaca in December j.l. De Baskische gemeenteraden willen zich schriftelijk met adressen tot de regcering te Madrid wenden, met het verzoek om de auto nomie der Baskische provincies goed te keu ren. De Spaanschc regeering wil trachten dc uitvoering van het plan tot proclamatie van een zelfstandige Baskische republiek met vredelievende middelen te verhinderen. De Baskische nationalistische partij handhaaft echter haar wensch om een eigen republiek binnen het kader van een conrederatie van Spaansche landen te vormen. Ook is het plan, om gemeenschappelijk met. Portugal een Iberischcn statenbond te vormen, weer opgedoken. L)c Parijsche bladen wijzen op liet belang van liet Catalonischc vraagstuk voor de be trekkingen tusschen Frankrijk en Spanje. Men mag niet vergeten, dat Catalonië tot nu toe nooit een staatkundig begrip is ge weest, doch op een taalgemeenschap berust, welke niet tot Spanje beperkt blijft, aange zien dezelfde taal ook in Fransch Roussilon, in de Provence on verder nog in Languedoc gesproken wordt. Ook het Baskische gebied strekt zich over de Pyreneeën tot in Frankrijk uit. Parijs, IS April (V.D.) Naar uit Madrid wordt gemeld, heeft majoor Franco ver klaard, dat de republiek den moed moet heb ben krachtig op te treden. De republiek van 1876, aldus Franco, is ten ondergegaan, om dat men indertijd de generaals heeft ver trouwd en hun medewerking heeft aanvaard. Franco zcide te hopen, dat men zich zal hoe den voor een herhaling van dergelijke dwa lingen. Heeft Alfonso zijn eerewoord gebroken? Men meldt uit Parijs aan de N. R. Cl.: De Spaansche regcering heeft besloten, dat eiken Zondag in de kazernes en en kamper-, de mis als tot nu toe gelezen zal worden, maar in tegenstelling met vroeger is de bij woning van den dienst facultatief. Dc tegen woordige vaandels zullen in de musea wor den opgeborgen. El Socialista schrijft, dat oud-minister Ro- manones aan Zamora heeft beloofd, dat de koning in ruil voor het hem verleende vrij geleide van al zijn rechten op den troon af stand zou doen. Het socialistische blad be sluit, daaruit, dat Alfonso zijn eeréwoord lieeft gebroken. Om een verkeerden uitleg van de Zondag bij de raadsverkiezingen behaalde cijfers te vermijden, wordt uit Madrid gemeld, dat de republikeinen in de dorpen geen candida te» konden stellen wegens een bijzondere be paling van de oude Kieswet. Waar de repu blikeinen candidaten. konden stellen, werden dc monarchisten bijna overal verslagen. Wanneer de algemeene verkiezingen zul len zijn, is nog niet bekend. In ieder ge\al hoopt men, dat dit in Mei zal kunnen plaats hebben. Verklaring Engalschen Gezant. De Engelschc gezant heeft verklaard, dat zijn regeering de republiek eerst zal kunnen erkennen, indien zij genoegzaam haar mee ning zal hebben bepaald. Eerst wanneer haar de noodige informaties zullen zijn ge- salon garnituur, 4 eiken stoelen, 2 waaiers, vochtechte tryp f ItO. worden, zal de Engelschc regcering tot er- kenning kunnen overgaan. President Macia heeft verklaard, dal het opgeven der soüvereiniteit van Catalonië slechts van voorbijgaanden aard is en slechts zal duren tot het bijeenkomen van de nationale vergadering. Berenguer op vrije voeten. Naar uit Madrid wordt geseind, wordt het gerucht, dat Berenguer gearresteerd zou zijn, niet bevestigd. Berenguer zou op vrije voeten gesteld zijn, nadat hij op eerewoord beloofd heeft, zich steeds ter beschikking te houden van de nieuwe regeering. De zesde zittingsdag brengt de behandeling van weer nieuwe zaken Dusscldorf, IS April. (V.D.) Tc 9 uur hedenmorgen begon dc zesde dag van het Kürtcnproces. Nadat drie politic-ambtena-' ren verklaringen hadden afgelegd omtrent den moord op Elisabeth Docrricr werd dc rechercheur Müller gehoord over tlo arres tatie van Kürtcn. Hij verklaarde, dat Kür- tcn bij arrestatie geen woord had gezegd en op het bevel, de handen op te heffen, zulks onmiddellijk had gedaan. Vervolgens werd behandeld de overval op de 36-jarige vrouw Mcurcr. Zij zelve werd als getuige gehoord en beschreef hoe Kür tcn haar op den weg naar huis had aange sproken en tenslotte neergeslagen, zoodat zij bewusteloos bleef liggen. Bloedover- 6troomd hadden andere personen baar ge vonden en weggebracht. De deskundige dr. Ilastmann had naderhand drio verwondin gen aan het. hoofd geconstateerd, vermoe delijk veroorzaakt door hamerslagen. Na een operatic kon vrouw Mcurcr uit het zie kenhuis worden ontslagen, waar zij ver scheidene weken had doorgebracht. Het volgende geval is do aanslag op vrouw Wanders, in don avond van 25 Octo ber 1929 tegen twaalf uur. De als getuige gehoorde vrouw verklaart zich nog slechts te kunnen herinneren, dat zij tijdens haar wandeling met Kuiten plotseling eenigc slagen op liet hoofd kreeg. Alles wat daa? voor gebeurd was. zou zij vergeten zijn. Uit de getuigcverklaringen van ec-nige poli tiebeambten blijkt, dat zij bij dc confronta tie Kürtcn niet herkend had. terwijl Kürten haar direct erkende als zijn slachtoffer uit dc Hofgartcn. Het volgende geval is de moord op dc 5%-jaar oude Gertrud Albcrmann. Twee politieambtenaren verklaren dat het lijkje van het kind zesendertig steekwonden ver toonde. Alle organen waren doorboord. Ver schillende getuigen, die het kind vóór den moord gezien hadden, verklaren, dat zij in gezelschap was van een man. De deskun dige professor Berg verklaart, dat de toe stand van het lijkje, zooals dat gevonden werd. volkomen overeenstemt met de me- dedeelingen van den dader, omtrent wat hij met het kind gedaan had. Hierna ging men tot dc middagpauze over. DE TOESTAND IN NICARAGUA KRITIEKER Een nieuw offensief van Sandl- no kan worden verwacht. New York, 17April (V.D.) De toestand in Nicaragua is der mate critiek geworden, dat Staatssecretaris Stimson de in liet bin nenland vertoevende Amerikanen heeft aangeraden zich naar de kustplaatsen te begeven om zich onder bescherming te stel len van de Amerikaansche marinetroepen, aangezien de Vereenigde Staten niet bij ma.chte zijn in geheel Nicaragua de levens en eigendommen hunner onderdanen te be schermen. Generaal Sandino concentreert in de nabijheid van Bluefield sterke strijd krachten, zoodat op een nnieuw offesief kan worden gerekend. DE MOORDZAAK TETZNER. Munchcn, 18 April. (V.D.) De verdedi ger van den wegens moord en verzekerings bedrog terdoodveroordeelden koopman Tetz- ner heeft, nadat Tetzner een volledige be kentenis heeft afgelegd, zijn verzoek om revisie hij het rijksgerechtshof ingetrokken en den Beierschen minister van juetitie een verzoek om gratie ingediend. lien „Principe", een geboren Koning. In de „ITaagsclie Post" schrijft een land genoot in den vreemde eenigc herinnerin gen aan „Alfonso el Principe", Alfonso den Koning, in verband met dc jongste gebeur tenissen in Spanje. De schrijver is'blijkbaar door het ridderlijke, liet vorstelijke in deze koningsfiguur, geboeid en getroffen: hoe wel hij laat doorschemeren, dat achter den „gentleman" ook nog wel iets anders schuil ging.. Interessant is deze visie op den bal ling-vorst intusschcn wel. „Toen Alfonso do motorboot betrad, die hem, altijd Principe, zou brengen naar de „Principe Alfonso", het oorlogsschip, dat melkwit in den ochtendnevel der Middel- landsche Zee gereed lag vóór Cartagena, rie pen sommigo Spanjaarden, die tot de scheepswerf, waar dit plaats had, waren doorgedrongen: „Leve do Republiek!"...Dc zwakkelingen, die zelfs niet op dat laatste oogenblik van aanraking met zijn land, in Spaanschc lucht iets wilden overlaten van de illusie rondom een gevallen vorst! Een „Principe" was Alfonso. Hij zal zelf ge vraagd hebben, dat de „Principe Alfonso" hem weg mocht voeren in dc ballingschap daar heeft hij recht op, dat men zoo een ge baar van hem onderstelt. Hij heeft natuur lijk vele fouten gehad, deze man met de Habsburgschc lip; en één groote fout heeft hij gemaakt. Maar wie hem eenmaal bij woonde, wist dat er zelfs nog in onzen tijd iets is, dat gaat boven den gentleman, die toch de nok vormt van de moderne maatschap pij, en dat het koninklijke wezen is, laat ik zeggen: het gentlemanlike mèt accent van eterniteit, een schemer van een spiegel beeld Gods! Wie Alfonso zag zooals ik hem zag, weet dat er geen „die gratia" koningen meer zijn. en dat de houding van de groote middclceuwschc tournooi-edellieden alleen 'nog in dozen ccncn tevens sportieven ko ning was overgebleven! Ik zag hem in het begin van dc eeuw in Parijs. Met groote staatsie was de toen nau welijks twintigjarige jonge koning de trap treden afgegaan van het groote Opera-ge bouw, in gezelschap van President Loubet uitgeleid langs een haag lakeien met 24 kaarsen-dragende kandelabers. In een snel le victoria reed hij met gouden helm in den fonkelenden nacht door do Avenue de l'Opéra, boog bij de Comédie Franeaise om en.... daar ging het om zijn leven, want een bom sprong precies achter de»kap, een paard van het volgrijtuig stortte neer, rook, gillen en geschreeuw maar dc presiden- ticclc koetsier legde de zweep over de vier zwarte paarden, en met een razende snel heid vloog dc equipage dc rue dc Rivoli in, waar ik van het balcon van dc Arts Déco- ratifs in dc Tuilerieën met ontzetting dit schouwspel gade sloeg. Het scheen of de wagen van den President wielen met vleu gels had. ITet scheen ook, of ineens een heel volk met stomheid geslagen was. In een be klemmende stilte renden dc paarden. Tot dat ginds, verderop, een heel eind weegs wegkijkend langs dc vierkante kolonnaden, wij de slanke figuur van den Koning ge waar werden, plotseling recht overeind in de open victoria, en salucercnd, hij alleen, voor het ruiterstandbeeld van Jeanne d'Arc, Dat was onder de hooge lampen en dc illu minatie van het kleine pleintje, dat zich daar bevindt, als een intiem droomgezicht, een lichte, onberekenbaar korte illuzie, een elegante bliksemflits in een ademlooze, ein deloos schijnende stilte. Hij was nog zoo jong, Alfonso! Hij was ons zelfs opgevallen door iets onbeholpens, den dag dat Delcassé hem afhaalde van het tuindorpachtigc stationnetje in de Etoi- lewijk; en nü, met nog de windzuiging van dc wieken des doods rondom zijn jonge hoofd, was hij de creste, de éénige, die weer geheel zichzelf was; „Principe Alfonso!" Een enorme ontspanning volgde onder dc mcnschen. Een jubelend gejuich steeg op. Dc op hun Jeanne d'Arc dolle Franschcn vergaten iedere beklemming. De geheel gou den helm, die als twee tegen elkander ge legde blaren zijn smalle hoofd omsloot, zag ik neerdalen in het donkere rijtuig, en een gouden lichtende streep trekken door de eindeloos zwarte massa, die straat en troit- loirs bevolkte. Soms heeft men een grooten indruk van een mcnsch, en dan vervaagt die. Daden volgen op daden, indrukken vol gen op indrukken! Maar wat hij later deed, Alfonso XIII, dat heeft mij nooit kunnen afbrengen van eerste impressie dat hij een gevoelig menscli was met dc innerlijke mentaliteit van den geboren Koning, in vvien het juiste gebaar leeft even sterk als in een ander het juiste inzicht. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 769.0 te Stomovvay. Laagste Barometerstand: 752.7 tc Calais. Verwachting: Zwakke tot matige, O. tot N. Wind, half of zwaar be wolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in tem peratuur. Langestraat 49-51 Tel. 190 Vraagt de MYLADY KOUS Een bijzonder mooie ZIJDEN KOUS die niet laddert en met garantie wordt verkocht f 3,50 per paar. ZELFMOORD VAN EEN AMBTENAAR DER BRITSCHE AMBASSADE TE WARSCHAU. Warschau. IS April. (V.D.) Gisteren pleegde een ambtenaar van de Britsche am bassade te Warschau zelfmoord. Hij riep een taxi aan om zich daarmee naar een ziekenhuis te laten rijden. Toen de taxi on derweg was, schoot hij zich door het hoofd. In levensgevaarlijken toestand kwam hij in het ziekenhuis aan, waar hij na eenigc uren overleed. De reden, die den jongeman tot .zijn daad aanleiding gaf, ;s onbekend. Vijftal personen in België gearresteerd Brussel, 19 April. (V.D.) De politie heeft tc Ypcren, Moeskroen en Maldegem ccn vijftal personen aangehouden, die een uitgebrcidcn groothandel in cocaine dre ven. De verkoop vond voornamelijk plaats te Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en de kust plaatsen. Volgens mededeeling van het parket le Yperen, kwam dc cocaine uit Nederland. De smokkelaars, die in verbinding blijken te staan met internationale handelaars in verdoovende middelen, brachten de narco tica voor 70.000 Fr. per K.G. aan don man, terwijl de groothandelsprijs gemiddeld 16.000 Fr. bedraagt. Volgens een Engelsch rapport niet in strijd met eenige internationale over eenkomst Londen, IS April (V.D.) Naar verluidt zouden de Engelschc kroonjuristen het op 30 Maart j.l. door minister Henderson in het Lager Iluis aangekondigde onderzoek naar dc verhouding tusschen het Duitsch-Oos- tenrijksche tolverdrag en de bestaande ver dragen en het protocol van Genève van 1-922 hebben beëindigd. In een rapport zouden hun conclusies zijnneergelegd, volgens wel ke het verdrag niet in strijd is met ecnigö internationale overeenkomst. DE EXPRESS LONDEN—LEEDS ONT SPOORD Twee personen gewond. Londen. 17 April (V.D.) Bij Tuxford in de nabijheid van Bredford is dc expres- trein Londen-Leeds ontspoord. Voorzoover bekend is werden twéé personen 'gewond. GROOTE DIEFSTAL VAN SPRING STOFFEN Bad Ems, 17 April (V.D.) Bij het Ton- werk Ems-Friedrichssegcn is een groote hoeveelheid springstoffen gestolen, in totaal 45 K.G. dynamiet, vele slaghoedjes e.d. De politie stelt een onderzoek in. Varkensmarkt 5. - - Tel 1309 PIANO- EN 0RGELHANDEL Ft-anco levering thuis.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1