TAXI MOLENAAR I BRIEVEN VAN EEN 1 BRABANTSCHEN BOER DË ËEMLANDEU Buitenlandsch Overzicht Buitenland „PEUGEOT WILL GO" RIT Dinsdag 21 April 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 247 SIR ERIC DRUMMOND TE ROME TEL. 1210 (3 LIJNEM) TARIEF SLECHTS 20 CENT PER K.M. 26000 K.M. NON STOP Aankomsten vertrek eiken avond en ochtend 9 uur bij WILLGO AMERSFOORT RC2MENIE NIEUW HEEFT EEN KABINET MOEILIJKHEDEN TANGER? IN U wilt een motor koopen? L. J. LUYCX ZOON AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS f» 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per - week (met gratie verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-, Afzonderlijke nummert f 0.01. fOCTREKENINC 47910 TELEFOON INTERC «II PRIJS DER AOVERTENTIEN vao l.os nrt Inbegrip >n KI t*w|snuminer, elke regel meer f 0.2 5Llefdadighclds-advcrtcntlën voor da helft van den prijs. Kleine Advtrtentlto „KETT]ES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 90 cent, alka regel maar 10 cent, driemaal plantten f I.Bewijsnummer extra 9 OM De Fransche actie tegen de Duitsch-Oostenrijksche doua ne-unie. Er-is reeds menigmaal bericht, dat Frank rijk zeer onaangenaam was verrast, toen de Duitsch-Oostcnrijkschc plannen inzake de douane-unie bekend werden gemaakt. Te Parijs heeft men onmiddellijk een tegenof fensief voorbereid en aangekondigd, dat Frankrijk eerlang met nieuwe douane-plan nen voor den dag zou komen, waarvan de strekking was Weenen en Berlijn schaak mat te zetten. Omtrent den inhoud der Fransche plannen ..ter versterking van de Europeesche unie, om een uitdrukking uit het officcclc Fransche communiqué to ge bruiken. is nog niet veel naders bekend ge worden. Deze onzekerheid zal wel niet in de laat ste plaats zijn ontstaan doordat de Quai d'Orsay blijkbaar zelf het er nog niet over eens is welke richting zal worden ingcsla gen. Slechts ten aanzien van één puilt schijnt men te Parijs niet in het onzekere te verkecrcn, namelijk met betrekking tot de opvatting, dat de Fransche buitenland- sche politiek er zich niet toe -kan bepalen het Duitsch-Oostenrijksche ontwerp te ne- geeren en dat zij met positieve voorstellen voor den dag moet komen, die een einde kunnen maken aan den eeonomischcn nood van Europa. Het is mogelijk, dat de Quai d'Orsay er aan denkt, of er althans aan heeft gedacht tegenover de Duitsch-Oostcnrijkschc doua ne-unie. .een ander economisch blok te plaatsen. Dit. economische blok zal vermoe delijk zoo'n karakter gaan dragen, dat dc West-F.uropeesche staten en in dc eerste plaats Frankrijk door een stelsel van voorkeurrechten dc-graan uitvoerende, lan den van Midden- en Zuid-Europa aan zich hinden. Wanneer een Fransch plan zich alleen tot dezen gedachtengang zou bepalen, dan kan men nauwelijks aannemen, dat het ooit werkelijkheid zou worden, daar de econo mische structuur van Frankrijk, die geken merkt wordt door een evenwicht tusschcn de landbouw- en dc industrieelft productie, liet voor Frankrijk overbodig maakt groote graanhoeveelhedcn ter voorziening in zijn behoefte in te voeren: Met andere woorden: Frankrijk heeft den staat, die graan ex porteert, niet. veel te bieden. In een soort gelijken toestand bevinden zich Engeland, •Jat heclemaal geen graanrechten ként en Italië," dat evenmin een land is met een groote,n graanimport. Voor dc Frankfurter Zeitung is inmiddels één ding zeker: wanneer de Fransche voor nemens zich alleen zouden bepalen tot het scheppen van een stelsel van voorkeur rechten voor granen, waarbij Duitschland en Oostenrijk worden uitgeschakeld, dan zal de beteekenis ervan voor het econo misch leven van Europa zoo gering zijn. dat zij noch een beslissend middel zijn ter ver- hclping van den nood, noch voor Frankrijk oen voldoende tegenwicht zouden vormen t met betrekking tot het Duitsch-Oostcnrijk schc douane-project. Wanneer het den Quai d'Orsay ernst is met zijn plannen, d.w.z.: wanneer dezo meer bctcckenën dan een politiek-diploma- tieke schaakzet, dan zal hij de Fransch- Duitsche verhouding in het middenpunt van zijn bemoeiingen inzake dc reorgani satie van Europa moeten plaatsen. Het ge citeerde blad meent, dat Frankrijk, wil het op een beslissende wijze bijdragen tot den wederopbouw van Europa's economische leven, geen plannen moet. smeden, die te gen Duitschland zijn gericht, maar met de zen staat moet samenwerken. Uitgesloten is het niet, dat do Fransche buitenlandsche .politiek zich bij deze laat ste opvatting aansluit: de Quai d'Orsay toch heeft er roeds op gewezen, dat er bij Duitschland en Oostenrijk op zal worden aangedrongen hun medewerking te vcrlcc- nen aan de nieuwe Fransche plannen. Home, IS April. (V D) S.i Erie Drum mond, secretaris-generaal van den Volken bond, is Zaterdagmorgen Ie Home aangeko men, Waar hij enkele dagen zal verblijven en vervolgens naar Berlijn zal doorreizen Nog in den loop van den ochtend heeft Drummond zich naar het Palazzo Ghigi be geven, waar hij met den ltaliaunsehen mi nister van buitenlandsche zaken, Grandi, een bespreking heeft gehad in verband met de a.s. Mei-hijeenkomst van den Volken bondsraad. Hierna bood Grandi ecu noen maal aan ter cere van sir En.' Drummond Het officieus© Giornale d'Ita'ia verklaart dat gtcoh bizondere beteekenis gehecht moet worden aan het bezoek van den se cretaris-generaal van den Volkenbond Drummond beeft zich met Grandi onder houden over het ontwapen ngsvraugstuk. zoomede over het Duitsch-Oostenrijksche tolverdrag, welke san gelegen lieden; aange zien zij thans ieders belangstelling hebben door den Volkenbondsraad zullen worden behandeld. In cfficicele kringen worden reserves in acht genomen ten aanzien vim do bespre kingen, welke tusschcn Grandi en Sir Eric Drummond hebben plaats gehad. POOLSCHE SPCORWEGLEENING TE PARIJS. Warschau, 18 April (V.D.j Uit Parijs wordt gemeld, dat Vrijdag do z.g. spoonveg- lcening, ten bedrage van een milliard, defi nitief is afgesloten en de overeenkomst is onderteekend. KON. ACADEMIE VAN WETEN SCHAPPEN. Amsterdam, 18 April. Dc nfdeeling Natuurkunde van de Koninklijke Azademie van Wetenschappen heeft in haar verga dering van 28 Maart j.l. benoemd lot haar voorzitter Professor Dr. T. van der Hoeve te Leiden; tot haar ondervoorzitter Prof. Dr. II. R. Kruyt, te Utrecht en tot haar se cretaris Prof. Ir. B. Brouwer te Amsterdam. De Koningin heeft deze benoemingen be krachtigd Prof. Jorga thans cle leider Einde der afgeloop.cn weck bleek, dat Titulescu niet bij machte was een nieuw Roemecnsch kabinet samen te stellen, waar op dc koning aan professor Jorga opdroeg, te trachten het aanzijn aan een nieuw mi nisterie te geven. Deze slaagde zeer spoe dig. De koning heeft zich met de lijst van de nieuwe ministers kunnen vcreenigen. Men neemt echter aan, dat, wanneer het ka binet zich aan liet parlement voorstelt, aan de ministers geen lang politiek leven be schoren zal zijn. Mocht het nieuwe ministe rie onmiddellijk door een motie van wan trouwen worden weggmaagd, dan is een parlemenU-ontbinding zoo goed 'als zeker. Hel kabinet beslaat uit: Premier en voorioopig Onderwijs en Bin- nenlandsche Zaken: Jorga; Handel en Industrie: Manoilescu; Financiën en voorioopig buitenlandsche zaken: Argcntiano; Leger: Stefnesco—Hanr Openbare werken en Volksgezondheid: Rantacüseno; Verkeer: Vulcovicp; Justitie: ITamangiu; Landbouw: Jonëscu; Do nog niet bezette portefeuilles zullen wel d ra worde n aa ngevuld. Het program der nieuwe regcering. Boe k a r es t. 19 April. (V.D). Heden heeft de- nieuwe ministerpresident Jorga vertegenwoordigers van de p-rs ontvangen, wien hij in korre trokken het program der regeert tig uiieenzette. De premier verklaar de een aanhaliger van den koning te zijn Wat dc binnen- en buitcnlardsche politiek betreft, zal de regcering de oude richtlijnen volgen Nieuwe verkiezingen zijn niet noo- dig; evenmin denkt dc regcering aan een dictatuur. Ook wil men geen nieuwe wei ten maken, joch de oude onderzoeken en liet onbruikbare verwijderen Over een tol- uriie net spr. zich niet uit. Verwacht wordt, dat alle partijen legen dc nieuwe rë'gfeoring zullen opponeeren. Hoe ver deze oppositie gaan zal, zal moeten blijken, wanneer Tcrga tegenover het par lement komt te staan. De onrustbarende berichten worden echter tegen gesproken Londen, 20 April (V.D.). Dc Britschc consul-generaal te Tanger hoeft dc Engcl- schc legeering verzocht om bescherming voor de Britschc onderdanen in de inter nationale zone. Reizigers, die op hun vlucht uit Tanger te Ceuta in Spamsch Marokko aankwamen, deelden mede, dot na de revo lutie in Spanje de revolutionaire republi keinen getracht hebben de Tangerzone, die onder gemeenschappelijk Britsch, Fransch en Spaan6ch beheer staat, in hun macht te krijgen. Het zou daarbij tot. ernstige straat gevechten zijn gekomen. Van officieuse zijde wordt tegengespro ken, dat te Gibraltar twee compagnieën van het Lincolnshire-regiment gereed stonden om met een onbekend doel te vertrekken, doch andere berichten -melden bijzondci he den omtrent in de-laatste vicientwintig uur genomen voorzorgsmaatregel"». Van het mi uisleiic van oorlog te Londen was noch een bevestiging, noch oen ontkenning van deze berichten te krijgen. Men verwacht, dat, wannen' de .toestand zoo verward is als uit sommige berichten van reizigers valt ai te leiden, de Rifkabylen die cr reeds vaker ingeslaagd zijn den Spaanschen (roepen ernstige verliezen toe te brengen, van den toestand -gebruik zullen maken voor hun eigen doc'einden, waar door ernstige complicaties zouden kunnen ontstaan. Onjuiste geruchten over Tanger. Men meldt ons nader: De onrustbarende berichten over de in ternationale zone van Tanger blijken niet in overeenstemming te zijn met de waar heid. In Tanger zijn weliswaar in verband met de Spaansche omwenteling enkele on geregeldheden voorgekomen, doch thans is in de gehecle zone de rust hersteld. Het be richt, dat dc Brits ene consul-generaal mili taire versterking zou hebben aangevraagd is evenmin juist gebleken. Prachtig! dochvveest verstandig laat U niet misleiden door schrecuvve rige reclame. Let vooral op de repu talie van den motor. Wij bieden de grootste keuze uit de beste merken o.a Eysink, Harley-Davidson, Sunbeam en Francis Barnett d£ motor die geen concurrentie kent compleet voor f 395.—. Amersfoortsche Motorhandel Lavcndelsir. 9b 12 Tclef. 1093 NIC. BOVEE. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 7G5.5 te Blaoksod. Laagste Barometerstand: 751.5 te Weenen. Verwachting: Zwakke tot matige. N. tot# W. wind. meest zwaar be wolkt, weinig of geen regen, iets zachter overdag. Langestraat 49-51 Tel. 190 Vraagt de MYLADY KOUS Een bijzonder mooie ZIJDEN KOUS die niet laddert en met garantie wordt verkocht f 3,50 per paar. SPOORWEGONGELUK TE CHINA. Dertig dooden en vijftig ge wonden. Londen, 20 April. Op do lijn Kantung Kaulun is naar verluidt door den voortdu rend en regenval do spoorweg ondermijnd, waardoor een locomotief en drie wagons in don afgrond zijn gestort. Er zouden 30 dooden en 50 gewonden bij iit ongeluk te betreuren zijn, MARINE-LUCHTSCHIP AFGEDREVEN Pa rijs, 18 April. Zaterdag is op het ma- rincstation Rocbeforl een kiem luchtschip losgeslagen van de a'nkerpaal. Het lucht schip dreef af. Aangezien hot dc beman ning niet gelukt is de motoren op gang te krijgen, manoeuvreerde de zich aan boord bevindende cfficier zoodanig, dat hij het luchtschip tot op ongeveer 30 Meter boven den grond kon brengen, waarna hij een lange lijn liei uitwerpen, vveike docr cenige boeren, die zich in dc omgeving bevonden, aan een boom werd bevestigd. Het lucht schip is niet beschadigd. HET VLOOTVERDRAG. Scherpe erftiek. Lor. den, 19 April (V.D). De diplonï3rró- ko medewerker van den Üpserver schrijft, dat het Europeèscho vlootverirag dood moet worden geacht, ook al worden dc onder handelingen van de deskundigen nog voort gezet. liet is bijna onmogelijk dit feit nog langer te verbergen. De Fransche delega tie heeft de bespreking van alle belang rijke punten onmogelijk gemiakt. DOOR A. A. L. CRAUMANS Ulvenhoui. 13 April 1931. Menier, Ollee, ik gaai deus week 's heel seerjeus over de leut schrijven, t Plazier 's ernstig aan z'n taand vuulen, om t. zoo 's 1c zeg gen. waant ik gcleuf, amico, da mc-n-icr in ons Brabaantsehe laand van den goeicn Brabaantschcn weg geraken as me nic op passen En da mag nie! Waant ze zouwen zooas 't. sprikwoord zeet, 't kinnekc mee 't waschwatev wog- kieperen. Ivch 't al 's meer gezeed: 't is ier één groot huishouwen waar 't er altij gezellig en leutig naartoe gaat. Waar iedereen durft te lachen, zonder baang te zijn, dat 'r da- lek 'nen \cul te strengen vader binnenko men zal, die nic van lachen en van plazier houdt. Neeë, sjuüst aandersom is I ier altij gewiest. Gezonde zielen in gezonde licha men, waaruit 't plazier opbloeide os n ^rloeicnd-rooië roos aan d'n kerngezonden struik! 9 As ik in dcuzen tijd 't vcurjaar weer op èerde komen zie, as 'k de starkc knoppen zie zwellen aan de takken die morsdood leken, die knoppen mee vruchtbaar ge weld zie openbarsten en de bLaaikes as kèërscnvlammekes zie lékken naar de blaauwc locht, deurlicht as ze worrën deur 't starkc zonneko; es ik de kapellekes, schoon as violen, zie kruipen uit de don- ker-dorrc coconnekes stoffig as '11 spinrag- geske: as ik m'n laand veur m'n obgen zie openbreken om cr dc gruune wonderkes van 't zaaisel naar 't zonnekc tc zien rek ken; as dc vcugelen de lochten vullen mee d'r rollcrkes en d'r klokkende strotjes; as 't prille vcurjaar lijk 'n schoon© fee d'r liemelsblaauwe sluier* deur de lochten zwiert; kortom, as de wcareld barst van gezonde vruchtbaarheid en schcppings- draang, don bik 't in m'n keel van blijd schap. Dan zo,uw ik in de hoornen willen klimmen, lachende en zingende om nog veul meer van al da 6choons tegelijk te kunnen zien. Om 't gruune scheppingspa norama meo ééncn oogopslag te omvatten, in de takken tusschcn de veugèltjës die mee d'r trillerkes en slagkes, as zuiveren klokskcs somtijen, onzenlievenirke zin gend hedaanken. En as ik da-d-allc.gaarf van dag tot dag weer zie; as dan de hlommekes gaan bloeien in kleuren as stukjes gloeiend kerkglas, as ik ze zie opengaan 's morgens in 't gras as sterrekes in den vallenden avond as ik de daauwdropkes zie leggen tc glaanzen as pèèrlen in de kleurige hartjes, d'n leeuwe rik naar dc zon zie toevliegen mee klappen de vlucht, over dc stilte van m'n laand; in n hockskc van m'n erft '11 hedaauwden spinrag zie hangen heven of ze. deur d'n daaiiw, is van gesponnen glas. 13611101151 mee 't goud van 't zonnekc, ollee as d'11 zons- opgaank 't kerkske van koper, dc ramen van pèèrlmoer, de toren van druppend goud mokt. "t licele duik" van gazen sluiers ont hult, dan kriebelt "r ..Gouwen-Koei'-plazier deur m'11 kloppende ajefs. As dan de Meimaand is gekomen en 't kerkske is ééncn hlommenhof. as dan 't smetloos wit van d'ortensia's, blommen as dubbelde vustën, 't. gloeiendst rood van graniums. 't zuutc rose van de rododen- drums te schuimen loet in'tstarke gruun van palmen onder 't gouden licht, dan bloeit oew haart open as 'nen barstenden klaproosknop van plazier in t gezellig huishouwen da-d-oew léven is! En as 't jaar dan wijer en wijer open- bloeit en cl'éérste blomblaaikes van rijp beid zóclitjcs teugen d'èèrde sneeuwen, 't koren tel oew kin zoo hoog tc huigen staat da ge 'r in zwemt as in 'n gouwen zee, dan brikt de kermis aan! En al oew opgepropt piazier. ingeveei'd mee krakenden errebeid, mot. nouw ci'fe los. De jongens en de meiden tollen gierend van den lach op de muziek van d'n urgel over d'n daansvloer. 't Bier schuimt mee vlokken teugen oew wenk- braauwen aan, oew stem is te klein om de kracht van oew longen heelegaar tc kun nen verstouwen, oew (beenen tintelen van cl'n lust naar springen en hossen, 't lawijd van de muziek, die ieveraans dreunt en golft deur de vette oliebollenlo'cht dendert 'n wiegeling deur oew botten! Dan wordt ocwen levenslust gespuid mee do kracht van 'n stoommachicn; dan pak 't jonkvolk rnekare va6t om nie los meer te laten en 't volgend jaar Mei dan kraf- felen ze "t gernientehuis op mee 'n gezicht of ze dc licele weareld emmén overwon nen! Das plazierig allegaar! Da's noodig zelfs, waant n'nnders dan zoud: verwelken as 'nen plaant die droog staat. Dan zoude vergelen en verschralen, dan wijkt de lach van ocwen kop, dan verzuurt ie lijk n ouwe vrijster en dan dan wordt 't lachen op 't lest zonde! Dan gade Gods schoonc natuur vcurbij- zini, dan worde baang oew taanden in 'nen bellefleur te zetten da-d-et klokhuis alle maal knapt; dan worde sjagrijnig en ieze- grimmig; dan wordt er vergelen mee Mei 'nen sclioonen hlommenhof te maken van oew kerkske. waant ge verdort, verzuurt en vensjagrineert en vergit dus 't schoone. Dan worde blind, haardstikke blind veur de schoone pracht en praal van de levende schepping. Dan worde doof veur de veugelenmuziek cn 't gerauscli van 't windeke deur de bos- echen; veur 't getik van d'n malschen ren- gql op 't starkc blad van 't gebomlc cn van 't laand. Dan gade dood veur ocwen tijd. Dan ko men er lillekc gedachten in oeweu kop, die heelegaar leeg is geworren as 'n onge- hrüicte schuur mee stofnesten en mee spin raggen. Dan praten de menschen over mekaar cn kruipen achter horrekés om mekaar on geziens te kunnen bespieën. Dan dan zouw 't ok hier 'n laand van zwarte strop dassen gaan worren mee wasgele tronies d'r hoven, die verstefd zijn in 't zuur. Waarop 'nen lach ginnen lach meer is, maar 'n afschuwelijk masker. En zoo zouwen ze 't ier willen gaan ma ken'? Waant ze zijn aan 't uitrekenen gegaan hocvcul kermissen en vustclavond ier in de durpen cn slejcn worren g'ouwen! Wem men geslapen. Wemmen d Ollaanders ier as nuuwlichters d'rcn gaank laten gaan. D'r zijn al veul kermissen cn vastelavon den afgeschaft, amico. Veuls te veul' En ik begrijp zc nie. Zijn wij hier zoow slecht? Motten- wij ver-Ollaandscht wor ren? Achter horrekes gezet. Ollee, da's 'n glad verkeerd gedacht! Wij zijn nog menschen, ik zog 't ge rust van vleesch en van bloed cn nie van gelen was! Do Brabaanders zijn kienders in d'r le vensopvatting. Zcmmen lol in 'n schoon blommeke, in 'n schoon stukske kerkmu ziek in 'n kerkske dat 'r mooi uitziet cn 'n leutig brokske kermismuziek, dat 'r de stofnesten doet uitdaansen as g'oew hak ken teugen oew gewitwel aanslaat onder 'nen gèè'ven kuitenflikker. As kienderen ja, en dan staan me d'r zoo slecht nog nie op, maar dan motten ze ons nic ons speulegoed afpakken, amico! Wij zijn nouw eenmaal gin gedrilde soldot jes, maar as 't r' op aankomt, lot ze dan maar komen. Maar me loopen óns manier! Schieten op óns manier, geleerd op de hazen; me lé ven. zooas me gemokt zijn, - in plazier! En wa zc nouw willen: nogeens da'6 't kind mee 't waschwater wegsallcmaan- deren! Ollee. ik schei d'r af. As 't noodig is koom ik er nog wel op terug! Veul groeten van Trui en os altij, ging liorke minder van oewen toe a voe DRÉ.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1