TAXI MOLENAAR DE EEMLANDEft Buitenlandsch Overzicht Buitenland „PEUGEOT WILL GO" RIT JOH. DE HEER Vrijdag 24 April 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a TEL. 1210 (3 LIJNEN) NOG STEEDS BOTSINGEN IN HONDURAS 26000 K.M. NON STOP GENERAAL KOETJEPOF NOG IN LEVEN? FRANKRIJK KOMT MET NIEUWE VLOOTVOORSTELLEN L. J. LUYCX ZOON PIANO- EN 0RGELHANDEL AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10 per maand f 073. pm %ttV (mei gratia vtriekerlag eegen ongelukken» f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maasden I 3»-. Ahonder!||ke nummer» f 0j09. POSTREKENING 47910 TELEJPOON INTERC «II PRIJS DER ADVERTENTIEN van I —1 regel* I l 03 aart inbegrip va» een newijanumiMf. mmmelke regel meer 10.25 Liefdndtghctds-advertentieo «/oor da helft van den prijs - Kleine Advertentito „KEITIES bl| vooruirhefolinc s «egel* 90 ccat dka regel meer 10 cent, driemaal plaat» f I.— Bewijsnummer extra 0.05 29e Jaarganq No. 260 Betoogingen tegen een Fransch minister. Tardieu te Toulou- se uitgefloten. Dat Tardieu, die in het kabinet-Laval be last is met de portefeuille van landbouw, niet overal in Frankrijk een geziene per soonlijkhcid is, bleek Donderdag j.l. te "Toulouse, waar hem een ver van prettig onthaal is bereid. De telegrammen hebben daaromtrent reeds eeriigszins ingelicht en ook de aanvullende berichten bewijzen, dat men den minister nu niet bepaald vriendelijk heeft bejegend. Toen Tardieu Donderdag Toulouse bin nenkwam, werd hij op een wijze ontvan gen, die aan leidende ministers in Frank rijk slechts zelden te beurt valt. Al dagen van te voren hadden de socialistische en democratische partijorganisaties tegenbe togingen aangekondigd. liet doel hiervan was zoóals in dc oproepen nadrukkelijk stond vermeld Tardieu te laten merken, dat de bevolking van Frankrijk niet alleen bestaat uit agrarische producenten. TARDIEU Reeds bij de aankomst op het slation, waar het gejuich van dc deputaties uit landbouw kringen door de kreten der de monstranten werd overstemd, hadden nogal „levendige" incidenten nlaats, die zich echter in veel sterker mate en in \ccl grooter omvang herhaalden, toen Tardieu zich naderhand in een open rijtuig naar het tentoonstellingsterrein liet rijden. Aan heide kanten van den weg stónden groote menigten geschaard, die Tardieu beerroet- ten niet auto-sirenes en een helscli gefluit, Waarbij iemand hoorc-n én zien verging. De politie probeerde wel aan dit weinig stich telijke kabaal een einde te maken, maar al haar moeite was vruchteloos. Tardieu staat, gelijk men weet, bekend als een goedgeluimd persoon en hij speel de de rol van den koelbloedige niet onver dienstelijk. Trouwens: hij scheen er voor af al een beetje op gerekend te hebben, dat zijn persoon het voorwerp zou worden eener luidruchtige betooging. Op een ge geven oogenblik liet hij zijn wagen dan ook plotseling stil houden, haalde een fluitje uit den zak en, mot man en macht blazend, plaatste bij zich aan het hoofd der betoogendo menigte, die hein joelend en schreeuwend vergezelde, toen hij op het tentoonstellingsterrein een rondrit maakte. Des namiddags, teen tegen het einde van een banket, dat door de handels- en landhouwkamer wérd gegeven, de officiee- le redevoeringen zouden worden afgesto ken, kwam liet opnieuw tot incidenten, die ditmaal een nog ernstiger karakter droe gen. Voor het gebouw had zich een groote menigte verzameld, die een poging deed om de zaal te bestormen. Voor den orde dienst. die door honderden gendarmes werd versterkt, was hel 'n heel karwei om de de monstranten baas te worden. Met vriende lijke woorden viel niets uit te richten, zoo dat krasser moest worden opgetreden. Zoo doende ontstonden bloedige botsingen, in den loop waarvan tal van betoogers meer of minder ernstige kwetsuren opliepen. Pas toen bereden troepen werden goréquirccrd, was het weer mogelijk de orde te herstel Ion. De ontstemming, die Donderdag tegen over Tardieu zoo scherp tot uiting kwam. is inmiddels wel te verklaren; zij houdt verband met het feit, dat Tardieu, de mi- DE LUXIEUSE FIAT'S ZIJN DAG EN NACHT VOOR BESCHIKBAAR fortmann en hehenkamp U rust en slaapt op een vi-spring of een somnus-matras. vraagt inlichtingen. nister van landbouw, de laatste weken her haaldelijk in openbare redevoeringen en manifestaties zeer scherp positie heeft ge kozen tegen de politiek van Unand, die aanstuurt op internationale economische samenwerking. De rumoerige betoogingen te Toulouse hebben aangetoond, dot een doel van het Fransche volk niets moet hebben van hot onverbiddelijke protectio nisme, waarvan Tardieu zoo'n strijdbaar pleitbezorger is. New York, 23 April (V.D.) De gevech ten aan de Noordkust van Honduras 'us- schcn opstandelingen en regeeringstroópen duren nog steeds voort. Volgens dc laatste berichten zijn bij de gevechten van gisteren 31 peésoncn gedood. Een duidelijk beeld van den Mestand hieft men niet. liet se'lijnt, dal ue regeering ai haar beschikbare troe pen concentreert in de streek Cortes in hei Noordelijk deel van Honduras, om dit als operatiebasis te gebruiken voor een krach tige onderneming tegen de opstandelingen. Speciale maatregelen zijn genomen ter be scherming van do groote Amerikaansche kolonie te La Lima iii de bedreigde streek. INTERVIEW MET PORTUGALS PRESIDENT. Parijs, 22 April (TIN). Carmcna, de pre sident van Portugal, heeft in een onderhouJ met den correspondent van Le Journal den tegenwooordigen toestand van Portugal zeer eenvoudig genoemd. De begrooting ;s ii; evenwicht en do Portugeeselie valuta is stabiel. Nog voor den afloop van dit jaar zullen nieuwe verkiezingen worden gehou den, «vaarbij ook vrouwen h&t stemrecht zullen uitoefenen. Met betrekking tot den opstand op dc Azoren en Madeira verklaar* de de president te hopen, dat de opstande lingen zoo verstandig zullen zijn zich voor den in het ultimatum gestelden tormijn over le geven De president ontkende niet, dat sedert de invoering van de dictatuur een aantal personen gearresteerd zijn, doch hij wees er op. dat zij niet als gewone mis dadigers behandeld zijn maar als politieke gevangenen verbannen zijn. EEN OPROEP VAN DON JAIME. Tegen het communisme. Parijs, 23 April. (H. N.) Prins Don Jaime van Bourbon, de leider der Spaan- sche legitimisten, die te Parijs leeft, heeft een oproep tot het Spaansche volk gericht, waarin hij alle monarchisten uitnoodigt zich bij hem aan te sluiten. Er moet een groote anti communistische, voor vrijzinni ge denkbeelden toegankelijke, federalisti sche monarchistische partij worden ge sticht. Dc bijeenroeping van de constituante is een absolute noodzakelijkheid. ROOFMOORD OP EEN TAXI CHAUFFEUR? Brussel, 23 April (V.D.). Gisteravond is in een afgelegen laan in de Brusselsc'ne voorstad Ukkcl een taxi-chauffeur dood achter het stuur van zijn wagen gevonden. De man bleek met een revolverkogel achter het oor te zijn gedood: waarschijnlijk is hc- rooving liet doel van den moord geweest. Het lijk van den chauffeur werd gevonden met in de ecne hand een doosje lucifers en in de andere hand een cigaret. Van den da der ontbreekt elk spoor. Men weet alleen, dat de taxi is aangeroepen door een onbe kenden heer in de omgeving van het sta tion. Zaterdagmorgen 25 April 9 uur wordt de PEUGEOT WILLGO bege leid door een aantal automobielen tot Amsterdam. Voor belangstellenden is gelegen beid mede te rijden in een dezer auto's. Men melde zich tijdig aan bij de Directie van Willgo, Telefoon 780. H.H. Automobilisten, die de tocht met hun eigen wagen willen mede maken worden, vriendelijk verzocht eveneens hiervan kennis te geven aan de Directie. Hij zou in Moskou ge vangen zitten Zijn populariteit van waarde Het „Journal" meldt, dat de te Parijs ont voerde Russische generaal Koetjepof zich in dc politieke Loebjanka gevangenis te Moskou zou bevinden. Bepaald uit tie eerste hand heeft het blad het bericht intusschen nu juist niet. teekent het Hbld. hierbij aan. Het heeft n.l. dezer dagen een te Parijs zeer bekende Russische persoonlijkheid gesproken, die van den ver tegenwoordiger van een groote Poolsclie krant vernomen had. dat deze te War schau van den di- nlomnliekeh verte genwoordiger van aen Kuropeesche mo gendheid te Moskou had gehoord, dat een Pool, die als polities gevangene tegen een Russisch agent wis ..ge.ruikr. hem den diplomaticken vertegenwoordiger Goneraal Koetjepof. verteld dat hij in de Loebjanka gevangenis had gezeten, die voor voorname gijzelaars bestemd is Dezo Pool nu. di*-er verscheiden maan den, tot eind October 1930, gevangen had gezeten, was te weten gekomen, dat gene raal Koetjepof er,.ovonectv- gevangen Zat en nog leefde Men de'Pon,/do gevangenis verliet. Om hem onherkenbaar te maken - do generaal draagt, of liever droeg, een baard werd hij tweemaal per week door de zorgen van de Gpoe geschoren. Hij zou er goed behandeld worden en zelfs zoo nu er. dun in een auto mee uit rifden worden genomen. (Natuurlijk niet in de Amerikaan sciic beteekenis. waarbij dit gelijk staat met onschadelijk gemankt worden). Omtrent do grijze limousine, wnnnnee generaal Koetjepof ontvoerd werd, wist de Pöolsclie ex-gevangene niets mee te dee len. maar de Poolsche journalist, (zie bo ven) wist te verzekeren, dat deze auto via Polen naar Rusland was teruggezonden. Men, weet precies wanneer die verzending heeft plaats gehad. Ook de diplomatieke vertegenwoordigers van andere landen zou den van de zaak op de hoogte zijn Blijkbaar (hel is nu weer de bekende Pa- rijsclic Rus die aan liet woord is) hebben de bolsjewieken den generaal gespaard om eventueel gebruik te maken van zijn mo reel gezag en zijn populariteit Dat deden zij Gok met generaal Broessilof. die onder dezelfde omstandigheden eveneens in de Loebjanka gevangen werd gehouden I)e langdurige detentie van dezen eindigde met den oproep van generaal Broessilof ten gunste van het roode leger tijdens den Russisch-Poolschen oorlog van 1920. MALINOFF KABINETSFORMATEUR IN BULGARIJE. Hij zal trachten een regee- ringscoalitie te vormen. Sofia. 23 Aprii. (V.D.) De koning heeft den leider van de democratische partij Ma- linoff beiast met de vorming van een nieuw kabinet. Bij het verlaten van het parle mentsgebouw werd Malinoff door een groo te meiischcnmenigte stormachtig toege juicht Hij verklaarde aan de pers. dat hij op uitrlrukkolijkcn wensch van den koning zal trachten ven regeeringscoalitie te vor men op den meest breeden grondslag en met bij/.or dére inachtneming van den de mocratischer! gcüachtcngang van zijn eigen partij. Malinoff voegde hieraan toe. dat Bul garije naar zijn meening in een zeer kri- lickin toestand verkeert. EEN NEDERLAAG VOOR DE ENGELSCHE REGEERING. Proefneming met modelboer derijen verworpen. Londen, 22 April (V.D.). Het Ilooger- liuis heeft met een groote meerderheid de beide eerste hoofdstukken verworpen van het regeeringsontwerp inzake het op groote schaal nemen van proeven met modelboer derijen. Het Lagerhuis hervatte de behandeling van het ontwerp inzake kiesrechthervor ming, dat het laatst in bespreking is ge weest bij de nederlaag van de regeering inzake de clausule, waarbij de vertegen woordiging der universiteiten verboden werd gesteld. Het handhaafde de voornaamste eischen Londen, 22 April. (V.D.). De Fransche ambassaudeur te Londen Fleurieu heeft vandaag aan rJe Britsche regeering de nicu we voorstellen van zijn regeering overhan digd. betrekking hebbende op het Fransche vlüotbouwprogratn De inhoud der vrij om vangrijke nota wordt thnns door de be voegde Kngelsche instanties aan een on derzoek onderworpen. Tegelijkertijd is .Ie Itnliaansche regeering van de nieuwe plan nen van Frankrijk op de hoogte gesteld. Bijeenkomsten van Itnliaansche. Fransche en Kngelsche deskundigen hebben niet meer plants geha.l. De beraadslagingen zullen hervat worden, als de Kngelsche en Haliaansche regeering do Fransche voor 6tellen zullen hebben onderzocht. Met feit, dat deze door den ambassadeur werden overhandigd, heeft in politieke kringen le vendig commentaar verwekt. Men lei-It hieruit af. -lat de onderhandelingen thans het terrein, van zuiver technische be«pr> kingen verlaten hebban en thans do poli tieke phase zijn ingetreden. Parijs, 22 April (V DHoewel in offi cleele Fransche kringen een zeker optimis me over het verloop van de Londensche vlootbesprekingen ie bespeuren is schijnt TiVérj niettemin rekening te houden niet alle denkbare eventualiteiten. Wat de nieuwe Fransche voorstellen belrefl. staat vast. dat het j hier compromis, bespre kingen geldt, waarbij aan Fransche. Italiaansche en En- geUché"zijde allerlei toezeggingen gedaan moeten worden. Uit de reeds, hek end gewor den] bijzonderheden van instructies, welke de Fransche regeering aan de vlootdeskun riig'on beeft verstrekt, blijkt echter dat Frankrijk besloten is aan zijn voornaamste giscjien vast te houden Nadere bizonderheden over de Franscho nota. Londen, 23 April (II.XOmtrent d.' Fransche nota voor de vlootovereenkom-M, die gisteren overhandigd is, schrijft de Daily Tel., dat hel een lang en ingewikkeld document is. waarvan d» bestudeering ver scheidene dagen zal duren. Kerst zullen de Kngelsche marine-deskundigen het stuk na gaan en daarna zal het nauwkeurig over wogen worden door de regiering, die het ook mot de opvatting der Itnliaansche re geering zal moeten vergelijken. Kerst dan zal kunnen blijken, of de Fransche voor stellen al dan niet door 1 tal ié en Kngeland kunnen worden aanvaard. II >t blad meent, dat de Fransche nota in de kwestie der ver vanging van de verouderde schepen niet zeer tegemoet komt aan d wenschen van Kngeland en Italië De nota moet liet voor stel bevatten, om die punten van de vloot- overeenkoni'sl; waarover thans geen over eenstemming kan worden bereikt, uit te stillen tot 1933 of 1934. Dit voorstel zal ech ter waarschijnlijk noch door Itali»-. noch door Engeland worden aanvaard NIEUWE MAATREGELEN DER SPAANSCHE REGEERING. Parijs, 23 Aprii II.N Volgens een be richt uit Madrid is kolonel Capaz, die ver antwoordelijk was voor de schietpartij le Tetoean bij de uitroeping van de republiek, tijdens zijn overbrenging naar de gevange nis te Tetoean gelyncht. Maura, de minister vap binnenlandsche zaken, deelde mede, dut de gouverneur van Barcelona Campanys tot vertegenwoordi ger van de regeering te Madrid bij de Ca- talaansche regecring is benoemd. Het ligt in dc bedoeling twee nieuwe ministeries te vormen, één van landbouw en één voor de volksgezondheid. De civiele gouvernemen ten zijn door de regeering uitgenoodigd com missies te benoemen, die voorloopig de lei ding der zaken zullen waarnemen, totdat het parlement zal bijeenkomen. Gisteren zijn nieuwe Spaansche postzegels in om loop gebracht met het opschrift: „Republi- ca Espanola". In den gisteren gehouden mi nisterraad is besloten alle benoemingen en bevorderingen in het leger van 1923 tot 1931, die niet naar anciënniteit zijn ge schied, te herzien. ENGELAND EN DE EXTERRITORIALI TEIT IN CHINA. Londen. 22 April, (V.D.). in antwoord op desbetreffende vragen deelde de minis ter van buitenlandsche zaken, Henderson, beden in het Lagerhuis mede. dat de eenige onderhandelingen, welke thans met de Chi- ne»-sche regeerine worden gevoerd, betrek king hebben op de kwestie van de exterrito rialiteit. Spreker was niet in staat een be paalde verklaring af te leggen, doch indien de onderhandelingen, naar verwacht wordt, succes hebben cn eindigen met de totstand koming van een verdrag, dan zal het La gerhuis hierover nog voor de ratificatie van gedachten kunnen wisselen. HEVIGE SNEEUWVAL IN POMMEREN. Berlijn, 23 April (MN) In Pommcrcn heeft het gisteren hevig gesneeuwd wat met een hevigen storm gepaard ging. Vele telegraafpalen werden omgeworpen, zoodat het spoorwegverk'eor belangrijke verlragin gen ondervond. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 766.2 te Memel. laagste Barometerstand: 738.9 te Valentia. Verwachting: Matige tot zwakke, Z. O tot Z. wind, helder tot licht bewolkt, droog weer kans oj> nachtvorst, iets zachter over dag. Langestraat 49-51 Tel. 190 Vervaardigen van LAMPEKAPPEN Groote keuze Draadvormen, Batik- zijde en Schemer doeken. HET TEKORT DER ENGELSCHE 3E- GR00T1NG. Neemt Snowden zijn toevlucht tot een grondbelasting? L o ii d c n, 22 April (H N.) Volgens de Daily Herald zul waarschijnlijk een grond belasting worden ingevoerd tol dekking van het tekort op de begrooting Snowden zal Maandag in het Lagerhuis zijn begrooting indienen en daaibij zijn voorstellen tot hand havings van het evenwicht in ie begrooting bekend maken. In Engeland blijven deze voorstellen tot het laatste oogenblik ge heim, aangezien daarover te voren niet met •le partijen wordt onderhand* ld cn ook de overige leden yan het Labi..et daarvan slechte op het laatste oogenbl k kennis krij gen. DE ZETTSRSSTAKING. Het conflict duurt voort. Brussel, 22 April (V.L).). De zetterssta- king te Brussel duurt onveranderd voort. De meeste bladen komen thans met een grooter aantal pagina's uit. ..La Dcrnièrc Ileure" heeft vanavond een gcheelc pagina getypte copy, die geclicheerd :s, door parti culiere drukkers in de provii de wordt bo vendien liet noodige zetsel geleverd. DE DUITSCHE SPIONNAGE TE STRAATSBURG. Parijs, 23 April. (V.D.) In verhand met dc vermoedelijke spionnage-aangelegenheid te Straatsburg is gisteren nog een vijfde persoon gearresteerd. De gearresteerde is als teekenaar op een technisch bureau te Straatsburg werkzaam. Naar aanleiding van deze affaire wordt in de Fransche pers do vraag gesteld, of bij de werkzaamheden ter versterking van den Franschen grensves- tinggordel ook Duitschc arbeiders werk zaam waren. De Matin weet hierop te ant woorden, dat van de 8500 arbeiders, die bij den bouw van den vestinggordel tewerk ge steld waren, slechts 5000 Fransehen zijn. Onder de 3500 buitenlanders bevonden zich ongeveer 150 Duitschers, die voor het groot ste deel uit het Saargebied afkomstig zijn. OVERSTROOMINGEN TE WILNA. Warschau, 23 April. (H.N) In het ge bied van Wilna zijn overstroomingen voor gekomen Ook de stad Wilna heeft daar onder te lijden. Enkele voorsteden zijn on der water gcloopcn. Verscheidene huizen en een ziekenhuis moesten worden ontruimd. BLOEDIGE BOTSINGEN TUSSCHEN EXTREMISTEN. Chemnitz, '22 April (V.D). In Burg- stadt werden verscheidene lerlcn van de nnlionaal-socialistische partij door commu nisten overvallen, waarna een bloedig straatgevecht ontstond Ook op een andere plaats had oen dergelijke overval plaats, waarbij twee nazi's door revolverschoten ernstig werden gewond. De communisten trokken na afloop door de straten en sloe gen op tal van plaatsen de vensterruiten in. Varkensmarkf 5 Tel. 13Q9 Koopt bij een vertrouwd adros.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1