TAXI MOLENAAR DE EEMIANDEU PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regelt f I 05 mei inbegrip va» een oewijsnommer, Donderdag 30 April 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 2Ó5 B E RJ_C H T MENSCHVERGODING EN GODSVERMENSCHING. Buiteolariidselh TEL. 1210 (3 LIJNEN) Keurig onderhouden Fiat-Auto mobielen DE DREIGENDE TOESTAND OP MADEIRA DE ONTPLOFFINGSRAMP TE MAAGDENBURG AARDBEVING EISCHT 700 D00DEN GROOTEBRAND INGALATZ Buitenland 0VERSTR00MINGSELLENDE IN POLEN LICHT OP 7 uur 53 min. L. J. LUYCX ZOON ERNSTIGE SPOORWEGRAMP 38 dooden en 36 gewonden „PEUGEOT WILL GO" RIT. 26000 K.M. NON STOP Aankomst en vertrek eiken avond en ochtend 9 uur bij WILLGO - AMERSFOORT AMERSTOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 ®aaod«> *oo' Amersfoort f 2.10 per maand f 075. per week (me» gr «tl* verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maanden f 5,-. Afzonderlijke nuramere i OM. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTE11C «II 1 elke regel mee» f 0.25 Llefdadigheids-edvertcntlSn voo» de helft van den prijs - Kleine Advertentlto _KEIT|ES' bi) vooruitLetolinp —5 regels 90 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaauea t I.Bewijsnummer extra 0.05 Hiermede berichten wij, dat met ingang van Maandag 4 Mei de sluiting van onze bureaux tus schcn half één en twee uur is OPGEHEVEN. ONS BUREAU IS NU DAGE LIJKS GEOPEND VAN HALF NEGEN 's MORGENS TOT HALF ZES 'S AVONDS. (Zaterdags van half negen tot half één.) Men kan tegenwoordig liaast geen krant opnemen, of men leest van een jubileum, dat een levende, of van een grafrede, die een doodo vergoodt. Zijn echter zij, dio zooeyen bewierookt hebben, van feestzaal of kerkhof huiswaarts gekeerd, dan bewaarheiden de meesten hunner het woord van Charcot, dat hon derd menschen, bij elkaar, honderdmaal minder verstand hebben dan ieder van die honderd op zichzelf bezit. Dan komen zij tot réde, dan komt hun in de gedachte, wat dc eenvoudige m a vv. waarachtig groo- tc Professor Lorenz zei, toen hem, ik weet niet naar aanleiding waarvan, hulde werd gebracht: .,TIct werd mij ingegeven." Dan denken zij, zij het ook in anderen vorm, wat. ik hier neerschrijf, nnmelijk dit. „Vergoden wij de pen, die schreef, het penseel, dat maalde, den beitel, die beeldde, de viool, die zong, den mond. die sprak, de hand. die deed? Natuurlijk niet! Maar wel vergoden wij den menseh, die toch ook als uitingsmiddel werd gebruikt, namelijk door een wel önzichtbare on ondoorgrondelijke, maar toch alom doorvoelde Macht. Aan die Macht onze liefdevolle hulde! En waar door? Door het liefdevol doorvoelen vat. Haar tnllooze schoone uitingen, stoffeli-k on geeèstelijk en het daarnaar handelen Maken velen onder ons den mensch tot een God, God, de bovengenoemde Macht verlagen zij tot mensch. Zij maken Hem tot een wezen, dat' uitverkiest, dat den een zalig maakt, dén ander verdoemt, dat alles doet, tot het nietigste toe, dat niet mot zich laat spotten, dat zich door het ijdclhik noe men van zijn naam diep beleedigd acht, dat door tal van ceremonieën geoord wil worden, kortom, tot een grilligen, kleinen, hoogmo'Hligen meester, tegenover wicn wij ons. als godvreezende slagen hebben te gedragen. Van een dergelijk Godsbegrip getuicren reeds de woorden „gods dienst" en „godsdienstig". Men vervange die woor den door g o d s 1 i e f d e en godlievend Taalkundige bezwaren? Zegt men ook niet m e n s c h e n 1 i e f d e en mensch- 1 i o v c n d. kunstliefde en kunst lievend? Kan men zich bij die nieuwe woorden toch nog niet neerleggen, dan ten minste de oud*1 woorden r e 1 i g i e en religieus, zoo oneindig veel verhevener en inniger dm godsdienst en godsdienstig. Zij toch zijn afgeleid van het Latijnsche werk woord r c 1 i g a r e: binden. De band met God, zooals ik dien boven beschreef, ziedaar mijn ongevraagd Credo Dieper vermag ik niet te gaan. Wanneer ik zoo bij mijzelf naga, wat er- al sinds onafzienbaren tijd over God ge dacht, gesproken en geschreven is, dan komt mij steeds in dc gedachte een ge sprekje tusschcn twee heel jonge kinde ren. Dat luidde zoo Het. ecne kind (opkijkend naar den blau wen bemel) „Hoe zit dat nou? Liergen daar nou plan kon, waar Onze Lieve Heer over loopt Het andere kind „Wacht maar tot je er komt; d an zal je het wel zien" Uit den mond dor kinderen Dr. A. SMIT. De rechtsradicalen in Duitsch- land slaan een hoogen toon aa. Zij wenschten, dat Hin denburg van het tooneel zal verdwijnen. Dc talrijke politieke kloppartijen, dio de laatste jaren in Duitscliland plaats hadden en waarbij zoo voor en na al lieel wat slachtoffers zijn gevallen, bracht Duitsch- larid zoo langzamerhand in opspraak. Men argumenteerde niet langer met woorden niaar met revolvers en andere wapens Deze toestand heeft tenslotte de regccring- Brüniiig verdroten; zij vaardigde een nood verordening uit, die do rechten der kwaad willige staatsburgers aanmerkelijk beperk te en die ten doel had een einde te ma ken aan do buitensporigheden, die geleide- lijkweg het karakter waren gaan dragen van een burgeroorlog. Voor de ongeregeldheden, die bijna dage lijks plaats vonden, waren de radicale ele menten verantwoordelijk. Onder meer roer den zich dc communisten op een bedenke lijke wijze, doch een nog betreurenswaard! ger atie ontplooiden de rechtsradicalen. die den naam nntionaal-socialistcn dragen. Dat het ernst met dc toepassing der nood verordening was, hebben laatstgenoemden maar al tc dikwijls tot hun schade en schande ondervonden, maar riicn krijgt niet den indruk, dat deze schade en schande de heeren wijs hebben gemaakt. Nu hun belet wordt zich op een onbe- heerschte wijze uit te leven en zij voor al le handelingen, die tegen dc noodverorde ning indruischen, moeten boeten, achten zij zich op een schromelijke wijze tc kort go- daan en zijn zij van oordeel, dot zij on derdrukt, ja érger nog. rechtstreeks geter roriseerd worden. Zij lijken zoodoende op brandstichters, die het de politie euvel dui den, wanneer deze tracht te voorkomen, dat zij een huis een prooi der vlammén doen worden Maandag heeft de nationaal-socialistl- schc rijksdagfractie, dio te Münehen onder voorzitterschap van dr. Frick in het Brui ne Huis bijeen was gekomen, al een zeer zonderlinge houding aangenomen. Dc hee /en afgevaardigden hebben den eisch van dr. Frick, dat rijkspresident Von Hinden burg dient af te treden, omdat hij zijn kie zers niet meer achter zich heeft, lol de hun ne gemaakt. Ieder zal toegeven, dat dit een krasse aanval is op den drager van het hoogste ambt in het rijk, een aanval, waar van de beteekenis nog wordt vergroot, om dat op de vergadering ook de opnër-natio- naal-socialist. Hitier, aanwezig was. De rechts-radicale afgevaardigden hebben ten slotte een verklaring goedgekeurd, waarin zij zich keci'en tegen de handhaving der jongste noodverordening en hun ernstige bezwaren uiten tegen het feit, dat de jus titie de nationaal-socialistische rijksdagaf gevaardigden blijkbaar beschouwt als ..wild," dat vogelvrij is verklaard. Volgens hen is een dergelijk optreden in striid mot de bepalingen der grondwet van Weimar, omdat de constitulioneel gowaarbordge rcch ten der parlementsleden, die tot hooge boeten en gevangenisstraffen worden ver oordeeld, met voeten worden getreden. FpI kritisc'eren zij ook het feit, dat de natio naalsocialistische rijksdagleden niet rncer het woord mogen opren tot hun kiezers. Dit is natuurlijk een averechtsche voorstel ling van zaken: de noodverordening belet hun niet zich te uiten, maar wil er alleen een stokje voor steken, dat de radicalen zich op excessieve, staatsgevaarlijke en op hitsende wijze uiten. Tevens klagen de na- tionaal-socialistén erover, dat hun organen om de haverklap weken en maanden lang worden verboden. Kortom, zoo wordt in bovenbedoelde verklaring betoogd, de geos- tcs- en meeningsvrijheid wordt op de meest rigoureuse wijze gekneveld en geboeid, het geen een ongehoorde toestand wordt ge noemd. Er wordt dan ook aangekondigd, dat do nationaal-socialisten niet zullen rus- ton, voordat aan dergelijke regeermethodes. door het oordeel van het volk oo legale wijze een einde zal zijn gemaakt- Tenslotte wordt er bij den rijkspresident, „ujt naan» van millioencn onderdrukte en geterrori seerde Dui(schers", op aangedrongen om, overeenkomstig zijn plicht, de fundamen- tieele rechten der grondwet te verdedigen tegen de voortdurende schennis van de wet. door de parlementaire meerderheidscoa litie. Mocht Hindenburg op dezen eisch niet willen of kunnen ingaan, dan dient hij aldus wordt tc kennen gegeven af te treden en de bescherming van zijn vroege re kiezers over te laten aan een nieuwen nationalen rijkspresident. Vooral dit woord je „nationalen" is veelzeggend, daar tus schen de regels door kan worden gelezen, dat de nazi's Hindenburg niet meer als een nationale figuur beschouwen. De tegen woordige rijkspresident heeft echter tc vaak getoond een krachtige persoonlijkheid te zijn dan dat men zou kunnen aannemen, dat hij rekening houdt met de beleedigcndc kritiek der rechtsclie praatjesmakers, die nog nooit hebben getoond tot positieven, staatsopbouwenden, arbeid bij machte te zijn. Beschermingsmaatregelen voor de Engelschen Londen, 28 April (V.D.) In verband met het feit, dat Pqrtugoeschc troepen op Madeira zijn geland, zoodat men dus ge re gelde gevechten tusschcn deze troepen en de opstandelingen kan verwachten, heeft de commandant van den voor Funchal lig- genden Engelschen kruiser London ter be scherming van de Britsche onderdanen op Madeira maatregelen getroffen. Hij is zoo wel mei den bevelhebber der regcerings- troepen als met de opstandelingen overeen gekomen, dat in geval van gevaar de En gclschc onderdanenop het eiland gecnn centreerd zullen worden In enkele bij el kaar gelegen hotels en dat Britsche muri netroepen op de bij deze hotels behoorondc terreinen gestationeerd zullen mogen wor den. Zoowol de regeeringstroepen als de op standelingen hebben toegezegd deze met hot omliggend terrein in dit geval te zul len beschouwen als neutrale* %one. De eerste botsingen. Londen, 29 April. (V. D.) De Daily Telegraph meldt uit Madeira, dat gisteren de Portügeesche kanonneerboot lbo, die deelneemt aan den blokkadedienst, door de opstandelingen van Funchal is beschoten. De kanonneerboot beantwoordde het vuur en dwong de opstandelingen hun stellingen te verlaten. Voorts wordt gemeld, dat Por tügeesche watervliegtuigen gisteren het draadlooze station der opstandelingen op het fort Johannes de D >óper bij Funchal hebben gebombardeerd en tot zwijgen ge bracht. Alle vliegtuigen zijn ongedeerd te Porto Santo teruggekeerd Een hospitaal schip te Lissabon heeft bevel gekregen zich voor het vertrek naar Madeira gereed te maken. De aanval op Madeira heeft zonder voorafgaande waarschuwing plaats gehad ondanks de verzekering, dat een waarschu wingsperiode van 24 uur in acht zal worden genomen, gedurende welken tijd de Porta geesche regecring met de betrokken mo gcndhedên maatregelen ter bescherming hunner onderdanen zou kunnen treffen. Do drie internationale hotels te Funch.wor den echter door beide partijen als neutrale zone beschouwd. Enkele zwaar gewonden overleden Ma.agdenburg, 29 April (V.D.) Van oe in het ziekenhuis te Maagdenburg opgeno men zwaar gewonden arbeidsters uit de saccharinefabriek Maagdenburg zijn In den afgeloopen nacht twee arbeidsters overleden zoodat in het geheel tien personen hot slachtoffer van het ongeluk zijn geworden. De toestand van den opzichter Giinter is naar omstandigheden redelijk wel. Naar de D. A. Z. verneemt, is gebleken, dat de oorzaak van de ontploffing in de saccharinefabriek zelfontbranding is ge weest. welke ontstaan is in de chemische voorraden. K o w n o, 2 9 April. (V. D.) Naar via Moskou wordt gemeld, wordt bet aantal personen, dat bij do aardbeving in Xachitschewan (Armenië) werd gedood, op honderd geschat. Volgens nadere berichten hebben bij de aardbeving in Nachitschewan 700 personen den dood gevonden, terwijl ''O.OOO men schen dakloos werden. Het regent asch. Er zijn in Nachitschewan 60 huizen verwoest, terwijl in Gersu en Otchnubar 380 huizen verwoest werden. H^t centrum van de aardbeving is gele gen in Zanguezoer (Arémenië) In de stad Gueroeesy en omgeving zijn 200 menschen gedood en 200 gewond. In de stad Sissian werden 192 personen gedood en 600 ge wond. De schade bedraagt millioenen. Boekarest, 29 April. (V.D.) In Galatz werden Dinsdag door een enormen brand twee fabrieken en een aantal woonhuizen met bijgebouwen een prooi d.-r vlammen De schade bedraagt millioencn. Men ver moedt brandstichting. SPANJE EN SOVJET-RUSLAND. Trozky zal eventueel toegelaten worden. Madrid, 29 April. (V.D.) Do rëge.erlng heeft medegedeeld betrekkingen aan te wil len gaan met Sovjet-Rusland. Er zal gzen bezwaar bestaan Trotzky eventueel toe te laten. DE OPLOSSING VAN HET CATALAAN- SCHE VRAAGSTUK Een verklaring van kolonel Macia P a r ij s, 2S2 April. (V.D.) De leider der Catalaansche onafhankelijkheidsbeweging, kolonel Macia, heeft, naar uit Barcelona gemeld wordt, een verklaring afgelegd, waarin hij o.a. zeide, dat Spanje alle krach ten moet inspannen om het probleem der Catalaansche onafhankelijkheid op te los sen. Wij zijn verplicht, aldus kolonel Ma cia. de beslissing van de Cortes af te wach ten. Deze zal echter de conflicten niet kun nen bijleggen, wanneer niet volledige vrij heid binnen den Spaanschcn staat aan Ca- talonie wordt toegekend PRESIDENT HOOVER ONTVANGT HET SIAMEESCHE KONINGSPAAR. New-York, 29 April. (V.D) De koning en de koningin van Siam zijn heden per extra-trein naar Washington vjrtrokken. om oen officieel bezoek af te leggen bij pre sident Hoover. Duizenden personen in hache: lijke positie Warschau, 28 April (V.D.) Terwijl rle overstroomingen in liet Wilnagebied lang zaam minder 'worden, stijgt het water van de Njemcn onrustbarend. In het Grodnow- gebiod werden moer dan vijftig kleine brug gen weggespoeld. Tal van plaatsen staan onder water. De materieele schade is zeer groot, terwijl ook menschenlevens tc be treuren zijn. W a r s c h a u, 29 April. (V.D.) Blijkens de jongste gegevens worden door de over stroomingen alleen bij Wilna ongeveer tien duizend menschen ernstig benadeeld. De helft hunner is dakloos. Ook uit het dis trict Braclaw cn andere districten komen ontstellende berichten over de schade, die de overstroomingen daar hebben aangc richt. De Dwina heeft een maximum stand be reikt van 14 M. boven normaal. Het stadje Dzisma staat geheel onder water en is vol ledig van de buitenwereld geïsoleerd. Meer dan 8000 menschen zijn ln deze beide dis tricten dakloos. Talrijke huizen zijn geheel weggespoeld. CHINA REKENT MET DE COMMUNISTEN AF. Londen, 28 April (V.D.) De Nankingre georing maakte heden bekend, dat in de provincie Hoepci 1800 communisten door de regeoringstroepen gevangen zijn geno men en terechtgesteld. Volgens de laatste berichten zouden de regeeringstroepen groote over winningen behaald hebben op den cotn- miinistischcn aan* oerder Ho Lung bij Juan gan en Tangjang, waarbij hun de strate gisch belangrijke stad Tsicn Kiang in han den gevallen is. De strijdkrachten van Mo Lung zijn volgens deze berichten in volko men wanorde afgetrokken, zoodat het communistische gevaar in het Westelijk gedeelte van de provincie Hoepci bezworen is. EEN NIEUWE VELDTOCHT VAN SANDINO? Verscheidene gevangenen onthoofd. N e w-Y o r k, 29 April. (V.D.) Volgens be richten uit Nicaragua zou de leider van de Nicaraguasche vrijheidsbeweging, generaal Sandino pogingen doen om de bevolking schrik aan te jagen. Bewjerd wordt, dat hij in de nabijheid van Puerto Cabeeas ver scheidene gevangenen heeft doen onthoof den, waarna hun hoofden op stokken wer den bevestigd. Gelijk gemeld, moet San dino van Sovjet-Rusland jen aanbod heb ben ontvangen voor de leverantie van wa pens en munitie. Sandino heeft dit aanbod echter van de hand gewezen. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 767.5 te Isafjord. Laagste Barometerstand: 745.6 te Thorshavn. Verwachting: Matige tot krachtige, W. tot Z. later opnieuw win nende wind, meest zwaar be wolkt of betrokken met re genbuien, later kouder. Langestraat 49-51 Tel. 190 BADMUTSEN ZWEMPAKKEN BADMANTELS BADSCHOENTJES voor Dames en Meisjes. De AlexandriëCairO'Express in brand geraakt. Londen, 29 April. (V.D.) Volgens be richten uit Caïro, is hedenmiddag de Alexandrië—Cairo Express ln brand go- raakt. Hierbij moeten 38 personen, waaron der 10 kinderen, den dood gevonden heb ben. Drio bezweken na aankomst in het ziekenhuis en 36 anderen werden zwaa»- ge wond. Vele lijken waren onherkenbaar ver minkt. De toestand van vele gewonden la ernstig. Onder de dooden bevindt zich slechts één Europeaan. De brand is waar schijnlijk ontstaan, doordat één der assen is warmgeloopen. Drie houten wagons gin gen in vlammen op. De locomotiefbestuur der had van den brand niets bemerkt en werd eerst later door een baanwachter op het uitslaande vuur attent gemaakt. EEN NOODLOTTIGE EXPEDITIE. Een drama in de Congo. N c w-Y o r k, 2 9 A p r i 1. (V. D.) De Ame- rikaansche medische expeditie, dio is uit gezonden voor het instellen van een weten schappelijk onderzoek naar het verschijn sel der slaapziekte in de Belgische Congo, iö door een ernstig ongeluk getroffen. Do leider der expeditie, dr. Arthur Torrance, is in de Congo verdronken. Dc overige leden der expeditie zijn door de overstroo mingen van de Congo van de buitenwereld afgesneden cn worden als verloren be schouwd. Dr. Torrance had reeds eerder naam gemaakt door zijn wetenschappelijke expedities, waarbij hij eenige malen ver scheidene menschen verloor tengevolge van aanvallen van vijandige inboorlingen. HET LEGER IN BELGIE. Brussel, 29 April. (H. N.) De Belgi sche minister van oorlog heeft vandaag het wetsontwerp verdedigd, waarbij voor de landsverdediging gelden buiten de gewone begrooting worden aangevraagd. Hij ver klaarde, dat België niet in staat is bij de ontwapening voor to gaan, aangezien het door machtige naburen is omringd. Hoewel België vredelievend was, hoeft het invallen van vijandelijke legers moeten verduren, wat niet meer mag geschieden. Het thans voorgestelde vcrdedigingsstelsel berust op de ervaringen van den wereldoorlog. Wel beroept men zich op den volkenbond voor de ontwapening, doch de volkenbond be schikt over geen leger om zich te doen eer biedigen. België kan zich niet op verdragen alleen verlaten. Frankrijk heeft zijn ooste lijke grens zoo versterkt, dat een aanval daar niet meer mogelijk is. Des te meer be staat daarom het gevaar voor een inval in België. Het verdedigingsstelscl moet zoo georganiseerd zijn, dat het Belgische leger in staat is stand te houden tot de aan komst van een Engelsch leger, om dan den aanval af tc slaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1