DÉ EEMlANDEft TAXI MOLENAAR Moderne mantels firma duim burger voor oudere dames bericht „peugeot will go" rit. OFFENSIEF VAN COMMUNISTEN Zaterdag 2 Mei 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaarganq No. 257 Maandag af dagelijks HET NOODLOT DE AARDBEVING IN TRANSKAUKASIE U wilt een motor koopen? ONGELUKKEN BIJ DE FRANSCHE LUCHTVAART Behandel Uw Radio toestel met zachtheid Spaart Uw buren L. J. LUYCX ZOON 26000 K.M. NON STOP Aankomsten vertrek eiken avond en ochtend 9 uur bij WILLGO - AMERSFOORT TEL. 1210 (3 LIJNEN) TARIEF SLECHTS 20 ct. PER K.M. H0NDER' EN NOMADEN DOOR DORST OMGEKOMEN DE 1 MEIDAG IN HET BUITENLAND Verschillende botsingen A? IERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10 per maand I 0.75, per - week (met gratis vtrzekerlag tegen ongelukken» f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3b-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POiTREKENING 47910 TELEFOON 1NTELC flS PRIJS OER ADVERTENTIEN v*°1-4 rt9"'1m mbc«npvw «-> «""i»'»™*» elke regel roe® f 0.25 Liefdadigheids-advertent'to voo* utlft van den pa- Kleine Advertentie» «KEITJES' by vooruit betaling IB cat. «Un ngel mm 10 ast, Brtcsaal pluun I I.— Bt»l)>aummci a-n 0.01 Hiermede berichten wij, dat met ingang van Maandag 4 Mei de sluiting van onze bureaux tus- schen half één en twee uur is OPGEHEVEN. ONS BUREAU IS NU VAN "■22"° VAN HALF NE"EN s MORGENS TOT HALF ZES 'S AVONDS. (Zaterdags van half negen tot half één.) cloor H. G. CANNEGIETER. i>nt"0S ir"mer drukt dc noodlotsgedachte te menschenhart. Men heeft gemeend dat van hot" ve ,T Vf,ll'cht'ng d?ze" rferüs \an het t erleden zou liquideeren. In den oei tijd van t mcnschdom, ja, toen had tuïchen SZ" ve™oeden va" '>a' verband tusschen oorzaak en gevolg toen be- nieT°Ctoennh0niUO ntttuurvcrschijnsclen noe 1 ,ocn had men zicb nog geen inzicht gevormd in het zieleleven. Maar thans? Thans blijft er maar weinig meer over dat de mensch niet kent en niet rnet eigen krachten behecracht Het gebied van het onverklaarbare krimpt met den dag in tien is mocslei van zijn bestaan, regelt zijn doorn,eenCrSCha'fl- 2ich zijn lesmiddelen dooi een geraffineerde techniek. Waar ia no„ plaats voor de noodlotsgedachte rinena! Eén,8,-Uweiijk voorbeeld is vol maken ar ovcrmacht duidelijk te maken Inderdaad is de tccliniek zoo goed ais volmaakt. Vreesde men enkele tiental- door rn, g ,oden 1108 voor hongersnood door overbevolking, thans is cr overdaad men 1*vensmiddcIen. J». or is zooveel, dat men cr geen weg meer mee «oei loeston enkele tientallen jaren geleden do .arbeiders zwoegen en slaven rail ochtends tot 's avonds, thans heeft de men wn hCt "erk ui( handen geno- 'iHtoeion loopen verkloos op straat on de maqhine brengt desondanks over- vlood voort. De wetenschap heeft de gezondheid ver-' beterd en het leven verlengd; de kunst zich de hulp ran nieurvo vindingen verschaft; de moraal zich verruimd dooi aan de evensvreugde de haai- toekomende plaats te verzekeren en af te rekenen met spook- beelden, waarmee de mensch zich vruchte loos kwelde. Sport en lichaamscultuur heb- ben een gaaf lichaam on een frisschen -eest «chti™ n he' VCrkeC1' hcoft "e sprookjes- achltge illusies van het verleden tot werko- onen# gemaakt en zelfs liet luchtruim opent zijn banen voor den vrijen, zegevie- den mensch. En toch, oil tóch staat deze moderne geluksvogel m een even hulpbehoevende eren angstwekkende, even bedreigde jjosiiiu' als de door modder en duister voorttob- bende oermenscli. Huiverend hoort h.j zich door dezelfde vleugels van het noodlot om- «weven. lAf'? A overdaad aan levensmiddelen heeft tot een wereldcrisis geleid, de ma chine tot de maatschappelijke katastrofc ran de werkloosheid, de oorlog heeft het sterftecijfer ondanks den vooruitgang van de geneeskunde tot een hoogterecord doen stijgen, kanonnen hebben de gewrochten der kunst stukgeschoten en de vrije moraal heeft inplaats van levensvreugde levens- verwarring gebracht Sport en lichaams cultuur zijn het middel geworden in dienst van een stelsel, dat moord en vernietiging tot doelrvit heeft, het militarisme heeft zich meester gemaakt van het verkeer en uit de door de zegevierende mcnschheid veroverde lucht dalen hommen en stikgassen neer. Vie wil dit? Wie wil oorlog, omwonte- ling, crièis, katastrofc onclcr ons? Welk burger onder de volken gruwt niet terug van dit alles, verzet er zich niet tegen of zakt er niet moedeloos bij neer? Niemand onder de millioencn. welke de volken vor men, wcnschl al dit verschrikkelijke. En tóch komt het, toch komt het.... Is 't niet begrijpelijk, dat men weer van het noodlot gaat spieken? Een verlammend tatalismc drukt opnieuw de wereld terne der. De dingen komen ondanks al onze tegenweer; zij gaan wetmatig hun gang en storen zich niet aan onze kennis, vaardig heid of goede voornemens. Ook in ons persoonlijk bestaan gevoelen wij ons vaak de prooi van het noodlot. Juist w ij, omdat wij, moderne menschen, immers zoo verstandig, behoerscht en berekenend zijn en voor alle dingen een weg weten. Zelfs het labyrinth onzer ziel hebben wij wetenschappelijk doorgelicht en met hoog hartig vertrouwen wagen wij ons achter de clectrischc lantaarn onzer kennis in dc duis terste doolhoven. En toch heeft er allicht in ganisch het achterlijk verleden nooit zulk een voortdu rend bedrogen, misleid en mislukt schep sel bestaan als juist dc moderne mensch. Wederom het noodlot, dat machtiger is dan al onze schranderheid? Als een nieuwen god zetten wij het nood lot op het altaar en wij troosten ons met den nieuwen godsdienst. Want is niet het fatalisme de godsdienst bij uitstek van het moderne menschengcslacht? Het wordt tijd, dat wij ons aan dezen af god onttrekken, die dc veelbelovende sa menleving op haar hoogtepunt met den ondergang dreigt. De elcctrische lantaarn onzer kennis dient op dit nieuwe spook beeld gericht; onze geestelijke chemie moet dit gif gaan ontleden en onze sportieve vaardigheid moot ons dc veerkracht schen ken tot een hardnekkigen strijd tegen den grootsten vijand van onzen tijd: de nood lotsgedachte. (Nadruk verboden). De Russische bestellingen in Italië. De tweede Italiaan* sche-Russische handelsover eenkomst. De verlenging met enkele wijzigingen der Italiaansch-Russischo handelsover eenkomst van Augustus 1931, is wol-i s waar geen gebeurtenis van buitengewoon groot gewicht op het gebied der wereldeco nomie, n.aar zij wordt om bizondere rede nen in Italië toegejuicht. Do vrees is op den achtergrond gedrongen, dat dergelijke verdragen voor Rusland eenvoudig een middel zijn om in den vorm van waren ere diëten in het buitenland te verkrijgen voor het vijfjarenplan. Verder is den Italianen in een tijd, dat de buitcnlandsche handel met sprongen achteruitgaat, de mogelijk heid om voor den machinebouw en enkele andere takken van nijverheid een grooter afzet in sovjet-Rusland te openen, zeer wel kom. In het eerste kwartaal van 1931 toch is. vergeleken bij dezelfde periode in 1930, de ltaliaanschc uitvoer van twee tot an derhalf milliard achteruitgegaan, waarbij enkele der belangrijkste takken van nijver, beid, zooals dc katoenweverij, de zijdepro ductie, de fabrifcage van hoeden en vooral van auto's de voornaamste slachtoffers ziju. Intusschen is de waarde van den invoer nog sterker achteruitgegaan, n.l. van drio tot twee milliard lire. Mogen oppervlakkige rekenaars zich troosten met het feit, dat het deficit-bedrag van de handelsbalans kleiner is geworden, niettemin maakt het op hem, die dieper schouwt, oen sterken in druk, dat juist dc grondstoffen der indus trie, kolen, hout, ruwe katoen enz., enz., evenals machines, het meest hebben te lij den. Onder deze omstandigheden dienen ook de betrekkelijk bescheiden bestellingen, die Rusland in het tweede jaar in Italië wil doen, als belangrijk te worden beschouwd. Van de 200 millioen lire die Rusland oor spronkelijk op zich nam voor einde Juni 1931 in Italië op te nemen, waren begin de zes jaars 150 millioen lire geplaatst. Dc rest, 50 millioen lire, is inbegrepen bii het bedrag van 350 millioen lire, dat Rus land in 1931 afneemt. Dit beteekent ccn be langrijke toeneming, vergeleken bij de 100 millioen aan waren, die Italië in 1930 inder daad naar Rusland heeft uitgevoerd. Ook dan echter zal Italië als leverancier van Rus land pas de zesde of zevende plaats inne men, dus ongeveer gelijk staan met Frank rijk. Ver komt Italië echter aan achter Amerika en Duitschland. terwijl eveneens Engeland, Perzie en Polen een voorsprong hebben. Wat den aard der bestellingen betreft, deze is, vergeleken bij het plan vtn Aug. 1930, nauwelijks gewijzigd. Eerst was er sprake van. dat Rusland ook ltaliaanschc katoenwaren zou opnemen, maar uit medë- dcelingen van den Romeinschen correspon dent der Fr. Ztg. blijkt, dat de bond van sovjetrepublieken daarvan ten slotte heeft' afgezien, omdat Rusland elders, in Polen en Tsjecho-Slowakije, goedkooper terecht kon. Daarentegen zal Rusland in Italië ma chines koopen voor den iiidustrieolen op bouw, elcctrische cn landbouw.-auto's, vlieg tuigen en motoren, kunstmest en'kleurstof fen, machineonderdeelen en zwavel cn bo venal scheep vaartmateriaal. waaronder verscheidene stpomtreilcrs voor de vissche- rij. De ltaliaanschc staat heeft het sluiten der accoorden vergemakkelijkt, door dc toege stane crcdicten voor 75 procent en in som mige gevallen voor een nog hooger percen tage tc waarborgen. Rusland heeft overeen komstig zijn gewoonte lange betalingster mijnen bedongen en ook verkregen, gemid deld 25 maanden na levering, voor schepen zelfs 3Vi jaar. Als leverancier van grond stoffen zal Rusland overigens een duidelijk actieve handelsbalans hebben. Reeds in 1930 zond het voor 553 millioen liere waren naar Italië: tarwe, kolen, petroleum en benzine, hout, enz. In verband met de Italiaansch-Russische handelsbetrekkingen verluidt verder, dat ltaliaanschc industrieclen eerlang een stu diereis naar Rusland zullen maken Zeer ernstige toestand in Armenië. Moskoli. 30 April (V.D.) Naar uit Trans- kaukasiè wordt gemeld, zijn cr ook op 2S en 29 April hevigo aardschokken in het ge teisterde Armeerischo gebied voorgekomen, waardoor de schade nog verhoogd werd, ter wijl ook weer nieuwe menschenleven6 het slachtoffer werden. De regceribg van Azer- beidsjan h»eft een buitengewoon hulp comité georganiseerd en oen half millioen roebels beschikbaar gesteld. Men i6 onmid dellijk overgegaan tot het bouwen van voor- loopige barakken, het organiseeren van hulpstations, het brengen van medische hulp en voedselvoorziening. M06kou, 30 April (V.D.) De sovjetregee- ring heeft een bijzondere commissie voor het brengen van hulp aan het door de aard beving in Armenië geteisterde gebied ge vormd onder leiding van ^en lid van den raad van volkscommissarissen Deze ver klaarde, dat de reddingswerkzaamheden door den zwaren regenval cn de heerschen- de koude zeer belemmerd worden De acht militaire saniteitscolonnes, die naar het ge teisterde gebied zijn gezonden blijken nog niet voldoende te zijn om de getroffen be volking voldoende te helpen. Ook heerscht vooralsnog gebrek aan levensmiddelen Het aantal slachtoffers neemt nog steeds toe. Prachtig! dochweest verstandig iaat U niet misleiden door schreeuwt* rige reclame. Let vooral op de repu wtie van den motor Wij bieden de grootste keuzo uit de beste merken o.a. Eysink, Harley-Davidson, Sunbeam en Francis Barnett <1*. motor die geen concurrentie kent compleet voor f 395.— Amersfoortsche Motorhandel Tolel. 1093 NIC. BOVEE Lavendelstr. 9b 12 Een aantal dooden en gewonden. Parijs, 1 Mei (V.D.) Bij de Fransche militaire luchtvaart hebben Donderdag drie ernstige ongevallen plaats gehad. Nabij Montélimar is een bombardementsvlieg tuig van 200 M. neergestort en geheel ver woest. De b:ide inzittenden waren op slag dood. Eenigc uien later is nabij Pontoise een jachtvliegtuig bij de landing over den kop geslagen en vernield. Dc beide inzit. :idcn werden levensgevaarlijk gewond. Bij Hvères stortte sen watervliegtuig van 100 M. hoogte in zee, waarbij de bestuurder ernstig werd gewond. Parijs, 1 Mei. (V.D.) De Fransche mili taire vliegdienst, die gelijk gemeld vandaag reeds drie ongelukken met twee dooden en 3 zwaargewonden heeft gehac(. is opnieuw onfortuinlijk geweest. Des avonds stortte bij de oefeningen wederom een vliegtuig om laag. De bestuurder van het jachtvliegtuig werd gedood. liet toestel viel door onopge helderde oorzaak nabij Bourges loodrecht neer cn ward geheel vernield. Langestraat 49-51 Tel. 190 ZIJOEN KOUSEN vanaf f 1,30 tot f 3,90 moderne kleuren garantie soorten. Londen, 30 April (V.D.) Volgens berich ten uit Basrah zijn honderden nomaden in dc steppengebieden van Zuid-Syrië en Ccn- traal-Arabiö omgekomen tengevolge van droogte. Tal van bronnen werden hierdoor volkomen uitgedroogd. De toestand is zoo danig, dat men vreest, dat alleen die no madenstammen, welke reeds diepere bron nen of nog waterhoudende etroomen heb ben kunnen bereiken, den zomer zullen doorkomen. De regearing is verzocht vaten water en zakken graan per auto naar de stammen te zenden. DE TRADITIONEELE KLOP- PARTIJEN. M e 11 m a n n, 1 Mei. (V.D.) In den afge- loopen nacht zijn te Mettman twee groote groepen communisten cn nationanl-socialis- ten met elkaar in botsing gekomen. Er werd geschoten, waardoor een arbeider en dc communistische afgevaardigde Meyer in den buik gewond werden. Verder werden vijf personen aan het hoofd gewond. Do politie heeft de orde hersteld. In verband met deze botsing heeft de politie alle mani festaties op den 1 Mei-dag verboden. Een ongeluk in Koningsbergen eischl 7es zwaar gewonden. Londen» 1 Mei. (H.N.) In Adelaide in Zuid-Austi? iö is het bij dc viering van den eersten M- Gag tot botsingen tusschen be- toogers et .de politie gekomen, waarbij en kele personen gewond werden. Arrestaties te Parijs. P a r ij s, 1 Mei. (H.N.) De eerste Meidag is in Frankrijk over het algemeen kalm verloopen. Te Parijs zijn 40 personen ge arresteerd, die biljetten met ongeoorloofden inhoud uitdeelden. Het aantal arbeiders dat niet aan het werk ging, was in h»t noorden van Frankrijk grooter dan in het Zuiden. In Londen botsing met de politie. Londen, 1 Mei. (H.N.) De vandaag te Londen gehouden betooging voor den eer sten Mei was van grooteren omvang dan andere jaren. In Hyde Park kwam h^t tot een botsing tusschen de politie en het pu bliek, toen de agenten een man en een vrouw wilden opbrengen, die de voorschrif ten niet opvolgden. De politie werd door een groote menigte lastig gevallen, zoodat de beraden politie te hulp moest komen om de orde te herstellen. De Sovjetvlag op de Berlljnsche Universiteit. B e r 1 ij n 1 Mei. (V. D.) Na het vertrek van de sociaal-democraten uit den Lust- garten is het hedenmiddag omstreeks één uur een communist gelukt op het dak van de Universiteit te klimmen en aan dc mid delste rnast dc Sovjetvlag te hijschen. Toen daarop een menigte op de Franz Joseph Plats te hoop liep, begaf zich een student onder leiding van een beambto van het Universiteitsgebouw naar het dak Hij haal de de vlag neer cn verscheurde deze voor de. oogen der menigte. Te München werd een socialis tische betooging door comma- nisten verstoord. München, 1 Mei. (V. D.) De sociaal democratische Mei-viering is niet zoo rustig verloopen als het oorspronkelijk scheen. Reeds tijdens de opstelling van de stoeten kwam het tot communistische ordeversto ringen. De straten moesten hier en daar met geweld worden ontruimd. Tenslotte moest aan de sociaal-democratische stoeten een andere route worden toegewezen. Toen de opmarsch nog in vollen gang was waag den de communisten een nieuw offensief, waarbij gejoeld en met steenen geworpen werd. Vijf politiebeambten werden gewond. Ilct kwam nog herhaaldelijk (ot ordeversto ringen, waarbij de politie met de gummi knuppels moest optreden. Er werden tal van communisten, waaronder ook vrouwen, gearresteerd. Gewonden te Warschau. Warschau, 1 Mei. (H.NBij dc 1 Mei viering is het te Warschau tot botsingen tusschen dc politie en betoogers gekomen, waarbij een agent en verscheidene commu nisten gewond werden. Ook in andere Pool- sche steden is het tot botsingen gekomen. De communisten te Berlijn. B e r 1 ij n, 1 Mei. (V. D.) De Duitscho Communistische Partij had haar aanhan gers tegen hedenmiddag 16 uur in den Lust- garten voor een demonstratie opgeroepen. Een uur tevoren marcheerden reeds afzon derlijke optochten door de straten, vooraf gegaan door muziekcorpsen, met roode vaandels en transparanten, waarop o. m. Mei-groeten aan de Spaansche revolution- nairen waren aangebracht. De leden van de communistische sportbonden traden in sportkleeding aan. In de stoeten werden vooral veel kinderen gezien, die o. a. pant serkruisertjes medevoerden. Door een tien tal sprekers werd van verheven spreekge stoelten het woord gevoerd. Onder hen be vonden zich ook een aantal jongelieden. Zij verklaarden allen, dat de K. P. D. met of zonder toestemming en met of zonder Nood verordening haar gang zal gaan Door allen werd de lof der Sovjet-Unie verkondigd, waarbij felle critiek werd geoefend op het tegenwoordig Duitsch bewind en in het bij zonder op de sociaal-democratie. Tengevolge van dc uitgebreide politie maatregelen werd in volmaakte orde afge marcheerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1