TAXI MOLENAAR DE EEMLANDER BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER „PEUGEOT WILL GO" RIT. Maandag 4 Mei 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a I 29e Jaargang No. 258 TEL. 1210 (3 LIJNEN) OCK VOOR LANGERE TRAJECTEN DE FIAT LIMOUSINES fortmann en hehenkamp MADEIRA'S REBELLEN DELVEN HET ONDERSPIT BOMAANSLAG OP EEN JAPANSCH MINISTER TETZNER HEDENOCHTEND TERECHTGESTELD LICHT OP 7 uur 59 min. L. J. LUYCX ZOON GEDUCHTE BRAND TE BOMBAY 26000 K.M. NON STOP Aankomsten vertrek eiken avond en ochtend 9 uur bij WILLGO - AMERSFOORT DOOR A. A. L. CRAUMANS AMERSFOORtSGH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 Manden voor Amtrafoott (2.10. per maand (0.25. per week (mei gratia verzekering tegeo ongelukken) f 0.17>/a per post per 3 maanden 3.-. Afzonderll)ke nummera OXU. TELEFOON INTEEC «IJ Binnenland franco POfTREKENlNG 47910 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1-4 regala 1.05 «et inbegrip van een bewijsnummer. n*m^elkf regel meer f 0.25Llefdadighelda-advertentlëo voor dt helft ven den prijs. Kleine Advertent!én .KEIT|ES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 90 ctat, eüa rege! meex 10 cent, ërkaaal planues f I,—. Bewijsnummer extra 0.05 i Spanje voor den verkiozings* strijd. Maura licht het rc- geeringsprogramma toe. Mot den Spaanschen minister van bin- nenlandscho zaken liceft dc Madrileenschc con esjxindent van dc Vossische Zeitung een langdurig onderhoud gehad. Miguel Maura verklaarde, dat. nu de monarchie lot het verleden behoort, er een einde is ge komen aan de politieke beïnvloeding der kiezers door de regceringsautoriteiten. De gouverneurs der provincie hebben te dezer zake dc allerstrengste voorschriften ont vangen. Dc staatsburgers moeten er volko men op kunnen vertrouwen, dat dc regee ïing bij dc verkiezingen boven de partijen staat. Op 24 Mei zullen opnieuw geineen teraads verkiezingen worden gehouden in al die plaatson. waar tegen dc jongste verkie zingsuitslagen bezwaren zijn ingediend. Mo uarchistische kranten beweren, dat repu- hlikoinsche comité's de vorming van monar chistische gemeentebesturen hebben ver hinderd. Waar dc verkiezingen op onberis pelijke wijze hebben plaats gehad, zullen echter ook do monarchistische gemeente- raadsledcn hun ambt aanvaarden. Overi gens hebben in verschillende plaatsen de als monarchistisch gekozen gemeenteraden verklaard, dat zij thans republikeinsch zijn. De onrechtvaardigheden, die hij de be noeming van ambtenaren tijdens de dicta tuur zijn geschied, zullen tc niet worden gedaan. De verantwoordelijkheden der dic tatuur en haar handlangers zullen echter sicchts volgens streng judirische beginselen worden vastgesteld en gestraft, niet volgens het persoonlijk goeddunken der tegenwoor dige republikeinsche regecring. Het agrarische vraagstuk, vooral in An- dalusic en Estrcmadura, zal reeds binnen twee maanden lijds in nieuwe banen zijn geleid. De dagiooners zullen beter worden betaald en tevens zal er onder meer voor worden gezorgd, dat in dc pachtverdragen van hen, die reeds langen tijd huurder zijn, het recht van koop wordt opgenomen. Ieder landbezitter zal worden gedwongen zijn grond werkelijk te bebouwen of tc la ten bebouwen; wanneer dit niet geschiedt, zal de grond tegen vergoeding worden ont eigend. (Dc meeste grootgrondbezitters" be taalden belasting op den grondslag van de door hen opgegeven waarde der opbrengst, d.w.z.: zij betaalden nagenoeg niets. Man- neer overigens, wat dc vergoeding betreft by onteigeningen, de opgaven der bezitters als basis zouden worden genomen, zouden zij ernstige verliezen lijden) De minister verklaarde verder, dat het Catalaansche vraagstuk hem geen zorg haarde, daar de behandeling van dezo uw matrassen worden in één dag opgemaakt en bijgevuld. vraagt prijsopgave. aangelegenheid door alle betrokkenen nauwkeurig is vastgesteld: (1) er zal, dooi de Catalanen zelf, een statuut voor Catalo- nie worden uitgewerkt; (2) over deze zaak zal in geheel Catalonic een volksstemming worden gehouden; (3) dit project zal aan dc Nationale Vergadering worden voorge legd en besproken. Op de vraag, wat er zou gebeuren, wan neer het Calataarisclic plebisciet zich mocht uitspreken ten gunste van dc scheiding van Catalonio van Spanje, antwoordde de minister, dat de Nationale Vergadering een dergelijk besluit zou moeten aanvaarden: wanneer Catalonio separatistisch zou zijn, zou men daar niets tegen kunnen doen. Ge lukkig aldus de minister is dit niet hot geval; alleen m Barcelona zelf vindt men een-separatistische minderheid. Maar ook de separatisten moeten inzien, dat dc annuleeringen van opdrachten der Cata laansche industrie van de zijde der Spaan schc firma's voor de betrokkenen zeer scha delijk zouden zijn, wanneer de verhouding tussclicn Catatonia en Spanje niet langer een vriendschappelijk karakter zou dragen. De minister vertelde bovendien nog, dat ook de rcchts-rcpublikcinschc partij, waar toe hij zelf behoorde, voorstandster was van de scheiding van kerk en staat, zij het dan op den grondslag van een concor daat. Andere republikeinsche partijen schij nen echter de voorkeur te geven aan een minder vriendschappelijke oplossing van dit vraagstuk. Persoonlijk verklaarde- Mau ra zich een tegenstander der echtscheiding. Bij den verkiezingsstrijd, die voor de deur staat, zullen volgens Maura de tot dus. ver vereonigdè republikeinsche partijen en de socialisten niet meer samengaan. Onder deze omstandigheden zal de Nationale Ver gadering een werkelijk nauwkeurige uit drukking zijn der volksmeening. De monar chisten hebben zoo geducht klop gehad, dat zelfs in het gunstigste geval slechts weini gen hunner tot afgevaardigden zullen wor den gekozen. Op de vraag, of dc Spaansche republiek naderhand niet een veel linkscher koers zal inslaan, antwoordde de minister, dat dit zeer wel mogelijk was, maar van een com munistisch gevaar was z.i. geen sprake (te Madrid telt dc communistische partij tot dusver slechts 147 leden.) De laatste vraag van den correspondent luidde: zal dc koning terugkeerèn? Hierop gaf minister Maura ten antwoord: Nog eerder zal geheel het land een puin hoop worden! De beweging thans verhopen Lissabon, 2 Mei. Daar de opstandelin gen op Madeira inzagen, dat hun verzet vruchteloos was, hebben zij zich overgege ven. De rovólutionnaire beweging kan thans als geëindigd worden beschouwd. Het merkwaardigste bij deze revolutie was, da! in tegenstelling met in het buiten land circuieerende berichten de bevol king zich vrijwel niet met de beweging heeft ingelaten. Alleen een 400-tal gedepor teerden toonden zich tegenstanders van het wetig bewind. Dezen bevonden zich reeds sinds Januari j.l. gedwongen in de Portu- geesche koloniën cn werden later door dc regeering -n de gelegenheid gesteld naar Madeira te gaan, in verband met hun ge zondheidstoestand. Het betreft hier in hoofdzaak aanhangers van dc z,g. „Liga de Paris", wf-ike onder leiding stond van voormalige parlementsleden, die in het be zit zijn van het Fransche Logioen van Eer. De 4"0 rc vo'iit'oimaircn, die nu op Madeira eer staatsgreep opzetten, zijn voor het moerend»,cl vroegere militairen. Hun actie had weinig resultaat. Zij verwachtten, dat hun geestverwanten in het moederland cn in de uitgebreide overztcsche bezittingen tezelfder tijd de revolutie zouden ontkete nen Indien de regeering niet onmiddellijk troepen cn oorlogsbodems na^r het eiland had gezonden, had hét plan zeer wel kun nen gplukk"!) De dictatuur tc Lissabon handelde echte: zen doortastend on met gróote koelbi.-e.Jighoid. Zij stelde onmiddel lijk ccn scherpe radioYontróIe in en con troleerde allo plannen van de „Liga dc Paris". Toeii de rogecring ccn partieele mobili satie afkondigde, was zij er zich van be wust, dat er f-l innen bestonden tot vesti ging van een Tan-Iberische republikein sche federal ie. welke voor het Portugce- sche rijk gevaar ijk zou kunnen worden. De regeerir.g is thans den toestand vol komen mees'.r. D»; in de laatste dagen verbreide geruchten over onlusten tc Lis sabon zijn onjuist cn misleidend. 1-MEI ARRESTATIES TE PARIJS. P a r ij s, 2 Mei. (II.N.) In het geheel zlln gisteren 1500 personen gearresteerd In ac meeste gevallen gold het echter slechts lichte overtredingen. Onder de gearresteer den bevinden zich 100 buitenlanders, die over dc grens zullen worden gezet. Londen, 2 Mei. (H.N.) Uit Tokio wordt gemeld, dat vanavond een bom in het huis van den minister van financiën is ont ploft De aangerichte schade was niet groot. Slechts enkele ruiten werden ver brijzeld. De splinters van de bom drongen door tot een aan de overzijde van de straat gelegen huis, waar echter ook geen schade van beteekonis werd aangericht. De dader is onbekend. Nader meldt V.D.: Zaterdag, is, zooals reeds gemeld, in dc woning van den Japanschcn minister van financiën een bom ontploft, waardoor even wel sicchts geringe schade werd aange richt. In verband met dezen aanslag zijn 14 personen door de politic gearresteerd. Dc gearresteerden ontkennen allen op (•enigerlei wijze bij den aanslag betrokken te zijn. Men neemt aan dat politieke rede nen geen drijfveer tot de daad zijn ge weest, doch dat ontevredenheid over door den minister getroffen belastingmaatrege len aanleiding is lot. de daad. Regcnnburg, 2 Mei (V.D.) Zaterdag ochtend te 7 uur is het vonnis tegen den moordenaar Kurt Erich Tetzner voltrokken. Behalve de bevoegde vertogen woord igers der autoriteiten waren nog tegenwoordig twaalf getuigen cn zes journalisten. Ook do rechters, die Tetzner hebben veroordeeld, waren aanwezig. Tetzner zag bleek, doch was volkomen rustig. Na voorlezing van het vonnis vond de terechtstelling plaats door den beul uit München. DE ONTPLOFFINGSRAMP BIJ RIO DE JANEIRO. Nog talrijke personen vermist. London, 2 Mei (V.D.) Omtrent de ont ploffing in het marine-arsenaal wordt nog uit Rio de Janeiro gemeld, dat tot nu toe 45 lijken zijn geborgen, van welke 38 kon den worden geindent-ificeerd. Er worden echter nog vele personen vermist. Een motorboot, ditf dc plaats van de ramp op het moment van de ontploffing passeerde, is spoorloos verdwenen. De bei de inzittenden werden in het ziekenhuis te Rio dc Janeiro teruggevonden, zonder dat zij wisten hoe zij daar zijn gekomen. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 7GS.7 te Yan Mayen. Laagste Barometerstand: 744.9 tc Den Ilelder. Verwachting: Moest matige, W. tot Z. wind, zwaar bewolkt met tij delijke opklaring, waar schijnlijk regenbuien met kans op onweer, weinig ver andering in temperatuur. Langestraat 49-51 Tel. 190 CREPE GEORGETTE Uni en Fantasie voor COSTUMES Schitterende dessins. De schade loopt in de honderdduizenden Londen, 2 Mei (V.D.) Naar uit Bombay wordt gemeld, heeft daar Vrijdag in den Bhendybazar, gelegen in de Mohammedaan- sch3 wijk, een geweldige brand gewoed. De schade wordt op ten minste 300.000 ge raamd Honderden families werden dooi de politio uit de gevaarlijke zóne verwij derd om verlies van menschenlevens te voorkomen Bij het verzenden van dit be richt was men er nog niet in geslaagd het vuur meester te worden. DE NIEUWE ONRUST IN CHINA. Londen, 1 Mei (II.N.) Uit Nanking wordt gemeld, dat Tsjang Hsoo Liang, de dictator van Mandsjoerije, per vliegtuig al daar is aangekomen orn besprekingen te voeren met Tsjang Kai Tsjek, het hoofd der Nankingregeering. Men neemt aan, dat deze besprekingen ten doel hebben het uit breken van een nieuwen burgeroorlog in China tc voorkomen. Menier, Snapte nouw wa van da veurjaar? Mijn petje ga-g-ct glad te boven. Wa-d-is *t toch jammer van dieën kustclijken tijd, die zoow triestig naar dc pinnekes gaat. Trui is er zoow van in dc wèèr, da ze var. dc week naar Amsterdam is gegaan, wa. zc nanders in deuzen lijd wel zal laten. Maar *t is waar, me zijn 'n maand ten achteren mee alles, op z'n minst amico, en me kun nen 't werk op ons slofkes af. „Ouwe", zee ze van de weck teugen me. as ze da zeef mot ze w a van me gedaan ernmen, aan- dors is 't: zeg, licur 's cffe, of ze flut 's cn as ik dan kijk, dan gooi ze d'ren kop mee 'n snukske achterover, maar van de week zee ze dan- „Ouwe, 'k gaai 's effc 'n dagsko op-en-necr naar de kienders in Amsterdam 'k Ben tocii zoow nuuwsgierig hoe ze 't stel len on 't is zóöw laank gelcjen, gij wil-d-oew eigen zekers wel 's "ncn dag bchellepcn, 6e?" „Ollcc," zee ik: „doet da. Maar komt dan 's avonds verom, dan haal ik oew af mee de sjees, doe ze daar m'n beste komplcmen- lon cn pakt d n kleinen Dré maar 's flink hij z'n lurven van mc." Keb toen veur da boskc 'ncn vollen buil mee tooverballckes gehaald bij \rouwke Oomen, daar is ie razend op, op die too- verballekes tenminste, die haalt ie elke menuut uit z'ncn mond om te kijken wa veur 'n klürke 't ballekc nóuw weer hcc, en Trui d'n aunderen dag mee d'r Zondag- schc muts mee blo- niekes en netjes in 't zwart en d'r karhiesKC bij d'r, naar Amster dam. En toen 'k ze 's avonds weer oplaaide in de sjees, toen liec zc van de stasie af tot da k al 'n haalf uur in dc bedstee lag, ver slag gedaan van d'r rc:%. Wa die nie alle gaar tc vertellen wit as ze zoo's 'ncn dag is weggcwicst, da's in één woord: indruk wekkend! Ze was onverwachts gegaan, ze wouw ze daar 's verrassen, zee ze, maar as ik oew nouw gong schrijven wa zij allegaar vertelt, alleen al van d'n tram van de Am- Sterdamsche stasie tot da ze boven kwamp bij onzen Dré, dan was oew kraant al te klein. Twee dagen achter mekaar, van d'n vruugen mergen tot da ge 's avonds in bed legt, doe ze verslag. En ollee, da's nie onge zellig, liorre. 'k Laat zc maar kaaieren cn as ik 's effe mee m'nen kop knik of m'n oogon vertrek, zéggen hoef ik niks dan ga ze weer 'n uur deur. Inwendig lach ik me dan 'ncn aap, da vuulde en dan begrijp ik ok 'n bietje van d r klacht as ik 's wege- wicst hen: „Gij? gij wit nooit, wa tc vertel len. Gij zij net op reis as de karbies; gij reist mee as dc schouw op de lokkemotief". Alles cn alles vertelt ze; zc wit zelfs te ver tellen wat dc menschen denken, die z'onderweg ontmoet liec, „Die blonde juffer van één hoog trok open en toen zee zc, da 'k verkeerd gebeld liac', zee ze, maar ik docht: lopt naar de pinnekes en toen zag ik wel wa zij docht, maar da liet me netuur- iijk zoow koud„As 'nen ijswafel", hoef ik dan meor te zeggen cn dan lopt ze weer 'n paar uur achter mekaren af. Af fijn, 't vcurnomstc is da ze 't daar goed stellen, ik gelcuf meer en meer da 'r nog 'nen apar- ten lieveneer is, om dc kunstcnèèrs deur do weareld te trekken; m'nen verver schijnt 't best tc boeren, en da Trui w eer 's hcele- gaar gerus: is. Waant as die maar denkt en da schiet 'r dan zoow onverwachts in d'ren kop as hij 'n aander buikpijn da ze van d'n een of aandelen van 't span 'n tijd je niks gebeurd hee, dan gaat lieur „veur- gevuul" aan 'l werk cn is ze zoo stiekum- weg van d'ren streek af. 't Meeste lok liè'k g'ad toen 'k vuulde aan 'n klaankske in d'r stem, dat d'n klei nen Dré, dn oudste daar, zo'n bietje in z'non wiek geschoten was, da z'n opa nie mee was gekomen. „En wa zee-t-ic van z'n looverballekcs?" vroeg ik toen. „O," zee Trui zo'n bietje-n-effen af: „toen ie z'nen mond er mee vol gedouwen had, toon zee-t-ie: en toch ha ik liever gehad da- d-opa zeivers gekomen was; veul liever'as 'n mud tooverballetjes." Ik schokte van d'n lach en 't. wier van binnen 'n bietje wèrm in me amico. Da's nouw nie om wa tc zeg gen, maar zo'n tweede boskc lopt er nie! „En hoe vondc de blombollen, Trui?" vroeg ik, toen 'k docht da'k alles wiest. ..Blombollen?" zee ze en ze trok 'n gezicht mee rimpeltjes of ik had gevraagd of z'on- dcrweuge ijsberen gezien had: „blombol len?" ,.Ta, dc blommenvelden tusschen Leiën en Amsterdam?" .Prachtig," zee ze: „prachtig, maar ik zie liever 'ncn akker mee bloemkool!" „Ieder in z'n vak," zee ik. „Ieder in z'n vak," zee Trui op 'n loontje of ze zeggen wouw: „mijn nen biet." Nouw, amfro, keb zc zeivers gezien, de blommenvelden. Zaterdag, teugen zonson- dergaank, toen 'k op Hilversum aan moest, om daar te gaan Laaicren veur d'n mieke- refoon. Heel d'n godsgaan9chelijken mid dag had 't gegoten. Mee pèèrdcvrachten waren de buiën naar omlaag gekletst en teugen da d'n avond gong vallen, brak de locht aan klon ters. Of 't erom gedaan wier, zoow schoon was 't. As 'ncn bol van gloeiend goud zwom dc zon deur 't pèèrse westen. Nevels stegen van de èèrde af of Y sluiers van gouwen weefsel zachtjes wieren neer- gespreid op 't bloeiende laand daar benejen. In 't oosten voeren gevaarten van zuiver, zoo groot en zoo statig as zeilschepen in 't blauw van d'n brekenden dag. En 't gou wen licht van de zijgende zon in 't westen da ketste d'r teugen da-d-ct weer neer stroomde op de dürpkes daar gunder aan d'n endc^ die dreven op dc geurende nevels, gestegen van dc bloeiende velden. Mee'ncn open mond hc'k zitten kijken van stomme bewondcrink. Waant die durpkes van vuri- gen baksteen, glimmend van d'n overdadi- gen rcngel nog, die hongen as pèèrlmocren kaantwerk aan de zware lochten die gc- ruischloos aan 't brokkelen waren boven da laand van drijvende kleuren. Rimpelend goud stlng daar in de slooten. En 't was of d'n hemel d'n bloeienden arbeid op deuze pèèiimoeren velden wouw vatten en zetten in goud van 't puurste karaat. Velden van oranje gloeiden as vuren; vel den van geel waren zuut aè de room. P!a- katen van lila, van wit en van rose, die dekten de èèrde in vloeiende pracht, 'k Zag er de stilstaande, diepblaauwe „meren" van inuljoenen hyacintcnbloei. En 't getoover van de lochten waar 't vuur van de zon in versmeulde, da mokte ons laandje, daar tot 'ncn droom. En as ik dan eindelijk m'n oogen dicht moes knijpen, moei as ze wieren van gul zigheid hij al de schoons; as m'n haart te snel gong kloppen van 't zien van al die wonders: as ik dan heurdc 't gesnater van duuzenden vogels die as jachtende wolken deur de lochten trokken; as ik dan al die kleuren vuulde drijven in m'n toeë oogen dan \uulde-n-ik 't goud aan m'n ooghor- kes hangen die knipperden of ze lachen moesten van 't veul te veule schoons. En dieper zeeg d'n dag. De zon zonk achter de kale takken van hoog struikgewas en gouwen netwerk wier gespannen aan d'n cncler. En eind dijk, toen dieën wonderen, god- dclijkcn vuurbol zoo diep verzonken was of ic 'n gat *ïn de eerde had gesmolten om in weg te zakken, toen alleen 't vlammend gc- fonkcl dc plak verraaide waar ze ergens zweefde in de wondere schepping, toen dc locht gong dusteren cn weer de wolken in mekaar slierden as onmetelijke sluiers, nouw, toen.... wa was da kollesaal! toen spoot 't goud van de zon Achter de èèrde, leugen da sluierende zwark, cn toen sting de schepping in 'nen laaicnden braand. Heel 't oosten sting daarboven te sidderen cn te gloeien in roodkoperig gevlam. 't Was of heel de éérdc aan 't verbraanden was en z'n schijnsel teugen dc lochten smoet. Amico, as ge 't niet gezien hèt, as go op da mement oew Zaterdagsche kas zat op te maken, as ge toen wa zuiver van laag ge halte zat te tellen miéschient, jonk, dan heddc heel wa goud deur oew vingers la ten druppen! 't Was zóów bovcnraenschlijk schoon da 'k wouw, da 'k 't veul schonder vertellen kon, om oew toch nog 'n bietje-n- ervan te toonen. Ik licb van 't jaar de blommenvelden ge zien; op 'n avondschofje mee z.g. kwaai weer en mee 'n snelheid van zcuventig Kie- lemcters in 't uur, maar keb ze nog nooit zóów schoon gezien! Kom, ik schei d'r maar af. Waant as ge over zulke pracht mot potlooien, dan is 'f, of ge 't beste aanrokt mee 'n paar groffe, zwarte werkhaanden. Veul groeten van Trui en as altij gin horke minder van ocwen toet a voe DRÉ,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1